Orvosi Hetilap, 1866. november (10. évfolyam, 44-47. szám)

1866-11-04 / 44. szám

1 . A gyógy­testgyakorlat jótékony hatással bír már a zsenge gyermekkorban. Közli Batizfalvy S. tr., egyet.­m. tnr és a budapesti sebészi és orthopaediai gyógyintézet igazgatója. Már több ízben említem, hogy a h­elybelitett test­gyakorlat az­ izmok egy aránytalan működéséből szár­mazó elferdülések kezelésénél a leghatályosabb gyógy­­eszközök egyike. Mert ha egyoldali­ izom­működés az emberi test egyes részeinek elferdíttését képes létre­hozni, akkor az ellenkező irányban eszközölt s vég­rehajtott gyakorlatok a bajt mégis szüntethetik. Tud­juk, hogy az elferdülési kórok leginkább a zsenge gyermekkorban lépnek fel. Nekünk tehát, kik a test­­egyenészettel ex professo foglalkozunk már, a kisde­deknél is fel kell használnunk minden gyógyhatányt, mely e bajon segíteni képes. Vegyük például már a zsenge gyermekkorban is oly gyakran fellépő gerincz­­oldalgörnyét (scoliosis). E baj a természetre hagyatva folytonosan növekedik, de sőt szakavatott orvos figyel­mes kezelése is csupán huzamosabb idő folytán és sok fáradsággal segíthet e bajon. Igaz ugyan, hogy a gyer­mekkor számos betegsége a természet gyógyereje folytán is meggyógyul, de annyi bizonyos, hogy a gerinczoldalgörnye magára hagyatva időfolytán nem hogy javulna, de sőt folytonosan súlyosbodik. Intéze­tem nyolcz éves tapasztalata nyomán állíthatom, mikép az oldalgörnye az élet első éveiben is oly sokban jő elő, mely a gyermek jövőjére nézve igen aggasz­tóvá válik. Miután a gerinczoszlop ezen oldali elhajlásán a ter­mészet nem segít, a műleges segélyre annál nagyobb a szükség. Intézetemben a gerinczelferdülések nevezett neménél egyéb megfelelő gyógyhatányok között, már a harmadik életévben sikerrel alkalmaztam a helybe­litett gyógytestgyakorlatot. És voltaképen ha baj van jelen, már e korban kell hozzá fognunk azon gyógy­kezeléshez, mely különben is nagy türelmet és kitar­tást igényel, úgy az orvos, mint az illetők részéről. — A korai kezelésnek roppant hátrányául szolgál azon körülmény , hogy a szülő azt hiszi, mikép a test fej­lődésével az elferdülési baj is eltűn. Azonban idő foly­tán azon tapasztalatra jönnek az illetők, hogy a baj el nem tűnt, de sőt folytonosan növekedve, oly ma­gas fokra hágott, hogy ennek következtében az egész szervezet satnyulásnak indult, s veszve van az erőtel­jes ifjú épen úgy, mint az érettebb kor, veszve van az egész élet csendes, nyugodt és boldog folyama. Tapasztalataink nyomán állíthatjuk, mikép az oldalgörnye legtöbb esete izomgyöngeségből szárma­zik. Ha ez így áll, mi lehetne az oldalgörnye hatályo­sabb gyógyeszköze a helybelített gyógytestgyakor­­latnál, mely az illető izmok kifejlődésére és gyara­podására határozott befolyást gyakorol. Megjegyzendő, hogy a gyógytestgyakorlat mellett nem szabad elha­nyagolnunk a szabályozott tápláló étrendet, de sőt olykor alkalmaznunk kell a vaskészítmények, kínál stb. belső adagolását is. A tapasztalat nyomán tudjuk tehát, hogy az izomgyöngeségből származó elferdüléseknél idejeko­rán kell szakértő segély után látni, mert elhanyago­lás esetében a bajnak idültebb fokain az izmok rost­­inasan és hájasan fajulnak el, de sőt idő folytán a csigolyatestek és a csigolya közti porezok féloldali (íkalakú) ellapulása jö létre. És már a gerinczelferdü­lések e fokán vajmi nehéz és hosszadalmas a segede­lem. A gyógytestgyakorlati kezelés akadályául szol­gált eddig azon átalános hit, hogy ezt csak az éret­tebb korban lehet megkezdeni. A dolog azonban nem úgy áll. Már az élet harmadik évében több gyermeket kezeltem gyógytestgyakorlatilag intézetemben és pe­dig feltűnő sikerrel. Voltak eseteim, a­hol az oldal­görnye gyógykezelésénél a gyenge gyermekkorban főleg a helybelitett testgyakorlatra kellett szorítkoz­nom. Hogy czélomat elérjem, a gyermek utánzási vá­gyára támaszkodtam. Tapasztalásból tudom, hogy a­mit a kisebb korú gyermek lát, azt lassan-lassan vég­hezvinni is iparkodik, addig próbálgatja, míg végre megtanulja s az új dologhoz hozzá szokik. Mindenki tudja, hogy a gyermek utánzási ösztöne valamint er­kölcsi ügy anyagi (vagyis testi) tekintetben javára épen úgy, mint kárára is szolgálhat. Ebből követke­ 44 I 4 1^1. mzKm Tartalom: Batizfalvy Samu tr. mt­t. A gyógytestgyakorlat jótékony hatással bír már a zsenge gyermekkorban. — Verebélyi L. Tapasztalatok sebek, különösen lőtt­ sebek gyógykezelése körül. (Folyt.) — Petefészekmetszés 1701-ben — Lapszemle. Végbél viaszén tágulatok gyógyítása légenysav által —• A mikania huaco használása a choleránál. Tár­gZ a: Mely óvó rendszabályok követendők járványok, különösen pedig a cholera­­alkalmával kórházakban és ápoldákban. — A budapesti orvosegylet választásai tárgyában. — A cholera terjedése. — Vegyesek. Pest, 1860. November 3. Előfizetési ár : helyben *f*12 évre 9 frl., félévre 4 fil. 50 kr., vidéken egész évre 10 frl., félévre 5 frl. A küzlemények és fizetések bérnettesitenéek. Hirdetésekért »érenkint 15 ajkr. MegjJelen minden vasárnap. fle»rené«lhetö minden is. kir. postahivatalnál a cser­e­sejtnél, aftér 10. sz., és Kilián Gy. könyvkereskedésében utcz a Parkfrieder-féle házban. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és köryvvázlat közlönye. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos Jr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár.

Next