Orvosi Hetilap, 1866. december (10. évfolyam, 48-52. szám)

1866-12-02 / 48. szám

4­8* 17. ORVOSI HETILAP. Pest, 1866. Előfizetési ár : helyben egész évre 9 frt., félévre 4 frt. 50 hr., vidéken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesitendők. Hirdetésekért soronkint 15 ujkr. December 2. Megjelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkesztő­­ségnél, ujtér 10. sz., és Kilián Gy. könyvkereskedésében vári­­utcza Parkfrieder-féle házban. Honi s külföldi gyógyászat és körüuvázlat közlönye. rM'' ■ i 1^. f «» ■ »'­Felelős, szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom : L­á­n­g Gusztáv m tnttól: Adatok az ázsiai cholera kórtanához. — A bélhurut gyógykezelése gyermekkorban. Steiner és Neurenter után közli Koller Gyula ir. — Könyvismertetés: Cancer. A New Meth­od of Treatment. By W. H. Broadbent. — Lapszemle: A büzeny használása méhbeli hámszövet­i ráknövedéknél. — Curara a choleránál. — A kő­ris­­bogárdék átszivárgása a bőrön keresztül. — húgyhólyagláb. — A fültőmirígy nyála különböző betegségeknél. — Az indiai kender cholerásak hányása ellen. T 4 r O Z a: Budapest k. orvosegylet. — Kir. magyar természettudományi társulat. — Tanári válság a párisi orvosi karnál. — A cholera kiterje­dése. — Vegyesek. — Pályázat. Melléklet: A «Szemészet“ 11-dik száma. Adatok az ázsiai cholera kórtanához. Láng Gusztáv tr. m.­tanártól. A lefolyt cholerajárvány valamint egyébütt úgy nálunk is bő anyagot szolgáltatott részint új kérdéses pontok feállítására, részint a már régibb időből ránk származottak, de még tökéletesen tisztába nem hozot­tak utlagos megvitatására. Ezen pontok között nem utolsó fontosságú, sőt első rangú a cholera első és lényeges okául szolgáló organikus bántalom székhelye és mibenléte valamint az utóbajok alapjának kérdése. Az említett két kérdés megfejtésének hiányos volta nem csodálatos, ha meggondoljuk a cholera-megbete­­gedés rögtöni fellépését és rohamos lefolyását, mely az orvosnak — az esetek nagy mennyisége mellett — nem enged időt kórtani kísérletek és vizsgálatok meg­­tevésére. De én azért szükségesnek látom, hogy min­den, bár mákszemnyi tapasztalatot és megfigyelést is gondosan gyűjtsünk, mert ily gondos gyűjteményből végre mégis sikerülene vagy a salaknak ismert állí­tások kiküszöbölése után tisztább betekintést nyerni a kór lefolyásába, vagy legalább oly irányokat felál­lítani, melyekben későbben könnyebb módon, egyene­sebben a czélhoz vezető kísérleteket és megfigyelése­ket teendhetünk. Ily czélból szándékozom én is a gyűj­téshez hozzájárulni, még­pedig azon górcsövi és vegy­­bontási eredményekkel, melyekre cholerás betegek dú­­gyainak vizsgálása által jutottam. A vizsgált esetek száma, saját megbetegedésem következtében, sajnálatomra nem haladja túl a tizen­kettőt. De ezen tizenkettes szám elég fontosságot nyer a lelet összevágása által. A tizenkét eset közül a leg­több heveny cholerás betegtől való, azaz olyanoktól, kik a choleraroham tetőpontját túlélve, ismét az első vizeletet bocsátották, csak két esetben származik olyan cholerásoktól, kik a cholera utóbajaiban , az úgyne­vezett cholera typhoidban szenvedtek. Az első tíz eset közül több cholera utóbajaiba nem is esett, hanem né­­hány nappal a húgy­vizsgálat után hagyta el a kórházat. Sajnálom, hogy az egyes esetekhez a lefolyás tökéle­tes rajzát nem csatolhatom, tudván, hogy ez által a lelet fontossága sokat nyert volna, de ezen kórrajzok megszerzése részint megbetegedésem, részint más okok­nál fogva, nem állt tehetségemben, miért is a leletek felsorolásához indulok. * * * 1. Egy a zsidókórházban feküdt cholerás beteg húgya . Színe világos sárga, fajsúlya 1000, kémhatása savanyú ; a húgy zavaros, állás közben könnyen fehéres üledéket képez. Az üledék áll: számtalan vesecsőhámsejtből, kisebb, vastagabb, szemcsés hengerdarabok­ból; vékonyabb, igen hosszú, részint hyalin, részint igen finoman szemcsézett, helylyel­­közzel hámsejtekkel borított hengerekből és végre számos különféle fejlődésszakú amy-­­ o­­­d-t­estecskéből. Ez utóbbi testecskék részint szaba­don úszkálnak a húgyban, részint a hengereken ülnek és származásuk a hámsejtek magvaiból tisztán kivehető minden stádiumon keresztül. A hámsejtek nagy részében ugyanis a magvak sokkal szilárdabb határúak és homályosab­bak, némelykor mintegy kettőre oszlók, de úgy hogy a mellett az egyik fél rendesen kisebb , ugyanily szétválásban levő szabad opák testek is találtatnak és mindjárt azok mellett olyanok, hol a még mindig ott függő két fél oldalából egy harmadik és negyedik kis gömböcske dudorodik ki. Ilyenkor sok ilyen hármas-négyes osztattal biró testecske kettőre bomlik fel, me­lyek mindegyike még két, piskotaszerűleg összefüggő fallal bír. Az összefüggés összefűzödött helyétől fogva ezután rétegek kezdődnek mutatkozni, melyek fejlődésével a testecskének átalános nagyobbodása lépést tart. Kénsav és jodtinctura be­hatására, a leírt képletek mind szép kék színt öltenek magukra. A leülepedett húgygyal téve a jodkémhatást, az eredmény egészen más, mint ha azt az üledékkel végezzük. Utóbbi eset­­ben ugyanis az üledék valóságos indigókék színt ölt magára, az előbbi esetben a húgy a kénsavnak az orrhodinra való be­hatásánál fogva csak kékes vörösre festődik. Ezen momen­tumra szükségesnek tartom ügyfeleimet figyelmeztetni, ha ne­tán későbben hasonló kísérleteket tenni szándékoznának. A húgyüledéknek amyloid anyagra való vegyi kémleltetése min­dig párhuzamban végzendő egy másik húgy részletének puszta kénsavvak­ kezelésével. A két kémlés egymás mellé tartva, a különbség a jódhatás és kénsavhatás között igen feltűnő lesz

Next