Orvosi Hetilap, 1867. február (11. évfolyam, 5-8. szám)

1867-02-03 / 5. szám

t. Előfizetési ár : helyben egész évre 9 frt., félévre 4 frt. 50 kr. 5 vidéken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesitendők. Hirdetésekért soronkint 15 új kr. Megjelen minden vasárnap Megrendelhető minden cs. kir postahivatalnál, a szerkesztő­ségnél, újtér 10. sz., és Kilián György könyvkereskedésében váczi utcza Drasche-féle házban. ORVOSI HETILAP Honi s külföldi gyógyászat és koronvázlat közlönye. i ■■ 1 évfolyasvít. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszk­y Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom: Beke Gyula tr. : A habarczokról a fülben és azoknak eltávolitási módjáról. — Hamary D­á­n­i­e­l tr. : XI. Adalék a kórtünemény­­tanhoz és kórisméhez. — Könyvismertetés: Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre. Von Dr. Ludw. Türck. Wien, 1866. és Atlas zur Klinik der Kehlkopfkrankheiten. Von Dr. L. Türck. Wien 1866. — Lapszemle. A vashalyag adagolása hasi hagymáznál. — A petefészektömlők gyógykezelése műtét nélkül. — Az 1865-iki halálozások és öngyilkosságok Bécsben. T­á­r e­z a : Titkári jelentés a győri és győrvidéki orvos-gyógyszerészegylet 1866-ik évi működéséről. — Cholera-kimutatás. — Vegyesek. — Szerk . levelezés. Pest, 1867. Február 3. A habarczokról a fülben és azoknak eltávolitási módjáról. Előadta a budapesti kir. orvosegylet dec. 24-én. tartott r. ülésében Beke Gyula tr. gyakorló fülorvos Pesten. A habarez, polypus, elnevezés szószerinti (nolv sok és sroug láb) értelme szerint oly kóros kinövések felől haszná­landó volna, melyek sok lábbal, gyökérrel sarjadzanak a szer­vezet némely helyein, mely körülmény azonban nem oly gya­kori ; igen ritkán lehet habarezokra akadni, melyek két vagy több gyökérrel bírjanak ; támadhatott továbbá ezen elnevezés, mi valószínűbb, az­által, hogy ily kinövések eltávolításuk után csak hamar újra megnőnek. Ha a habarczok régi osztályozását és elnevezését szem­­ügyre veszszük, azt látjuk, hogy nem annyira a dolog lényege, mint a külső alak vala a kiinduló pont; felosztattak t. i. mindenek előtt nyálkás vagy hólyaghabarezokra (Schleim o. Blasenpolypen) és húsos vagy rostos habarezokra (Fleisch o. Faserpolypen). A­mi a fülben előforduló kinövéseket illeti, Wilde alakra nézve hatféle pöfeteget különböztet meg; kiindulási helyre nézve pedig a dobüregből vagy a csontról fakadó edénydús szemcsés (granular) kinövésnek „fungus“ és a kü­lhangveze­­tékből származónak „polypus“ elnevezést ad. Toynbee három­féle babarezet állít fel és pedig kinézése és sejtekbeli össze­tétele végett 1) a málnaforma sejtes pöfeteg (raspberry Cel­lular Polypus), mely a leggyakrabban fordul elő; 2) a ros­tos kocsonyás pöfeteg (Fibro gelatinous Pol.) és 3) a gömb­­alakú sejtes pöfeteg (Globular Cellular Polyp). Az úgynevezett nyálkás vagy hólyaghabarezot a fülben még nem találtam, nem is emlékezem, hogy az irodalomban följegyzett fülhabarezok ezen alakkal bírnának, mi csak a dolog természetének felel meg, minthogy ezen hólyaghabarezok "Virchow szerint csak a már jelenlévő képletek kitágulása által jöhetnek létre, a­mint azt az orr, méh stb. lakhártyákon láthatjuk, hol az ott létező mirigyek nyílásai bedugulván las­­san kint nagyobbodnak, miglen üregekbe benyúló hólyagokat, az úgynevezett kitágulási vagy rekedési daganatokat (Dila­tations od. Retentionsgeschwülste) képeznek. A fülben ugyanis nincsenek oly képletek, melyek a takhártyákon előfordulni szoktak; a kü­lhangvezeték bőre a kültakaróval azonos, az ott levő fülzsírmirigyek alkata pedig tökéletesen a veríték mirigyeknek felel meg; szintúgy nem lehet a doboz hártyájában rendes ép állapotban mirigyeket találni. A fülben előforduló pőretegek húsos rostonyaszerűek és görcsövi alkotásuk szerint a fibromákhoz számíthatók. Pap­penheim vizsgálata szerint a fülhabarct külső rétege hámsej­tek alatt új kötszövetből áll, melynek szálai közt fehérnyés folyadékban Cholestearin regeczeket, hámsejteket és kötszö­­veti sejteket találhatni. A­mi a fülben előforduló habarezok alakját illeti, azaz elmondottak szerint közömbös dolognak tekinthető; főjellegek azonban még­is, hogy kóros alapból kiinduló szemölcsös ki­növések (Proliferations Geschwülste, Virchow), melyek kezdet­ben lencse-borsó nagyságúak, ha magukra hagyatnak, mind­inkább nőnek, az egész külhangvezetéket kitölthetik, sőt Hil­den Fabricius és Rau oly fülhabarczokról is tesznek említést, melyek a fülkagylót egészen elfedék. A fülhabarczok okát a régiek bizonyos kóros vérvegy­­ben keresték és gyógykezelésük egy részét ezen vérvegy le­küzdése képezi. Hard említ egy esetet, hol a fülhabarezok egy születésétől fogva süket leánynál állítólag veleszülettek s kinek füleiből ő azokat a leány 29 éves korában eltávolitá, mire az hallását visszanyerő. Gyakorlatomból ezer különféle fülbeteg közül 140 fü­l­­genyfolyás található, ezek közö­tt 3­2 esetben habarezot találtam. Izlandban úgy látszik a fülfolyás gyakrabban, de a fül­habarezok szint oly gyakran fordulnak elő, mert Wilde nyolcz évi feljegyzései szerint 2385 fülbeteg közt 647 fülfolyást és 64 esetben fülhabarezot észlelt. Ha azon körülményt tekintetbe vesszük, hogy fülhabar­ezok csak­is fürgönyfolyással együtt fordulnak elő, és a nélkül soha, habozás nélkül kimondhatjuk, hogy a fülharczok oka a szervezet gyuladásos korállapotában kereshető. Ezen nézet még az által is nyer támaszt, hogy a habarezok eltávolítása után a genyedést mindenek fölött meg kell szüntetnünk, ha nem akarjuk, hogy a habarez újra ki­sarjadzék. A fent érintett számokból kitűnik, hogy nemre nézve a habarezok férfiaknál relative ritkábban fordulnak elő, mint a nőknél, mert 95 férfi közül, kik fürgönyfolyásban szenvedtek, csak 18 esetben találtam habarezot, míg 45 esetben nőknél 14-szer fordult az elő.

Next