Orvosi Hetilap, 1867. március (11. évfolyam, 9-13. szám)

1867-03-03 / 9. szám

Előfizetési ár : helyben egész évre 9 frt., félévre 4 frt. 50 kr. ; fiáskén egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A költemények és fizetések bérmentesitendők. Hirdetésekért soronkint 15 új kr. Megjelen minden vasárnap Megrendelhető minden ci­­kk­ postahivatalnál, a szerkesitő­­ségnél, ártér 10. sz., és Kilián György könyvkereskedésében váczi utcza Drasche-féle házban. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kóryvvárlat közlönye. Tartalom: Popper József tr. A choleráról, különös tekintettel a kórboncztani vizsgálatra. (Folyt.) — Hermann A­d­o­l­f tr. Allkapocszár, a pofák és állkapczák és fogmeder siyujtványának heges összenövése következtében. — A légzés vegytana fehér vérsejtüségnél és czukros hugyárnál. — Könyvismertetés. Pathologisch-anatomische Studien über das Wesen des Cholera-Processes von Dr. Julius M. K­­­o­c, — Lapszemle. A névtelen ütér tágulata, a kulcs alatti és a közös fejütér lekötése, jó eredmény. — Tüdőbeli elsőleges szemcsés rák. — Méhhüvelybeki túlérzékenység. — Csontbeli uj képződmény — Idült ólommérgezés. T á r e z a : Némely nézpontok az oktatás- és közegészségügy rendezése tárgyában. — K. m. természettudományi társulat kérvénye az országgyűléshez. — Budapesti k. orvosegylet. — Vegyesek. — Pályázat, Pest, 1867. Martius 3. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár.­ ­ A choleráról, különös tekintettel a kórboncztani vizsgálatra. Popper József Jr., a miskólczi közkórház igazgató főorvosától. II. Felgyógyult Ch­olera-esetek. A fölötte kedvezőtlen arány, mely a szóban forgó eseteink halálozás és felgyógyulása között (22 eset között 15 halott, majd 69%) tapasztaltatott, biztosítékul szolgálhat, hogy csupán való­ságos cholerabajok, melyeknél a betegség valódiságáról semmi kétség nem támadhatott, vétettek tekintetbe , s hogy az úgyneve­zett epemirigyes hasmenések, melyek egy pár adag Dowerporral megszüntethetők voltak, számításunkból egészen kimaradtak. 1. M. Zsuzsána 18 éves, görvélyes test­alkotású leány, szaru­­hártyalob ellen néhány hét óta kezeltetett a kórházban, hol oct. 29-én — bár cholerás kóreset intézetünkbe nem szállíttatott át — nagy fokú hányszékeléstől támadtatott meg, melyhez csakhamar a többi ismert kézjelek — elfátyolozott hang, szívgödri szorongás, átalános elhidegülés, az orsóütéri lüktetés kivehetlensége stb. csat­lakoztak. Súlyos állapota, mely a legnagyobb életveszélylyel fenye­gette, három napig tartott, a föllábbadás igen lassan haladt előre. Gyógytani tekintetben megjegyzendő, hogy a mákonykészítmé­­nyeknek ezen esetben semmi hasznát nem tapasztaltuk; meleg fürdő, mustárpép a test majdnem minden tájékára, különösen pedig cr­eosorfej­et (10—12 csepp­k­obonra %—1 óránkint evőkanállal veendő) kielégítőbben működtek, az utóbbi szer jóté­kony hatása a hányás lecsilapítására szembetűnő volt. A szarusok belövelési tünetei a cholera tartama alatt majdnem egészen elmúl­tak és egészsége helyreálltával sem tértek vissza, a homályosodá­­sok is átlátszóbbak lettek. 2. N. N. 16 éves leányka, szinte huzamosb idő óta szaruhár­­tyaláb ellen gyógyittatott a kórházban és az előbbi esettel egyide­jűleg, azaz okt. 29-én hányszékelésbe esett. A baj súlyos kórjelei már 48 óra múlva alábbhagytak. A gyógymód ugyanaz volt, mint az első esetnél, a creosot-oldat jótékony hatása a hányás ellen itten is bebizonyult. 3. P. Lajos 12 éves fiú, november 3-án az utczáról, hol éjjel­nappal tartózkodik, a tetszhalálos cholera tüneményeivel hozatott a kórházba. Az úgynevezett orosz cseppek hatálytalanoknak mu­tatkoztak. A crepsot a hányást lecsilapitotta, 5—6 napig hagy­­mázos állapotban feküdt (rend. Ag. chlor) azután eszmélete fokon­­kint visszatért és két hét múlva egészségesen kibocsáttatott. 4. J. János 36 éves kocsis, nov. 2-án Sályból, hol épen akkor a cholera kiütött, Miskolczra lővén, útközben hányszékeléstől lepe­­tett meg, s midőn a városba érkezett, Kaczánder t. társ által, mint valóságos cholera-beteg a kórházba utasittatott. Megérkezésekor görcsöktől a lábikrákban, hasában iszonyúan kinoztatott, végtagjai márványhidegek, érülése nem tapintatik, hányás és hasmenés alig szűnik, a big kiürítvén­yek szintelenek és szagnélküliek, vizelet nincsen, még húgycsappal sem találtatik semmi. Orosz cseppek, datura festvény (melynek sikere valamelyik oldalról épen akkor fenhangon magasztaltatott) hatálytalannak bizonyult be, ereosotta a hányás ritkul és később megszűnik, a mustárpép használ a gör­csök megszüntetésére, a beteg nem magasztalhatja eléggé. Nov. 4-én, azaz harmad napra a tulajdonképi cholera-jelek szűnni kezd­tek és 7-én gyógyultan elbocsáttatott. 5. B. György 22 éves nov. 1 5-én heveny gyomor, bél és tüdő huruttal vétetett fel, a kisérő láz hagymázos jellemet gyanittatott; ötöd napra valamennyi kézjelek gyakori hasmenéstől háttérbe szo­­rittatván, valóságos cholera fejlődött ki. Orosz cseppek, meleg fürdő, salep­ főzet mákonyfestvénynyel a bajnak kedvező fordulatot idézett elő, úgy hogy 15-én a baj 5-ik napján, a beteg veszélyen kívül volt. Fellábbadozása a hó végéig húzódott ki. G. D. Mihály 33 éves vasúti lakatos, húgycsőtakár ellen egy hét óta kezeltetett a kórházban, midőn nov. 14-én (mely napon a legtöbb cholerás esetek fordultak elő) hányszékelés jelentkezett nála, mihez félemletes sebességgel a többi súlyos kórjelek csatlakoztak. Folytonos ágymelegítések, creosot cseppek, mustárpépezés, meleg fürdők — voltak a tényezők , melyek e végveszélyben forgó élet megmentésére közreműködtek. Z. B. Mihály 21 éves napszámos D. Győrből, nov. 23-án vétetett fel a kórházba. A cholerás kórjelek a súlyos baj szelidebb alakjának feleltek meg; az orosz cseppek rendelésére a hasmenés szűnt és vele együtt más­nap minden életveszély elhárítva jön. III. Cholera-elmél­etek: Sajátságos dolog, hogy az orvosi tudomány mai irány­zatánál fogva, mely kórismereteink egyedüli s valódi alapját a kórboncztani fölfedezésekben találja, különös mon­dom az, hogy épen századunk legpusztítóbb, legsúlyosabb járványos kór alakjánál a kórboncztani alapról mintegy egé­szen megfeledkezni látszunk, és m­íg a cholera úgynevezett lényegét illető, az íróasztalnál kiképzett feltevésekkel és a 9

Next