Orvosi Hetilap, 1867. június (11. évfolyam, 22-26. szám)

1867-06-02 / 22. szám

I . Adatok a hashártyalob kór­oktanához. Balogh Kálmán ny. r. tartól Kolozsvárott. I. Ráknövedék a vékonybélben, — hashártyalob, — halál. (Vége) A 4-ik ábra a daganat alatti szövetből való függélyes hosszanti metszés, a készítmény pedig egyszerűen csarnok­nedvvel volt átivódva. A fali izomrétegek felé a kötszöveti sejtek vékonyak, hosszasak, sarkaikon nyúlványosak voltak, s a kevéssé szemcsés, petealakú mag által majdnem egészen kitöltöttek (a). Tőlük a daganathoz közelebb levők vasta­gabbaknak (b) látszottak, s hosszúkás idomuk lassankint petealakúvá változott, midőn egyszersmind osztódásnak (c,c) indultak, sőt az osztódás mellett még sarjadzás általi szapo­rodást is lehetett látni (d). Ruganyos rostok (e, e) a köt­szöveti rostkötegekkel (f, f) minden irányban sokszorosan fonódtak össze. Zsírcseppeknek itt még csak nyoma sem lát­szott. A nagyobb tömöttség a kötszövetbeli rostok túlkép­ződéséből származott, mit azonban magában a növedékben a sejtek túlképződése és túlfejlődése végül meghaladott. Ezekből láthatólag mint a nyákhártya kötszövetéből a rendesnél gyorsabb és bujább növésű, de egyszersmind cse­kélyebb élettartamú és a zsírszerű átváltozásra, ebből folyó­­lag pedig szétesésre hajlandóbb sejtekből és kötszöveti ros­tokból álló szövedék jött létre, úgy ezen fejlődés a nyák­­hártya alatti szövetben folyton tartott, a felett nem haboz-5-dik ábra, hattam, hogy az előttem levő daganatot ráknövedékeknek ne tekintsem, mely azon len­­csényi területen, hol szét­­mállóvá lett, a savóshártyáig hatolt, ezt pedig valószínűen nedvének csipős voltánál fogva ingerelvén, sob fej­lődött ki. A bél savós hártyájá­ból, a növedék eljövetelé­nek megfelelő helyen, lap­szerinti finom metszeteket csináltam, melyekben, mi­dőn csarnoknedvvel átivódva észleltettek, a homályos megduzzadási szakot (Sta­dium der trüben Schwellung) nyilvánvalóan lehetett látni (5-dik ábra A). A kötszö­vetbeli sejtek ugyanis erő­sen megnagyobbodva tűntek elő, s fehérnye szemcsékkel annyira meg voltak telve,­­ hogy magvaik nem látszot­tak ; a közöttük levő kötszö­vetbeli rostok pedig vize­nyősen igen megduzzadtak. Ha pedig a készítményhez eczetsav adatott, ez a sej­tekben levő fehérnye szemcséket feloldván, valamint az azok­ban foglalt vizet magához vonván, a górcsői kép egészen meg­változott, mint ezt a B alatti rajz mutatja. A sejtek ugyanis 22­ 4-dik ábra.­ ­ Előfizetési ár : helyben egész évre 9 frt., félévre 4 frt. 50 kr. ; vidéken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesitendők. Hirdetésekért soronkint 15 uj kr. Megjelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkesztő­ségnél, újtér 10. sz., és Kilián György könyvkereskedésében váczi utcz a Drasche-féle házban. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórüavázlat közlönye. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom: Balogh Kálmán tartól. Adatok a hashártyalob oktanához. I. Ráknövedék a vékonybélben, — hashártyalob, _— halál. Vége. — Kiss György tr. : A szivárványmetszésrő­l. — Lapszemle: A hüvelyk kéz közép csontjának átmetszése, — érezvarrat alkalmazása, — tökéletes egyesülés. — Közbenlevő méhlepényláb és ennek befolyása a terhességre és a szülésre. — A sankcsont hártyaalatti tályoga. — Apróbb szemelvények. Tárcza: Meghívás a magyar orvosok és természetvizsgálók Rimaszombatban tartandó XII-dik nagy­gyülésére. — A tusnádi ásván­yforrás­ok Erdély­ben. — Budapesti kir. orvosegylet. — Vegyesek. Melléklet: A r.Szemészet«­8-dik száma. Pest, 1867. Junius 2. TF.1 :fi W I'«» B ‡'í* ■■■­

Next