Orvosi Hetilap, 1867. július (11. évfolyam, 27-30. szám)

1867-07-07 / 27. szám

471 472 De miután még a ma előbb taglalt határ esetben is t q érték növekedése a minta­szemnél 0,007336 mm.-nél többre nem terjed, másfelől pedig a tükröző­­­pontnak egész ívtá­vola a porczhártya e csúcspontjától egyátalában 1 mm.-t még el nem ér, kitűnik, hogy eljárásunk pontossága lényegében sem az épen taglalt viszony, sem azon körülmény folytán, hogy a porczhártya görbülete a gömbfelülettől eltér, semmi­­képen nem szenved. Másfelől a­z érték is a minta­szemnél felvett adatok alap­ján a rézs oldalfelállításának két esetében csak 0,0009179 mm. és 0,0009178 mm. közt változik, sőt még ama módo­sított eljárás határ esetében megfelel 0,000928 mm.-nek. Miből tehát kitűnik, hogy mérésünk pontossága a szóban álló módosított rézs felállítása folytán semmiképen nem fog szenvedni, sőt még hogy ha mérésünk pontosságát egy mil­­méternek első három tizedesein túl kiterjeszteni nem kíván­juk, akkor a pontnak a mérés által a fent taglalt módon felismerhető távolságát a szemnek a forgáspontjától, egy­szersmind tekinthetjük mint a forgásponttóli távolságát a porczhártya azon pontjának a melyen át a látvonal halad. Azon távolság pedig az alább leírandó készülék segítségével pontosan meghatározható, minthogy a két rendbeli mérés közt felmerülendő o n, különbség a minta­szemnél pl. 0,3 mm.-t túlhalad.1) Mielőtt most az e mérésnél alkalmazandó eszköznek leírásába bocsátkoznnám, áttérek előbb feladatom másik ré­szének elméleti taglalására, mely a szem­ mellső csomó­pont­jának meghatározására vonatkozik. (Folyt. köv.) feltűnik, hogy úgy a felső állcsont egy része, mint az ez oldalnak megfelelő alsó s felső zápfogak hiányzanak. A baj ezelőtt mintegy egy évvel kezdődött, állítólag külerő­­szak által okozott sértés elhanyagolásából, mely miatt egyszer már valami 7 hóval ezelőtt műtetett is, eltávolíttatván a felső állcsont megszuvasodott része, az őrlő fogak s a már kifejlődött szarucsap. Ez alkalommal látszatra meg is szabadult bajától a beteg, míg pár hóval ezelőtt ismét kiújulván, az a fent leírt képet mutatja. Ugyanaz nap tétetvén meg a kórisme, a bántalom jobb oldali arczsél rákos beszűrődésnek — affection car­­cinomateuse de la joue droite — határoztatok. Jun. 11-kétől, tehát a felvételi naptól, egész 15-éig egyedül a következő eljárás követtetek: a bántalmazott arczsél tisztán tar­tására aromaticus borfőzet, belsőleg hűsítő ital — julep gom­­meuse —, a fájdalom enyhítése és az alvás elősegítésére Syr. Dia­­codii 30 gramme naponta adatott. A műtét jun. 15-én következőleg vitetett véghez. Elaltatván chloroform által a beteg, a­dag egész kerületében az ép és bántalmazott részek közt bistourival mély beszúrások lé­tettek, melyek csaknem mindannyian a szájüregbe hatoltak; min­den egyes tett szúrás után a mélység és szélességnek megfelelő kúpok, úgy nevezett Fleches caustiques alkalmaztattak, melyek hason mennyiségű halvány horgag (Chlorure de Zinc) és búza­lisztből (faríné de froment) állanak. Elegendő vízzel tésztává gyuratva elnyújtatik e keverék s ék alakokra metszetvén, meg­­szárittatik. Az ék­kúp hossza különböző 1—2—3, míg szélesebb, vagyis alaprésze 1/4— % hüvelyk, vastagsága pedig pár vonal. — A lisztből, a szerint a­mint gyöngíteni akarjuk e szer edző hatá­sát, többet rendelhetünk. Legtöbbször 2 rész liszt s 1 rész dis­­zinc vétetik. A műtét alatt igen kevés vér szivárgott, mi­után minden egyes szúrás után rögtön e kúp­alakú edző szer alkalmaztatott, mely a képzett nyílást egészen kitöltvén, a vérzést megaka­dályozta. Befejeztetvén a műtétét, az egyes kúpok csúcsai, melyek a szájüregbe messze kiállottak, letörettek, kívülről pedig az egész bántalmazott rész tépettel bőven befedezett, mely ragtapaszcsíkok­kal helyében megerősittetvén, folytonos hideg borogatás alkalmaz­tatott, míg 36 óra elteltével, midőn már a hideg borogatások nem törettek, langyos meleg pép borogatásokkal váltattak fel; belső­leg pedig fájdalomcsilapitó szer nyujtatott. Az első úgy a következő napokon által betegünk — leszámítva a tűrhető fájdalmat — jól érezte magát, láz nem jelenkezvén. Éte­lül egyedül leves, s tej szolgált. Jun. 19—20-dik már az egész rákos beszürődmény mintegy összébb zsugorodva, az ép részektől leválni kezdett. Láz alig valami. 21—22-én pedig már itt-ott pár vonal hézag látszott az el­halt s ép részek közt, még azonban egyes helyeken összefüggvén el nem távolittathatott. E két nap az egész felület acid, phenicum vizes elegyével (1 rész phen.­sav 100 rész viz) borogattatott. Junius 23-án az egész elhalt — tehát rákos­ rész könnyű szerrel eltávolittattatván, különös látmányt nyújtott. Ugyanis az egész felső állcsont valamint az alsó állkapocs felhágó fog­meder­­része hiányozván, mintegy félarczú embert mutatott, kinek torkába egész szabadon lehetett látni. Az ép vagyis visszamaradt részek szélei azonban legszebb piros színt mutattak, — kivéve azon helyet, mely a még erősen rögzített atrophicus szemgolyó hátsó ré­szét, s az alsó állkapocs felhágó ágának csonka végét környező. Közlemények a párisi korodákról. Szikszai Szabó József tudortól.*.) I. Rák az arczon, etető ku­pok alkalma­z­ás­a. J. M. Bresson nevű 31 éves, kertészettel foglalkozó egyén a Hôtel Dieube, Mr. Maisonneuve osztályára, az u. n. Salle St. Jean-ba a következő jelen állapottal jun. hó 11-én vétetett fel. Külvizsgálatra : a jobb oldali arca nagy mértékben megduz­zadva, egész terjedelmében barna-piros szint, úgyszinte kisebb­­nagyobb helyen bőrtől lemeztelenítve genyedő felületet mutat. A dag kiterjed felülről a halánték s homlokcsont szemgödri részétől egészen az alsó állcsont csúcsáig, valamint mellűiről hát­felé az orrcsontok s jobb oldali szájzugtól a fül hátsó-alsó részéig. Tapin­tatra e dag kemény, s nyomásra az említett burjánzó fekélyekből övszerű bűzös geny szivárog. Ez oldali szemhéjak oly mértékben vannak megduzzadva, hogy csak nagyobb fáradsággal lehet egy­mástól eltávolítani, midőn is a már elsorvadt szem maradványai tűnnek fel. A Kutaszszali vizsgálatra úgy a felső állcsont még meglevő része, mint az alsó állkapocs felhágó ága s fogmeder nyujtványa szurasok s üszkösöknek találtattak. A szájüreg belvizs­­gálata a külső bántalomnak megfelelő képét mutatja, egyszersmind l) Maga a q r érték is azonban még meghatározható, egyenlete lé­vén : qr — p cos. 0 — — (n­­l . sin. és az ebben előforduló értékek magok ismét magán a készüléken kimérhetők lévén. Lásd az idéző érték. *) Tiszt, ügyfelünk néhány hó óta Pak­sban mutatván, tudományos tapasztalatait részben legalább közölni szándékozik. Midőn becses közlemé­nyeinek lapunkban szívesen helyet adunk, egyszersmind sajnálatunkat fejez­zük ki a felett, hogy első küldeménye kezünkhöz nem érkezett. Szabó Jr. lakása Párisban Rue de l’Ecole de Medecine, 4. Hotel St. Pierre. Szerk.

Next