Orvosi Hetilap, 1867. szeptember (11. évfolyam, 35-39. szám)

1867-09-01 / 35. szám

Előfizetési ár : helyben egész évre 9 frt., félévre 4 frt. 50 kr., vidéken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesitendők. Hirdetésekért soronkint 15 új kr. Megjelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkesztő­ségnél, újtér 10. sz., és Kilián György könyvkereskedésében váczi utcza Drasche-féle házban. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kártiavázlat közlönye. Pest, 1867. (SK* September 1. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos ír. Főmunkatárs Balogh T­­ál­mán tanár. Tartalom: Hajnal István tr. Szájpad-varrat (staphylographia) alkalmazásának egy teljesen gyógyult esete. — Balogh Kálmán t­r. Elsőleges vastagbéli gümősödés. — későbbi gümők a vékonybélben és a tüdőkben, — halál. — Szikszai Szabó József tr. Közlemények a párisi korodákról. Hl. Fehérdag (tumor albus) a bal térdizületben, ennek csonkítása s kezelése az u. n. Occlusion Pneumatique gyógymód szerint. — Könyvismertetés^ Anatomisch-phisiologischen Studien über das Trommelfell und die Gehörknöchelchen von Dr. Josef Gruber. — Lapszemle. Az ólommérgezési nehézkor és ennek viszonya a húgyanymérgezéshez. — A d­alsahuate. — A malarialáz terhes nőknél. — Szunyal-befecskendés epekőtől származó fájdalmaknál. T­ár ez a­ Helyzetünk. — A magyar orvosok és természetvizsgálók XH-ik nagy­gyülése Rimaszombatban. II. — Felhívás. — Vegyesek. — Szer­kesztői levelezés. Szájpad-varrat (staphylographia) alkalmazásának egy teljesen gyógyult esete. Hajnal István műtőorvostól Békésen. Bihari Mária 17 éves, reform, hajadon, békési születésű f. é. június 30-án keresett meg következő bántalommal. Az egész lágy szájpad, mindjárt a kemény szájpad mögött kezdve, a nyelvcsappal együtt közepén ketté van válva, úgy hogy a két szél között hüvelyknyi hézag marad, nyelésnél azonban a két szél tel­jesen érintkezik. Ezen állapot, mint a beteg anyja mondja, születése óta tart, a nyelést akadályozza s a beszédet teljesen érthetlené teszi. Az egyén minden áron segíttetni akar baján, mert tovább így élni sem akar. Veleszületett szájpad-hasadás vagy farkastorokkal lévén dolgom, mely az egész lágy szájpad s nyelvcsapra kiterjed, miután láttam, hogy a két szél nyeléskor érintkezik, az egyén más különben teljesen ép, egészséges, s oly elhatározott, hogy bajától minden áron szabadulni akar: a szájpad-varrat (staphy­­lorraphia) véghezvitele volt az eljárás, mitől sikert várhattam s mit betegemnek ajánlottam, mellyel együtt járó kellemetlen körülményekre midőn őt figyelmeztettem, a legszívesebben egye­zett a műtét véghezvitelébe. Néhány napig a szájpadot csipeszszel, kutaszszal és ujjal érintettem, hogy a szoktatás által kevésbé legyen érzékeny majd a műtét közben eszközökkeli érintésre, é­s midőn ezen érintése­ket a beteg jól tűrte s nyelvét a szájür fenekéhez jól le tudta nyomni, július 4-én délelőtt 10 órakor a műtétet következőleg vittem véghez. Szükségem volt következő eszközökre: szájtükör, a fogsorok széttartására nyelvlapocz, kis horgas csipesz, egyenes kusztora, Cowper-féle olló, két kis horog­tű s egy tűtartó, hat kettős fonál erős csipesz, kis darab szivacs s jeges víz. Két segéddel rendelkezhettem, egyik Táj­bér Károly helybeli gyakorló orvos, ki más műtéteimmel is eléggé nem köszönhető készséggel segédkezik, s ki jelen esetben a fejet rögzité, a másik dr. Hajnal Albert műtő­orvos, ki a helybeli segítséget nyujtá. Az alacsony s egy fa által árnyékolt kis ablaku szobában — a lehető legrosszabb világítás mellett — a beteget arczczal a ke­vés világosság felé ültetem egy karszékre, s vele szemben helyet foglaltam; háta mögött a fejet rögzítő segéd s jobb oldalt, ki a helybeli segédletet végezé, állott. A beteg száját ellátván a szájtükör alkalmaztatott a fogsorok széttartására; erre ugyan, valamint a nyelvlapoczra, nem sok szükségünk volt, az egyén valóban bámulatos akarata s elszánt­sága mindkettőt teljesen helyettesítette. Bal kezemben tartott horgas csipeszszel megfogtam a hasa­dási szél bal felének — a nyelvcsapnak — alsó részét s a lágy szájpadot kissé feszítve vezettem a metszést a széltől másfél vo­­nalnyira alulról fölfelé, mely metszés előnyös lehet ugyan, mert a lefutó vér nem borítja el a működési tért, de úgy tapasztaltam, hogy felülről lefelé irányzott metszésnél sokkal biztosabban vezet­hető a kés. Ugyanis még félig sem történt meg a metszés, midőn egy bányási erőlködés alatt az erősebben vezetett kusztora a sza­bad szélt keresztülmetszette s igy a metszés csak félig történhe­tett meg, — ekkor a metszést fölülről kezdtem pár vonallal fen­tebb a hasadás szélénél s úgy végeztem be. Majd jobb kezembe fogtam a csipeszt s balba a kusztorát s hasonlókép felülről lefelé irányzott metszéssel, — úgy hogy a két oldal­metszés egymást nem érinté — megtettem a jobb szél fölsebzését, a lemetszett két kis darabot csipeszszel együvé fogván a két sebet felül Cowper ol­lóval egyesitem. Néhányszori hányinger s párszori hányás tartoz­tattak fel a sebzés gyors véghezvitelében. A csekély vérzés zárcsipesz közé alkalmazott kis darab szi­vacs által teljesen csilapittatván, hozzá fogtam a műtét legnehezebb s mind a beteg, mind az orvos részéről legnagyobb türelmet s fá­radtságot igénylő részéhez t. i. a varratok alkalmazásához. Kétszeres viaszos selyemfonal mindkét végét egy-egy kis horogtübe alkalmaztam s az egyik tüt tütartóba tettem. Jobb ke­zemben tartott csipeszszel megfogtam a bal nyelvcsapszélt s kissé feszitem, bal kezembe tartott tütartóval hát mögé kerültem s hátul­ról előre keresztül szúrtam 1% vonalra a fölsebzett széltől; a se­géd csipeszszel megfogta a tűt s mig én a tűtartót eltávolitam, az alatt ő a tűt s vele a fonalat keresztül húzta. Most bal kezembe a csipeszt, jobb kezembe a selyem másik végén levő tűvel ellátott tűtartót fogtam, s hasonlókép alkalmaztam az öltést jobb oldalon. A fonal szabad végei a szájból kicsüngtek, s ezen fonal gyöngéd húzása által rögzíttetett a lágy szájpad a többi varrat alkalmazásánál. Nehéz a varrat alkalmazása különösen azért, mert vigyázni kell, hogy a két oldalkiszúrás egyenlő magasságban s a sebszéltől egyenlő távol­ságban történjék. Az első varrat felibe még ötöt alkalmaztam, eny­­nyi megkivántatott arra, hogy a csaknem két hüvelyknyi sebet tel­jesen egyesítse. Minden beszúrás után időt kellett engednem a be-35

Next