Orvosi Hetilap, 1867. október (11. évfolyam, 40-43. szám)

1867-10-06 / 40. szám

Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom: Frommhold Károly tr. A villamáram mint felszívódást eszközlő szer. Vége. — Czifra Fer­­tin : A dugótér (art. obturato­ria) rendellenes viszonyai és változatai. — Könyvismertetés. Prof. W­u­n­d­t: Handbuch der med. Physik. — Lapszemle. Ko­ponyabeli dag esete. — Végbélsérv. — Haematometra műtétele. — A test hőmérséke a valódi himlővel járó láz alkalmával. — A kinal hatása a képzőnye (protoplasma) mozgására. — Az ittéri lökés értéke a szívbántalmaknál. Tárcza: Dr. Rupp N. János az egyetem v. rectorának búcsúbeszéde és évi jelentése. I. — A párisi nemzetközi gyógyszerészi értekezlet. — Vegye­sek. — Pályázatok. Pest, 1867. in: October 6. Kifflsetésil ár : helyben egén évre 9 frt., félévre 4 frt. 50 kr.9 vidéken égési évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesitendők. Hirdetésekért soronkint 15 új kr. Megjelen minden Tas&m­­p. ■egrendelbetö minden cs. kir. postahivatalnál, • szerkssitő­ségnél, újtér 10. sz., és Kilián György könyvkereskedéséken vácsi utcza Drischo-féle házba«. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórnyyárlat közlönye. 1 x«*- ■* «‘frf I W é'V'foly am. A villamáram mint felszívódást eszközlő szer.*) Frommhold Károli tr.tól Pesten. (Folyt, és vége.) Azon kérdésre, hogy előrement csúzos vagy köszvényes láb folytán az ízületben visszamaradt anyagok felszívódását a villamos áram a mélyben is képes-e létrehozni, csak több­féle feltétel alatt felelhetünk, mely ismét következő kérdése­ket tesz szükségessé: 1. Milynemű a felszívódásra hozandó kóros lerakódás ? 2. Mily szervben székel ez ? 3. Mennyi idő múlt el azóta, hogy lábfolyamat követ­keztében ily lerakódás létrejött? Az állandó galvánáram, valamint a galvano-electricus átterjedési áram is, — habár correct belterjben használtatik — még­is mint minden más gyógyszer csak bizonyos határ­vonalig gyakorolhatja jótékony hatását, mert a villamos áram is csak a felszívódást eszközlő edények serkentése ál­tal eszközölheti a lerakódott anyag felszívódását. Ettől azonban egészen eltérő eljárás az, ha tűszúrás (acupunctura) segedelmével szerves képleteket folyékonyakká vagy tömörökké tenni akarunk; azért is véredénytágulatok­­nál (Teleangiektasie) soha sem fogunk ezen kis edényképle­tek egyenes felszívódására törekedni; ez ellen még a leg­­korrectebb módon alkalmazott árammal sem tehetnénk sem­mit, miután a természet nem engedi, hogy ily képletek egye­nes felszívódás útján eltávolíttathassanak mindaddig, míg eredeti alakjukban érintetlenül maradnak. Ily edénytágu­­latokat acupuncturával s később a galvánárammal — a mennyire lehetséges — minden oldalról kell elroncsolni, mert csak ha 10—12 Bunsen-féle elemből álló állandó áram horganysarka mintegy másodperc­ig hatott a beveze­tett tűre (mely eljárási mód minden egyidejűleg bevezetett tűre hasonló módon és hasonló ideig alkalmaztatik) meg van adva a feltétel, hogy a minden tűn képződött bab nagyságú alvadékok a hajszáledények által fölszívódhatnak. Még­pedig sajátságos folyamatot észlelhetni ily esetek­ben , az alvadék ugyanis igen sok esetben fokonként lesz ki­sebbé és keményebbé, némely esetben ez azonban nem törté­nik meg, sőt inkább megkisebbedik a daganat, mialatt puha marad s előbbi ruganyosságát megtartja. A mi az ily fölszivódás idejét illeti, ez rendkívül külön­böző, s mindaddig, míg a fölszivódás tovahaladását hétről­­hétre észlelni lehet, nem látszik sz­ükségesnek a beteget a galvánáram által újból fölizgatni. Naplómban 1509 szám alatt találok egy idevágó esetet, ez egy éves gyermekre — Plan Zsófiára vonatkozik. Ezen igen egészséges küllemű leányka 1866. sept. 1-jén a helybeli gyermek­­kórházba hozatott, midőn is az anyja a gyermek felső ajkának bel­­szélén oly terjedelmű edénytágulatot mutatott be, hogy az neve­tésnél az alsó metszfogakat egészen takarta. A kóros képlet elpusz­títása végett Bókai Jr. úr az edénytágulatot egy tűvel szúrta keresztül haránt irányban, arra pedig csupán 9 elemből álló kis Bunsen-féle üreg állandó villámárama alkalmaztatott, oly formán hogy a horganysark a rögzítő csavar segedelmével a tűvel hozatott kapcsolatba, a szénsark pedig 1 □" széles regulin fémlemez segélyével a sósavval megnedv­esített félkaron gyorsan zárva jön. Az alkalmazás 2 perczig tartott; a gyermek mindannyiszor beállott nyugtalanságából következtetni lehetett, hogy az áram a gyermeket az első fél perczben kellemetlenebbül érint, mint később, midőn az áram tartama alatt megszűnt sírni. Ezen áramlás alatt a jelenlevők több ízben megérintették a tűt, hogy a hőmérsék neta­lán beállott fölmagasztaltatásáról meggyőződjenek, azonban sem­miféle fölmagasztalása a hőmérséknek nem tapasztaltatott. E körülmény azért érdemel felemlítést, minthogy Stram­­bio, Ciniselli s még legújabb időben Barzano is(Gazetta medica italiana — Lombardia — Appendice eletrolatrico) azt állítják, hogy a galvánáram — az ő meggyőződésük szerint — soha sem hathat thermogeneticus mozzanat nélkül, s hogy már 3 Bunsen-féle elem is jelentékeny és kóros hőfokot hoz létre a tüven. Ily megperzselés, vagy­is inkább ily hőség kifejlesztése csak annak képezi természetszerű következményét, ha az elemek meg­választásában nagyságukat illetőleg hiba követtetett el, mely eset­ben a káros,meleg kifejlesztés a galvánáram mennyiség variánsainak tulajdonítandó; ha kis elemeket veszünk, mint minőket „Electro­­therapiámban“ e czélra leírtam, tényleg elesik minden látszólagos ellenmondás, miután ily esetben kizárólag beltermi árammal (Inten­sitätsstrom) kell működni. 14 nap múlva a felényire megkisebbedett edénytágulatba még másod ízben is be jön vezetve a tű, s a gyermek ezen elfuti-40 *) Elejét lásd lapunk f. évi 36 számában.

Next