Orvosi Hetilap, 1868. április (12. évfolyam, 14-17. szám)

1868-04-05 / 14. szám

T ártalom. Kétli Károly tr.: Adatok a tüdőkben előjövő üregek kórisméjéhez.— Hoffer István tr.: A budai keserű vízforrásosok s az ugyanott létező sós fürdő hatásáról. — K ö n­y v i s m er te t­és. Introduction á l’étude de la médecine experimentale par M. Claude Bernard. — Lapszemle. Jobboldali súlyos alszár-törés. — Nehézkor, — az illető idegek összenyomása, — a rohamok megelőzése. — Élettani és kórtani kutatások a bacteriumokról. — Veríték mirigyek kiirtása. Tire®*: A budapesti kir. orvosegylet 1868 mártius 21-dikén tartott szakülése. —Az orvosi nevelés rendszere Angol- és Francziaországban. V.— Vegyesek. — Pályázat. Pest, 1868. Kiűzetést ár­­ helyben egész évre 9 frt., félvéte 4 frt. féo kr., vidéken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesitendők. Hirdetésekért soronkint 15 uj kr. M 4ärm mW* April 5. Megjelen minden vasarnap. miegrendelhető minden ca. kir. postahivatalnál, a szerkesztő­­segnél, újtér 10. az., éa Kilián György könyvkereskedésében váczi utcza Draeche-féle bárban. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kerkuvárlat közlönye. V lsenkettedUc é'orfoly»»*».. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Adatok a tüdőkben előjövő üregek kórisméjéhez. Kétli K. tr. belgyógykórodai tanársegédtől. A tüdőkben rendesen előforduló üregek, mint a légcső és hörgök, rendes viszonyok között semmi oly természettani tü­neteket nem nyújtanak, melyek által kivehetők lennének,­­ csak ha a tüdők szövetében tömörülés áll be, még pedig oly módon, hogy az az illető szervek és a mellkasfal között jö létre úgy kopogtatás, mint hallgatózás által fog lehetni je­lenlétükre következtetni. Épen úgy áll a dolog a kóros fo­lyamatok folytán támadt üregekre nézve is, ha ezek mélyen feküsznek és minden oldalról elég vastag egészséges tüdő­­részlettel fedeznek, midőn semmi kórjelzési támpontra sem fogunk akadni. Főleg a nagyon zsenge kor az, hol az üre­gek tünetei sokkal kisebb értékkel bírnak, mint a megnőt­­teknél, sőt ezeknél is jelen lehetnek a tüdőcsúcsokban kis üregek .A—8A hüvelyknyi átmérővel, a­nélkül, hogy kózismerhetők lennének. Hogy ilynemű üregek felismerhetők legyenek, szükséges, miszerint felületesen feküdjenek, bizo­nyos nagyságot, körülbelül kis diónyit elérjenek, tömörült falakkal és légtartalommal bírjanak. Ily üregek felett a mellkas igen gyakran behúzódást mutat, mely rész egyúttal a légvételeknél kevesebb mozgékonysággal bír. Néha a mell­­rezgés a tüdőüregek felett megnagyobbult. A kopogtatási viszonyok mélyen fekvő egészséges tüdőrészletektől körülvett üregek felett nem változnak,­­ legfeljebb ritkább esetekben hajlékony bordák mellett, törött csupor hangját lehet ész­lelni ; de ha az üregek felületesen feküsznek, akkor a ko­pogtatási hang legtöbbször dobos, e mellett többé kevésbé tompult és­ az ür­­égtartalma szerint magas vagy mély. Wintrich elmés felfedezése szerint az üregek e dobos ko­pogtatási hangja minden egyébtől az által különböztethető meg, hogy nyitott száj mellett az magasabb, míg becsukott­­nál mélyebb, sőt nagyobb üregeknél a dobos hang e válto­zatai a beteg ülő vagy fekvő helyzete után is előállanak, mennyiben az üregeknek hangképzésre befolyó hosszátmé­rője változik; ha az például hátulról mellfelé irányzott, ak­kor a hang fekvéskor magasabb leszen, mint ülőhelyzetben és ellenkezőleg, ha a hosszátmérő iránya felülről lefelé fut. Hogy a kopogtatási hang érczjellegű legyen, szükséges, mi­szerint az üregek jelentékeny nagyságúak, falai pedig tömö­rek és sírnák legyenek. A légzési zörejek tüdőüregek felett vagy hörgi vagy huhogó jellemmel bírnak, gyakran nagy­ hólyagú csengő szortyogásokat lehet kivenni; ha pedig a környező tüdő­részlet nagyobb területen tömörült, akkor az együtthangzó zörejek lesznek túlnyomók. Ha valamely hörg kis nyílással végződik egy nagyobb legteli üregben, akkor néha korsó­légzés leszen hallható, dobos vagy érczes hangvegyülettel. A hörghangzás nagyobb üregek felett igen éles, felületes, mintegy közvetlen a fülnél támadó, az u. n. mellbeszéd — pectoriloquie. Ezekből látható, hogy mily elővigyázattal kell eljár­nunk a tüdőben előforduló üregek kórjelzésénél és mily kevés biztos kórtünettel rendelkezhetünk, melyek alapján azokat határozottan felismerhetjük ; ha pedig az üreg, mint olyan a tüdőben fel is lön ismerve, a természettani vizsgálat egy­maga nem leszen képes eldönteni annak természetét és szár­mazási okát, némi tájékozási pontokat fognak nyújtani a tüdőknek egyidejű különös viszonyai, az üregek székhelyei és a tünetek állandósága. Ha például az üregek csak a tü­dők csíkjaiban fordulnak elő, s származásuk a tüdők előre­ment tömörüléséből következtethető, akkor alig lehetene kétkedni azoknak gümőkóros természetén. Minthogy a tüdő­üszkösödés és tályogképződés szülte üregek, úgy az előzmé­nyek, mint lefolyás és kórtermék segélyével könnyen felis­merhetők , gyakorlati szempontból főleg a hörgtágulati és gümőkóros üregek megkülönböztetése bir fontossággal. A tüdők alsó lebenyében előjövő üregek inkább hörgtágulati eredettel bírnak, mint szinte azok is, melyek valamely töpö­rödött tüdőrészben elszórva találtatnak, míg a másik tüdőfél rendes viszonyokat, vagy épen tüdőlégdagos állapotot mutat. Olyan üregek, melyek folyékony tartalma gyakori változást mutat, majd hörgi légzést, majd együtthangzó szortyo­­gást, dobos kopogtatási hangot, erősbült hangrezgést, máskor üres hangot, gyengült hangrezgést külö­nek, leg­több esetben hörgtágulati alapon nyugosznak, valamint azok is, melyek csak tüdőlábos tömörülés alatt észlelhetők vagy pedig, melyek éveken át továbbfejlődés nélkül egy állapot­ban maradnak.14

Next