Orvosi Hetilap, 1868. május (12. évfolyam, 18-22. szám)

1868-05-03 / 18. szám

A S. ük. I Előfizetési ár : helyben egész évre 9 frt., félvél* 4 frt. 50 kr., vidéken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesitendők. Hirdetésekért soronkint 15 új kr. Megjelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkesstt­­ségnél, újtér 10. sz., és Kilián György könyvkereskedésében váczi utcza Drasche-féle házban. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és köryvvázlat közlönye. fJLMacc* ■■ JU: -g évfolyam. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom: Verebélyi L. tr.: Balassa tér. sebészi korodájának forgalma 1867/s téli félévben. — A köszvényes vagy összesorvadt veséről. — Könyvismertetés. Leyens de clinique médicale faites á l’Hôpital de la Charité, par S. Jaccoud. — Lapszemle. Máj­zsugor, mely petefészki tömlőnek tartatott. — A májbeli tályogok jelzése tűszúrás útján. — Porlasztott borégény vidatáncznál. — Ap­róbb szemelvények. Tárcza: Török János tr.: A közegészségi és orvosi ügy kérdéséhez. (Vége.) — A budapesti kir. orvosegylet 1868 ápril 18-án tartott szakülése. — Vegyesek. —■ Pályázatok. Pest, 1868. Május 3. A Balassa tanár sebészi korodájának betegforgalma 1867/s téli félévben. Közli Verebélyi László tr. egy. tanársegéd. A m. kir. egyetem sebészi kórodája 28 ágygyal bír. Ezen csekély ágyszám áll tanulmánykép rendelkezésére 173 orvos és 56 sebész hallgatónak. A hallgatók száma és a kóroda területe tehát oly viszonyban áll, hogy a levegő az egészségre káros befolyásává válnék, ha a hallgatók vala­mennyi, bár rövid ideig is benne tartózkodnék. Így jön létre azon visszás körülmény, hogy a betegek érdekében sem lehet rossz néven venni, ha a hallgatók egy része talán nem va­lami nagy szorgalommal észleli a kóreseteket. Az ágyszám csekélységéből megmagyarázható azon tény is, hogy az idült és hosszú lefolyású kóralakoknak szánt ágyak igen csekély számnak, hogy üdülő betegeket gyakran igen korán kell ki­küldeni, hogy néha elég érdekes esetet kénytelen a kóroda elutasítani és végre, hogy nem egyszer már semmi kórodai érdekességgel sem bíró, egészen elhagyott beteget csupán ápolása végett sokáig kell tűrni. *) Régen belátta ezen hiányokat az orvostanári testület és azért ismételve is tett lépéseket egyetemi kórodák fölál­lítása érdekében. Azonban csak őszinte tiszteletet bírt ma­gának kivívni azon férfias kitartásért, hogy a dermesztő „non possumus“ daczára sem lankadt el a tudomány érdeké­ben újra meg újra felszólalni e korszerű követelmény ér­dekében. Mindezen kedvezőtlen körülmények daczára 112 beteg képezte a múlt félév alatt a kórodai észlelés tárgyát, ezen eseteket, öt csoportra osztva, szándékom előadni, mindegyik csoportnál a nevezetes­ kórodai megjegyzéseket és érdeke­sebb eseteket említvén meg. A műtétek utánni folyamatok igen kedvezők voltak üszkösödés vagy más kórházi endemia nem zavarta meg a kó­roda működését. Üszkös roncsolásokat csupán ily folyamattal a kórodára fölvett betegek sebein lehetett tapasztalni, ezek is azonban a legrövidebb idő alatt megtisztultak. I. Külbehatások-szülte köralakok. Vágott seb 1: ütérlekötés, egyesítés; gyógyult. Zúzott seb 2: vérömleny, genysülyedés; — gyógyult. Lőtt seb 1: trismus és tetanus ; — meghalt. Koponyatörés 1: fékezés, — halál. Haránt felkartörés 1: gypszkötés, — gyógyult. Szövevényes rézsűt­alszártörés­­: gypszkötés, — gyógyult. Ficzam: Felkar, a hollóorrnyujtvány alá, idült s heveny, visszatétettek. Ficzam: felkar, a hollóorrnyujtvány alá és czomb, mellfelé­­. Ficzam: szökcsont, heveny­­, a szökcsont kiválása után gyógy­ult. Összesen 11 eset; gy. 8; javult 1; meghalt 2. Heveny vágott sebek a dolog természeténél fogva ritkán jönnek mint olyanok a kórodai tárgyalás és műkezelés alá, minthogy a vérzéscsillapítás, mint legelső segélynyújtás rendesen a helyszínen történik. Az igaz, hogy sebészi kórodán, hol napon­ként sebzések és ezt okvetlenül követő különféle vérzés- csillapítá­sok gyakoroltatnak ez utóbbit eléggé lehet tárgyalni és tanulmá­nyozni ; azonban midőn a kórodán mitteszünk, minden valószínű eshetőségre készen állunk és nem mindenki által gyakorolható terv és szabályok szerint járunk el. Sokkal tanulságosabb ennél sok tekintetben, midőn váratlanul igénybe vétetik a kóroda segé­lye, ez gyakorlatibb tanulmány, melynek hasznát minden orvos nem egyszer fogja venni. Az idevágó eset párbaj után sebzett egyént illet, kinél a ha­lánték­o s ebből eredő haránt arcz — és külső fülütér vágatott át. A három ütér leköttetett, a seb pedig karlsbadi tűkkel és cso­mós varrattal egyesíttetett. A lövés általi sebzésnél azon gyógyeljárásról kell legin­kább megemlékeznem, mely a trismus és tetanus jelentkezőnél vétetett foganatba. A sebzés mozsárlövés által ejtetett a bal kézen, melyen a hüvelyk csak hajtó izmának inán lógott. A beteg a seb­zés után ötöd napra vérszegényen hozatott a kórodára, s miután a nagy mérvben dagadt, tenyér­ felületén hasogatott és üszkös kezé­ről a hüvelykujj eltávolíttatott, állandó fürdőbe helyeztetett. A fájdalmak csakhamar a lázzal együtt csökkentek a dag és az üsz­kösödés nem haladt tovább, midőn bejövetele után negyed nap a tarkón feszülést kezdett érezni. Mustárpép és tartarus emet­­refr. dosi rövid időre könnyebbülést idéztek elő, de ötöd nap a szájzár is jelentkezni kezdett. Ezentúl morphium befecskendések alkalmaztat­1a *) A kórodák ezen hiányán alaposan, úgy hisszük, csak akkor lesz segítve, ha mindegyikükhöz kórházi nagyobb osztály csatoltatik. Innen lehet azután a tanczélokra alkalmas eseteket a korodára szállítni, valamint azokat, melyeknek itt egyelőre vagy végképen hasznát nem vehetni, áttenni. Ezen intézkedés lehetségessé fogja egyszersmind tenni azt, hogy a tanítás az esetek megválasztása és több hasonlónak összeállítása által rendszere­sebbé váljék, valamint, hogy a tanár maga is tanulmányokat tehessen és haladhasson, s tanárok képeztessenek. Sz.

Next