Orvosi Hetilap, 1868. június (12. évfolyam, 23-26. szám)

1868-06-07 / 23. szám

387 388 és az etetés utáni 8-dik napon már a hasikrben is fiatal vándorló trichinek észlelhetők. A még be nem tokolt izom­­fonalóczok a bélcsatornában nem oly biztosan és 2 — 4 nap­pal későbben fejlődnek ki; ezen igen fiatal, még ki se nőtt fonalóczok kevés kivétellel mind elvesznek. A béltrichinek szülési időszaka tehát a fonal­óczos hús felvétele után az első hétben kezdődik és a 4-dik hétben végződik. Átlagos számí­tás szerint ez idő alatt egy nőstény 1000 — 2000 élő mag­zatot szül. A béltrichinek a nyákhártya felületét takaró nyákban és pedig az első két hétben az éhbélben, a 3 —4-dik hétben leginkább a csípbélben tartózkodnak. Kutyáknál azon­ban már néhány nap múlva (5 — 7) a vastag­bélben talál­tatnak és innen is igen hamar tökéletesen eltűnnek. Legszá­mosabbak a felvétel utáni első 15 napban, aztán kevesbülnek és az 5-dik vagy 6-dik hétben többnyire eltűnnek. A béltrichinek által, ha nagyobb mennyiségben van­nak jelen, a nyákhártyán kisebb-nagyobb hasmenéssel járó bélhurut okoztatik. Ezen hasmenés alkalmával az erősebb bélmozgás következtében a béltrichinek nagyszáma kiürítte­­tik és kevesebb izomtrichin fejlődhet ki, úgy hogy a trichi­nosis első heteiben a hashajtó szerek ajánlhatók s úgyszól­ván a trichinosis egyedüli gyógyszerét képezik. A béltrichinek sokkal kevésbé szívós életűek, mint az izomfonalóczok és a lakó állat elhalása esetében többnyire már az első 24 óra alatt meghalnak, úgy szintén rövid idő alatt meghalnak a hasmenés által eltávolított béltrichinek is. Többszöri kísérletek nyomán bebizonyult, hogy a bélsár­ral eltávolított és rövid idő múlva más állat bélcsatornájába jutott béltrichinek itt életüket folytatják és magzatokat nem­­zenek. De az ily módon történt trichininfectio után az illető állatban mindig csak csekély számú izomfonalóct talál­ta­k. Az újon szült fonalóczok tüstént elhagyják a bélcsator­nát, úgy hogy benne fel sem lelhetők. Kivándorlásuk az ete­tés utánni 4 —8-dik napon kezdődik és a 30-dikig tart. A 12—20-dik napig a legtöbb útközben található. Fonalócz­­dús etetés után ez időben észlelhetők a belek savós hártyá­ján, a hasürben levő folyadékban, a mellhártyán, a szívbu­rokban és fodom­irigyekben. Zenker és Fiedler a vérben is talált trichint, hol Gerlach és Lenkart ismételten hasztalanul keresték. Azért is Zenker és Fiedler azt tartják, hogy a fo­­nalóct a vér által vitetik szét a testben, míg Gerlach azt hiszi, hogy a vándorlás egészen önkéntes és a közszövetben történik. A fiatal fonalóczok az izomrostok közé jutván, a sarco­­lemmát átfúrják és a rost belsejében gyorsan kifejlődnek. Ugyanis az izomrostokban az etetés utánni 13—15-ik napon fellelhetők és körülbelől a 3-dik hét végéig hosszirá­nyán feküsznek, a 4-dik hét kezdetén már egynéhány felte­­kerődzik e hét végén pedig a legtöbb már összetekerődzött. Vándorlás közben a trichinek nem igen növekednek, de az izomrostokban jutván már egy hét alatt 0.6" 0.7"-nyire nőnek és felcsavarodnak. Azon helyen, hol egy trichin össze van tekerődzve a sarcolemma kissé kidomborodik. A trichin körül finom szemcsés áttetsző tömegből álló udvar mutatkozik, melyben gyér apró petétes magvak lelhetők. Nemsokára a sarcolemma belfelületén, még pedig nemcsak a fonalóczok fészke helyén, de fölötte és alantabb is, apró, hosszúkás, orsóalakú sejtek lépnek fel, melyek megszaporodván, a fonalócz fölött és alatt összeérnek és így körülbelül a 6-dik hétben egy hosszúkás, orsószerű tért írnak körül, melynek központjában az össze­tekerődzött állat foglal helyet. E sejtek közt finom áttetsző sejtközti anyag létezik. Később a sejtek megszaporodván, sűrűn egymás mellett feküsznek és végre finom rostokból álló hajszáledényekkel ellátott hártyát alkotnak (a 2-dik hó végén), a hosszúkás tok idővel az újonnan kifejlett kötszövet összezsugorodása folytán pete, néha gömb alakú lesz 4-5 hó alatt. Ezen betokolási időszakban a trichin még keveset nő és 0,75— 1,0 mm. hosszú lesz. Egy év múlva a tok kúp­ja táján apró, majd nagyobb, erősen fénylő zsírcseppek, majd zsírsejtek tűnnek elő, melyek sósav által ki nem vonhatók és a kötszövet zsíros beszűrődéséből származnak. Az elme­­szesedés körülbelől 100 év múlva kezdődik, sötét szürkés feketés szemcsék a tok végét és széleit zavarossá, majd fe­ketévé teszik Előbb utóbb (néhány év múlva) az egész tok elhomályosodottá, átlátszatlanná lesz. Sósav hozzáadására a tokok légfejlesztés nélkül átlátszók lesznek. A mész tehát nem szénsavas, hanem vilsavas. Ily tokban, mely ráeső fény­nél már szabad szemmel fehéres pontként kivehető, a fona­lóczok számos évekig éldegélnek. A­mikor a fonalóczok az izomrostba fúródtak, akkor az izomrostban és annak környékében terjedelmes izomlob lép fel, mely azáltal mutatkozik, hogy a haránt csikolat azon­nal eltűnik és a hoszcsikolat könyebben kivehető lesz, nem­sokára pedig az egész izomben­ük finom szemcsés tömeggé változik át, mi mellett az izom kevésbé átlátszó, sötétebb lesz és a sarcolemma beloldalán kötszöveti sejtek lépnek fel, melyekből a tok kifejlődik. A szemcsés tömeggé átválto­zott syntonin a feltekerődzés után a fonalóczos izomrostban fénylő áttűnő szemcsékké változik át, elzsírosodik és felszívó­dik, a környékben pedig, hol trichin nincs, idővel (2 hónap után) újra mutatkozik a harántcsikolat. E folyamatok miatt az izomzat az etetés utánni 15-ik naptól fogva vérdúsabb, sötétebb, szennyes barnavöröses, tö­rékeny, leveses, az izomkötegek közti és az izmok közötti kötszövet sárga savóval beszűrődött. Az első hónap végével a környi kötszövet beszűrődése alábbszáll és megszűnik, az izom halványabb és szakadékony lesz, a 2 dik hónap végéig me­gint rendes színét és összeállást veszi fel és ez időtől a 2-dik évig a szabad szemmeli vizsgálatnál a rendestől nem tér el, később az elmeszesedett trichintok csák az izmon fehér pontocskák alakjában észlelhetők. Dús bevándorlás után a fonalóczok minden akaratlagos, azaz a szív kivételével minden harántcsíkolt izomban talál­tatnak, még­pedig hol kisebb, hol nagyobb mennyiségben. Az egész izomzatot tekintve, mindig több találtatik a test mellső felében, különösen legtöbb a rágizmokban, a nyelv izmaiban; az egyes izmokat tekintve a legtöbb ott találtatik, hol az izom az inba megy át. Terhes állatoknál tett kísérle­tekből kiderült, hogy a fonalócz a méhben levő magzatra nem megy át, annálfogva a trichinosis sohasem veleszüle­tett, hanem mindig szerzett baj. Fonalóczkór (Trichinosis). Csekélyebb mennyiségű trichin felvétele után semmi­féle kórtünet nincs jelen. Nagyobb mennyiségben felvétetvén, az első 5—10-dik napon étvágyhiány néha hányással, láz, kisebb nagyobb bél­

Next