Orvosi Hetilap, 1868. július (12. évfolyam, 27-30. szám)

1868-07-05 / 27. szám

Tartalom: Balogh K. tanár: A színtelen vérsejteknek az edényfalakon való keresztülhuvása a lábbal és a genyedéssel mily viszonyban áll? (Folytatás.) — Verebélyi László tr.: Balassa tanár sebészi korodájának betegforgalma 1867/s téli félévben. (Folytatás.) — Navratil Imre tr. : Válasz az „Orvosi Hetilap“ 1868 évi 24, 25 és 26 sz. megjelent „Sebészi műtéttan“ czímű művem bírála­tára. — Lapszemle. A kömnyéd átváltozással (degeneratio amylacea) járó vérzésekről. Táréi­­. Az orzságos közegészségi tanács — A budapesti kir. orvosegylet 1868 jun. 27-dikén tartott rendes ülése. — A budapesti kir. orvos­egylet pályázatai. — Vegyesek. — Pályázat. Pest, 1868.S 9á mxm Julius 5. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kartálvázlat közlönye. V­ixexak­ettedik évfolyam. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh, Kálmán tanár. Előfizetési ár : helyben egész évre 9 frt., félvére 4 frt. 50 kr ., vidéken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesitendők. H­irdetésekért soronkint 15 új kr. Megjelen minden vasárnap, megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál, a szerbemnéd cégnél, újtér 10. sz., és Kilián György könyvkereskedésében váczi utcza Drasche-féle házban. (Folytatás.) A színtelen vérsejteknek az edényfalakon való keresztülbuvása a lábbal és genyedéssel mily viszonyban áll ? *) Balogh Kálmán ny. r. tanártól Pesten. A bélfodor a szabad felületét fedő hámon kívül lénye­gében kötszövet, melylyel ruganyos rostok vannak közbe­szövődve, ezenkívül pedig edényekkel bőven el van látva, melyek végül tágközű hajszáli hálózattá oszolnak. Az edé­nyek között minden kémszer hozzáadása nélkül a kötszövet­­ben jókora testecskéket láthatni, melyek alakja idomtalan, kinézésük pedig igen finoman szemcsézett, s fénytörési képes­ségük a szomszédságban fekvő kötszöveti rostokéval igen egyező lévén, csak felettébb gondos vizsgálás után lehet azokat mint önálló alakelemeket felismerni; ha azonban a bélfodorra folyadékot cseppentünk, mely az enyvképzőt tar­talmazó kötszöveti rostokat megduzzasztja és világosabbá teszi, míg az említett testecsekben levő fehérnyét megal­­vasztja, akkor a 2-dik ábrában lerajzolt kép mutatkozik, melyben a hajszáledényi hálózat (a) közeiben többé-kevésbé hosszas-petéded, vagy épen hegyesen meghosszult alakele­meket (b) vehetni ki, melyek végeitől hosszú nyúlványok indulnak ki. Ezek közönségesen kötszöveti sejtekként h­atnak le, s mint ilyenek ismeretesek, a fenntebb említettek után pedig kétségkívüli, hogy ezen kötszöveti sejtek idoma és ki­nézése valóságos műfolyomány, mit a jelen esetben a kém­­szerül használt Moleschott-féle erős eczetsavas folyadék (1 térfogat barlang, 1 t. eczetsav és 2 t. tiszta lepárolt víz) idézett elő. Az előtt többen találkoztak, valamint jelenleg is van­nak olyanok, kik a közszöveti sejteket műterményeknek te­kintik, azoknak mint valóban meglevő alakelemeknek léte­zését pedig merőben tagadják. Ezen tagadás könnyen meg­fejthető, s még inkább történhetett a régibb korban, midőn kevésbé beható és elemző gózcsövekkel dolgoztak mint jelen­leg, s kellő figyelembe nem vették vagy vehették azon idom­talan, csekély fénytörésű testecskéket, melyek a közszöveti rostok között, mint igen lágy alakelemek akkor láthatók, ha azokhoz legfeljebb közönyös folyadékokkal, milyen például a csarnoknedv, a nyál, tojásfehére, vagy a vér­savó adunk. Ezen testecskék lágysága pedig magával hozza, hogy midőn a szívósabb összetartású rostokat szétszedjük, azok szükségképen szétmállanak. A közszöveti sejtek valóban megvannak, csakhogy más alakban és más összetartással, mint azokat észleljük, miután a kötszövetet erősen ható kém­­szerekkel kezeltük. Waller idejében a kötszöveti sejtek ezen viszonyai nem ismertettek, mostanság azonban, miután Kühne „Untersuchungen über das Protoplasma und die Contractilität“ (Lipcse, 1864) czímű munkájában azokra figyelmeztetett, a tévedés bajos, főkép minthogy jelenleg jobb gózcsövek felett rendelkezünk, mint milyenekkel ezelőtt húsz évvel elődeink vesződtek. S ha ezen sejteket, midőn lobingerek hatásának kitétetvék, szem előtt tartjuk, nemkü­.­ 26 n. 443 1. felülről 40 ». : »csalódás láttáni követkesmények“ htl­ttt olv. láttani csalódás követkesményének.

Next