Orvosi Hetilap, 1868. október (12. évfolyam, 40-43. szám)

1868-10-04 / 40. szám

előfizetési ár : helyben egész évre 9 frt., félvéte 4 frt. 50 fcr., éedéken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesítendők. Hirdetésekért soronkint 15 új kr. Megjelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkezeti­­s­égnél, új tér 10. sz., és Kilián György könyvkereskedéséban váczi utcza Drasche-féle házban. ORVOSI HETILAP. Pest, 1868. 4L®. mZEI. October 4. Honi s külföldi gyógyászat és kerkuvárlat közlönye. «“C * «“«fl i |a»l y;, . Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom. Ko­vács József mtr. Nehány húgyrekedési eset és a hólyag szúrcsapolása. (Folytatás.) — A szívburok megcsapolásáról, ezt sebé­szeti szempontból tekintve. — Könyvismertetés. Rapport sur les progrés et la marche de la physiologie générale en France, par M. Claude Bernard. (Folytatás). — Lapszemle. Néhány új szer, mely az indiai gyógyszerkönyvben található. — Szívburokbeli savó­­gyü­lom, csapolás, iblanyfestvény befecskendése, gyógyulás. — Apróbb szemelvények. Trtréza. A budapesti nomád élet. — Laennec. — Vegyesek. Melléklet: „Közegészségügy és törvényszéki orvostan“­4-dik száma. Nehány húgyrekedési eset és a hólyag szúrcsapolása. Kovács József egyetemi magántanártól. (Folytatás.) IV. Egy 17—18 éves, izraelita, kereskedősegéd, csötörtökön este szövetkelméknek ládákból emelvényekre rakásával foglalkozván olykép esett le az állványról, hogy gátjával egy mély láda deszkafalá­nak éléh­ez ütő­dött.Ezen esés után elájult, majd magához térvén,húgy­csöréből élénken vérzett. Ily állapottal még az­nap a kereskedelmi kórházba vitetett. Másnap reggeli látogatásnál jelenik tr. főorvos úr leirása szerint: a beteg borékja 3—4-szeresen megnagyobbodva, kékes­szederjes színű volt. Ugyanily színváltozat és szélei felé elmosódó dagadtság tűnt fel mellfelé a fanív felső széléig, két oldalt ezen túl is a lágyékcsatorna irányában, s néhány hüvelykre a czombokon, hátra a czombredőkig és végbélig. A hólyag helyén jó ökölnyinél nagyobb daganat a fanív fölött. Esés óta húgyürülés nem állt be. A hólyag kiürítésére húgycsőcsapot bevinni nem sikerült, a kí­sérletnél jelentékeny vérzés a húgycsőből. Harmad nap szombaton a gát azon táján, melyre épen az ütés történt , a még nagyobbá vált dagadtság hullámzása mutatkozott. A folyadék kibocsátására kusztúraszúrás létetett, a nyíláson vér és véres savó ömlött ki. A nyíláson fekete véralvadék, és vérrel ivódott kötszövet látszott. Nem nagyfokú láz mutat­kozott. A hólyag terjedtebb, a már tegnap is mutatkozott hólyag­erőlködések, görcsök s fájdalmak gyakoriság és mekkoraságban gyarapodtak. Húgyürülés semmi. Hashajtók és a zúzott részre hi­deg borogatások alkalmaztattak. Vasárnap, a sérülés negyed napján tanácskozmányba hívatván. Jelenik­or, ügyfelem szívességéből először láttam a beteget. Lázas kínteljes, hólyaggörcsös álmatlan és után érvelése 100-at haladó, hőmérséke sütős, feltűnő nyugtalan, szomjas, étvágytalan, hasa puffadt, hólyagja fél ujjnyira a köldök alá emelkedett, feszes, fáj­dalmas, fájdalmassága kis nyomásra is fokozódik, erős görcsbe megy át. Borékja négyszeres ter­méjü, kék, szederjes. — A vastag fém húgycsőcsap, melylyel a hólyagba törekedtem, oda nem talált de a gáton tegnap ejtett bőrszuráson kijött. A húgycsapon át s utána a húgycsővön s a gáti nyíláson vér ömlött ki. Nem vihet­tem be a húgycsapot, ennek a végbélen keresztüli istápolásával sem. Ezek szerint: negyed napos húgyrekedés volt, a húgycső elszakadásával zúzódás folytán és nagy vérömleny. Mily viszonyok közt állt az elszakadt húgycső hátsó része, egyenesen meglátni nem lehetett. Volt rá valószínűség, hogy a nagyfokú vérömleny, mely a szövetek széttolatását okozta, vissza­tolta az átszakadt húgycső hátsó részét is, s így e nyomással oko­­­zója és föntartója volt a konok és teljes húgyrekedésnek. Oly bo­nyodalomnak tűnt föl, melynek szétnyomó hatása, ha megszűnt, a segélyt legsürgősben követelő húgyrekedés is megszűnhetik. Mint fentebb kiemelem, húgy csappal a hólyagba hasztalan törekedtem, a bejutás erőszakolásának a dagadtság és vérömleny által szétdúzt, s tájékozást nem nyújtó szövetek közt inkább káros, mint hasznos eredménye ígérkezett. Ez alapon a most idegen testként szétnyo­­mólag ható anyag, a vérömlenynek kiürítését vélem eszközlendőnek, s ha a szakadt húgycsövet ennek nyomása alul fölmentvén, a húgy­ürülés délutáni 4 óráig nem indul meg, az esetre a hólyagnak szár­­csapolás útjáni kiürítését ajánlom, mielőtt még a rekedés által már­is érzékeny vese nevezetesebben megbetegednék. E czélból a gáz már tegnap ejtett síkját 11/2 hüvelyknyire tágítom hátrafelé. E nyilason át ujjammal kiürítem a vérrögeket, mintegy 3—4 obonnyit. E működés alatt a mony megszaggatott hagymás részéből élénk vérzőg állt be, mely jeges víz befecskendése s kemény tömeszgömb erős­ rátartása által állíttatott meg. A betegnek hashajtót rendeltem, még délelőtt veendőt. Ha délutánig húgyürülése be nem áll, a műtét szükségességére figyel­meztettem Délután 4 órakor : a reggeli tünemények fokozódtak, különö­sen a kínzó hólyaggörcsök, a beteg s megjelent rokonai a műtétet sürgették. S miután se az elszakadt húgycső hátsó részének a vér­ömleny nyomásától reggel történt fölmentése, sem a bekövetkezett bélürülések húgyürülésre nem vezettek, a műtét a beszúrási hely­választás, mélyesztés, s egyéb megvigyázandókról mondottak idő­­alkalmazásával, a fanív közepe fölötti beszúrással történt. Szúrcsa­­polásra ez­úttal újabb alkatú görbe szúrcsap használtatott, mely a régibbtől ugyanazon görbület, vastagság s hosszúság megtartásával a következőkben tér el : 1-ször a cap belnyílásától két vonalnyira a csődomborulat­nak megfelelő oldalon egy kendermagnyi átlikasztis van, minek megfelelőleg a tőr bálán végig futó vála végződik B. Bell sze-40

Next