Orvosi Hetilap, 1882. január (26. évfolyam, 1-5. szám)

1882-01-22 / 4. szám

85 86 — Csigolyarák esete. Az illető betegnél :t rák a hasnyál­mirigyből indúlt ki, honnét a csigolyákban és a bordákban áttéti góczok keletkeztek. A ii-dik hátcsigolya 5 mm. magasságra zsugorodott össze. Az egyén az alsó hátcsigolyáknak megfelelőleg kis dudorral birt, úgy hogy a kórfolyamat a kezdődő csigolyalob benyomását tette. Halálok a tíidőütér embóliája volt.-—Schede (Hamburg). Izomerő által előidézett typiku. csigolya­törésről. Az irodalomban eddig 3 eset ismeretes, melyben a 4—5. nyakcsigolya törése izomvongálás által jött létre. Schede egy negyedik esetet észlelt, mely úgy jött létre, hogy az illető egyén fejjel ugorva a vízbe, s az előre nyújtott kezekkel feneket érezve, fejét rögtön hátravetette, hogy ezt meg ne sértse. Egészen biztosan állítá, hogy fejével a feneket nem érintette. Három héttel a sérülés után a nyakcsigolyatörés következtében meghalt. Schede most az érdekes készítményt bemutatta. (Folytatása következik.) VEGYESEK. Budapest, 1882. jatiuár íq-dike. Lapunkra az új előfizetők a szokottnál nagyobb számmal jelentkeztek, s még folytonosan jelentkeznek, így pedig nyomatott példányaink száma fogytán van ; ennélfogva kérjük azon ügyfeleinket, kiknek mint múlt évi előfizetőinknek az Orvosi Hetilap 1882-diki számait eddigelé el­­küldöttük, s még elő nem fizettek, se előfizetni nem szándékoz­nak, legyenek szívesek azon példányokat a szerkesztőséghez posta útján visszaküldeni. — A főváros tiszti főorvosának jelentése szerint jan. 15-ké­­vel végződő héten Budapesten járványosán uralkodik a kanyaró (84 megbetegedéssel és 1 halálozással), a himlő (49 megb., 19 hal.), hagymáz (32 meg., 5 hal.), vörheny (25 megb., 4 hal.) és ron­csoló toroklob (19 megb., 4 hal.) — 0 cs. és Ap. kír. Felsége, személye körüli magyar ministerének előterjesztése folytán csetneki Jelenik Zsigmond tr., budapesti gyakorló orvosnak, e minőségben, s a szenvedő em­beriség nyomorának enyhítése körül szerzett érdemei elismeréséül, a kir. tanácsosi czímet díjmentesen adományozta. — A budapesti egyetemen a legközelebbi bábatanfolyamra a beiratások február i-én kezdetnek meg, s 16-káig az orvoskari dékáni hivatalban (IX. üllői út, 1. sz.) tartanak. Feltételekül szolgálnak: 1. 20—40 év; 2. erkölcsi bizonyítvány; 3. egész­ségi bizonyítvány; 4. irás és olvasás kimutatása. — A fővárosi sz. Rókuskórházban az I. sebészeti osztály­nak egyetemi koródává történt átalakítása folytán, Lumniczer S. tnr. és segédeinek a kórházi alapból húzott fizetéseinek hováfor­­dítása végett a fővárosi hatóság véleményadásra felszólíttntván, ez a kórházi igazgató javaslata értelmében azon határozatot hozta, hogy a rendelkezésre bocsátott összeg kórházi szaktudományos évkönyv kiadásainak költségére fordítandó. A belügyminister a fővárosi közönség eme határozatát helybenhagyta, s f. é. jan. i-jén Budapest főpolgármestere, az igazgató vezetése alatt szer­kesztendő évkönyv egybeállításával megbizott igazgatói szaksegé­det (2 frt. 50 kr. napidíjjal) nevezett ki Jurkiny Emil tr. szemé­lyében, ki több mint hat évi kórházi szolgálatot képes felmutatni, s kinek sorgalmas orvos-statistikai szakműködése lapunk olvasói előtt is ismeretes, a kórház betegforgalmára vonatkozó táblázatok­ból. így valósul meg Gebhardt Lajos tanár és igazgató azon rég táplált eszméje, hogy a Rókuskórházról, hazánk legnagyobb gyógy­intézetéről, melynek óriási beteganyaga mindeddig csak részben használtatott ki, a tudomány és a kor igényeinek megfelelő év­könyv adassák ki. Az igazgató ez ügyet már évekkel ezelőtt és több ízben sürgette, törekvése azonban mindannyiszor meg­hiúsult a pusztán takarékossági szempontból Ítélő felsőbb hatóság ellenkezésén. Most pedig felszólította az osztályos fő és a rendelő orvosokat, hogy tudományos észleleteket és érdekesebb kortörténe­teket szolgáltassanak az évkönyv számára; megbízta a szaksegé­det, hogy az évkönyv orvos-statistikai részét utasításai szerint szerkeszsze, mi végből betegbárczák nyomattak, melyek az ész­lelés eredményeit bizonyos kérdésekre' adott válaszok alakjában feltüntetik. Egyúttal felemlíthetjük, hogy a Rókuskórház és fiók­jai újévtől kezdve folyó számok alatt jelöltetnek oly módon, hogy van jelenleg 14 osztály és pedig: 7 belgyógyászati, 2 buja­­kórtani, 1 nőgyógyászati, 3 sebészeti és 1 szemészeti osztály; ezenkívül két fiókosztály: az elmebetegek és a heveny fertőző kórok osztálya rendelő orvosok vezetése alatt. Mindezen intézke­dések erélyes igazgatói kézre vallanak, s csak kívánnunk lehet, hogy szerencsésen legyőzessenek mindazon akadályok, melyek ily nagy kiterjedésű, s mintául hivatott intézet terhes vezetésében, az igazgató legjobb törekvéseivel szemközt időnkirit felmerülnek. — Barts József tr., Torontálmegye tb. főorvosától az „or­szágos központi védhimlőoltó intézet“ igazgatóságához a követ­kező jelentés küldetett be: „Vonatkozással a központi oltóin­tézet azon kivánságára, mely az „útmutatásban“ a tehénhimlő­­nyirkkel való oltásra foglaltatik, van szerencsém a folyó évben orvosi körömben végzett oltásnak eredményét a következőkben beterjeszteni :“ „I. Meggyőződni akarván, váljon az útmutatás minden pontja kifogás nélküli-e, az oltás kezdetén felváltva egyik gyermeket a szúrómódszerrel, másikat a karezoló mód­szerrel oltottam be. Némely gyermeknél még azt is tettem, hogy egyik karját szúrva oltottam, másikat megkarczoltam.“ „A kö­vetkezmények határozottan a karezoló módszer mellett szólnak, még pedig oly strict értelemben, hogy szóról szóra ragaszkodni kell minden pontjához. Nevezetesen kiemelni azon pontját, melv azt javasolja, hogy elég 2—3 helyen az oltást végrehajtani, mert tapasztalásom szerint több karczolás, például hat helyen, igen nagy reactiót szül. Ennélfogva szabályul tűztem ki magamnak, hogy ezentúl egy-egy karra csak két-két pustulát oltok be.“ „II. Az idei oltás eredménye oly kitűnő, hogy a fogamzás 100 I °/o-ot tesz ki.“ „III. Járulékos bántalmak — a kissé nagjrobb reaction kívül (általános nagy láz, helyileg sok esetben a kar duzzadása és erythema a scarificatió helyén és környékén) — nem fordultak elő. A zárjelben foglalt kóros tünetek önkényt múltak el.“ „IV. Oltottam a 7-dik és 8-dik napon. Az oltások száma í 600. Megköszönve a küldött kitűnő nyirket, maradok mély tisz­telettel.“ „O-Béba, (Torontálmegye). 1881. december 18-kán.“ „Barts József tr.“ — A kir. m. természettudományi társulat f. hó 18-kán tar­totta közgyűlését, melyen az elnök (Szilv K.), a titkár (Fodor J.), nemkülönben a tisztviselők és bizottságok jelentései a társulat ügyei­nek szabályos meneteléről, gyarapodásról, sőt virágzó állapotok­ról tesznek tanúságot. A társulat tagjainak száma 5500, míg alap­tőkéje a 37000 frt-ot meghaladja. Ezután a választmányi tagok közül kisorsoltak (8, vagyis 13 rész) helyébe a választás megejtetett, midőn az élettani szakosztálvban Thanhoffer Lajos tnr. ismételve megválasztatott. — A betegsegélyző egyletek tárgyában f. hó 23-dikán (hétfőn) esti 6 órakor a Hungária szálloda dísztermében nagy gyűlés tat tátik, melyre azon ügyfelek hivatalosak, kik az illető ivet oly kötelezettséggel aláírták, hogy magukat ezen ügyben a közös cselekvésnek alája vetik. — Az orvoshallgatók bálja f. hó 28-kán lesz, melyre a bizottság­nak sikerült protectorul Fromm Pál tr., kerületi orvost megnyerni. A tiszta jövedelem az orvoshallgatók segélyző és önképző egy­letét illeti. — A bonni egyetemen elhúnyt Busch tnr. helyébe a sebé­szeti kórodai tanszékre Trendelenburg rostocki tnr-t hítták meg, ki e meghivást elfogadta, s ott husvét után fogja előadásait meg­kezdeni. — Berlinben a város déli részén 400 beteg számára új kórházat építenek, mely 1.500,000 markba fog kerülni.-—- Eszak-Amerika nyugoti részeiben himlő pusztit, minél­fogva Arthur, az Egyesült Államok elnöke a nemzeti közegész­ségi tanács igazgatóit egybehitta, hogy azok a veszedelmes jár­vány korlátozására szolgáló rendszabályok iránt nyilatkozzanak. Ezek között azok elkerülhetlenek tartják, hogy a kivándorlók mint Amerikába megérkeznek, beoltásra köteleztessenek. Az elnök megígérte, hogy ily értelmű izenetet fog a congressushoz intézni. — Hewit tr. Amerikában egy esetről tesz említést, mely­ben a roncsoló toroklobos fertőzés okozója egy macska volt, s az ekép becsempészett fertőző bántalomnak három gyermek esett áldozatúl. Hasonló eset említtetik a Medical 'Firnes and Gazette december 17-iki számában is, melyben a vörheny fertőző anya­! gának becsempészője szintén a házi macska volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék