Orvosi Hetilap, 1900. április (44. évfolyam, 13-17. szám)

1900-04-15 / 15. szám

A KLINIKUM BETEGFORGALMA 1898. EVBEN. 3 kossági lőtt sebek közül az egyiknél a bal fossa canina fölött, a másiknál a jobb halántéktájon volt a bemeneti nyilás. Meg­halt. 7. A többi eset közül 8 gyógyult, 1 a következő évre maradt. Koponyaalapi töréseket 14 eset, a boltozat töréseit 12 eset képviseli. Az előbbiek közül 2 öngyilkossági kisérlet (leugrás a harmadik emeletről), a többi véletlen szerencsétlenség (ma­gasból való leesés, elgázolás) folytán jött létre. Halállal vég- j ződött 9 eset. A halál 8 esetben 24 óra alatt állt be, 1 esetben 6 nap múlva meningitis purulenta következtében. Az életben maradt eseteknél a gyógykezelés 21—42 napig tartott. A boltozattörések túlnyomó része depressióvál járt, úgy hogy a besüppedt résznek trepanatio útján való kiemelése vált szükségessé. Az impressio 5 esetben a bal, 3 esetben a jobb falcsonton volt, 1—1 esetben pedig a homlokcsonton és a jobb és bal halántékcsont pikkelyes részén volt a horpadás. Gyógytartam 22—216 nap. Meghalt 2. 1. К. V. 17 éves napszámos, felvétetett 1897. augusztus 17-dikén. Egy emeletnyi magasságról keresztfái esett fejére. A fej hajas részén a jobboldali falcsont hátsó része fölött egy verticalis irányban haladó, 10 cm. hosszú, 1 cm.-nyire tátongó, egyenet- | len, lebenyes szélű folytonosságmegszakítás, melyen át ujjunkkal a j csonton körkörös irányban haladó folytonosságmegszakitásra akadunk, melynek egy helyén, közel a sagittalvarrathoz körülbelül 6 cm.-nyi terjedelemben a repedésen belül levő csontrészlet 0'5 cm.-nyire a periphe­­rikus csont alá van csúszva. Érzékszervek működése rendes. Pupilla középtág, jól reagál. Hömérsék, érverés normalis. Műtét 1897. augusztus 18-dikán. A fejen lévő seb a nyilvarrat felé harántirányban tágittatott, a galea lefejtetett, mikor is a csont­repedés egész terjedelmében láthatóvá vált. Ez egy szabálytalan kör­alaknak felelt meg, átmérője 8 cm. volt. Trepanatio. A behorpadt terü­let körülvésetvén, kiemeltetett, s miután az egész behorpadt részlet több kisebb darabra volt összetörve s a törés a csont egész vastagsá­gán át hatolt, úgy hogy -ezen csontdarabkáknak megmaradása remélhető nem volt, azokat csontfogóval eltávolitottuk. Ez által mintegy gyermek­tenyérnyi területen a dura szabadon feküdt. Jodoformkötés. Gyógyulás zavartalan. A börseb 1897. november 15-dikén teljesen gyógyult, beliámosodott. A koponyacsonton levő defectus felett a bőrön át jól érezhető az agy pulsatiója. A defectus osteoplastikus befedése ha­­tároztatván el, ezen műtét 1898. január 22-dikén hajtatott végre chloro­­form-narkosisban. A koponyadefectus feletti, hegekkel átszőtt bőr ; lebenyalakban felkészittetett, azon szándékkal, hogy majdan a defectust fedő osteoplastikus lebeny helyére vitessék. Kitűnvén azonban a lebeny életképtelensége, legnagyobb részében eltávolíttatott. Ezután a defectus lateralis szélén megkezdett, előre a jobb falcsontra terjedő, féltenyérnyi nagyságú, ovalis alakú lebeny csonthártyával és széles vésővel a fal­csontról levésett vékony csontréteggel együtt, 90°-nyi elhajlítással a defectus fölé lett helyezve s csomós varratokkal oda erősítve. A lebeny helye egyelőre sarjadzásra bízatott, hogy később Thiersch-féle trans­­plantatióval fedessék. Január 30-dikán varratok kivétele. Sebszélek per primam egyesültek. Márczius 8-dikán az osteoplastikus lebeny helye a czombról vett lebenyekkel Thiersch szerint befedetett. A defectus felett szilárd csontréteg képződött. Beteg márczius 20-dikán gyógyultan távozott. 2. H. F. 28 éves czipész, felvétetett 1898. január 31-dikén. Ház­tetőről cserép esett fejére. A koponyatetőn a középvonalban sagittalis irányban futó 3 cm. hosszú zúzott szélű csontig terjedő folytonosság­hiány van, melynek alapján ezüstforintnyi terjedelemben a koponya­boltozat be van horpadva, 0 5 cm.-rel mélyebben áll, mint a környezet. Beteg kissé szédül. Pupilladifíerentia, hűdések nincsenek. Reflexek, pulsus, hömérsék normális. Műtét január 31-dikén. Trepanatio. Besiippedt rész kiemeltetett 3 darab fillériiyi csontdarab eltávolíttatott. Jodofonn-gazekötés. Sima gyógyulás. 2 és fél hónap alatt a csonthiányt alig krajczár­­nyi erős rostos heg zárja el. Beteg április 10-dikén teljesen gyógyulva j távozik. 3. D. J. 10 éves tanuló, felvétetett 1898. május 26-dikán. Ló fejbe rúgta. A jobb homlokdudoron ezüstforintnagyságú lebenyes seb. A le­beny alatt a csont csonthártyától fosztott, folytonosságában megszakított s körülbelül koronanagyságú területen 0 5 cm.-nyire besiippedt az agy felé. Beteg eszméletlen, gyakran hány. Pulsus 58, telt, feszes. Műtét május 27-dikén. Trepanatio. A besüppedt rész kiemeltetett, csontszilánkok eltávolíttattak. Julius 21-dikén beteg gyógyultan hagyta el a klinikumot. 4. L. J. 28 éves asztalos. Felvétetett 1898. május 28-dikán. Hajtő­­kerék szíja elkapta, feje a szíj és kerék közé szorult. A bal fülkagyló felett csontighatoló 3 cm. hosszú zúzott seb, melyek alapján a csont J be van horpadva. Az egész bal halántéktájra kitespedő zúzódás. Bal felső szemhéjon suffusio. Beteg gyakran hány, eszméletlen. Bal pupilla tágabb. Pulsus 56 Műtét május 29-dikén. Trepanatio a behorpadt rész kiemelésével és 2 négyszögalakú csontdarab eltávolításával: csonthiány félholdalakú. Kötés. Műtét utáni napon beteg még folyton eszméletlen, igen nyug­talan. Mindkét szem szemhéjain erős suffusio. Pulsus 60, kihagyó. Beteg állapota egyre rosszabbodik, május 31-dikén hajnalban meghal. Bonczolással koponyaalapi törés is találtatott, mely a mellső és középső scalára terjed ki, azonkívül a bal oldalsó nyakszirt-halánték­­lebeny és homloklebenyek pépes roncsolása és kiterjedt lágy agyburki vérzés találtatott. 5. H. J. 29 éves czipész. Felvétetett 1898. junius 21-dikén. Két nap előtt kugli-golyóval fejbe vágták. A sérülés után elvesztette esz­méletét, csak másnap délben kezdett beszélni. Beszéde vontatott, dadogó volt. A bal fülkagyló felett gyermektenyérnyi vérömleny, bőr különben ép. E helyen a koponyacsonton tallérnyi bemélyedést tapinthatunk. Beszéd dadogó. Bizonyos szavakat nem tud kimondani. Pupillák egyen­­lőek, jól reagálnak. Érzékszervek működése, pulsus, hömérsék normalis. Műtét junius 21-dikén keresztalakú metszés a csontig. Horpadás tallérnyi. A besüppedt csontdarab nem vált el egészen a környező csonttól. Trepanatio után a kiemelés szépen sikerül. Alig pár millimeternyi csont­hiány marad vissza, miután a behorpadt csont nem lett eltávolítva. Sima gyógyulás. Csont besarjadzott. Beteg julius 21-dikén gyógyultan távozott. 6. T. J. 7 éves. Felvétetett 1898. junius 13-dikán. A felvétel előtt egy nappal tehén fejbe rúgta. A jobb falcsont dudorának megfelelöleg kis tenyérnyi lebenyes, zúzott seb. A lebeny két szára egyik oldalon 5, a másikon 4 csomós varrattal van egyesítve. A lebeny szabadon lógó csúcsa alatt a koponya­csontból tyúktojás átmetszetének megfelelő nagyságú, ovalis csontdarab hiányzik. Ezen csontrészlet eltávolítása, valamint a varratok a beteg kezelő orvosa által eszközöltettek. Beteg lázas (39° C.). Pulsus 120. Műtét junius 14-dikén. Varratok eltávolítása után kitűnik, hogy az agyállomány durától fedve féldiónagyságban elöesett. A csonthiány alsó kerületén a dura mater is repedést mutat. Éles csontszélek levésettek. Jodoform-gazekötés. Junius 15-dikén. Magas láz (41° C.). Pupillák tágak, renyhén reagálnak. Pulsus 118. Junius 16—18. Nagyfokú nyugtalanság. Epilepti­form görcsök a bal felső és alsó végtagokban. A jobboldali rágó izmok clonikus görcse */-2 órai időközökben, teljes eszméletlenség mellett. Betegnél a prolabált agyrészlet helyén tályog keletkezett, mely kiüríttet­­vén, kitűnik, hogy a tályogüreg felülről élűiről ferdén le- és hátrafelé halad. Tamponálás jodoformgazezel. Hömérsék 39—39'5° C. közt váltakozik. Junius 19-dikén. Láz csökkent (37-9° C.). Beteg nyugodtabb. Csak 2 rohama volt. Junius 20-dikán. Beteg tekintete szabad. Éhségről panaszkodik. Bal felső végtag paretikus. Hömérsék 37T° C. Junius 21-dikótöl julius 11-dikéig. Görcsök ritkán jelentkeznek. Tályogür sarjadzik. Beteg erősen lesoványodott. Hömérsék 37 —38° C. közt. Julius 12—16-dikáig. Újabb hőemelkedések remittáló jelleggel este 39-8, reggel 37-5. Beteg ereje rohamosan fogy. Étvágy rossz. Julius 21-dikétől állandó magas láz 39 40° közt. Beteg apathieus bőr száraz, pulsus gyenge, lassú. Augusztus 1-jén meghal. Bonczolatnál agyalapi genyes agyhártyagyuladás találtatott. Az alsó állkapocs törését 4 esetben észleltük. Mind a négy lórúgás következtében jött létre, 16—36 nap alatt vala­mennyi gyógyult. Három esetben csontvarratot alkalmaztunk. A felső állcsont törése egy esetben került kezelésünk alá. Ezen esetet mint a conservativ kezelésnek igen szép ered­ményét ide igtatjuk K. J. 22 éves földmíves. Felvétetett 1898. junius 23-dikán. Öccse, ki állítólag „nehézkór“-ban szenved, fejbe vágta. A bal halántéktájról a bal alsó szemhéjra húzódó, 1 cm.-nyire" tátongó vágott seb, mely a felső állcsonton és choanákon át a száj­­űrbe terjed. A szájba tekintve a kemény szájpadról a lágy szájpadra átterjedő, bosszant repedés látható, mely a középvonaltól valamivel balra s azzal párhuzamosan fut. A repedésen át egyes csontszilánkok néznek ki. A bal felső fogsor 1 cm.-rel leebb áll, mint a jobboldali. Az egész bal felső állcsont könnyen mozgatható s csak egyes, a repedést áthidaló nyákhártya- és csonthártyarészletek által tartatik valamennyire helyén. Ezenkívül a bal falcsont-dudoron van egy 10 cm. hosszú, csontig hatoló lebenyes zúzott seb. A baloldali szemhéjak erősen vizenyősek és vórömlenyesek. Szem épnek mutatkozik. Műtét junius 24-dikén. Csontszilánkok eltávolítása után a kemény szájpad repedése fölött a csonthártya- és nyákhártya-varratokkal egye­­sittetett, úgyszintén a lágy szájpad, valamint a pofa és koponya sérü­lései is varratokkal egyesíttettek. A fogsor közé parafasinek helyez­tettek el s az állkapocs szoros kötéssel rögzíttetett. Junius 25-dikén. Óriási fájdalmai vannak, az egész arcz duzzadt, fényes. Száj és orr 3% bórvízzel lesz irrigálva. Junius 27-dikén. Beteg lázas (38-5° C.). Sebek genyednek, igen bűzösek. A kemény szájpad varratai nem tartanak semmit, nagyrészt kiestek. A törött állcsontfél lefityeg. Az os zygomaticum lemeztelenített, mozgatható. Junius 30-dikán. Az arczról a varratok mind eltávolíttatnak. Arcz kevésbbé duzzadt. Bal szemhéjak annyira lohadtak, hogy a szemet meg lehet vizsgálni. Szem sértetlen. Látás jó. Nagyfokú ciliaris injectio van jelen. Atropinbecsepegtetés. Száj- és orrüreg naponta kétszer lesz kimosva 3°/o bórvizzel. Genyedés és bűz csökkent.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék