Orvosi Hetilap, 1901. június (45. évfolyam, 22-26. szám)

1901-06-23 / 25. szám

418 1шт ORVOSI HETILAP 1901. 25. sz. 14 (19) hagymáz (typhus) 2 (1), kanyaró (morbili) 161 (144), trachoma 4 (6), vérhas (dysenteria) 1 (0), influenza 3 (0), hökhurut (pertussis) 31 (19), orbáncz (erysipelas) 17 (11), gyermekágyi láz (febr. puerp.) 8 (0), ezenfelül varicella 28 (32). X Egyetemi alkalmaztatások. Az orvoskari tanártestület f. hó 18-dikán tartott ülésén választás útján alkalmazást nyertek , a II. számú nőgyógyászati kóroda mellett: Erdey Gyula dr. újabb 2 évre mint első assistens, Csiky János dr. újabb 2 évre mint második assistens, díjazott gyakornokok gyanánt megh­osszabbíttattak egy évre: Szász Hugó, Már­kus Samu, Hevesi Arthur dr.-ok; díjazatlan gyakornokok lettek: Sci­­piades Elemér (meghossz.), Ofner Oszkár (meghossz.), Pauncz Sándor, Schmiedlechner Károly, Torday Béla dr.-ok; az 1. sz. nőgyógyászati kóroda mellett: meghosszabbított díjas gyakornokok: Palotai Andor, Wallheim Béla dr.-ok; díjazatlan gyakornokok lettek : Záborszky István, Vértes Oszkár, Szarvas Félix, Kolczonay István, Czukor Miklós dr.-ok ; a fogászati klinika mellett: II. tanársegéd lett Madzsar József dr., díja­zott gyakornok Salamon Henrik dr.; a II. kórboncztani intézet mellett : díjazatlan gy. Christián János dr.; az I. kórboncztani intézet mellett: díjas gy. Fáykiss Ferencz, díjazatlan, gy. id. Schwarcz Tivadar; a II. belklinika mellett: díjas gy. Torday Árpád dr., díjazatlan gy. Zickel­bach Antal dr.; a II. boncstani intézet mellett: I. tanársegéd Wiesinger Frigyes dr., II. tanársegéd Navratil Dezső; az I. belklinika mellett: díjas gy. Kövesi Géza dr., díjazatlan gy. Goitein Salamon, László Gyula dr.-ok; az I. sebészeti klinika mellett: díjas műtőnövendékekké válasz­tottak : Molczwarth Jenő, Pesthy István, Pólya Jenő, Rajnai Béla dr.-ok ; díjazatlan műtőnövendékek lettek: Dudutz Gerő, Guhr Géza, Hoffmann Oszkár, Kádár Andor, Koós Aurél, Milkó Vilmos, Pozsonyi Jenő, Selig­­­mann Hugó, Viszneky Béla dr.-ok; a II. sebészeti klinika mellett: díjas műtőnövendékekké lettek : Genersich Antal, Hauer Ferencz, Kurczbacher Ödön, Örley Ödön dr.-ok; díjazatlan műtőnövendékek gyanánt meg­választottak : Balás Dezső, Bradách Emil, Koch Béla, Mészáros Béla, Müller Vilmos, Pinsker Emil, Skrilecz Mihály, Unterberg Hugó, Wágner József, Ziffer Hugó dr.-ok.­­ A Budapesti Poliklinika­ Egyesület folyó hó 16-dikán tartotta meg évi rendes közgyűlését az új városházán Lichtenberg Kornél dr. alelnök elnöklésével. Az egyesület emberbaráti működését vázoló elnöki megnyitó beszéd után Erőss Gyula dr., a poliklinika igazgatója mutatta be az igazgató tanács jelentését. Az igazgató tanács jelentése felemlíti, hogy az intézetet a szegény­sorsú betegek folyton növekedő számban keresik fel. Az ambulatóriumot, melynek jelenleg 14 osztálya van, a lefolyt esztendőben 35,145 beteg — ezek közül túlnyomó számban munkás és napszámos — vette igénybe összesen 135,188 orvosi rendelésen. Az intézet megnyitása óta a betegek száma 347,709, a rendelések száma 1.600,316 volt. Az ambulatóriumról mint nem szegény, visszautasíttatott 428 beteg, orvosok által vizsgált, illetve kezelésre levél kíséretében küldetett 267 nem szegény beteg. Az egyesület kórházában többnyire súlyos betegek ápoltattak, a­kik ottho­nukban a legszükségesebb gondozást és orvoslást nélkülözték volna, ezeknek száma a lefolyt évben 289 volt. A kórház fentartása 23,170 kor. és 84 fillérbe került és így egy betegre naponta 3 kor. 15 fillér esik. A poliklinika emberbaráti működésén kívül tudományos működést is fejtett ki. Főorvosai ugyanis, mint az egyetemnek habilitált magán- és rendkívüli tanárai az intézetben tartották egyetemi előadásaikat, melyeket 286 orvosnövendék látogatott. Az intézet fennállása óta 5491 orvosnövendék hallgatta ezen előadásokat. A tanítás lényeges faktorát képezte az intézetnek a legújabb kor igényeinek megfelelő felszerelés­sel biró laboratóriuma, mely úgy diagnostikai vizsgálatokkal, mint önálló tudományos búvárkodással is foglalkozott. Stern Samu dr. pénztáros jelenti, hogy az egyesület vagyona a múlt évben 28,500 koronával gyarapodott s jelenleg 480,297 korona 36 fillérre rúg, mely összeg jórészt ingatlanokba és berendezésekbe van fektetve. Segélyek czimén 15,756 korona folyt be, melyhez a székes fő­város és a belügyminister 4—4000 koronával járult.­­ A kolozsvári egyetemen az 1891/2. tanévre történt tiszti választásokat a közoktatásügyi minister megerősítette. Az idén az orvosi karból történt a rektor magnificus választás Löte József dr. személyében. Orvoskari dékánná: Szabó Dénes tanárt, kari jegyzővé Marschalkó Tamás tanárt választották.­­ Réczey Imre tanár tiszteletére június 15-dikén estve a Margit­szigeten tanítványai, barátjai és tisztelői társas­ vacsorát rendeztek azon alkalomból, hogy ő e napokban végezte 1000-dik sérvoperatioját. Az iro­dalomban Bassinin kívül, kinek 1500 sérvoperatioja van, tudomásunk szerint ily magas számot e műtét terén más még nem produkált. Ezen 1000 operált közül 50 volt a veszteség, kiknél kizáródás miatt lett a műtét végezve radicális módon és nyolcz szabad sérv miatt operált beteg. Ez utóbbiak közül négynél tüdőgyuladás volt a halálok, két esetben hashártyagyuladás (köldöksérvek), egy esetben hashártyagümö­­södés és egy esetben leukaemiás állapot. Az utolsó két évben operált 380 sérves beteg közül szabad sérv miatt operált egy sem halt meg; az ezen idő alatt előfordult 14 haláleset kizárt sérvek miatt operált betegekre vonatkozik. E colossalis szám és e fényes eredmény valóban méltó volt arra, hogy az alkalmid szolgáljon a tanítványok, tisztelők és barátok számára, hogy ez áldásos műtét hazai mestere előtt, habár egyszerűen és szűkebb szakkörben is demonstrálják azt, hogy működé­sének becsét ismerik, szorgalmát, kitartását, műtéti ügyességét bámul­ják és tudatában vannak azon szolgálatok fontosságának, melyekkel az ilyen egy irányban behatóan gyakorolt tudományos és gyakorlati műkö­dés a hazai műtevő sebészet valódi tekintélyének megalapítására és emelésére közreműködik. Hasonló siker és elismerés kövesse a második ezret is! 5 Liebermann Leó tanárt az orvostanártestület a közegészség­tani tanszék helyettesítésével a jövő tanév első felére továbbra is meg­bízta. A tanszék betöltésére különben a vallás- és közoktatásügyi minis­ter július 15-diki lejárattal pályázatot hirdetett. — Havas Adolf dr. egyetemi magántanárt az orvostanártestület f. hó 18-dikán tartott ülésén czímzetes rendkívüli tanárrá kinevezésre hozta ajánlatba. ± Antal János dr. ugyanazon ülésen a fogászatból a magántanári cselekményekhez bocsáttatott. ± Krompecher Ödön dr. budapesti tudomány-egyetemi I. tanár­segédnek a vallás- és közoktatásügyi minister a II. sz. kórboncztani tanszék mellé adjunctussá történt megválasztását jóváhagyta és a neve­zettet adjunctusi minőségében I. évi április 1-jétől három év tartamára megerősítette. Kinevezés: Ő Felsége a vallás- és közoktatásügyi miniszer előterjesztésére Bókay János dr. nyilv. rk. tanári czimmel és jelleggel felruházott budapesti tudományegyetemi magántanárt ezen tudomány­­egyetemen a gyermekgyógyászat nyilvános rendkívüli tanárává a szabály­szerű illetményekkel kinevezte. E kinevezés által a gyermekgyógyászati tanszék véglegesen rendszeresítve van, általa az egyetem régi óhajtása teljesült.­­ Fürdőorvos, Gara Géza dr. Rajecz-fürdőn gyakorlatát meg­kezdette. •­- A Gárdos-féle nyílt pályázaton az 1901/2. tanévre ifj. Gener­sich Antal és Borszéky Károly nyertek volt megbízást. A tervbe vett dolgozatot sikerrel oldván meg, pályázóknak a pályadíj kiadatott.­­ A Gárdos-féle alapból 1901/02-re esedékes pályadolgozásra nyílt pályázat útján Kollarits és Scholz dr.-ok nyerték meg a megbízást. Tárgyuk : a Sympathikus idegrendszer hatása a vesére. A Balogh Kálmán-féle alapból nyílt pályázat útján az 1901/02. tanévre Vámossy Zoltán dr. gyógyszertani adjunctus bízatott meg a chemiai anyagoknak a májra való hatásának tanulmányozásával. -­­ Okleveleiket a tiszti főorvosi hivatalnál bemutatták április hóban : Obál Ferencz dr., Pauncz Sándor dr., Gyulai Elemér dr., Mikecz Miklós dr., Wiesinger Frigyes dr., Kornhauser Dávid dr. egyetemes doktorok és három szülésznő.­­ Utaztató ösztöndíjak adományozása. A Bene-féle utaztató díjat a tanártestület az 190102-dik tanévre Mann­inger Vilmos dr.-nak ítélte oda, a Wagner-féle hasonló díjat pedig Zickelbach Antal dr. nyerte el. 4. Az elmekórtani tanszékre, mely Laufenauer tanár elhunytával megüresedett, a budapesti orvostanártestü­let pályázat kiírását hozta javaslatba. — Fürdőink látogatottsága: Szliács VI/15. 224; Lipik 937 ; Új-Tátrafüred VI/3. 142; Korytnicza VI/11. 98.­4-’ A budapesti önkéntes mentő-egyesület segélyét május hóban 883 esetben vették igénybe, évi folyó­szám: 3891.­­ Elhunyt. Idősb Siklóssy Gyula dr., Rókus-kórházi főorvos, egye­temi m. tanár, Somogy vármegye tb. főorvosa. Somogymegyében Pernesz- Osztopán született 1829-ben. Orvostanulmányait Bécsben végezte, 1864-ben lett orvosdoctor. Ezután Artl magánsegéde lett, később pedig a reserv­­osztályon működött mint segédorvos. 1867-ben Budapestre jött és a szt. Rókus-kórházban előbb rendelő orvos lett a szemészetből, később pedig a szemészeti osztály főorvosa. 1868-ban a szemészeti műtéttanból magántanári képesítést nyert. Irodalmi dolgozatai gyakorlati kérdésekre vonatkoznak, főleg a strabismusra, staphyloma műtétekre és szemhéj­­képlésre. Nagyobb tanulmánya Helmholtz „A szem dioptriájában“ fog­lalt képletek levezetése és könnyű módszerrel való kidolgozása, mely lapunk 1871. évfolyamában jelent meg. A megboldogult már évek óta szívbajos volt és sokat szenvedett. E hó 18-án hunyt el hirtelen. Teme­tése f. hó 20-dikán folyt le közrészvét mellett. Halálát korunkból ifj. Siklóssy Gyula dr. gyászolja. Nyugodjanak békében hamvai ! „Fasor­ (Dr. Herczel-féle) sanatorium.“ (Újonnan épült magán­gyógyintézet sebészeti, nőgyógyászati és belbetegek részére. Budapest, VII., Városligeti fasor 9. sz. — Állandó orvosi felügyelet. — Gondos ápolás. — Kitűnő ellátás. — Telefon. — Mérsékelt árak — Kívánatra prospektus. Szt.-Lukácsfü­rdő gyógyfürdő Budapesten. Nagy kénes iszapfürdő, melynek 520 □­ méter nagyságú természetes forrásmeden­­czéiben az ásványvíz naponkint négyszer megújul, locális iszapborogatások. Minden nemű gyógy- és üdítő-fürdők. Kitűnő szállodák. Vendéglő saját üzemben. Olcsó árak. A fürdő főorvosa: Dr. Bosányi Béla, kir. tanácsos. Prospektust ingyen küld az igazgatóság. Í?KONDORFI a legjobb IV.y HYÁLKAOLDÓ GYÓGYVÍZ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék