Orvosi Hetilap, 1903. október (47. évfolyam, 40-43. szám)

1903-10-18 / 42. szám

1903. 42. sz. ORVOSI HETILAP 7624/903. alisp. sz. Maros-Torda vármegye marosi alsó járásában üresedésbe jött járásorvosi állásra ezennel pályázatot nyitok. Minősítési kellékek az 1883. évi I. t.-cz. 9. §-ában, illetve az 1893. évi 80.099. számú belügyministeri rendeletnek megfelelő elméleti képzettség. Ezen állással járó illetmények a következők: 800 korona évi törzsfizetés és 600 korona úti átalány. A pályázati kérvény benyújtásának határideje folyó évi október hó 22-dikéig bezárólag. A pályázati kérvény Maros-Torda vármegye főispánjához czímzendő s benyújtásának módjára nézve az 1902. évi 125.000. számú belügyministeri rende­let kibocsátott vármegyei ügyviteli szabályzat 4. §-ának rendelkezése irányadó. Maros-V­ásárhely, 1903. évi október hó 5-dikén. Farkas, alispán, 13,789/1903. közig. sz., 237. közgy. sz. Baja város közkórházánál rendszeresített, évi 1000 korona fizetés, butá­­torozott lakás, élelmezés, fűtés és világítással javadalmazott egy alorvosi állásra ezennel pályázat nyittatik. Annak megemlítése mellett, hogy az alorvos a kórházban köteles lakni és magángyakorlatot nem folytathat, felhivatnak pályázni óhajtók, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 9. §-ának rendelkezéséhez képest felszerelt folyamodványaikat legkésőbb folyó évi október hó 25-dik napjáig méltóságos Schmausz Endre főispán úrhoz Szabadkán nyújtsák be. Baja város törvényhatósági bizottságának 1903. évi október hó 8-dikán tartott közgyűléséből. Hegedűs Aladár dr., polgármester, ad. 5811/1903. sz. Gádoros községben megüresedett községi orvosi állásra pályázatot hirdetek. Az állás javadalma: 1000 korona készpénz évi fizetés, 4 szobából és a szükséges mellékhelyiségekből álló lakás. Látogatási díjak nappal az orvos laká­sán 40 fillér, éjjel 80 fillér, nappal a beteg lakásán 60 fillér, éjjel 1 korona. Halottkémlési díj 40 fillér. A pályázati kérvények orvosi oklevéllel s az eddigi gyakorlatot igazoló HIRDETÉSEK. SYR. ЖШШШ. w CUM. AJRSUIf. SEC. RAD­IT Z 100 gm. tartalmaz Fe. 2'0 K. Na. és Amon. Brom­an 6'0 arsent 0'005. Javalya van: Általános idegbetegségeknél, gyengeségi állapotoknál mint tonicum és fer­tőző betegségek után a reconvalescentia szakában Általános anaemiáknál és chlorosises étei­nél nem csak a vérszegénységet gyógyítja, hanem az annyira gyakori ideges zavarokra is hat. Eredeti lives­­ára 2 korona. E készítmény az igen tisztelt orvos urak szives figyelmébe ajánlja a készítő RADITZ IGNACZ _____________„Fehér­ keresztu gyógyszertára. Budapest, IV., Fővámtér 6. szám. Щ ЙШЯР TERMÉSZETES ALKAlIKUS SOL SAVA.NYUVI1 A TORZA GÉGE ÉS LÉGCSŐ, A GYOMOR ÉS GÉLHUZAM HURUTOS BÁ­NTALMAINÁL A­­TÜDŐTUBERCULOSIS MINDEN STÁDIUMÁBAN PÁRATLAN HATÁSÚ: A SELTERSI ÉS A­GLEICHENBERGI VIZEKET JÓVAL FELÜLMÚLJA, A PESTI VEZÉRKÉPVISELŐSÉG: NÁDAS MÁRTON, DESSEWFFY-UTCZA H­ TELEFON 238 kapható: LUX MIHÁLYNÁL Mauzela a körút?(tel-67a),minden gyógyszertárban ■ DRUGUERIÁBAN ÉS FŰSZER KERESKEDÉSBEN KIJTKEZELŐSÉG BRASSÓ. bizonyítványokkal felszerelendők s folyó évi november hó 10-dikéig hozzám beadandók. Orosháza, 1903. évi október hó 11-dikén. Van gyes, tb. főszolgabíró. A nagyszebeni m. kir. állami elmegyógyintézetben ideiglenesen betöl­tendő másodorvosi állásra Belügyminister úr Ő Nagyméltóságának folyó évi 98,869/IVa. szám alatt kelt felhatalmazása alapján pályázatot hirdetek. Ezen állás évi 1200 korona fizetés, L osztályú élelmezés, egy szobából álló lakás, fűtés és világítással van javadalmazva. Felhivatnak azon orvostudorok, a­kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 1 korona bélyeggel ellátott kellően felszerelt s a Belügyminister úrhoz czímzett kérvényeiket alulirtnál folyó évi október hó 24-dikéig nyújtsák be. Megjegyeztetik, hogy az esetben, ha orvostudor nem pályázik, szigorló orvos is alkalmaztatni fog. N­agyszeben, 1903. évi október hó 10-dikén. A nagyszebeni m. kir. állami elmegyógyintézet igazgatója. Egyéb üresedésben levő állások. Lej­árat Állás Hely Fizetés C­z­í­m okt. 19 kör. o. Hódmezővásár­hely 800 k., nyugdíj Juhász Mihály, polgár­­mester. „ 20 korh. aló. Miskolcz 800 k., lakás, ellátás Tarnay alispán, Mis­kolcz.n 21 körorvos Gyula - Varsán­y 1600 k., 200 k. fuvar­díj Mladin Miklós fszbiró, Elek. „ 25közs. o. Hunfalú 1000 k. Főszolgabíró, Késmárk. „ 25közs. o. Kőrös-Tarján 1300 k. Nagy M. főszolgabíró, Nagyvárad. nov. 15körorvos Sikló 1600 k. Mladin Miklós fszbiró, Elek. „ 20közs. o. Karlova 1600 k. Horváth Zoltán fszbiró, Török-Becse. A Szinye-Lipóczi Lithion-forrás Salvator kitűnő sikerrel használtatik vese, húgyhólyag- és köszvénybántalmak ellen, húgy­­dara és vizeleti nehézségeknél, a czukros húgyárnál, továbbá a légző- és emésztési szervek hurutainál. Húgyhajtó hatású! Vasmentes ! Könnyen emészthető 1 Csíramentes 1 Kapható ásványvizkeriskarésekben vagy a Salvator-forrás Igazgatóságánál Eptrjcsan. Ha­skötő,Speczial­ata. Polatschek Hugó sebészeti sérvkötés, Budapest, VIII., Vas­ utcza 19. szám. Ajánlja a tisztelt orvos uraknak módosított haskötőit, méret vagy előírás szerint. Továbbá laparotomia — beteg­ágyas — haskötőket, köldökkötőket, sérvkötőket szak­ismerettel készít. Számos elismerés. ----- Számos elismerés. November hó folyamán jelenik meg! LAMPEL R. (WODIANER F. ÉS FIAI) cs. és kir. udvari könyvkereskedés kiadásában Budapest, VI. ker., András­sy­ út 21. sz. Dr. MÜLLER VILMOS KLINIKAI RECIPE S KÖNYV S3 .. AZ EGYETEMI KLINIKÁK .. A BUDAPESTI POLIKLINIKA ÉS a fővárosi közkórházak GYÓGYMÓDJAINAK, RENDEL­VÉNYEINEK GYŰJTEMÉNYE. Ára­m Korona Tartalom Belgyógyászat: Korányi tanár klinikájáról. Közli: Dr. Kövesi Géza, egyet, 1­011 IdillII, tanársegéd. Belgyógyászat: Kétly tanár klinikájáról. Közli: Dr.Kétly László, egyet, adjunktus. Sebészet: Széczey tanár klinikájáról. Közli: Dr. Dapsy Viktor, egyet, tanár­segéd. Sebészet: Bollinger tanár klinikájáról. Közli: Dr. Müller Vilmos, Operateur. Szülészet és nőgyógyászat: Bársony tanár klinikájáról. Közli: Dr. Lovrich József, egyet. tanársegéd. Szülészet és nőgyógyászat: Tanffer tanár klinikájáról. Közli: Dr. Csiky János, egyet, tanárse­géd. Szemészet: Seluilek tanár klinikájáról. Közli: Dr. Scholtz Kornél, egyet. tanársegéd. Gyermekbelgyógyászat: A „Bródy Adél“ gyermekkórházból. Közli: Dr. Wittmann Béla, kór­házi alorvos. Gyermekszemészet: A„Bródy Adél“gyermekkórházból. Közli: Dr. Mohr Mihály, egyet. m. tanár. Gyermekbőrgyógyászat: A „Bródy Adél“ gyermekkórházból. Közli: Dr. Beck Soma, kórházi rendelő orvos. Ideg- és elmegyógyászat: Moravcsik tanár klinikájáról. Közli: Dr. Hudovernig Károly, egyet, tanársegéd. Urológia: Feleki tanár poliklinikai osztályáról. Közli: Dr. Feleki Hugó, egyet.­m. t. Bőr- és bujakórtan : Róna tanár szt. István-kórh. osztályáról. Közli: Dr. Steiner Gyula, kórh. aló. Fülgyógyászat: Böke tanár szt. Rókus-kórházi osztályáról. Közli: Dr. Böke Gyula, ny. rk. tanár. Gégészet: Korányi kiin. gégészeti rend. (Irsay A. rk. tanár). Közli: Dr. Polatschek Elemér, az „Erzsébet-k­irály­né“ tüdőbeteg-sanatorium rendelő gégeorvosa. Fogászat: Árkövy tan. kliniká­járól. Közli: Dr. Szabó J. e. t.-s. Függelékül: A tüdőbetegek házi kezelése. Közli: Dr.Tauszk Ferencz, e. m. t., kórh. röv. Mér­gezések. Közli: Dr. Friedrich Vilmos, e. m. t. Klinikai és labo­ratóriumi vizsgálatok: A­poliki. labor. Közli: Dr. Vas Bernát, e. m. t. Első segélynyújtás.Közli: Dr. Kovách E. Aladár, a B. Ö. M. Egyesület igazgató-főorvosa. Kivágandó! Megrendelő­ jegy: Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedésének Budapest. Ezennel megrendelek postán utánvéttel, vagy az összegnek előleges megkül­dése mellett ---------pld. Klinikai Recipe Könyvet. Az egyetemi klinikák, a buda­pesti poliklinika és a fővárosi közkórházak gyógymódjainak, rendelvé­nyeinek gyüjtem. Szerk. dr. Müller Vilmos, egy péld­­ára 5.O K. Hely Név Ill

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék