Orvosi Hetilap, 1911. február (55. évfolyam, 6-9. szám)

1911-02-26 / 9. szám

ORVOSI HETILAP 137 1911. 9. sz. A tüdőlelet normalis. A máj a mammillaris vonalban a bordaívet 3 harántujjal haladja meg; a lép alsó széle a bordaív alatt 1 ujjal tapintható. A szék és vizelet rendes. A közérzet kielégítő. Az állapot egész julius 3.-ig változatlan, akkortól kis fokú láz mellett a tüdő felett elvétve néhány középhólyagú szörtyzörej hallható. 5.-én e zörejek hátul alól jobboldalt tetemesen megszaporodnak. Súlya ekkor 4400 gr. 12.-én több ízben pépes székletek, az erőbeli állapot gyorsan hanyat­lik. Julius 12.-én meghal. Boticzoláslelet: 1909 VII. 13.-án. Bőre rendkívül halvány, a háton a nyomásnak kitett helyek kivételével térképszerű rajzolatot mutató, nyomásra elhalványodó hullafoltok. A lát­ható nyálkahártyák erősen cyanosisosak. A csontrendszeren a rachitis manifest jelei láthatók. Az ujjak vége erősen cyano­­sisos és dobverőszerüen megvastagodott. A mellkas megnyitásakor kiderül, hogy a szívburok féltenyérnyi terjedelemben fekszik szabadon, külső és belső felszíne sima, fénylő, belsejében pár cm3 szalmasárga savó foglaltatik, megvastagodásokat, adhaesiókat nem mutat. Az epicardium sima, fénylő. A szív nagysága 7x5X4 cm. A bal szív ellazult, a jobb mérsékelten összehúzódott, a szívcsúcs alkotásában a jobb szív is részt vesz. A szívhús barnavörös, fénylő, áttünő. A bal szív izomzatúnak vastagsága 4ll2 mm., a billentyűk és a belhártya simák, fénylők. A bicuspidalis bil­lentyű szemölcsizmai fejletlenebbek a rendesnél, a fülesében kevés megalvadt vér foglaltatik. A bal kamarából nyílik a 3 cm -nyi kerülettel biró szájadékból a rendesnél kissé vas­tagabb falú arteria pulmonalis, a mely rövid lefutás után két ágra oszolván, a jobb tüdőhöz 2^2 cm. kerülettel, a balhoz 16 cm. kerülettel bíró ágat bocsát. A pulrr onalis ostiumának helyzete a normalis aorta-ostium helyzetének felel meg. A bal tüdőhöz vezető ág a bal fülese fölött feszül ki és a bronchus alatt lép be a tüdő hilusába. A pulmonalis félhold­képű billentyűi a normálistól eltérőt nem mutatnak. A bal pitvarba nyíló venae pulmonales helyükön találhatók. A jobb szív falazata körülbelül 1 cm.-nyíre vastagodott meg, helyenként azonban vastagsága az 12 cm.-t is meg­haladja. A háromhegyü billentyű szemölcsizmai hatalmasan megvastagodottak. A jobb ostium arteriosumból nyílik az aorta, a mely innen balra és felfelé a pulmonalis előtt ha­ladva, a bal bronchus felett nyargalva, az aorta descen­­densbe megy át és az oesophagus fölött feküdvén, ágait sza­bályosan adja. Feltűnő az aorta billentyűinek az elhelyeződése, a mennyiben azok tasakjai igen mélyen — a szemölcsizmo­kon — tapadnak és így a záródáskor folytonos vongálásnak vannak kitéve. Az aorta átmérői az ostiumon 3-2, az isthmu­­son 2 4 és a descendensen 22 cm.-t tesznek ki. A jobb pitvarba rendes helyükön nyílnak a venae cavae. A két pitvar egymással a nyitva maradt, 9X6 mm. nagy­ságú foramen ovale által közlekedik. A két kamara, a köztük lévő sövényen nyílás nem lévén, egymástól teljesen elkülönített. A koszorús verőerek az aorta jobb és középső billen­tyűje alatt erednek, kanyargós lefutásúak. A ductus arteriosus Botalli elzáródott, egészében kötő­­szövetes köteggé vált, az isthmuson való beszájadzási helye csak kis behúzódás képében látható. A tüdőerek részéről elváltozást nem konstatáltunk. A tüdők bővérűek, oedemásak, kissé cyanosisosan induráltak, különösen az alsó széleiken. A bronchusokban kevés nyálkás­­genyes váladék. A lép kissé megnagyobbodott, livid színű, metszéslapján a rajzolat kifejezett, tapintata tömött. A megnagyobbodott, kissé tömött, lilás árnyalatú máj szélei legömbölyítettek. Min­denütt a metszéslapon a pangás kifejezett jeleit mutatja. A vesék, belek, gyomor, a pangásos elváltozásokat leszámítva, kóros elváltozást nem mutatnak. Diagnosis: Tianspositio vera arteriarum cordis. Fora­men ovale apertum. Induratio cyanotica hepatis, lienis et renum. Oedema partim indurativum pulmonum. A számomra hozzáférhető irodalomból a fent vázolt­hoz hasonló esetek táblázatosán összeállítva a következők: I. táblázat. Folyó szám Szerző Év Gyer­mek kora Klinikai tünetek Kórbonczolási lelet iBaillie 1797 (H. Meyer)2 hó Cyanosis Transpositio vera. Nyi­tott foramen ovale. 2’5 mm. átmérőjű nyitott duc­tus arteriosus. 2 Wist a r 1817. (H. Meyer, Rauchfuss) 2 év 5 hó Nagyfokú cyanosis Transpositio vera. Nyi­tott for. ovale, zárt duc­tus arteriosus. Septum ép. 3 Gamage 1818. (H. Meyer) 3 hó Cyanosis Teljes transpositio. Nyi­tott for. ovale. Ductus Botallit nem találtak. 4 d’Alton 1824. iH. Meyer, Rauchfuss) 22 hóNagyfokú cyanosis Transpositio vera. Nyitott for. ovale. Zárt ductus Botalli. Septum teljes. (A for. ovale kisujj számára átjárható.) 5 Théremin 1824. (Vierordt) 48 napNem volt cyanosis Transpositio vera. Tág Botalli-vezeték. Foramen ovale zárt. Teljes septum ventriculorum. 6 Tiedemann 1825. (Rauchfuss, H. Meyer) 12 nap Cyanosis Transpositio vera, szé­lesen nyitott for. ovale. Ductus Botalli szonda számára átjárható. Az art. bronchiales igen tágak. 7 Ducrestl840. (Schmidt’s Jahrbuch Bd. 30. Pag. 175.) 10 óra Nagyfokú cyanosis. A szülés után nem sir, nem táplálkozik Transpositio arteriarum. Nyitott for. ovale, a mely­nek billentyűje jobbról balra nyílik. Nyitott duc­tus Botalli. 8 Walsche 1844. (Journal f. Kinderkrank­heiten, 1844. Pag. 305.) 10 hó Cyanosis, tiszta szívhangok, meg­nagyobbodott szív, nehéz légzés Transpositio vera. Jobb­oldalt bicuspidalis, bal­oldalt tricuspidalis bil­lentyű. Nyitott for. ovale és ductus Botalli. Jobb szívhypertrophia. 9 Friedberg 1844. (H. Meyer, Rauchfuss) ? Cyanosis Transpositio vera. Nyitott foramen ovale. Zárt duc­tus Botalli. Teljes septum. 10 Beck 1846. Archiv für physiol. Heilkunde 1845. S. 288. 75 óra Cyanosis T ranspositio vera. Nyitott foramen ovale. Dúctus Botalli szonda számára átjárható. Ép septum. 11 Bednar 1850. Die Krank­heiten der Neugebore­nen und Säuglinge 1852. Ii. B. Pag. 157. 17 nap leány 8 hónapos kora­szülött. Cyanosis. Norm, szívhangok Transpositio vera. Nyitott foramen ovale és ductus Botalli. Jobb és bal szív egyforma erős. 12 17 nap fiú Cyanosis. Bal fül mögött kezdődő üszők. Tiszta szív­hangok. Petechiák a bőrön Transpositio vera. Nyitott foramen ovale és ductus Botalli. Jobb szívhyper­trophia. Vérzéses gócz a bal frontalis lebeny elülső részében. 13 32 nap fiú Igen erős cyano­sis, gyenge hang, erőltetett légzés. Erős tiszta szív­hangok Transpositio vera. Nyitott foramen ovale és ductus Botalli. A jobb szív­kamara hypertrophiás. 14 Word 1851. Schmidt’s Jahrbuch 1851. Pag. 286. Bd. 71. 18 nap Nagyfokú cyano­sis. Rosszul lég­zik, gyenge hang, keveset mozog, rosszul táplálko­zik. Szívhangok tiszták Transpositio vera. Nyitott foramen ovale, jobbról balra nyiló billentyűvel. Ductus Botalli nyitott. 15 Stoltz 1851. Schmidt’s Jahrbuch Bd. 72. Pag. 63. 5 nap fiú Nagyfokú cyano­sis, nem táplálko­zik, rosszul légzik Transpositio vera (a bil­lentyűk is transponáltak). For. ovale és ductus Bo­talli nyitott, ép septum. 16 Stoltz 1851. Schmidt’s Jahrbuch Bd. 72. Pag. 63. 36 nap leány Tiszta szívhangok, a cyanosis csak a 3. hét végén kez­dődött Transpositio totalis. For. ovale nyitott. A billentyűk is kamarát cseréltek. Az art. púimon, aneurysinás tágulása.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék