Orvosi Hetilap, 1941. május (85. évfolyam, 18-22. szám)

1941-05-24 / 21. szám - Euler Ödön: A tuberculin allergia különös viselkedése a Preisch-féle tuberculin kezelés folyamán

284 ORVOSI HETILAP 1941. 21. szám. Összefoglalás: 1. Az agynyomás általános tüne­teivel és saj­átlagos góci tünetekkel járó, agy­daga­natot utánzó agyi cysticercosist ismertettünk. 2. A tömlők kialakulásának morphologiai patho­­genesise az agy mesenchymális parenchymájának a parasitaméreg hatására létrejövő visszahatásában található meg. 3. A fenti folyamat kísérőjelenségei az agy duz­zadását eredményezik, mely jelenség kapcsolatosan az esetleges liquorkeringési zavarral, a koponyaűri nyomás fokozódására vezet. 4. A góci tünetek pathogenezise, a radiatio op­tica és a radiatio thalamocorticalis együttes sérülé­sekor előálló különleges látótérkieséssel és szemé­lyiség structuraváltozással járó tünetegyüttes leírása. A d­r. Preisich Szanatórium Zrt. közleménye. (Igazgató­­főorvos Pauliczky László.) A tuberculin allergia különös viselkedése a Preisich-féle tuberculin kezelés folyamán.­ ­ Irta: Euler Ödön dr. alorvos. 1938. óta intézetünkben úgyszólván minden csont-, ízület- és mirigygírmőkóros betegünket Preisich mód­szere szerint (D. H. 1940. 6. sz.) kezeljük. E gyógymód elméleti alapjait Preisich »A tuberculosus allergia« című cikkében vetette meg (C. H. 1940. 13. sz.). Lé­nyege a szervezetet állandó tuberculin-hatás alatt tartani és ezzel azt állandó antiapotuberculin-kép­­zésre késztetni. Ezt orrcseppek adagolásával (10— 20%os tuberculin oldat 1—10 cseppje) és subcutan tuberculin befecskendezésekkel érjük el (0.001—0.10 g tuberculint tartalmazó injectiók). A befecskendezé­sekre csak akkor térünk rá, ha az orrcsepp-kezelés folyamán a Pirquet-reactio gyengül. Ezt minden ese­tünkben elértük. Akárhány esetben 3—6 cm-nyi átmé­rőjű, sőt bullosus Pirquet-reactiót adó egyéneken 10— 12 napos orrcseppkezelés után a próbát megismé­telve csupán 0,5—1 cm átmérőjű lobos udvart kaptunk. Ez észleléseink alapján azt állítjuk, hogy a tuberculin az orr és az orrgarat nyálkahártyájáról felszívódva, a szervezet tuberculin allergiájának megváltoztatá­sára alkalmas. Azt, hogy a tuberculin orrcseppek az orrnyálkahártya felől felszívódva, mennyire hatáso­sak, bizonyítják az egyes esetekben már az orrcsep­pek hatására is mutatkozó, elsősorban hőemelkedés­ben, sőt 39°-ig terjedő lázban megnyilvánuló általá­nos reactiók, az orrnyálkahártya véres-savós secre­­tiójával és pörkképződéssel járó gyulladásos helyi reactiók és a helyi folyamatnak észrevehető javu­lása. Hangsúlyozzuk, hogy e lázas reactiókat lehető­leg kerülni igyekeztünk és a lábkészséget nem egy esetben nagyobb adag CaC12 oldat érbefecskendé­­sével igyekeztünk csökkenteni. Ily nagy tuberculin­­érzékenységet elsősorban nyirokcsomógümőkóros be­tegeinken észleltünk. A fentiekben a Preisich-féle kezelés kapcsán a tuberculin allergia megváltozásáról szerzett tapasz­talatainkat általánosságban foglaltam össze. Négy esetünk kapcsán oly különös jelenségekre kívánnám a figyelmet felhívni, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a tuberculosus allergia lényegébe mé­lyebb bepillantást engedjenek. A következőkben tárgyalandó esetek kórtörténeti adatait elhagyom s csupán a tuberculin allergia vi­selkedésére vonatkozó feljegyzéseket ismertetem. L. B. 43 éves nő. Két év óta gümős genitisben szen­ved. Folyó év VII. 24-én 48 órás Pirquet-próba 3 cm átmérőjű lobos udvart mutat. A Tubercul­in-keze­lést megkezdjük. VIII. 7. Naponta 10 csepp 20%-os tuber­­cu­lint kap orrba. A megismételt tuberculin-próba 0.5 cm átmérőjű lobos udvart mutat. 1. sz. tuberculin in­­jectiót kapja, mely 0.0001 tuberculint tartalmaz. VIII. 8. Az első ízben végzett Pirquet-próba reactiválódik, hypernemiássá, vizenyőssé válik, a második Pirquet­­próba hasonló reactiválódási jelenségeket nem mutat. Általános reactió jeleit nem tapasztaltuk. Sch. B. 33 éves férfi. Betegsége: gümős gonitis. 1940. VII. 9. 48 órán a Pirquet-próba 3 cm átmérőjű, lo­bos udvart mutat. A kezelést megkezdjük. VII. 24. A Pirquet-próbát megismételjük: 2 cm átmérőjű lobos udvar. Az injectiós kezelést megkezdjük. VIII. 4. 24 órával a 10. sz. injectió után (0.10 g tuberculint tartal­maz). 37.8 CMg terjedő hőemelkedés kíséretében az első ízben végzett Pirquet-próba reactiválódik, hyperaemi­ássá, vizenyőssé, tömött tapintatúvá válik. T. J. 24 éves nő. Betegsége caries cubiti. 1940. VI. 12. A 48 órás Pirquet-próba 2.5 cm átmérőjű lobos ud­vart mutat. A kezelést megkezdjük. IX. 24. Naponta 10 csepp 20%-os tuberculin-oldatot kap orrba. 48 órás újabb Pirquet-próba, 1 cm átmérőjű, gyulladásos ud­vart eredményez. Az injectiós kezelést megindítjuk. X. 1. 8. sz. injectiót kapja (0.03 g tuberculint tartalmaz). X. 2. Az első Pirquet-próba reactiválódik. 3 cm átmé­rőjű területen bőrpir támad; a II. sz. Pirquet-próba ugyanakkor változatlan maradt. Sch. F. 57 éves férfi betegsége: caries cubiti. 1922- ben tuberculosis colliquativa cutis miatt hosszantartó tuberculin kezelésben részesült. 1940. XX. 9. 48 órás Pirquet-próba 0.5 cm átmérőjű, lobos udvart mutat. A kezelést megkezdjük. IX. 20. Napi 10 cseppes adagig ju­tottunk. IX. 21. A régi Pirquet-próba reactiválódott, 3 cm átmérőjű területen hypernemiássá vált. Mind a négy esetünkben ugyanazon jelenséget, a régi, első alkalommal készült, lobos jelenségeket már rég nem mutató Pirquet-próba reactiválódását észleltük. Eseteinkben különböző az az idő, melynek eltelte után a reactiválódás bekövetkezett, úgyszintén különböző az inger erőssége is, mely azt létrehozta. Egyes esetekben a reactivált Pirquet-próba lobos je­lenségei kiterjedésben és intensitásban az eredetivel megegyeztek, más esetekben pedig az eredetinél jóval erősebbek voltak s nagyobb területen jelentkeztek. Az első esetben 0.0001 g tuberculin befecskendezése a 17 nappal előbb készült Pirquet-próbát, a második esetben 0.10 g tuberculin befecskendezése a 28 nap előtt készült P.-próbát, a harmadik esetben 0.03 g tu­berculin injectió a 22 napos P.-próbát, a negyedik­ben pedig 10 csepp 20%-os tuberculin orrbacseppen­­tése 14 nap előtt készült P. próbát reactiválta. E jelenségek megfigyelésekor, miután azokat je­lentősebb általános jelenségek nem kísérték, feltet­tük, hogy csupán a bőr tuberculin allergiájának a P.-próba helyén fennálló helyi anomáliájáról van szó. Ennek igazolására 1. sz. L. B. betegünkön újabb pró­bát végeztünk oly módon, hogy az egyik scarifica­­tiót a régi próba területében, a másikat pedig az al­kar teljesen ép bőrterületén helyeztük el. Ugyancsak ép bőrterületre került a controll is. Már 24 órával a próba elvégzése után azon scarificatio nyomán, mely a régi próba területére került, hólyagos reactiót kap­tunk, 3,5 cm átmérőjű, piros udvarral, míg az ép bőr­területen végzett próba csak néhány mm-nyi bőrpirt mutatott. Hasonló meggondolás alapján I. K. 29 éves nőbetegen (lymphad. tbc. colli) 10 nappal az első P.­­próba végzése után az injectiós kezelés megkezdése előtti szokásos P.-próbát a fent leírt módon végeztük. Ugyancsak hólyagos reactiót kaptunk 6 cm átmé­rőjű, piros udvarral a régi próba területében, viszont

Next