Orvosi Hetilap, 1979. január (120. évfolyam, 1-4. szám)

1979-01-14 / 2. szám - Eckhardt Sándor: A daganatos betegségek gyógyításának helyzete és perspektívái

két nem. Külön feladat az új sugárforrásokból gerjesztett sugárzások vizsgálata a lehetséges ra­­dioszenzitizáció szempontjából. E téren is bíztató kezdeti eredmények tanúi vagyunk (14). A hyper­­barikus oxygen-kamrák használata, vagy hyper­thermia alkalmazása szintén fokozza a sugárérzé­kenységet, a gyakorlatban azonban ezen eljárások csak bizonyos korlátok között váltak be (15). Ilyen terápiára alkalmasak a végtagokon elhelyezkedő, izolált daganatok. A sugárhatás mennyiségi fokozása a normális szövetek chemoprotektív vegyületekkel történő fo­kozott védelmében egyelőre szintén nem járt si­kerrel. A „radiogén rescue” technikák eredményes kidolgozása még várat magára és a különböző — legtöbbször kéntartalmú — „sugárvédő szerek” a gyakorlatban nem váltak be. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a sugárkezelés komplex gyógymódon belüli alkalmazása. Hodg­­kin-kórban vagy heredaganatok kezelése során még III. stádiumban is, a radio- és chemotherapia együttesen teljes gyógyuláshoz vezethet. Különö­sen szükséges e kérdés módszeres vizsgálatának napirendre tűzése azon új, kedvező technikai fel­tételek mellett, amelyek a sugárterápia terén az utóbbi időben kialakultak. Chemotherapia A daganat chemotherapia fejlődését az alábbi eredmények jellemzik: a) új daganatellenes hatású gyógyszerek elő­állítása ; b) a régebben előállított hatékony készítmé­nyek klinikai használatának revíziója; c) olyan módszerek kidolgozása, amelyek elő­segítik a célsejt gyógyszerfelvételét; d) a daganatellenes hatás potenciálását célzó eljárások bevezetése; e) a toxicitás csökkentését lehetővé tevő mód­szerek alkalmazása. Az új daganatellenes hatású vegyületek előál­lítása rohamléptekben halad előre. A készítménye­ket két csoportra oszthatjuk: meglevő citosztati­­kumok kevésbé toxikus vagy szelektíve hatékony analógjaira és új szerkezetű molekulákra. Az analóg vegyületek csoportjában a klinikai vizsgálat I—II. fázisában vannak az alábbi nitro­sauren származékok: chlorozotocin, GAM­, REC­­IN, MEM­ (16): e vegyületek főként a gastroin­testinalis rendszer daganatainak kezelésében lát­szanak hatékonynak. A hexitolok csoportjában magyar kutatók munkássága nyomán (17, 18, 19, 20) kerültek újabb vegyületek klinikai vizsgálatra. Közülük az Elobromol (21), illetve a még jelenleg is tanulmányozott DAG (galactitol, dianhydrodul­­cit) váltott ki érdeklődést. Az Elobromol számos szolid tumor (főleg emlő-, fej-nyaki és tüdődaga­natok) kezelésében elfogadott gyógyszer. A cyclo­­phosphamid származékok közül az ifosphamid és a trophosphamid került klinikai vizsgálatra, előd­jét azonban sem hatékonyság, és tűrhetőség tekin­tetében egyik készítmény sem múlja felül. Az anti­­metabolitok csoportjában a Szovjetunióban előál­lított Ftorafur (furanydil-5-fluorouracil) (22) ka­pott helyet a gastrointestinalis daganatok és az emlőrák kezelésében. Az ARAAC analógok között a cyclocytidin, anhydro-ara-5-fluorocytidin, N4- acyl-1-beta-d­arabinofuranosylcytosin és a dezoxi­­coformicin került fázis I. vizsgálatra (23). Köztük a cyclocytidin és a dezoxicoformicin látszik — sta­bilitás és tűrhetőség tekintetében — előnyösebbek az anyavegyületekhez képest. A növényi alkaloi­dák csoportjában a podophyllin származékok kö­zül a VM—26 és a VP—16213 mutatkozott haté­konynak lymphomákban és bizonyos szolid tumo­rokban, főként kombinált kezelés formájában. Az USA-ban szintetizált Vindesin (desacetylvinblas­­tinamid) és a magyar Formyl-leurosin (24) áll a kutatók érdeklődésének középpontjában, mivel to­­xicitásuk eltér az anyavegyületétől. Az AD—32 (N- tri­fluoracetyl-adriamycin) olyan anthracyclin származék, amely nem rendelkezik cardiotoxikus hatással. Ez az állítás még bizonyításra vár. Ugyanezt állapították meg a Carminomycinről is. Bizonyos Bleomycin származékok (Bleo-PEP, Bleo-5033) szintén érdekesek abból a szempontból, hogy daganatellenes hatásukhoz csekély toxicitás társul (25). Új daganatellenes hatású vegyületek előállí­tása többnyire tapasztalati úton történik. Bizonyos esetekben azonban racionális indokkal hajtjuk végre a szintézist, s olyan vegyületet tervezünk, melyről tudjuk vagy reméljük, hogy a daganatsejt­­oszlás egyik vagy másik fázisát fajlagosan gátolni fogja. Ez előző csoportban különösen a növényi eredetű vegyületek foglalnak helyet. Az USA-beli National Cancer Institute (Bethesda) évek óta fog­lalkozik olyan növények begyűjtésével, amelyek Afrikából, Dél-Amerikából és Délkelet-Ázsiából származnak és belőlük számos cytostatikus hatású vegyületet vontak ki (26). Közülük az Anguidin, a Maytansin, a Bruceantin és a Homoharringtonin klinikai vizsgálat alatt állnak (27). Új antibiotiku­mok előállítása terén főként Japánban értek el eredményeket. A Neocarzinostatin és az Ac­acino­­mycin I. fázis vizsgálata folyik s különösen érde­kesnek ígérkezik, hiszen e vegyületek DNS inter­­actio révén hatnak. A racionális alapon előállított vegyületek között említést érdemel a PALA (phos­­phonacetyl-L-Aspartat), amely a de novo pyrimi­­din nucleotid szintézisét gátolja, s nincs hemopoie­­tikus toxicitása. A pyrazofurin az orotidilat decar­boxylase aktivitást csökkenti, a thioguanosin purin antagonista. Az alanosin az 1-asparaginsav szinté­zis antagonistája és metabolitja gátolja az adenyl­­succinat synthetase aktivitást. Az acetohydrox­­amid gátolja a ribonucleotid reduktázó hatását (28). Jelentős citosztatikus hatást fejtenek ki a pla­­tinavegyületek. Közülük a cis-dichlor-diethylen­­diamin származék a here-, petefészek-daganatok és a sarcomák kezelésében bizonyult hatékonynak. Fontos előrelépést jelent a daganatgyógyításban az alkylező gyököket hordozó szteroidok osztálya. E vegyületcsoportból az Estracyt (estramustri­­phosphat) és a Prednimustin (chlorambucil szár­mazék) klinikai használata terjedt el. Előbbi a prostata­rák, utóbbi a malignus lymphomák gyógyszere (29). Az antioestrogének szintézise is

Next