Orvosi Hetilap, 1979. augusztus (120. évfolyam, 31-34. szám)

1979-08-19 / 33. szám - FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

Kovács Tibor, Búrom Éva, Gyo­pár Attila, Schwaiger Eva, Seress Irén, Somossy Annamária, Tímár Géza, Vámos Klára, Zsák Mária (Győr): A csecsemőtáplálás vizsgá­lata Győrött (8 perc). Cholnoky Péter, Öry Imre (Szombathely, Bpest.): Az anyate­jes táplálás WHO-vizsgálatának néhány tanulsága (20 perc). Török János (Veszprém): Elnöki zárszó. A Miskolc megyei Városi Tanács Vasgyári Kórház és a Heves me­gyei Üzemegészségügyi Szolgálat 1979. augusztus 23—24-én Miskol­con, a Nehézipari Műszaki Egye­tem I. és II. sz. előadótermében és augusztus 25-én Egerben a SZMT- székházban Nagyüzemi Központok Kórházainak II. Tudományos Ta­lálkozóját rendezi. 1979. augusztus 23., csütörtök, 9 óra 30 perc Fövényi Mihály ár., Miskolc megyei Városi Tanács eü. osztály­­vezetője: Üdvözlés. Drótos László, az MSZMP Mis­kolc városi bizottság első titkára: Megnyitó. Zsögön Éva dr. egészségügyi ál­lamtitkár: Az üzemegészségügy he­lye az integrált betegellátásban. Szünet Béleczki L. dr.: (Bpest.): Az üze­mi dolgozók morbiditásának vizs­gálata a keresőképtelen esetek elemzésével. Szeppelfeld S. dr. (Miskolc): A dolgozók szociális helyzetének ala­kulása az állami nagyberuházások hatására. Martos I. dr. (Bpest): A ME­DICOR Művek fejlesztési tervei a VI. ötéves tervben. Ditrói S. dr. (Miskolc): Eredmé­nyeink az integrált betegellátás üzemi területén. Czibere Tibor dr. akadémikus: Zárszó. 1979. augusztus 23., csütörtök, 14.00 óra A sectio Elnök: Novák J. dr. Titkár: Papp T. dr. Téma: A korszerű égési osztályok tervezése és szervezése. Spiró Éva (Bpest.): Megnyitó. Prof. F. Zdravic (Ljubljana): Égési sérültek központjának ter­vezése szervezése és működése. Prof. S. Teich-Alasia (Torino): A torinói égési osztály tervezési, szer­vezési és üzemeltetési tapasztalatai. Simkó I. dr. C. SC., Bláha J. dr., Sándor L. dr (Kosice-Saca): Hygienes szempontok meghatározó jellege egy égési osztály szervezé­sében és megépítésében. Novák J. dr., (Budapest): Spe­cializált égési osztályok létjogosult­sága és jellege. Domonkos J., Novák J. dr., Mer­kel D. dr. (Budapest): Égési osz­tály és szakrendelő a győri Megyei Kórházban. Csontos Cs., Sziklai B., Ditrói S. dr., Papp T. dr. (Budapest, Mis­kolc) : A Miskolci Vasgyári Kórház Égési Osztálya előterveinek ismer­tetése. Tordai F., Dorogi L. (Budapest): Égési osztályok technológiai terve­zése és annak problémái. Dorogi L., Tordai F. (Budapest): Égési osztályok speciális hydrothe­­rapiás és hygienes technikai prob­lémái. Pólya E. (Budapest): Korszerű égési osztály létesítése panelműtő modulokból. Kelemen S., Novák J. dr., Ráth A. I. (Budapest): Régi épületben működő égési osztály rekonstruk­ciója. Biró Ё. dr., Petrássy K. dr. (Mis­kolc) : Az intenzív osztály jelentő­sége az égett gyermekek ellátásá­ban Vita — Szünet Elnök: Fövényi M. dr. Titkár: Kása M. dr. Téma: Időszerű egészségügyi szervezési kérdések. Fejes I. dr. (Győr): Az üzem­­egészségügy helyzete Győr-Sopron megye integrált intézményeiben. Zeltner Gy. dr. (Ózd): Az integ­ráció tapasztalatai a z Ózdi Kór­ház—Rendelőintézetben. Fekete T. dr., Csire B. dr., Bar­na E. dr. (Miskolc): Az integráció eredményei az üzemi átralmak bel­gyógyászati ellátásában. Zeltner Gy., dr., Varga T.dr., Esze­­nyi G. dr., Branovics L. dr. (Ózd): Az intenzív ellátás szervezeti fel­építése és működésének eredmé­nyei kórházunkban. Marx Gy. dr. (Zalaegerszeg): A zalaegerszegi üzemi szakrendelés számkódos kartonrendszere. Zeltner Gy dr., Panyi M. dr., Varga T. dr., Eszenyi G. dr., Mol­nár T. dr. (Ózd): Kivizsgáló-akut és krónikus utókezelő részlegeinek funkcionális kapcsolata és együtt­működésük tapasztalatai. Gácsi M. dr., Csurgay E. dr. (Csepel): A keresőképtelen morbi­ditás üzemi vizsgálatának tovább­fejlesztése. Zeltner Gy. dr. (Ózd): 8 ágyas felvételi egységünk szerepe és je­lentősége a sürgősségi ellátásban. Molnár L. dr., Tóth E. dr.. Barzó P. dr., Bíró B. dr. (Miskolc): A pulmonológiai szakrendelés helye, szerepe és lehetőségei az üzem­egészségügyi ellátásban. Zeltner Gy. dr. (Ózd): „Nappali Kórház” létesítésének jelentősége a mozgásszervi betegek korszerű kezelésében. Kormos Z. dr. (Miskolc): Meg­előző üzemi-rheuma rendelés kér­dései és feladatköre. 1979. augusztus 23., csütörtök, 14.00 óra B sectio Elnök: Barzó P. dr. Titkár: Kaáli 1. dr. Téma: Környezeti ártalmak (diagnosztikus és therápiás prob­lémák, szűrések). Madácsy L. dr., Borsodi K. dr., Kadocsa I dr., Mészáros K. dr., Varjas J. dr. (Miskolc): Gyermek­kori asthma prevalencia Miskolc város III. kerületében. Kispál E. dr., Bombay B. dr., Peja M. dr., Madácsy L. dr. (Mis­kolc) : Obstruktiv tünetekkel járó bronchológiai elváltozások csecse­mő- és gyermekkorban. Bíró B. dr., Barzó P. dr. (Mis­kolc) : Műszeres vizsgálatok trachea és nagyhörgő szűkület kimutatá­sára. Mu Dr. Petr Artner és mtsai (Ostrava): Vitalograph mint screening vizsgálat a kohókőmű­­veséknél a tüdő működése szem­pontjából. Bíró B. dr., Gyuricskó F. (Mis­kolc): A légúti obstructio korai ki­mutatására szolgáló áramlás-volu­men görbe kiértékeléséhez készí­tett egyszerű, rövid számítógépes program. Galambos Ё. dr., Gombosi K. dr. (Bpest): Foglalkozási asthma esete. Németh L. dr., Galambos Ё. dr. (Budapest): A siderosisról. Szabó J. dr. (Miskolc): Felsőlég­úti megbetegedések nagyüzemi dolgozóknál. Barzó P. dr. (Miskolc): A korsze­rű bronchoscopos műszerek szerepe és jelentősége a pulmonológiai megbetegedések diagnosztikájában és therápiájában. Barzó P. dr.. Molnár L. dr., Tóth E. dr. (Miskolc): A bronchofiber­­scop és az irányítható Meditech/R katéter alkalmazása (filmvetítés). Vita — Szünet Elnök: Szentgyörgyi D. dr. Titkár: Barna E. dr. Nagy E. dr. (Győr): A Magyar Vagon- és Gépgyárban történő szűrővizsgálatokkal kapcsolatos ta­pasztalatokról. Juhász L. dr. (Miskolc): Belgyó­gyászati szűrővizsgálat TNT üzem­ben különös tekintettel a máj ál­lapotára. Molnár K. dr., Kőmíves S. dr. (Kisvárda): Fiiból E (szerves fosz­­forsav-észter) mérgezés következ­tében fellépő toxicus palyneuritis. Szilárd Sz. dr., Szentgyörgyi D. dr., Nagy Gy. dr. (Leninváros, Mis­­kol): Űjabb adatok a toluol toxi­­cologiájához májbiopsiás vizsgála­tok alapján. Tatár E. dr., Juhász L. dr. (Le­ninváros, Miskolc): Benzolexpositio és chronikus lymphoid leukaemia vegyipari üzemben. Somorjai J. dr., Tomka A. dr. (Miskolc): A krómozás üzemegész­ségügyi problémái. % 2033

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék