Orvosi Hetilap, 1986. június (127. évfolyam, 22-26. szám)

1986-06-22 / 25. szám - FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

MEGJELENT BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLOGIAI SZEMLE 1986. 2. szám Schneider Imre dr., Endrődi Katalin dr. és Berkó Györgyi: Keringő immun­­komplexek meghatározása ismétlődő orbáncos betegek szérumában. Nagy Gyula dr. és Mészáros Anna dr.: Kémiai és fizikai intolerancia jelen­ségek urticaria ch'ronicánál. Balogh Éva dr. és Vezekényi Klára dr.: Erythromelanosis follicularis faciei et colli. Fűzi Miklós dr. és Záborszky Magda dr.: Behurcolt Penicillin rezisztens gonorrhoeának tűnő férfi urethritis. Daróczy Judit dr.: Mi az ön diagnó­zisa? Szabó Péter dr., Gaál Lajos dr., Bod­nár Sándor dr., Márton Mihály dr. és Mátyás Ernő dr.: Az ulcus cruris lo­kális kezelése zeolittal. Török László dr., Borka Isván dr. és Kuhnyár Agnes dr.: Üjabb lehetősé­gek a herpes zoster generalisatus ke­zelésében: az anti-varicella-zoster-im­­munglobulin és az acyclovir. NÉPEGÉSZSÉGÜGY 1986. 2. szám Barzó Mária dr., Kazár György dr.: Erőszakos cselekmények okozta sérü­lések — heteroagresszív cselekmé­nyek. Izsák János dr., Srajber Benedek dr., Balog János dr.: A betegségi kon­centráció életkori változásai a 2°/00-es országos reprezentatv morbiditási vizsgálat adatai alapján. Szabó Raffael dr., Rex-Kiss Béla dr.: Adatok a csecsemőhalálozás alakulá­sához az 1956—1983. években. Józsa László dr., Barzó Mária dr., Bá­lint B. József dr.: Az ínruptúrák fog­lalkozási és szezonális megoszlása, felismerése és kórházi ápolási ideje. Szenti Tibor: Fiatalkorú terhesek egészségügyi és szociális helyzete Hódmezővásárhelyen. I. rész. Bondár Éva: A diagnóziscsoportokra épülő finanszírozási rendszer bemu­tatása. Czeizel Endre dr.. Fritz Gabriella, Pa­taki Vera: Az Optimális Családterve­zési Modell az első év tapasztalatai­nak tükrében. Barta Gábor dr.: Adatok az akut ce­rebrovascularis károsodások epide­miológiájához. Janik Kálmán dr.. Kertész Gábor dr., Béllei Lajos dr.: Mozgalom a gyerme­kek kerékpárüllő okózta sérüléseinek megelőzésére. Najzer Alajos dr., Jakab Ferencné dr.­­né: Ismertető az Egészségügyi Világ­­szervezet Egészséget mindenkinek 2000-re stratégiájáról. IDEGGYÓGYÁSZATI SZEMLE 1986. 1. szám Mérei F. Tibor, Németh Péter, Mátyás György, Horváth Anna. Gallyas Fe­renc: Glia fibrillaris savi fehérje Nude egérbe traszplantált humán anaplasz­­tikus astrocytomában. Szathtnáry István dr., Selmeci László dr., Pósch Elek dr.. Szobor Albert dr., Molnár János dr.: Myasthenia gravis: Hiperpláziás thymusok és thymus tu­morok tejsavdehidrogenáz (LDH) összaktivitása és LDH izoenzim elosz­lása. Fazakas László, Fráter Judit, Zseni Annamária: Azotémiás vesebetegek csoportterápiával és csoporthipno­terápiával szerzett tapasztalataink. Mérei F. Tibor, Poór Gyula: Arterio­­vénás angiomából származó pedun­cularis vérzés műtété. Horváth Zoltán dr., Bodosi Mihály dr., Mérei F. Tibor dr., Stefanits János dr.: A nyaki carotis elágazódás scle­­roticus plaquejainak scanning elekt­ronmikroszkópos vizsgálata. MAGYAR REUMATOLÓGIA 1986. 2. szám Klaus Leistner: Reumatológiai megbe­tegedések epidemiológiai tanulmányo­zásának stratégiája és eredményei az NDK-ban. Temesvári Péter dr.: A szisztémás lu­pus erythematosus idegrendszeri meg­nyilvánulásának kutatása II. Sonkoly Ildikó dr., Szegedi Gyula dr.: Anti-DNS, szérum összkomplement és C3 komplement komponens szintek alakulása szisztémás lupus erythema­­tosusban szenvedő betegeken össze­függésben a betegség súlyosságával és a klinikai aktivitással. Eggenhofer Balázs dr., Palotai Zoltán dr., Békefi Ferenc dr.: Diencephalopi­­tuiter hypogonadismus okozta csont­ízületi elváltozások. Szőcs Gyula dr., Bély Miklós dr., Tan­ka Rezső dr., Zimmermann András dr.: A csont fibrózus diszpláziája. Szász Ferenc dr.: Az indolens beteg: a panaszok és tünetek diszkrepanciája. Héjj Gábor dr., Genti György dr., Bart Marietta dr.. Bálint Géza dr.: A csí­pőfáj dalo m differenciáldiagnosztikája Gömör Béla dr.: Riport dr. Iványi Je­nővel. SZEMÉSZET 1986. 2. szám Bíró Imre: Jubileumok az újkori ma­gyar szemészet történetében. Györffy István: A kontaktologia kezde­te és kialakulása hazánkban. Valu László, Balaton Csilla és Varga Margit: A corneoscleralis trabeculum beidegződéséről. Imre György, Bőgi Júlia és Salacz György: Carotis elzáródás okozta szembetegségek. Salacz György és Radó Gábor; Az akut posterior multifocalis placoid pigment­­epitheliopathiáról. Sziklai Pál, Kaiser Gabriella, Hajas Katalin és Polgár József: HL A anti­gének pseudoexfoliatív és primer nyi­tott zugú glaucomában. Nyíri Sándor és Janáky Mária: Domi­nánsan öröklődő gyermekkori opticus atrophia. Vastag Oszkár és Bánkúti Hedvig: Tra­­beculectomiával nyert tapasztalataink. Lakatos István és Lukács Mária: Üjabb adatok az éjszakai gépkocsivezetésre való alkalmasság elbírálásához. Hatvani István: Szemészeti műtétekhez alkalmas pengedarabok vágása. Szabó Agnes: Üj, diascleralis transili u­­minatiós kryoszonda az ablatio reti­nae sebészetben (műszerbemutatás. Bertényi Anna és Fodor Magdolna: A Mária utcai szemklinika ultrahang laboratóriumának 20 éve. Jászberényi Valéria ápoló: ,,Látó kö­tés” hályagműtét után. KÓRHÁZ- ÉS ORVOSTECHNIKA 1986. 3. szám Tájékoztató az ORKI által 1985-ben le­zár minősítésekről. Megnyitó. Bencze Pál: A természeti környezetet minősítő paraméterek. Verő József: hozzászólása Bencze Pál előadásához. Horváth M. dr.. Kiss H. dr.: Eddigi ob­­jektivált biometeorológiai tapasztala­tok kapcsolódóan a biológiai ritmus problematikához. Gesztesi Tamás dr.: A thrombo-embó­­liás megbetegedések előfordulásának és a meteorológiai viszonyoknak a kapcsolata. KÓRHÁZ- ÉS ORVOSTECHNIKA 1986. 2. szám Greguss Pál dr.: Erőterek és az élő anyag kölcsönhatása, különös tekin­tettel az „OUTSIDER” terápiák érté­kelésére. Gruhala Péter: A lézersugárzás bioló­giai hatásai és orvostechnikai alkal­mazása. Katona E., Polgár I.. Zaránd P. dr.: Mikroszámítógép alkalmazása a gya­korlati sugárterápiában. I. rész. A TELEDOSE program. Deák Hajnalka dr.: Reflexotherapia a fájdalom syndroma gyógyításában és mozgásszervi betegségekben történő alkalmazása. Gubacsi László dr.: Körzeti orvosi szol­gálatok hírközlési lehetőségeinek ja­vítása Bács-Kiskun megyében. EGÉSZSÉGNEVELÉS 1986. 2. szám Simon Tamás dr.: Egészséges életmód­dal — mindenki nyertes. Vastaghné Meleg Csilla dr.: Interdisz­­ciplinaritás az „egészségnevelés” el­méletében és gyakorlatában. Csikós Tóth Agnes: A dohányzás hely­zete Pest megye középiskoláiban — reprezentatív felmérés alapján, 1984 tavaszán. Veress Sándor dr.: Élvezeti cikkek fo­gyasztása vasutas dolgozóknál. Olaszy Anna Mária dr.: Orvostanhallga­tók .„egészségnevelés” gyakorlatának tapasztalatai a társadalomorvostan tantárgy oktatásában a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Pados Róbert dr.. Nagy Beatrix dr., Pál Katalin: A fogászati egészségnevelés módszertani kérdése. Lehoczkv Helga dr.. László Gyuláné dr.: Iskolában végzett autogén tréning a magatartási problémák javítására. Jakabfi Péter dr.: Egészségnevelési fel­adatok a gyermek- és ifjúkori elhízás megelőzésében. Farkas Márton dr.: A fiatalkorúak orá­lis fogamzásgátlásának hatása a fer­­tilitásra. Vértes László dr.: A Társadalmi — Nép­egészségügyi — Múzeum. MAGYAR RADIOLÓGIA 1986. 2. szám Németh György dr., Kuttig Helmut dr„ Schlegel Wolfgang dr.: Háromdimen­­zionális besugárzástervezés nyelőcső­tumoroknál. Baranyai Tibor dr.. Vargha Gyula dr.. Gyarmati János dr., Jakab Zsuzsa dr.: Veleszületett renalis pseudot.umo­­rosus elváltozások differenciáldiag­­n oszti ká j a Illés László dr.. Alföldi Ernő dr., Pré­­kopa Almos dr.: Leiomyoma az oeso­­phagusban. Szabó Éva dr.. Tóth László dr.. Megvesi Judit dr.: Chronicus pepticus fekély corrosiv gastritisben. Lőcsey Lajos dr.. Gyarmati János dr.: Izületi elváltozások rendszeresen, dia­lízissel kezelt betegekben. Kaposi N. Pál dr.: Femorocerebralis katéteres angiográfia szövődményei­vel kapcsolatos tapasztalatok. Palik Imre dr.. Szente András dr.. Gesz­­tesiné Kőszeghv Anna dr.. Kolt.ai Má­ria Zsófia dr., Kiss Vilma dr.. Pogát­­sa Gábor dr.: Ionizáló és nem ioni­záló röntgen kontrasztanyagok köz­vetlen szívhatása. Kovács Katalin dr.. Kónya András dr.: Üj alacsony ozmózis nyomású kont­rasztanyaggal szerzett, tapasztalataink perifériás angiográfiákban. siE,zy hn óyvE.mó n)B ősa xni )z PNEUMONOLOGIA HUNGARICA 1986. 3. szám Károlyi Alice. Vadász Imre. Szántó Ju­dit: A negatív mellkasi előzményű betegek fertőző tbc-s megbetegedésé­nek kialakulása Magyarországon. Szabó Tibor. Nagy Lajos. Jankó Lajos: A glukokortikoidóknak a hvnothala­­mo-hypophvsealis-mellékvesekéreg tengelyre gyakorolt azonnali szup- Dresszív hatásáról asthma bronchiales betegeken végzett kronofarmakológiai vizsgálatok alapján. Tallósy Imre. Moskovits Katalin: Bl°o­­mycinnel kezelt betegek CO-diffusiós vizsgálata. Nagy László Béla. Varjas József: A szívelégtelenség néhánv diagnosztikus problémája pulmonolőgiai osztálvon. Orosi Piroska. Faragó Eszter: A jóin­dulatú tüdődaganatok intraooeratív citodiagnosztikájában szerzett tapasz­talataink. Békássv Szabolcs: „Thoracic outlet” syndroma okozta másodlagos Rav­­naud-svndroma: a sebészi kezelés ké­sői eredményei. Kiss Gabriella: Alfa.-antitripszin szint­re és mérsékelten alfa.-antitripszin hiányos állapot gyakoriságára vonat­kozó vizsgálatok. % 1545

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék