Orvosi Hetilap, 1987. július (128. évfolyam, 27-30. szám)

1987-07-26 / 30. szám - FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

Az alsó bélszakaszban és a colonban fel­lépő mellékhatásokban úgy látszik alá­rendelt jelentőségű a near, kémiai szer­kezete. A mellékhatások gyakoriságát az eddigi gyér és nem kellően értelmezhető beszámolókból nem lehet pontosan meg­állapítani. A colon és a terminalis ileum minden kóroktanilag nem egyértelműen osztályozható fekélye, átfúródása, gyul­ladása vagy idült bélfolyamat akut fellán­golás esetén kutatni kell nsar. használata után, mert az összefüggés kimutatása döntő a beteg számára. ifj. Pastinszky István dr. Koponyabesugárzás következményei­nek CT-vizsgálata gyermekekben. Davis, P. C. és mtsai (Emory University School of Medicine, Atlanta): Amer. J. Roentge­nol. 1986, 147, 587. A központi idegrendszer daganatos be­tegségeinek sugárkezelése elfogadott, min­dennapos eljárás. Csak az utóbbi időben kezdtek felfigyelni ennek hosszú távú ká­ros következményeire. Ismeretes ugyan, hogy a központi idegrendszer sugárkeze­lése nyomán a neuropsychológiai képessé­gek terén hanyatlás észlelhető, de ennek pathológiai háttere nem tisztázott. Kór­bonctani vizsgálatok alapján a sugárke­zelés okozta agyi károsodás ritkaság, elő­fordulása inkább az egyidejű chemothera­­pia — különösen a methotrexat — szám­lájára Írandó. ' A szerzők 49 olyan gyermek ismételt ellenőrző CT vizsgálatának anyagát ele­mezték ebből a szempontból, akik elsőd­leges agyi vagy koponyaalapi neoplasia miatt sugárkezelésben részesültek. Che­­motherapiával és anélkül egyaránt meg­lepő gyakoriságban találtak rendellenes elváltozásokat az agyállományban, füg­getlenül magától a besugárzott daganat­tól. 51%-ban észleltek generalizált állo­mánycsökkenést vagy atrophiát. Ezt fenntartással értékelik, mivel ez ebben a betegcsoportban egyéb tényezők követ­kezménye is lehet. 28%-ban láttak mesze­­sedést a daganattól függetlenül, leggyak­rabban subcortiealisan a fehér- és szürke­­állomány határán. Ez a meszesedés a su­gárkezelést követő 1-2 éven át fokozó­dott. A megfelelő területben szövettani­lag microangiopathia, dystrophiás mesze­sedés és demyelinisatio volt kimutatható. 26%-ban találtak a fehérállomány terüle­tén foltos vagy generalizált hypodenzitást függetlenül az egyéb szóbajöhető oki té­nyezőktől, mint daganatkörnyéki vize­­nyő vagy shunt-elégtelenség. A fehérállo­­mány-rendellenesség és a meszesedés is gyakoribb volt a fiatalabb gyermekekben, különösen azokban, akik a sugárkezelés idején még nem voltak 3 évesek. A Che­motherapie és a methotrexat nem játszik lényeges szerepet — az érintett gyerme­kek közül csak 2 kapott methotrexat ke­zelést. Laczay András dr. Vesetályog mint az ethanol-embolizálás szövődménye. Tupper, T. B. és mtsai (Rhode Island Hospital, Providence): Radiology, 1986,161, 35. A veseartéria alkoholos embolizálását elterjedten végzik rosszindulatú veseda­ganatok praeoperatív vagy palliativ ke­zelésére. Ismert szövődménye az ún. post­­embolizációs tünetcsoport, fájdalom, láz, leukocytosis, esetleg hányinger, hányás, ileus. Ezek általában 1-2 nap alatt ren­deződnek, kezelésük tüneti. Ritka szövőd­ményként előfordult a vastagbél bal felé­nek elhalása, ez azonban ballonkatéter alkalmazásával biztonsággal megelőzhe­tő. A szerzők tudomása szerint embolizálás szövődményeként kialakult vesetályogról még nem számoltak be. 83 éves hyper­­nephromás nőbetegük veseartériájának ethanol-embolizálása után észlelték vese­tályog kialakulását. A beteg vizeletében az embolizálás idején Proteus volt kimu­tatható. Feltehetően a devitalizált vesébe az adagolt antibiotikum nem jutott haté­kony töménységben, így az kitűnő táp­talajt biztosított a kórokozóknak. A tá­lyog kimutatására az embolizálás után 5 héttel került sor, percutan tartós drai­nage és széles spektrumú antibiotikum­kezeléssel sikerült a beteg állapotát ren­dezni. Hasonló szövődmények megelőzé­sére ajánlják embolizálás előtt a vizelet bakteriológiai vizsgálatát és szükség ese­tén a célzott antibiotikus megelőző keze­lést. Laczay András dr. Acut myocardium infarctus a gyermek­ágyban bromocriptint szedő betegekben. Iffy, L., TenHove, W., Frisoli, G. (De­partment of Obstetrics and Gynecology, Newark, NJ 07103, USA): Am. J. Obstet. Gynecol. 1986, 155, 371. A bromocriptin mesylat (Parlodel) do­­pamin receptor agonista, amit tejapasz­­tásra használnak: 2-3x2,5 mg-ot na­ponta. A bromocriptin ergot származék, ami erős érszűkítő. Az ergot alkaloidok érszűkítő hatása hidrálással értágítóvá változik. Ennek megfelelően a bromocrip­tint érgörccsel járó állapotokban is hasz­nálják, vasopressor tényezőkkel kombi­nálva. A szerzők két gyermekágyas asszony katasztrofális esetét ismertetik. Az 1. beteg 36 éves, aki a terhesség 36. hetében 2035 g-os magzatot szült. A szülés után atónia következtében sok vért veszített, amiért vérátömlesztést ka­pott. Parlodelt (2x2,5 mg-ot naponta) és ergonovint (3x0,2 mg-ot naponta) szedett. Szülés után egy héttel súlyos fej­fájása és látászavara lett. Tíz nappal a szülés után acut anterolateralis myocar­dium infarctust kórisméztek. A gyógyulás és hegesedés bal kamrai aneurysmát ered­ményezett. A 2. beteg 22 éves, másodszor terhes, akinél magzati javallat alapján császár­­metszést végeztek. Parlodelt szedett (2x2,5 mg-ot) naponta és 3 napig kapott benzquinamid hydrochloridot. A szülés utáni 5. napon váratlanul meghalt. A boncolás a bal arteria coronaria elülső leszálló ágának thrombosisos embóliáját, acut myocardium infarctust állapított meg. Mindkét beteg a bromocriptin mellett vasopressort is kapott. Ezért a vaso­­constrictío és koszorúsér-elzáródás elsőd­legesen ettől a gyógyszertől is származha­tott. A bromocriptin potenciáló hatásának lehetősége mégsem zárható ki. A második beteg azonban csak 3 napig kapott benz­­quinamidot, ezért nagy a gyanú, hogy a koszorúsér-elzáródást a bromocriptin egyedül idézte elő. A szerzők eddig 20 olyan mások által megfigyelt esetről tudnak, ami a bromo­criptin vasopressor hatására utal, ezért klinikájukon a bromocriptin kezelést postpartálisan beszüntették. Jakóbovits Antal dr. Streptococcus pneumoniae-vel való ke­resztfertőzés, resuscitatiós eszköz útján. Mehtar, S. és mtsai (Dept, of Micro­biology, North Middlesex Hosp., London N18 1QX, Anglia): Brit. med. J. 1986, 292, 25. Egy császármetszéssel világra hozott asphyxiás újszülöttet intubálni és resusci­­tálni kellett. Nagy adagú benzyl-penicillin és gentamycin adás megkezdése ellenére 8 óra múlva meghalt. Gyomorszívadéká­­ból, majd a boncoláskor talált broncho­­pneumoniás gócokból 6-os típusú Strepto­coccus pneumoniae tenyészett ki. Az anya hüvelyváladékából, vizeletéből, majd seb­fertőzéséből ugyanez a kórokozó volt ki­mutatható. 48 óra múlva egy másik császármetszés­sel született újszülött is intubálásra és resuscitálásra szorult. 12 óra múlva fertő­zés jeleit mutatta, gyomorszívadókából 6-os típusú Streptococcus pneumoniae te­nyészett ki. Nagy adagú penicillint és gentamycint kapott és fokozatosan meg­gyógyult. Anyjából nem tenyészett ki kórokozó. Kiderült, hogy mindkét újszülöttet ugyanazzal a resuscitatiós eszközzel lé­legeztették. Az első bakteriológiai szűrés a maszkhoz (és tubushoz) csatlakozó T-darabból ugyancsak 6-os típusú Strep­tococcus pneumoniaet izolált. 7 nappal később a szétcsavarható T-darab függő­leges szárának csavarmenetéből, melyet beszáradt váladék szeimyezett, ugyanez a kórokozó tenyészett ki. A baktérium túlélte a szokásos szap­panos elmosást, sőt meglepő módon még egy hét után is életképes maradt. Megol­dásként autoklávozható légzőköröket sze­reztek be a resuscitátorhoz. A fertőzés átvitelének e szokatlan módja felhívja a figyelmet minden olyan eszközre, amely szoros kapcsolatba kerül betegekkel, különösen újszülöttekkel. Incze Ferenc dr. A bacterialis endocarditis megelőzése: a nasalis intubálás igényel-e prophyla­­xist? McShane, A. J., Hone, R. (Depts of Anaesthetics and Microbiology, Mater Misericordiae Hosp., Dublin 7, Írország): Brit. med. J. 1986, 292, 26. Gyermekeken kimutatták, hogy a naso­­trachealis intubálást 12%-ban követi bacteriaemia. A szerzők elsőként igyekez­nek ennek felnőttön való gyakoriságát megállapítani. 71 fiatal, egészséges, elektív műtétes beteget intubáltak nasotrachealisan. Élőt-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék