Orvosi Hetilap, 1991. január (132. évfolyam, 1-4. szám)

1991-01-27 / 4. szám - Péter Mihály - Péter Zoltán: A Marosvásárhelyen megjelent magyar nyelvű orvosi, egészségügyi és gyógyszerészeti folyóiratokról

Az összehasonlítás pregnánsan mutatja a „külső” ta­gok szembenállását a Balassa-kör tagjaival, akiket sem szakmailag, sem nemzeti érzületükben nem tekintettek elég megbízhatónak. Mint látjuk, a korszerű egészségügy szervezése, annak reformja korántsem volt egyszerű és független a politikától és a személyi harcoktól, a múlt század utolsó harmadában sem. IRODALOM: 1. Orvosi Hetilap, 1868, 8, 159. — 2. Gyógyászat, 1868,12, 243—253. — 3. Csatáry L.: Az Országos Közegészség­ügyi Tanács 25 évi története 1868—1893. Budapest, 1893, 63—72 ol. — 4. Magyar Országos Levéltár BM ein. 1870—V—228. — 5. Magyar Országos Levéltár BM ált. 1869—IV—1—15356. — 6. Magyar Országos Levéltár BM ált. 1875—IV—1—44582. — 7. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Élőpatakon tartott XVni. Nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Budapesten, 1876. — 8. Hon (Esti kiadás). 1868. júl. 13. 159. — 9. Pesti Napló. 1868. júl. 17. — 10. Gyógyászat. 1868, 12, 253. Forrai Judit dr. A Marosvásárhelyen megjelent magyar nyelvű orvosi, egészségügyi és gyógyszerészeti folyóiratokról Az első világháború után kialakult politikai, gazdasá­gi és társadalmi körülmények az erdélyi kisebbségi orvo­sokat és gyógyszerészeket gyökeresen megváltozott kívá­nalmakkal állították szembe. A megváltozott létfeltételek szakmai téren is jelentkeztek. Szükségessé vált a román or­vosi nyelv elsajátítása, az egészségügyi törvények és jog­szabályok megismerése, vajamint a közlés, a továbbkép­zés, a tudomány-népszerűsítés és az egészségügyi nevelés újjászervezése (4, 6). Ebből a sokrétű munkából, melynek egyik megnyilvánulási formája a szaklapok kiadása volt, a kolozsvári, temesvári és más városok orvosai mellett (1, 2, 3, 6), a marosvásárhelyi (mv.-i) orvosi és gyógyszerészeti testület is kivette részét. Az első orvosi vonatkozású lap Vegetárius címen je­lent meg. Annak ellenére, hogy a lap tartalma orvosi szem­pontból vitatható értékű, orvostörténeti és főleg művelő­déstörténeti szempontból szükségesnek tartjuk rövid ismertetését. 1925. aug. 8-án jelent meg az első szám, majd a szeptemberi második számmal a „különböző olda­lakról jövő támadások miatt” meg is szűnt. A szerkesztő­ség és a kiadóhivatal Tirgu Mure§ — Marosvásárhely, Pás. Stefan Iosif (Korzóköz) 15. sz. alatt volt. A nyomtatás a helybeli Concordia nyomdában történt. Havonta kétszeri megjelenést ígért. Ara lapszámonként belföldön 12, kül­földön 20 lej. Mérete 23 X 14,5 cm, terjedelme számon­ként 24 oldal. A felelős szerkesztő Seidner Imre. A lap cél­kitűzése a „természetes életmód propagálása”. Az első szám tartalmából: Indulunk. Mi a bicsérdyzmus? A helyes táplálkozásra vonatkozó legfontosabb utasítások — Bi­­csérdy Béla. Színészek mint vegetáriánusok — Fekete Mihály Arad—Temesvár színigazgatója. Szerelem a vegetárius házasélet­ben — (s. i.). Egy vágóhíd 1925-ből — Mikes Imre. A koplalás­ról — Dr. Lesnyovszky Ernő. A második szám tartalma: Vegeta­­rizmus vagy bicsérdyzmus — Seidner Imre. Szociális fejlődés és a vegetarizmus — Fáskerti Tibor. „Bicsérdy a gyilkos” vagy bör­tönbe kívánja a „Mestert” egy lelkiismeretlen röpirat. Reflexiók a bicsérdyzmushoz — Kállay Nándor. A koplaló kúra — Dr. Bu­­csányi Gyula. A hústáplálkozás ártalmai és a vegetarizmus — Dr. Wemer Sándor. A vitamin jelentősége a természetes életmódnál — Dr. Goldschmidt Lipót. A teljesség kedvéért említjük meg, hogy a Vegetárius­­sal csaknem egyidejűleg (1925. I. 5.—1926. II. 4.) jelenik meg Petrozsényban a Bicsérdyzmus c. folyóirat (3). A Vegetáriusról még csak annyit, hogy mindkét szám megta­lálható a mv.-i Megyei Könyvtárban. A második mv.-i orvosi vonatkozású folyóirat a Ma­gyar Népegészségügyi Szemle (1. ábra). Mivel Batári Gy. (2) többek között e lapról is értékes ismertetést közölt, ezt csak néhány vonatkozásban egészítjük ki. A folyóirat 1933. okt. 15-én indult, havonta jelent meg, tudomásunk szerint 'Mm m, TÍtj I, ÉVFOLYAM. I. SZÁM. Í5 íNtAt'rf1' 1933. OKTÓBER 15; ■ MAGVAK US«? NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZEMLE emLervéJelmi és népiévé In Inlyéirnl. Szerkesztik: Dr. SCHMIDT BÉLA Dr. SZIGETI IMRE ELŐFIZETÉSI ÁRA : SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL: Egy évre ...120 Lel. Tg.-Murej: Str. Mihail Emlaescu 4.Nagy Samu nyomda Egyes szám15 . Clu|: Calea Regele Ferdinand 71. Tárgu-Murej. MnaJnlnnlk mini hénap 19-én. TARTALON: Beköszöntő: a Szerkesztők. ^ ^ Dr. Bernády György: Ajánlás. Dr. Okolicsányí Kuthy Dezső: Tuberkulózis az egész­sógUgyi félcivilizáció betegsége. [d" ■ • I Érdekes ujttás. .7,1 Dr. Koleszár László: Népek és rák. | A suszter, mint orvos. Dr. Zemplényl Imre: Balesetek a gyermekkorban. Dr. Gyergyay Árpád: A ktllfül hygiéniájáról. Dr. Herskovíts Izidor: Jogosult-e a Röntgen sugaraktól való félelem. Kolozsvár rák halálozása. Budapest tej fogyasztása. Dr. Kopár Gerő: A fogak ápolása. Vasárnapi Iskola: dr. Szigeti Imri: Az ember tes­tének szerkezete és működése. Népegészségi mozgalom 1932-ben. A szerkesztőségből. Munkatársaink figyelmébe.Uzenetek. Mária szeplörrém, Mária purer. Mária szappan, tökéletes és az egészségre teljesen ártalmatlan. Egész­­ségügymintézterileg engedélyezett kozmetikai szerek. Gyógyszertárakban kaphatók, vagy postán megrendelhetők: KovAts >hdo» gydavsztavAftA tAagU-MUftis

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék