Orvosi Hetilap, 1998. augusztus (139. évfolyam, 31-35. szám)

1998-08-02 / 31. szám - Bernscherer György - Prinz Géza: Plazmaferézissel sikeresen kezelt akut etilén-glikol mérgezés esete

HÍREK A Hungarian medical Association of America (HMAA) - az Amerikai Magyar Orvosszövetség - 1998. október 25-30. között tartja harmin­cadik, jubileumi tudományos symposiumát „Progress in Medicine - 30 years update”címmel. A program három témaköre: 1. Stress in basic science and clinical relation - tribute to dr. Hans Selye (Selye János volt az orvosszövetség első tiszteletbeli elnöke) 2. Actual questions in vascular and cardiac surgery 3. Multidisciplinary topics Mintegy 60-65 előadásra számítunk. Az előadók nemzetközileg elismert kiváló kutatók és klinikusok. A symposium helye hagyományosan Sarasota, Florida, Harley Sandcastle Szálloda. Minden érdeklődő kollégát szeretettel várunk. Részletes felvilágosítás kapható: USA: HMAA P. O. Box 337, Buffalo N. Y. 14213 Fax: 00-1716-838-2837 Budapest: Dr. Sándor József; Tel.: 2-153-215 A symposiumra társasutazást szervez a zala­egerszegi AMI Tours, itt további felvilágosítás kapható dr. Selmeczyné B. Andrea irodavezető­től. (Tel/Fax:06-92-326-536). Az International Gastrosurgical Club (IGSC) 1998. május 5-én megtartotta vezetőségválasztó és alapszabály-módosító közgyűlését. A koráb­bi vezetőség prof. dr. Faller József és prof. dr. Fehér János elnökök, prof. dr. Jakab Ferenc főtitkár beszámolójának elfogadása után le­mondtak. A közgyűlés titkos szavazással prof. dr. Kiss János és prof. dr. Tulassay Zsolt egyete­mi tanárokat választotta meg társelnökként. A főtitkári funkcióra prof. dr. Jakab Ferencet, titkárrá Brázda Edgárt választották. A titkárság vezetője Törteli Éva, a Magyar Tagozat pénztá­rosa Kincses Katalin közgazdász, jogi képviselő dr. Toronyi Tímea nemzetközi jogász. A tagsági hozzájárulás évente 2000,- Ft. Ismételten megszervezésre kerül a Fenyőha­­raszti-Hatvan IGSC Magyar Tagozati tudo­mányos ülés. Időpont: 1998. november 12. A fő témák: 1. A krónikus hepatitisek (prof. dr. Fehér János) 2. Prevenció a gyógyításban. Májkárosodás mint kockázati tényező a sebészeti gyakorlat­ban (prof. dr. Jakab Ferenc) 3. Gastrooesophagealis reflux betegség multi­­disciplináris megközelítése (dr. Popovits József) Bővebb információ: dr. Popovits József főorvos. Pályázati felhívás! Az Orvos Egészségügyi Alapítvány pályázatot ír ki egészségügyi intézmények (rendelőin­tézetek, kórházak, szociális intézmények) szá­mára. 1. Pályázat célja: egészségügyi intézmények tá­mogatása számítógépes hálózat tervezéséhez, illetve annak kiépítéséhez. 2. Pályázati feltételek: a támogatást igénybe­vevő intézményeknek rendelkezniük kell annyi lokális számítógéppel, mely indokolttá teszi a hálózat kiépítést. 3. Támogatás mértéke: maximum 4 mFt. Az Ormos Egészségügyi Alapítvány által kiírt pályázattal kapcsolatban további információk, illetve jelentkezési kérdőívek az alábbi címen és telefonszámon igényelhetők: Ormos Egészség­­ügyi Alapítvány 1184 Budapest, Hengersor u. 73. Tel: 295-5963 (Nagy Enikő). A jelentkezési kérdőív beküldési határideje: 1998. szeptember 30 Az 1996. december 19-én alakult Magyar Ön­kéntes Egészségpénztárak Szövetsége hagyo­mányait folytatva 1998. október 1-3. között kívánja megrendezni a II. Nemzetközi Egész­ségpénztár Konferenciát. A szervezők tervei között szerepel a magán egészségpénztárak (managed care) működésé­nek minél jobb megismertetése, ezért a kon­ferenciára neves amerikai és magyar szakem­bereket hívnak meg. A konferencia célja a magyar egészségügy re­formjának segítése a külföldi kedvező tapaszta­latok alapján. Részletes információt dr. Lukács Marianna a MÖESz elnöke ad. Tel: 301-6340. Levelezési cím: Magyar önkéntes Egészség­­pénztárak Szövetsége 1054 Budapest, Vadász u. 23-25. A Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztály, mint akkreditált klinikai képzőhely pszichoterapeu­­ta szakvizsgára felkészítő képzést indít 1998 őszétől orvosok és pszichológusok számára. A 2­1 éves, a propedeutikai fázis elméleti és gyakorlati követelményeit tartalmazó tan­folyam. Betekintést nyújt a főbb pszicho­terápiás irányzatok elméleti és módszertani alaptételeibe és bevezet a feltáró pszichote­rápiás irányú kivizsgálás gyakorlatába. B) 2 éves, a klinikai fázis elméleti és gyakorlati követelményeit tartalmazó tanfolyam. A tema­tika tartalmazza a pszichopatológia­, a pszicho­­dinamika­ és a feltáró pszichoterápiák alapis­mereteit. A tanfolyam egyben pszichoanali­tikus szemléletű rövid pszichoterápiára készít fel és a vonatkozó módszerspecifikus egyesületi keretek között önismereti terápiával­, szuper­vízióval és további elméleti képzéssel módszer­specifikus képzéssé is kiegészíthető. A két tanfolyam külön-külön, vagy együtt is vá­lasztható. A képzés kéthetente, pénteki napokon 10-15 óra között zajlik előadások, szemináriu­mok és esetmegbeszélő csoportok formájában, évente vizsgával zárul. A tanfolyam önköltséges. Képzők: Harmatta János dr. (a képzés vezetője), Bagotai Tamás, Benkő Andrea, Bokor László dr­., Halász Anna dr., Mészáros Judit dr., Soós Nóra dr. és meghívott előadók. Helyszín: az OPNI. Tündérhegyi Pszicho­terápiás Osztály, 1121 Bp., Szilassy út 6. Jelentkezés levélben: Harmatta János dr., 1121 Bp., Szilassy út 6., Tel: 200-8719. Orvosi rendelőnek kiadó lipótvárosi napfé­nyes, déli fekvésű, parkra nyíló, erkélyes 8 m2-es helyiség + kis váró. Érd.: 332-4450,389-0793. 1885 PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK A Fővárosi Önkormányzat Csepeli Weiss Man­­fréd Kórháza pályázatot hirdet az alábbi mun­kakörök betöltésére. - Röntgen Osztály: - osztályvezető főorvos Feltétel: - általános orvosi diploma, - szakirányú szakvizsga, - 10 éves vezetői gyakorlat, Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint. Határidő: megjelenéstől számított 30 nap, az ál­lás az elbírálás után azonnal betölthető. Pályázathoz csatolandók: - részletes szakmai önéletrajz, - képesítést igazoló okirat másolata, - OONY igazolvány és - MOK tagsági igazolvány másolata, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít­vány, - radiológus szakorvos Feltétel: - általános orvosi diploma - szakirányú szakvizsga. Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint. Pályázathoz csatolandók: - szakmai önéletrajz, - képesítést igazoló okirat másolata, - OONY igazolvány másolata, - MOK tagsági igazolvány másolata, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít­vány. Jelentkezni lehet: Dr. Kollár Zoltán főigaz­gatónál. Tel: 276-7443,276-1767. Az MH Központi Honvédkórház főigazgatója felvételre keres krízisintervencióval, pszicho­­szomatikával és addictológiával foglalkozó osztályára pszichiáter szakorvost és külső he­lyettesi szerződéssel pszichológust. Az állásokat nyugdíjas is betöltheti. Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen a Humán Osztá­lyon, érdeklődni dr. Bognár László ov. főorvos­nál (tel.: 270-0611/10-71). Cím: 1134 Budapest, Róbert K. krt. 44. MÁV Kórház - Budapest (1062 Podmaniczky u. 111.) főigazgató főorvosa pályázatot hirdet gazdasági­ főigazgató helyettesi állás betölté­sére. Pályázati feltételek: - felsőfokú pénzügyi, vagy számviteli szakké­pesítés, ideértve a gazdasági felsőoktatásban szerzett oklevelet is - legalább 3 éves szakmai-vezetői gyakorlat - büntetlen előélet. Előnyt jelent: - egészségügyben szerzett gazdasági szakmai gyakorlat, vasútegészségügyben jártasság - egészségügyi menedzseri szakképesítés - angol vagy német vagy francia nyelvismeret. A pályázatnak tartalmaznia kell: - pályázati kérelem,­­ részletes önéletrajz, eddigi szakmai, vezetői munkájának ismertetése - a kórház gazdálkodására vonatkozó elképze­lések. A pályázathoz csatolni kell: - egyetemi, felsőfokú szakképesítést tanúsító okirat, hiteles másolatát - érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi­zonyítványt. Bérezés: megegyezés szerint. Juttatások: vasúti kedvezmény. A pályázatokat a MÁV Kórház - Budapest fő­igazgató főorvosához kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: a meg­jelenést követő 30 nap. Az állás az elbírálás után betölthető. Kamuti Jenő dr. főig. főorv.

Next