Orvosi Hetilap, 2002. szeptember (143. évfolyam, 35-39. szám)

2002-09-08 / 36. szám - Szállási Árpád: Maugham doktor szépirodalmi világképe

Maugham doktor szépirodalmi világképe Az öt kontinensre kiterjedt angol nyelvterület egyik legolvasottabb és legnézettebb színpadi szerzője Wil­liam Somerset Maugham eredeti foglalkozását te­kintve orvos. Hosszú élete folyamán csak rövid ide­ig művelte hivatását, a külföldi orvosírók közül Cse­hov után mégis ő él leginkább a köztudatban. A szintén szakmabéli magyar Puder Sándor állapította meg róla: „A természettudósnak minden előítélettől mentes, magasabb összefüggéseket kereső áttekinté­se, az egzakt kutató száraz tárgyilagossága adja meg írásainak azt a különös, fanyar életízt (például Az ördög sarkantyúja című Van Gogh életrajza), az ope­ráló kés szenvtelen precizitását, amely feltárja a leg­­üszkösebb sebeket" (11). A jellemzés találó, de nem van Gogh, hanem Gauguin fiktív életrajzáról van szó. Az is tény viszont, hogy a szinte minden kultúr­­nyelvre lefordított műveiben nem feltűnő az orvos­szereplők magas számaránya, sőt önéletrajzi ihletésű regényében (6) az egyetemi évek színhelyét áttette a bölcsészkarra. Aligha gondolta volna, hogy a medi­­cinális kirándulást mennyire tudja majd a szépiroda­lomban kamatoztatni, és törékeny testének több év­tizedes karbantartása sem függetleníthető orvosi is­mereteitől. Népszerűsége nálunk töretlen, egy-egy színházi felújítása garantáltan teltházat ígér, mint például az Imádok férjhez menni a felejthetetlen Vára­­di Hédi alakításával, amelyhez Nádas Gábor kompo­nálta az azóta örökzölddé vált „Kicsit szomorkás a hangulatom máma" című fülbemászó dalt. William Somerset Maugham (1. ábra) 1874. janu­ár 25-én látta meg a napvilágot Párizsban, ahol apja ügyvéd és az angol követség jogi tanácsosa volt. A fény városában brit állampolgárnak születni megfe­lelő anyagi háttérrel, gondtalan jövőt ígért. Mégis Dickens tollára való nehéz sors várt rá: nyolcéves korában gyermekszülés után elhunyt imádott édes­anyja, rá két évre az édesapja. Nem csak árván, de szegényen is maradt, így került haza Angliába az anglikán lelkész, gyermektelen atyai nagybátyjához, majd egy vidéki orvos feleségének magániskolájába. A beszédhibával küszködő gátlásos kisfiú nehezen alkalmazkodott új környezetéhez, kivált kollégistaként a híres canterburyi székesegyházhoz tartozó King's School ódon falai között. A magány hamar olvasás­ra szoktatta, társai előtt műveltségével igyekezett el­lensúlyozni gyenge testalkatából eredő hátrányait. A betűk hajlamosítanak az ábrándozásra, a képze­letbeli utazásra, amely később valóságos szenve­délyévé vált. Egy brit fiatalembernek persze ez köny­­nyen ment. Az első állomás, hosszabb tanulmányút székhelye Heidelberg, nagybátyjának német felesége révén. Itt ebben a kevésbé zárt világban ismerkedett meg Ibsen élveboncoló műveivel, aki akkor még a splended isolation Angliájában irodalmi nemkívá­natos személy volt, valamint manifesztálódott az ad­dig rejtett homoszexualitásra, amelyről szólni „az ő életútjával kapcsolatban nem szenzációhajhászás" (1). Nem kavart botrányokat, mint nagy ír szárma­zású írótársa, Oscar Wilde. Másfél esztendő múltán tért vissza a whitstable-i paplakba, már érettségivel a tarsolyában. A nagybácsi természetesen lelkészutód­nak szánta a vallástól közben eltávolodó fiút, s mivel azt nem akarta, jött a pályaválasztási dilemma. Jobb megoldás híján „orvostanhallgató lettem, mert kép­telen voltam bejelenteni gyámomnak, hogy író aka­rok lenni", vallotta később. így iratkozott 1892 őszén a londoni St. Thomas Hospital orvosképző fakultásá­ra. Ez az intézet egyben évszázadok óta a külvárosi szegénynegyedek karitatív kórháza. A medikusokat korán mély vízbe dobják, kitűnő lehetőség a gyakor­lat elsajátítására, éjjel-nappal vajúdókhoz járt, ekkor született első megjelent irodalmi műve, a Lambethi Liza. Dickens-i nyomorregény, a viktoriánus kor fé­nyének komor árnyéka. Nevét hamar megjegyezték és jegyezték, s miután 1897-ben befejezte orvosi ta­nulmányait, már csakis író és világutazó akart lenni. Rövidesen bejárta a kedvelt mediterrán tájakat, mint száz évvel korábban Byron és Shelley, vagy regényes hasonmása: Philip. Különösen Hispániáért rajon­gott. Egymás után jelentek meg művei, szerkesztett, s olyan hírességekkel került szoros kapcsolatba, mint Thomas Hardy és Oscar Wilde. Első darabja az Egy becsületes férfi 1898-as keltezésű, de csak 1903-ban mutatták be a londoni Imperial Színházban. Mérték­­tartás a humor húzódik meg mögötte, hogy a Willi­am keresztnevet a Hamlet szerzőjére való tekintettel soha nem használta. G. B. Shaw és Oscar Wilde ár­nyékában pár évet még böjtölni kellett a sikerért. Egyelőre kárpótolta az impresszionista festők barát­sága, köztük a hozzá hasonlóan ír eredetű Gerald Kelly-é, aki 30 képet festett róla. A többiektől elké­pesztő gyűjteményre tett szert. Szívesen tartózko­dott Párizsban (kb. Ady Endrével egy időben), ő ha­zájára nem a keleti elmaradottság, hanem a konzer­vatív ízlés és a búr háború miatt nézett kritikusan. Egy-egy darabját, hála a világnyelvnek, bőségesen megfizették az amerikaiak, de ismertsége az ellen­ 1. ábra: Maugham időskori képe 2002 ■ 143. évfolyam, 36. szám, 2089-2091. ORVOSI HETILAP 2089

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék