Orvosok Lapja, 1947. július-december (3. évfolyam 28-52. szám)

1947-10-19 / 42. szám - Apróhirdetések - Szerkesztői üzenetek

ORVOSOK LAPJA 1947. 42. PÁLYÁZATOK, ÜRES ÁLLÁSOK szeti segédorvosi állásnál kezdő kollégák is pályázhatnak. Az alorvosi állás illetménye IX. fizetési osztály, a sebé­szeti segédorvosi állás X. fizetési osztály szerinti illet­mény, azonfelül lakás, fűtés, világítás és étkezés 50%-os megtérítés mellett. Pályázhatnak mindazon magyar állampolgárok, akiknek Magyarországon érvényes orvosi oklevelük van és nőtlenek. Az állást elnyerők magángyakorlatot nem folytathatnak, a kórházi állásukon kívül, egyéb állást az idevonatkozó N. M. rendelet utasítása szerint nem vállalhatnak. A pályázati kérvényhez az alábbi okmányokat kell csatolni: 1. születési anyakönyvi kivonat; 2. hatósági erkölcsi, valam­int családi állapotot igazoló bizonyítványt, továbbá politikai megbízhatóságot igazoló bizottsági határozatot tartalmazó okiratokat ; 3. magyar honos­ságot igazoló bizonyítványt ; 4. egyetemi leckekönyvet ; 5. kórházi szolgálati könyvecskét és a szigorlati bizo­nyítványokat ; 6. közszolgálatra alkalmas szellemi, testi épséget igazoló újkeletű tisztiorvosi bizonyítványt ; 7. orvosi oklevelet; 8. esetleges m­űkö­dési bizonyítványt ; 9. katonai szolgálatra vonatkozó iratokat; 10. esetleges nyelvismereteket ; 11. rövid életleírást ; 12. a közszolgá­latban állók kérvényeiket felettes hatóságuk útján tar­toznak benyújtani és mellőzhetik azon okmányok csa­tolását, melyeknek adatai a hivatalból csatolt minősítési és törzskönyvi lapból kitűnnek. Szabályszerűen felszerelt pályázati kérvényeket bélyegekkel ellátva a Közlönyben megjelenést követő 28. nap déli 12 óráig hozzám címezve kell benyújtani. Székesfehérvár, 1947 augusztus hó 30-án. Király József dr., kórházigazgató, főorvos, egyetemi magántanár. 1728 A pályázati mellékletek számlistája. (A pályázatokban felsorolt mellékletek helyett számjegyek állnak. E számlista mutatja, hogy egy-egy számjegy milyen mellékletnek felel meg.) X . S­zületési anyakönyvi kivonat. 2. M­agyar honosságot igazoló hatósági bizonyítvány. 3. 66 napnál nem régibb keletű hatósági erkölcsi, valam­int a családi állapotot igazoló bizonyítvány. 4. A közszolgálatra alkalm­as szellem­i és testi épséget igazoló újkeletű tisztiorvosi bizonyítvány. 5. A­z ország területén orvosi gyakorlatra jogosító oklevél. N­em hono­sított oklevéllel rendelkezőknek külföldön szerzett oklevelüket és az O­rvos S­zakszervezet igazolását kell csatolniok arra vonatkozóan, hogy rájuk nézve 1410/1944. V . K. M . szám­ú rendeletben (M­agyar K­özlöny 71. sz.) a honosí­táshoz m­egkívánt előfeltételek fennállanak. A­zoknak a pályázóknak, akik elvesz­tett vagy m­egsem­m­isült okirat alapján pályáznak, az O­rvos S­zakszervezet iga­zolását kell csatolniuk arra nézve, hogy a pályázó hol, m­ikor és m­ilyen tanulm­á­nyok alapján szerzett orvosi oklevelet, külföldi oklevél esetén pedig azt is, hogy a honosítás előfeltételei pályázóval szem­ben fennállanak. 6. E­setleges szakorvosi képesítés, illetve szakképzettséget igazoló okm­ányok. 7. E­setleges nyelvism­eretekre vonatkozó adatok.8. R­övid életleírás (curriculum vitae) esetleges tudom­ányos m­űködés igazolásával, a tanulm­ányok egy-egy példányának csatolásával. 9. Igazolóbizottság határozata, vagy ha pályázót m­ég nem vonták igazoló eljárás alá, ennek indoka. 10. E­setleges eddigi alkalm­aztatásáról szóló m­űködési bizonyítványok. 17. E­setleges polgári közszolgálatban való alkalm­azást igazoló ok­m­ányok.12. E­gyetem­i leckekönyv, szigorlati bizonyítványok és kórházi szolgálati könyvecske. M­egjegyezzük, hogy ha a pályázó közszolgálatban áll, úgy a 2., 3., 4., 5. és X­X . pontokban előírt okm­ányokat nem kell csatolni. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY: Az O. Zs. S. B. sashalmi tüdőkórháza tüdőgyógyá­szatban és egyszerűbb laboratóriumi vizsgálatokban lehető­leg jártas segédorvost keres. Megfelelő szakképzettséggel rendelkező orvosi alorvosként is alkalmazunk. Az intézet szakorvosképesítő jogosítása folyamatban van. Javadalmazás : segéd- illetőleg alorvosi fizetés kollektív szerint ; napi négyszeri étkezés, lakás, fűtés, világítás. A kórház a Keleti pályaudvartól kb. 30 perc alatt közelíthető meg HÉV-vel. Az állásra pályázó orvosok Marton Sándor dr. kór­házi vezető főorvosnál, Sashalom, Havas­ utca 37. szám alatt jelentkezhetnek. Sashalom, 1947 október 7. Marton Sándor dr. vezető főorvos. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Somogy vármegye lengyeltóti tüdőbetegkórházában a 211.186/1947. N. M. VIII. számú rendelet alapján be­töltésre kerülő egy sebészfőorvosi és a 211.248/1947. N. M. VIII. számú rendelet alapján betöltendő két segédorvosi állásra pályázatot hirdetek. Javadalmazás a 71.100/1945. N. M. számú rendelet előírásai szerint (a segédorvosok ezenkívül természetbeni lakás-, fűtés-, élelmezés-, világításban is részesülnek, az érvényben lévő rendeletekben előírt térítések ellenében). A pályázati kérelmeket Somogy vármegye főispánjá­hoz címezve, a kórházigazgatóhoz kell beadni és mellé­kelni kell a számlista 1—12. számai alatt felsorolt okmá­nyokat. Közszolgálatban állók a 2—5. és 11. szám alatt előírt okmányokat törzskönyvi másolattal is pótolhatják. A sebészfőorvosi állás elnyeréséhez ezenfelül külön igazolni kell a teljes jártasságot a tüdősebészet egész terü­letén . Pályázati határidő : 1947 október 30. Lengyeltóti, 1947 október 3. Fauszt Imre dr. mb. igazgató-főorvos. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Fejér vármegye Szent György-közkórházánál egy szülész-nőgyógyász alorvosi és a sebészeti osztályán egy segédorvosi állásra pályázatot hirdetek. A szülész­nőgyógyász alorvostól megkívánjuk, hogy ezen szakmá­ban jártassága, illetőleg szakképzettsége legyen. A sebé­ PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. A Debreceni Stat. Ante és az Aut. Orth. Izraelita hit­községek kórház­bizottsága pályázatot hirdet az újonnan létesített Debreceni Zsidó Kórházban betöltésre kerülő következő állásokra : Egy igazgató-főorvosi, egy belgyógyász, egy sebész, egy szülész-nőgyógyász osztályvezetői, egy kórházi alorvosi, két segédorvosi állásra, valamint a kórházzal kapcsolatosan ambulancián egy bőrgyógyász-, egy fogász-, egy gyermek­­gyógyász-, egy orr-tor­ok-gége-, egy szemész- és egy röntgen­szakorvosi állásra. Mellékelendő okmányok : szám­­magyarázat szerinti 1., 5., 6., 8., 10. Illetményekre vonatkozólag a M. O. Sz. Sz.-vel kötendő kollektív szerződés irányadó. Pályázati kérvé­nyek fenti kórház-bizottsághoz, Debrecen, Bajcsy- Zsilinszky­ utca 32. szám adandók be. Kórház-bizottság. APRÓHIRDETÉSEK Orvosi rendelő teljes felszereléssel, Belvárosban, kitűnő helyen, társbérletben azonnal átadó. Cím a szer­kesztőségben. SZERKESZTŐI ÜZENETEK »Egy körorvos«. Autóbeszerzési nehézségeit tárgyaló levelét intézkedés végett áttettük a Szakszervezet titkár­ságához . B. J. dr., Tiszaszalka. Kérdéseit közöltük illetéke­sekkel szakszerű megválaszolás céljából. A választ »Kér­dések — Válaszok» c. rovatunkban fogjuk közölni. Felelős szerkesztő: Kovács György dr. Felelős kiadó: Jós Kázmér dr. Athenaeum, Budapest. Felelőts: Gorscky T. Iguente

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék