Orvosok Lapja, 1947. július-december (3. évfolyam 28-52. szám)

1947-10-19 / 42. szám - Apróhirdetések - Szerkesztői üzenetek

ORVOSOK LAPJA 1947. 42. PÁLYÁZATOK, ORES ÁLLÁSOK A pályázati mellékletek számlistája. (A pályázatokban felsorolt mellékletek helyett számjegyek állnak. E számlista mutatja, hogy egy-egy számjegy milyen mellékletnek felel meg.) X. Születési anyakönyvi kivonat. 2. Magyar honosságot igazoló hatósági bizonyítvány. 3. 6o napnál nem régibb keletű hatósági erkölcsi, valamint a családi állapotot igazoló bizonyítvány. 4. A közszolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló újkeletű tisztiorvosi bizonyítvány. 5. Az ország területén orvosi gyakorlatra jogosító oklevél. Nem hono­sított oklevéllel rendelkezőknek külföldön szerzett oklevelüket és a* Orvos Szakszervezet igazolását kell csatoiniok arra vonatkozóan, hogy rájuk nézve 1410/194$. V. K. M. számú rendeletben (Magyar Közlöny 71. sz.) a honosí­táshoz megkívánt előfeltételek fennállanak. Azoknak a pályázóknak, akik elvesz­tett vagy megsemmisült okirat alapján pályáznak, az Orvos Szakszervezet iga­zolását kell csatoiniok arra nézve, hogy a pályázó hol, mikor és milyen tanulmá­nyok alapján szerzett orvosi oklevelet, külföldi oklevél esetén pedig azt is, hogy ■ honosítás előfeltételei pályázóval szemben fennállanak. 6. Esetleges szakorvosi képesítés, illetve szakképzettséget igazoló okmányok. 7. Esetleges nyelvismeretekre vonatkozó adatok. 8. Rövid életleírás (curriculum vitae) esetleges tudományos működés igazolásával, a tanulmányok egy-egy példányának csatolásával. 9. Igazolóbizottság határozata, vagy ha pályázót még nem vonták igazoló eljárás alá, ennek indoka. 10. Esetleges eddigi alkalmaztatásáról szóló működési bizonyítványok. íz. Esetleges polgári közszolgálatban való alkalmazást igazoló ok­mányok. 12. Egyetemi leckekönyv, szigorlati bizonyítványok és kórháziszolgálati könyvecske. Megjegyezzük, hogy ha a pályázó közszolgálatban áll, úgy a a., 3., 4., 5. és XX. pontokban előirt okmányokat nem kell csatolni. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Az O. Zs. S. B. sashalmi tüdőkórháza tüdőgyógyá­szatban és egyszerűbb laboratóriumi vizsgálatokban lehető­leg jártas segédorvost keres. Megfelelő szakképzettséggel rendelkező orvost alorvosként is alkalmazunk. Az intézet szakorvosképesítő jogosítása folyamatban van. Javadalmazás : segéd- illetőleg alorvosi fizetés kollektív szerint ; napi négyszeri étkezés, lakás, fűtés, világítás. A kórház a Keleti pályaudvartól kb. 30 perc alatt közelíthető meg HÉV-vel. Az állásra pályázó orvosok Marton Sándor dr. kór­házi vezető főorvosnál, Sashalom, Havas-utca 37. szám alatt jelentkezhetnek. Sashalom, 1947 október 7. Marton Sándor dr. vezető főorvos. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Somogy vármegye lengyeltóti tüdőbetegkórházában a 211.186/1947. N. M. VIII. számú rendelet alapján be­töltésre kerülő egy sebészfőorvosi és a 211.248/1947. N. M. VIII. számú rendelet alapján betöltendő két segédorvosi állásra pályázatot hirdetek. Javadalmazás a 71.100/1945. N. M. számú rendelet előírásai szerint (a segédorvosok ezenkívül természetbeni lakás-, fűtés-, élelmezés-, világításban is részesülnek, az érvényben lévő rendeletekben előírt térítések ellenében). Ä pályázati kérelmeket Somogy vármegye főispánjá­hoz címezve, a kórházigazgatóhoz kell beadni és mellé­kelni kell a számlista 1—12. számai alatt felsorolt okmá­nyokat. Közszolgálatban állók a 2—5. és 11. szám alatt előírt okmányokat törzskönyvi másolattal is pótolhatják. A sebészfőorvosi állás elnyeréséhez ezenfelül külön igazolni kell a teljes jártasságot a tüdősebészet egész terü­letén . Pályázati határidő : 1947 október 30. Lengyeltóti, 1947 október 3. Fauszt Imre dr. mb. igazgató-főorvos. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Fejér vármegye Szent György-közkórházánál egy szüléaz-nőgyógyász alorvosi és a sebészeti osztályán egy segédorvosi állásra pályázatot hirdetek. A szülész­nőgyógyász alorvostól megkívánjuk, hogy ezen szakmá­ban jártassága, illetőleg szakképzettsége legyen. A sebé­szeti segédorvosi állásnál kezdő kollégák is pályázhatnak. Az alorvosi állás illetménye IX. fizetési osztály, a sebé­szeti segédorvosi állás X. fizetési osztály szerinti illet­mény, azonfelül lakás, fűtés, világítás és étkezés 50%-os megtérítés mellett. Pályázhatnak mindazon magyar állampolgárok, akiknek Magyarországon érvényes orvosi oklevelük van és nőtlenek. Az állást elnyerők magángyakorlatot nem folytathatnak, a kórnázi állásukon kívül, egyéb állást az idevonatkozó N. M. rendelet utasítása szerint nem vállalhatnak. A pályázati kérvényhez az alábbi okmányokat kell csatolni: 1. születési anyakönyvi kivonat; 2. hatósági erkölcsi, valam int családi állapotot igazoló bizonyítványt, továbbá politikai megbízhatóságot igazoló bizottsági határozatot tartalmazó okiratokat ; 3. magyar honos­ságot igazoló bizonyítványt ; 4. egyetemi leckekönyvet ; 5. kórházi szolgálati könyvecskét és a szigorlati bizo­nyítványokat ; 6. közszolgálatra alkalmas szellemi, testi épséget igazoló újkeleiú tisztiorvosi bizonyítványt ; 7. orvosi oklevelet; 8. esetleges n ükc dési bizonyítványt ; 9. katonai szolgálatra vonatkozó iratokat; 10. esetleges nyelvismereteket ; 11. rövid életleírást ; 12. a közszolgá­latban állók kérvényeiket felettes hatóságuk útján tar­toznak benyújtani és mellőzhetik azon okmányok csa­tolását, melyeknek adatai a hivatalból csatolt minősítési és törzskönyvi lapból kitűnnek. Szabályszerűen felszerelt pályázati kérvényeket bélyegekkel ellátva a Közlönyben megjelenést követő 28. nap déli 12 óráig hozzám címezve kell benyújtani. Székesfehérvár, 1947 augusztus hó 30-án. Király József dr., kórházigazgató, főorvos, egyetemi magántanár. PÁLVÁZATI HIRDETMENV. A Debreceni Stat. Ante és az Aut. Orth. Izraelita hit­községek kórház-bizottsága pályázatot hirdet az újonnan létesített Debreceni Zsidó Kórházban betöltésre kerülő következő állásokra : Egy igazgató-főorvosi, egy belgyógyász, egy sebész, egy szülész-nőgyógyász osztályvezetői, egy kórházi alorvosi, két segédorvosi állásra, valamint a kórházzal kapcsolatosan ambulancián egy bőrgyógyász-, egy fogász-, egy gyermek­­gyógyász-, egy orr-tor ok-gége-, egy szemész- és egy röntgen­szakorvosi állásra. Mellékelendő okmányok : szám­­magyarázat szerinti I., 5., 6., 8., 10. Illetményekre vonatkozólag a M. O. Sz. Sz.-vel kötendő kollektív szerződés irányadó. Pálvázati kérvé­nyek fenti kórház-bizottsághoz, Debrecen, Bajcsy- Zsilinszky-utca 32. szám adandók be. Kórház-bizottság. APRÓHIRDETÉSEK Orvosi rendelő teljes felszereléssel, Belvárosban, kitűnő helyen, társbérletben azonnal átadó. Cím a szer­kesztőségben. SZERKESZTŐI ÜZENETEK »Egy körorvos«. Autóbeszerzési nehézségeit tárgyaló levelét intézkedés végett áttettük a Szakszervezet titkár­ságához . B. J. dr., Tiszaszalka. Kérdéseit közöltük illetéke­sekkel szakszerű megválaszolás céljából. A választ »Kér­dések — Válaszok» c. rovatunkban fogjuk közölni. Felelős szerkesztő: Kovács György dr. Felelős kiadó: Jós Kázmér dr. Athenaeu», Budapest. Felelrts: Gorscky T. Igueaté 1728

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék