Ózdi Vasas, 1955 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1955-01-22 / 3. szám

A József A­tti­la-gimnázium jubileumi éve 1955 kettős jelentőségű az ózdi gimnázium életében. Hazánk fel­szabadulásának 10. évfordulója egy­ben a gimnázium születésének is év­fordulója. A két esemény szimboli­kusan kapcsolódik egybe. 1945-ben Ózd kuturális téren is elindult a gyors fejlődés útján, amit bizonyít az, hogy a megye második iskolavá­rosa lett rövid tíz év alatt. A gimnázium szervezése mindjárt Ózd felszabadulása után szükségessé vált. A dolgozók gyermekei ugyan­is addig a közeli és a távoli gim­náziumokban tanultak. Számuk meghaladta a százat. 1945 tavaszán már 60—70 magántanuló gyűlt ös­­­sze, hogy itt helyben készüljenek el az osztályvizsgákra. Az első szerve­zést Rubovszky Ferenc apátplébános jelenleg a Hazafias Népfrontbizott­­ség tagja és Bellér Béla középiskolai tanár indította el. A dolgozó szülők együttes óhaját aztán az akkori Nemzeti Bizottság fogalmazta meg és továbbította a minisztériumba, 1945 jan. 18-án. Az eredmény: 1945 okt. 19-én kelt mi­niszteri rendelet létrehozta Ózdon a gimnáziumot. A szervezési mun­kát és az iskola vezetését 1952 dec. 1-ig Peja Győző, azóta Hajagos Lász­ló, az iskola volt tanára irányítja. Az elmúlt 10 év küzdelmekben gazdag, de eredményes is volt. Vég­zett növendékeink százai szerte az országban mint pedagógusok, orvo­sok, mérnökök stb. veszik ki részü­ket az ország építéséből. Jelenlegi növendékeink mint él­tető hagyományt tekintik az ered­ményekben gazdag 10 évet. Erőt és példát merítenek a küzdelmekből, amelyeknek eredményeként a négy kis szükségtanteremből eljutottunk a mostani korszerű, szép gimnáziumi épületig és az iskola szilárd tanul­mányi és fegyelmi rendjéig. A tanári testület és az ifjúság az 1954—1955. tanévet kettős jubileumi évnek nyilvánította. A felszabadu­lással összekapcsolva akarja megün­nepelni a nevezetes évfordulót. Fő­feladatunk a jubileumi évben jobb tanulmányi eredmény és szilárdabb fegyelem elérése, de az iskolai élet minden területén az eddiginél jobb munkát kívánunk végezni. Meghirdettük az egész évre szóló tanulmányi és fegyelmi versenyt. Az I. negyedév győztese az I. d. osztály, amely csupa helyi tanulókból áll. Az egész évben legjobban dolgozó osztállyal jutalmul balatoni kirán­dulást szervezünk. Novemberben 10 darab hársfát ültettünk el az iskola­­kertben, hogy a jövő nemzedékek előtt az iskola fejlődését szimbolizál­ják. Decemberben szavalóversenyt rendeztünk, és szép anyaggal részt­­vettünk Ózd felszabadulási kiállítá­sán. Női tornászcsapatunk is sze­repelt Sárospatakon: megalakulása után 3 hónapra Zengőné testnevelő tanárnő lelkes munkája segítségével a 3.­­ helyezést érte el. A jubileumi év hátralevő feladatai is komoly munkát kívánnak. Igényes pályatételeket tűztünk ki magyar­ból és történelemből márc. 15-i ha­táridővel. A Rákosi Mátyás tanul­mányi versenyek előtt házi verse­nyeket rendezünk magyarból, orosz­ból és matematikából. Színjátszó­csoportunk a Csikós c. színmű elő­adására készül. Április elején a fel­­szabadulással egyszerre ünnepeljük az iskolaalapítás és az iskola névadó­ja, József Attila születésének év­fordulóját. Év végén az összes szak­körök részvételével nagyarányú ki­állítást rendezünk. Röviden, szinte szárazon felsorol­va így készül ifjúságunk a jubile­umra. Nem külsőségekkel, szóvirá­gokkal akarunk ünnepelni, hanem komoly munkával, szép eredmények­kel akarjuk meghálálni szüleinknek és az egész dolgozó magyar népnek, hogy itt helyben, szép iskolában ta­nulhatunk. A jubileumi évben kü­lönösképpen méltóak akarunk lenni iskolazászlónk egyik jelmondatához: „Emberségünkből­­ álljon fönn ha­zánk!” H. L. A József Attila gimnázium. Válasz „Ki a felelős“ c. cikkre 99 Az „Ózdi Vasas“ január 15-én meg­jelent számában „Ki a felelős“ cím alatt Kiss J. által írt cikkben foglal­takat az alábbiakban válaszolom meg: A szóban lévő napon a vonat egy félreértés következtében tényleg ké­sőn indult. Ugyanis az történt, hogy a forgalmi csoportnál az összes kocsimesterek és diszpécserek bevoná­sával, a kocsiálláspénz csökkentéssel és forgalmi problémákkal kapcsolat­ban műszaki értekezletet tartottunk — a 12/24 órás műszak­váltásra való tekintettel este 18 órakor. Az értekezlet megkezdése előtt úgy intézkedtem, hogy a 18 óra 30 perc­kor Ózdról Borsodnádasdra közlekedő vonat elmehet és az értekezleten résztvevő dolgozókat — tekintettel a nagy létszámra és az ügy fontossá­gára — pótszerelvénnyel fogjuk haza­szállítani a megbeszélés után. Rendelkezésemet a szolgálatot tel­jesítő diszpécser — saját bevallása szerint — félreértette és a vonatot visszatartotta. Mindezekről csak akkor szereztem tudomást, amikor kb. 19 óra 45 perckor telefonon érdeklődtek az OM­ állomásról, hogy mikor lesz vége az értekezletnek, mert a vissza­tartott szerelvény utazóközönsége türelmetlen. Mindannyian megdöbbenve vettük tudomásul, hogy a vonat nem ment el. Azonnal felelősségre vontam a diszpécsert és a kisállomás vezetőjét. A vonat kindulására pedig haladék­talanul megadtam az engedélyt. A közlekedési üzemek vezetősége közli, hogy a tehervonatokon, me­lyek Borsodnádasd vagy Somsál­v felé és vissza közlekednek, a sze­mélyszállítás a forgalmi szabályok értelmében tilos. Értesítjük továbbá az utazóközön­séget, hogy a Borsodnádasd felől Ózdra közlekedő reggeli diákvonat a szénosztályozón nem áll meg. Ja­nuár 23-tól kezdve ugyancsak nem áll meg a szénosztályozón az este 18.30­­-kor Borsodnádasdra menő vonat sem, mivel ebben az időben a munkavállalóknak nincs műszakvál­tása a szénosztályozón. Felhívjuk az utazóközönség fi­gyelmét, hogy a mozgásban lévő vonatra, de különösen a robogó vo­natra fel- vagy leugrálni életveszé­lyes és büntetés terhe mellett szigo­rúan tilos. A forgalmi utasítás meg­szegőit 100 forint pénzbüntetésre fogjuk kötelezni, ismétlődés esetén pedig kizárjuk az utazásból.. CSOMÓS PÁL gyárrészlegvezető Az Ózdi Vasas bírálata után Az Ózdi Vasas soraiban Petrik Ferenc elvtárs azt a kérdést tette fel, hogy ki a felelős azért, hogy a gyerekeket csak reggel 8 órakor en­gedjük be a napközi otthonba? Bár erre a kérdésre még a cikk megje­lenése előtt személyesen, szóban megadtam a választ Petrik Ferenc­­né elvtársnőnek, mivel azonban ez nem elégítette ki őket, ezúton is vá­laszolhatok. Az általános iskolás napközi ott­honok nyitvatartási idejét a minisz­térium egységesen, országszerte reg­gel 8 órától este 6 óráig állapította meg. Azóta is minden általános is­kola napközi otthona eszerint a nyitvatartási idő szerint működik. Annak idején az ózdi szülők közül többen, s én is személyesen, kértük a MT Oktatási Osztályát, hogy te­kintettel az ózdi dolgozók speciális helyzetére, engedélyezzék, hogy ott­honunkat reggel 6-kor nyithassák ki. Ezt a kérésünket a napközi ott­honok előadója elutasította azzal, hogy az ózdi szülők helyzete ugyan­az, mint a diósgyőri, salgótarjáni, miskolci, vagy más városba vagy gyártelepre tartozó szülőké. Reggel 6-8 óráig a nevelők fizetését bizto­sítani nem tudja, a gyerekeket pe­dig nevelői felügyelet nélkül hagyni nem lehet, a napközi otthont ezután is csak reggel 8 órakor nyithatjuk ki. Ettől függetlenül ’'" 'Város László elvtárs, az Ózd Vár­anács Okta­tási Osztályának ’j e elrendel­te, hogy azt a 4—5 ’"eket (mert csak ennyiről van szó) már reggel 6 órakor engedjük be a napközi ott­honba. Azóta ezt meg is tesszük, bár pedagógiailag teljesen helytelen. Reggel 6 órakor ugyanis még csak egy takarítóasszony van szolgálat­ban, aki nem f­ér rá a gyermekekre vigyázni, mert hét helyiségnek a fűtését is intézi. Természetesen, a felügyelet nélkül lévő gyerekek ia­­bolátlanul garázdálkodnak. Ilyenkor törik be az ablak, ilyenkor verik le sapkával a villanykörtét, ilyenkor égetnek lyukat megtüzesített piszka­vassal a szekrény oldalába, ilyenkor szerelik le a WC-k lehúzójáról a láncokat, stb. Természetesen ezek­nek a gyerekeknek megszelidítése folyamatban van, s máris nagyon szép eredményeket értünk el, s mind ritkábban fordulnak elő a fel­sorolt „szabálytalanságok”. Sajnos, nevelőt ezután sem tu­dunk erre a kritikus két órára biz­tosítani. Azt pedig Petrik elvtársék sem kívánhatják, hogy az a nevelő, aki reggel 8 órakor köteles szolgá­latba állni, már reggel 6-kor bejöj­jön munkahelyére. Azt hiszem, Pet­rik elvtárs sem vállalná, hogy 7 óra helyett már 5 órakor bemenjen a hivatalba hónapokon keresztül, minden nap társadalmi munkában. Ettől függetlenül, a napközi ott­hon ajtaja minden reggel 6 órakor már nyitva van, s ha nevelői fel­ügyeletet nem is, de meleg termet tudunk biztosítani ennek a pár ko­ránkelő gyereknek. Dombóvári Kálmán napközi otthon vezetője Az Ózdi Vasas január 8-i számá­ban megjelent „Teremtsenek rendet az orvosi rendelések körül“ c. cik­kel kapcsolatban értesítem a szer­kesztőséget, hogy az ügyben vizsgá­latot folytattam le, melynek követ­kezményeként a mulasztó körzeti orvos kartárs ellen a fegyelmi eljá­­rást megindítottam.­­Ugyanakkor a rendelések körüli visszásságok megszüntetése érdeké­ben szombaton délután 14 órától kezdve a régi kórház 1. sz. szobájá­ban központi ügyeletes szolgálatot szerveztünk annak érdekében, hogy a dolgozók sürgős esetben szomba­ton délután is orvosi ellátásban ré­szesülhessenek. Dr Eszenyi Gyula városi főorvos ÓZDI VASAS 1955 január 77. TÓTH ÁRPÁD: CSOKONAI Vitézem, óh te nem voltál a zordság Vitéze, vén diák csak, kálvinista, Ki kósza farsang víg kulacsát itta S a gráciák kezébe tette sorsát. Ám bús homok szent venyigéje, hordád Lelked szelíd fürtjét és drága, ritka Borából új fájdalmak méla titka Halk verseinkbe dús ízekkel forrt át. Őh láttak: lomha árnya nőtt a fáknak, Már láz gyötört s a rózsás gráciáknak Lárvája hullt és párka-arca lett, S míg görnyedtél egy édes rím felett, Szemedben végső fény gyűlt, hunyó csillám. S kezed lassan, reszketve írta: Lillám! Meghívó Kohászati Szakszervezeti Könyvtár a Nagyüzemi DISZ-bizott­­sággal és az MSZT-vel együttmű­ködve 1955. január 28-án este 6 órai kezdettel a kultúrotthon színházter­mében . Csokonai Vitéz Mihály halálának 150. éves évfordulója al­kalmából emlékestet rendez. Csokonai költészetének ismerteté­se után irodalmi műsor lesz. Min­denkit szeretettel várunk. Ne üljünk fel az ellenséges rémhír­­terjesztésnek Az elmúlt karácsony óta izgató rémhír tartotta lázban Ózd és Ózd környék lakosait. Dr. Szenttornyai Sámuel gyermekorvosról terjesztet­tek valótlan híreket. Az Ózdi Vasas hírt közölt róla 2 héttel ezelőtt, hogy semmi hivatalos alapja nincsen az egésznek. Most e hírt megerősítjük, mert dr. Szenttornyai Sámuel Mezőkövesden orvosi beosztásban, mint gyermek­­orvos, jelenleg is dolgozik. Dr. Kos­­tyál László megyei gyermekorvos így nyilatkozott róla: „dr. Szenttor­nyai Sámuel munkája ellen, tudo­másom szerint különösebb kifogás nincs. Jelenleg Mezőkövesden dol­gozik.” A megyei tanács 11-es ügyosztály vezetőjének, dr. Hoffmann László­nak nyilatkozata. (A megye orvosai ennek az osztálynak hatáskörébe tartoznak). „Dr. Szenttornyai Sá­muel Mezőkövesden dolgozik. A ró­la terjesztett hír rágalom." Íme tehát a bizonyíték. Dr. Szenttornyai orvosról terjesztett hír nem egyéb, mir­t egy kiagyalt rága­lom, amely izgató, orvosainkkal szemben bizalmatlanságot keltő, pe­dig orvosaink az­ért is nappallá ten­nék a betegekért. Egyszóval a leg­károsabb és amivel a leghatározot­tabban szembe kell szállni. Az egészből komoly következte­tést kell levonnunk: nem lehet hi­telt adni, hozzátenni semmilyen hír­hez, amiről nem­ vagyunk meggyő­ződve, mert a tömegizgatáshoz ve­zet. A jövőben útját kell állni az ilyen rémhírek terjesztésének, amit nyilván az ellenség táplál azért, hogy nyugtalanságot szítson, felka­varja az emberek nyugodt lelkiálla­potát, egymás ellen uszítson embert embertársával. HÍREK A pufznoki járásbíróság ítéletet hir­detett Borbáth László és társai­ bűn­ügyében. Társadalmi tulajdont ké­pező horganylemeznek a gyárból való kilopásáért és brigádmunkában való visszaélésért Borbáth Lászlót az erőműi gyárrészleg volt számviteli vezetőjét kettő és fél évre, Klékner La­jos erőműi művezetőt két év, Ru­­vald Jánost, az erőmű vezetőjét pe­dig egy évig terjedő börtönbüntetés­re ítélte. A Kohászati Üzemek Fe­gyelmi Bizottsága mindhármukat azonnali hatállyal leszámoltatta. ★ Felhívjuk az alapszervezetek sajtó­­felelősei és az üzem dolgozóinak fi­gyelmét, hogy az Ózdi Vasas előfi­zetési díjait legkésőbb minden hó 28-ig fizessék be a sajtóosztályon. A legkisebb előfizetés negyedévre szó­ló és ennek díja 3,60 forint. ★ Készül az 1955. évi kollektív szer­ződés tervezete. * Ma, január 22-én a munkásellátási főosztályon tartanak fontos megbe­szélést az ebben illetékesek. Kőműves ipari tanulónak jelent­kezhetnek azok a fiatalok, akik ■kedvet éreznek a kőműves mester­séghez, betöltötték 15. éves korukat é­s eredményesen végezték el az álta­lános iskola 7—8. osztályát. Jelent­kezési határidő: március 1. A tanulóidő 2 év. Az iskola már­cius elsejével nyílik meg. A tanulók nyári és téli munkaruha, bakancs, tanszer és különböző juttatásokban részesülnek a fizetésük mellett. Je­lentkezni lehet az MTH 102-es sz. ózdi intézetnél. A jelentkezéshez szükséges az iskolai bizonyítvány és az anyakönyvi kivonat. Vidéki ta­nulók részére az otthonban férőhe­lyet biztosítunk. .*• л***«*.. I­­ «ft» У"!fу**«с .'**~*^^.Л*¥*» Üdülők az Alacsony-Túrába«. MEGHÍVÓ Az Ózdi Szénbányászati Tröszt bá­­nyaü­zemeinek fotó szakkörei fény­képkiállítást rendeznek az Ózdi Szén-­ bányászati Tröszt tanácstermében, melynek megtekintésére szeretettel meghívják az Ózdi Kohászati Üze­mek dolgozóit. A kiállítás január 23-án délelőtt tíz órakor nyílik meg, nyitva lesz vasárnap délután 4 óráig, valamint hétfőn és kedden délelőtt 9 órától délután 4 óráig. A kiállítás megte­kintése díjtalan. A FÉNYKÉPES ÁLLÍTÁS RENDEZŐSÉGE. Ökölvívás Az Ózdi Vasas ökölvívó gárdája az elmúlt évben sok sikeres és eredményes versenyre tekinthet vissza Ózdon az ökölvívást az ifjú­ság képviseli és keményen állta a helyét. Az Ózdi Vasas ökölvívói to­vább folytatják sikeres szereplésü­ket, most már Köves­ József edző szakszerű vezetésével, irányításával, tanúbizonyságot tesznek arról, hogy fáradságos, de öntudatos munkával szép eredményeket lehet elérni még akkor is, ha komoly akadályokat kell leküzdeni. Vasárnap délelőtt 10 órakor ba­rátságos ökölvívó mérkőzés lesz a sportcsarnokban az Ózdi Vasas—Eg­ri Vasas csapatai között. Reméljük, az Ózdi Vasas győzelmével fog vég­ződni. Ivánszki Árpád ÓZDI VASAS­­r. ózdi Kohászán Eszemei Pártbizottság, DISZ-, szakszervezet, vállalatvezetői­­hetilsora. Szerkeszt) a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: Kőhalmi Imre. Szerkesztőség és kiadóhivatal:­­Оل& Bagy Ozeml Pirt-vágrehajtó ktapását-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék