A Pallas nagy lexikona, 13. kötet: Nemes ág-Pillér (1896)

O, Ó - Ozark - Ozark-Mountains - Ozaukee - Ózd - Ožegović - Ozelot-macska - Ozieri - Ozmán - Ozmidiridum - Ozmium - Ozokerit - Ozokerit - Ozolok - Ozolyi

Ozark — 63 39 Ozolyí philosophie catholique au XIII. siècle (Paris 1839.. 2. kiad. 1845); Études germaniques (u. o. 1847— 1849); Documents inédits pour servir à l'histoire de l'Italie depuis le VIII. siècle jusqu'au XIII. (u. o. 1850) ; Les poëtes franciscains en Italie au XIII. siècle (u. o. 1852) ; Ampère kiadta összes müveit Oeuvres complètes cím alatt (1873. u. ο. 11 köt.). Életrajzát megírták Karker (Paderborn 1867), O'Meara (London 1879), Hardy (Mainz 1878) és öesese, 0. Alfonz abbé (2. kiad. Páris 1882) P.P. Ozark, county Misszuri É.-amerikai államban, 1813 km- területtel, 58,000 lak., Grainesville szék­helylyel. Ozark-Mountains (ejtsd: ozark ma untinsa), hegylánc az É.-amerikai Egyesült-Államokban. Misszuri államban, a Misszuri alsó részéből indul ki, átszeli Arkansas ÉNy-i szögletet és benyúlik az Indus­territoriumba, ahol a Red-river közelében véget ér. Átlagos magassága 450—600 m. Sok forrás fakad benne. Ozaukee (ejtsd : ozauki), county Wisconsin észak­amerikai államban, 624 km2 területtel, 16,000 lak., Port Washington székhelylyel. Ózd, kisközség Borsod vármegye ózdi j.-ban, (1891) 2304 magyar és tót lak. ; a járási szolga­bírói hivatal székhelye, vasúti állomással, posta-és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral. Ó. a rimamurány-salgótarjáni vasmű részvénytár­saság egyik jelentékeny ipartelepe, melynek itt nagy hengergyára van. Ε gyár termelőképessége évi 250,000 q kész vas ; tényleg évenkint mintegy 280,000 q nyers vasat dolgoz fel s 180,000 q kész vasat állít elő l1/2 millió frt értékben. A munká­sok száma 1000. Ε gyár 1843. alapíttatott, 1881. a társaság birtokába ment át és tetemesen meg­bővült. Van itt iparostanonciskola. Ó. vidékén barnaszéntelepek is vannak. τκ—v. Ozegovic- (ejtsd: ozsegovics)csalóid, Horvátország egyik ismertebb nevü nemes családja, mely ne­mességét a nagykemléki várszolgákkal együtt már IV. Béla királytól kapta. A család neveze­tesebb tagjai : Imre, zenggi püspök, szül. Vi­narecen (Kőrös) 1775., megh. Zenggen 1869 aug. 8-án. Papnak 1801. avattatott fel Zágrábban és 1833. zenggi és modrusi püspökké neveztetett ki. Az uralkodóház irányában főleg az 1848—49-iki években mutatott hűsége által szerzett érdeme­ket. 1849. valóságos belső titkos tanácsos, 1852. a Lipót-rend középkeresztese lett és ennek alap­ján 1858 márc. 6. osztrák birodalmi báróságot nyert, mely István testvérének fiára, Metellre is átruháztatott. — Testvére István, szül.Vinarecen 1770., megh. 1831. Előbb Szerem, utóbb Varasd vármegye főügyésze, kerületi, majd báni táblai ülnök, kir. tanácsos lett. 1825., 1827. és 1830. a magyar országgyűlésen tartományi követ volt. 1832. pedig a horvát rendektől itélőmesternek választatott, mely minőségben 1836-ig volt tagja a magyar országgyűlésnek. — Pia Metéli, szül. Zágrábban 1814., megh. Hientzingben 1890 febr. 8. Hivatalos pályáját Varasd vármegyénél kezdte, hol 1831. aljegyző, 1836. főjegyző lett. 1845— 1846. a magyar kir. udvari kancelláriánál tit­kár, 1847—48. magyar kir. helytartósági taná­csos és a báni tanács osztályfőnöke. 1848 dec.-től császári belügyminiszteri tanácsos. 1851. a leg­főbb semmltő törvényszék tanácsosa. A forra­dalmi időszakban mint Jellachich bán határozott híve tiint fel. 1854. a Lipót-rend lovagja. 1858. osztrák birodalmi báró, utóbb titkos tanácsos és államtanácsos lett. B—C. Ozelot-macska (Felis pardalis L.), a ragadozó emlősök rendjében a macskafólék egyik faja a párducmacskák csoportjából. Háta barnás szürke vagy vörhenyes sárga, hasa fehéres, oldalain kissé görbült, 4—5 sorba rendeződött széles, élén­kebb színű, feketén szegett foltokkal tarkázott, melyek közepükön gyakran feketés pontokat vi­selnek. Hossza 90—95 cm., farka 35—40 cm. hosszú. Hazája Peru, Észak-Brazília, Gujana, Kolumbia, Mexikó. Bőréért vadászszák. r>. J. Ozieri, az ugyanily nevü járás és püspökség székhelye, Sassari (ettől 43 km.-nyire) szárdiniai olasz tartományban,· vasút mellett, (issi) 8570 lak., mezőgazdasággal. Ozmán, 1. Oszmán. Ozmiridium (ásv.), 1. Iridozmium. Ozmium (osmium), a platinacsoportba tartozó fémes elem, amelyet Tennant fedezett fel 1803.; kémiai jeleOs, atomsúlya 195. Előfordul a platina­ércekben, sokszor irídiummal elegyedve. Előállí­tása a platinaórceknek királyvizzel való melegí­tésekorvisszamaradó oldhatatlan részekből, vagy a nyers platinafóm tisztításakor kapott O.-iridium ötvényből történik. Ε célból az utóbbi ötvónyt a Fremy eljárása szerint oxigénáramban hevítik, amikor a készülék hidegebb részeire O.-tetroxid szublimálódik, amelyből az 0. leválasztható ugy is, hogy e szublimátumot káliumhidroxidban old­ják, ezt az oldatot ammoniumkloriddal elegyítik és az igy kapott sárga csapadékot hidrogénáram­ban hevítik. Az 0. leválasztása azonban igen nagy kellemetlenséggel jár, mert az O.-tetroxid mérges gőze a szemet és a légzőszerveket igen erősen megtámadja. Az 0. tömör állapotban kékes fehér, a cinknél valamivel világosabb szinü fém, finomul eloszlott állapotban fekete por. Faj­súlya 22'47, tehát az eddig ismert testek között a legnehezebb. A durranó gáz lángjának hőmérsék­letén nem olvad meg, hanem elillan. A finom por­alaku 0. a levegőn hevítve igen könnyen átala­kul O.-tetroxiddá. Magasabb hőmérsékleten köny­nyen egyesül a klórral, és káliumhidroxiddal össze­olvasztva, ozmiumsavas kálium képződik belőle. Az O.-ot tisztán nem, de az irídiummal való öt­vözetét sokféle célra használják. Némely irótollak hegye is ebből az ötvényből készül. Vegyület3i­nek kémiai sajátságai a platinavegyületekéhez igen sokban hasonlítanak. NU. Ozokerit, Szamos-Udvarhelyhez tartozó bánya­telep Szilágy vármegye zsibói j.-ban, ásvány­olaj- és kátránytartalmu homokkőbányával, mely évenkint 30,000 q nyers olajat termel ; a munká­sok száma 100. TH—v.. Ozokerit (ásv.), 1. Földvirág. Ozolok (gör., a. m. büdösek), a lokriszi törzs egyik ágának mellékneve ; 1. Lokrisz. Ozolyi Flóra, vallásos írónő, szül. a XVIII. sz. közepén a Frangepán grófi családból. Apja a Bécs­újhelyben lefejezett Frangepán Ferenc volt és leánya elkeseredettségében apja lakóhelyéről ne­vezte magát O.-nak, Szt.-Klára-rendü apáca lett ι

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék