A Pallas nagy lexikona, 13. kötet: Nemes ág-Pillér (1896)

P - Periscii - Perispermium - Perisphincetes - Perisporiaceae - Perissodactyla - Peristerium - Peristomium - Periszisztola - Periszkópikus lencse - Perisztaltikus mozgás - Perisztilosz - Perithecium - Peritiflitisz - Peritonaeum - Perjámos - Perje - Perjel - Perjeszittyó - Perjódsav - Perjog - Perjuratio - Perjurium - Perkál - Perkán - Perkáta - Perkon Warbeck - Perklórsav - Perköltség

Periscii — 941 — sok nézve kedvező eldöntése végett a bíróság elé terjesztenek. Felperes periratai a kereset, a vá­lasz, a végirat, alperesei az ellenirat, a viszon­válasz, az ellenvégirat. P.-at képvisel a jegyző­könyv tartalma is, ha az írásbeli eljárásban a felek külön periratok váltása helyett előadásai­kat jegyzőkönyvbe iktatják. Úgyszintén tágabb értelemben P. az alkereset, a kifogások, a feleb­bezés, a felülvizsgálati kérelem. Annál az elvnél fogva, hogy a bíróság a per eldöntésénél csak azt veheti figyelembe, ami a P.-ban foglaltatik (quod non est in actis, non est in mundo), a per­félnek érdekében áll a per eldöntésére befolyás­sal bíró minden körülményre kiterjeszkedni és az ellenfél minden állítására és előadására fe­lelni. Ha közvetlenül következő periratában a fél világosan és határozottan nem tagadja vagy hallgatással mellőzi az ellenfele ténybeli állítá­sát, ez a bíróság előtt beismertnek tekintetik. A szóbeli eljárásban perelőkészítésül (1. o.) szintén előforduló iratokat, amennyiben ezek beadásá­nak vagy közlésének elmulasztása ügybeli hát­ránynyal jár, tulajdonképeni P.-nak minősíteni nem lehet, épp oly kevéssé, mint az ebben az el­járásban írásban előterjesztett keresetet v. írás­ban bejelentett felebbezést, mivel a felek a tár­gyalás alkalmával sem a kereset, sem a felebbe­zés tartalmához nincsenek kötve. ing. Periscii, 1. Árnyéktalanok. Perispermium (gör.-lat.) a. m. külső mag­bél ; a petében, ill. később a magban a csiratöm­lőn kivül levő rész. L. Mag. Perisph­ind­es, az ammonitoknak (1. o.) a felső jurára nézve fontos algénusza. Perisporiaceae (növ.), a gombáknak egyik családja a tömlőspórásak rendjében. Perissoglactyla, 1. Páratlan ujjuak. Peristerium, 1. Ciborium. Peristomium (gör.-lat., pártázat, szájörv) a. m. nyílás, szájnyílás , különösen a moháknak fölnyílott termésén. Periszisztola (gör.), igy nevezték a szívszüne­tet, azaz a szívműködés azon rövid ideig tartó állapotját, melyben úgy a pitvarok, valamint a szívgyomrok elernyedve vannak. κ. .. Periszkópikus lencse, Wollaston ajánlotta domború-homorú vagy h­omorú-domboru szem­üveglencse, melynek homorú oldala a szem felé fordítandó és mely az oldalt levő tárgyak tiszta látását teszi lehetővé. Innen ered az elnevezés is, t. i. körülnéző (periszkópikus). Ha a szem mozdu­latlan szemüveg mögött oldalt levő tárgyra néz, a szemtengely nem esik többé össze a szemüveg tengelyével és a szem csak megerőltetéssel bírja az excentrikusan érkező fénysugárkúpot a reti­nán egyesíteni. A P. előnye éppen abban áll, hogy a szemnek ezen működését megkönnyíti az egyenlő domborúságú szemüvegekkel szemben. Hátránya azonban az ilyen lencséknek, hogy erő­sen tükrözőek és ezért nem is alkalmazzák na­gyon. Perisztaltikus mozgás, 1. Bél­­l­l- köt. 19 old.). Perisztilosz (gör.), oszlopcsarnok, mely egy piacnak vagy udvarnak oldalain belül fut végig. (A portikusz oszlopcsarnoka kívülről, a P.-é be­lülről övez egy térséget.) Perith­ecium (gör.-lat.), a morzsagombák spórafészke, mely a spóratömlőket foglalja ma­gában. Perituilitisz, 1. Bélgiyuladás. Periton­aeum (gör.-lat.) a. m. hashártya; peritonitisz, h­ashártyagyuladás. Perjámos, nagyközség Torontál vármegye perjámosi j.-ban, az Aranka folyó torkolatához közel, (1891) 5953 német lakossal­­ törekvő s szor­galmas népű község, melynek a Maroson élénk forgalmú réve, hires fakereskedése, malomipara, mészégető telepe, élénk gabona és marhapiaca van. Széke a járási szolgabírói hivatalnak, van két takarékpénztára, népbankja, tanonciskolája, vasúti állomása, posta- és táviróhivatala és postatakarékpénztára. P. igen régi, már a ró­maiak idejében lakott hely ; a török hódoltságig Csanád vármegye tartozéka volt s magyarok lakták . Mátyás király idejében részben a gazdag Dóczyak bírták. A török uralom alatt szerbek te­lepedtek az elszéledt magyarok helyébe. 1724. németek vándoroltak be a Rajna és Mosel vidé­kéről. TH.v. Perje, 1. Fűmagtermelés és Boa. Perjel (prior), az egyes kolostornak főnöke a közösség elve szerint szervezett szerzeteknél ; az egy kerülethez tartozó kolostorok egy tartományt alkotnak, élén a tartományi főnökkel, az összes tartományok fölött a rendesen Rómában székelő vezérfőnök áll. Így vannak szervezve a szabá­lyozott papok rendei, u. m. a piaristák, a szervi­ták és a kolduló szerzetek. A P.-t néhol rektor­nak, néhol guardiannak nevezik. Hazánkban ki­váló állással bír az auraniai P., aki a főrendi­háznak tagja (1625. LXI. és 1885. VII. t.-c.). HEIL: Perjeszittyó (növ.: Luzula Dec., luzulifüve Baumgartennál), a szittyófélék füve 41 fajjal (hazánkban 12) mind a két földségnek mérsékelt és hegyes vidékein. Többnyári pázsittermetü nö­vény. Levele lapos, hosszú, fehér szőrű ; virágai egyszerű v. összetett ecetvirágzattá (1. o.) egye­sülnek; leple h­atlevelű, tokja egyrekeszü, 3 maga, háromfelé reped. A L. pilosa Willd. lige­tekben terem, gyökerét Livoniában kövesedés ellen orvosságnak használják. A L. campestris DC. mezőn, legelőn nő, a juh szereti. Édeses ízü virágfejével meg a magvával nyúlkenyér néven a gyermeket etetik. BORN­. Perjódsav, 1. Jódsavak. Perjog, 1. Per és Kereset. Perjuratio (lat.) a. m. esküszegés. Perjurium, 1. Hamis eskü. Perkál, pamutszövet, középfinom fonalból, vá­szonkötéssel s szinnyomatu mintázattal. Perkán a. m. berkan (1. o.). Perkáta (Nagy-), nagyközség Fejér vármegye adonyi j.-ban, (1891) 3549 magyar lakossal, posta­hivatallal és postatakarékpénztárral. Perkin Warbeck, 1. Warbeck, Perklórsav, 1. Klórsavak. Perköltség. Általánossá vált szabály, hogy polgári ügyekben (ellentétben a büntető ügyek­kel) az állam a jogsegélyt nem nyújtja ingyen, hanem hogy ezért a tárgy értékéhez és a bíró­sági cselekmény fontosságához mért illetéket kell fizetni vagy bélyegjegyekben, vagy közvet- Perköltség

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék