Pápai Hírlap, 2002 (15. évfolyam, 1-44. szám)

2002-11-12 / 41. szám

Megjelenik keddenként Pápai Hírlap XV. évfolyam 41. szám Pápa város lapja 2002. november 12. A rabszolgák fontos tápláléka volt Kezdhetjük a fokhagyma ültetését. A kifa­gyásától nem kell félni, mert a telet jól bírja. Gerezdekről szaporítjuk. A piacon árult (ker­tünkben termett) fokhagyma szétszedve ültethető. Az őszi duggatás jobb, mert na­gyobb és biztosabb termést ad. Tavasszal le­hetőleg még a vöröshagyma előtt ültessük illetve dugaszoljuk ki. A duggatási sor és tőtá­volság 25x10 centiméter, mélysége 3-4 centi­méter. A fokhagyma nemcsak mint fűszer, ha­nem mint gyógynövény is régóta ismeretes. Közép-Ázsia sztyeppéiről terjedt el. Ma az egész világon termesztik. Az egyiptomi pira­misok építésén dolgozó rabszolgáknak - a re­tek és vöröshagyma mellett - fontos tápláléka volt. A görögök és a rómaiak ezt is a szegény ember táplálékának tartották. (Részletek az 5. oldalon) A magyar kutatók megállják a helyüket Pápán járt az űrhajós Farkas Bertalan 1972-ben -miután elvégezte a műszaki re­pülő főiskolát itthon és a Szovjetunióban- tért vissza Magyar­­országra, amikor Budapesten hadnaggyá avatták a Kossuth téren. Hat évet dolgozott a Pápai Vadászrepülő Ezrednél, itt ismerkedett meg feleségével, majd kiküldték Csillagvárosba, ahol elkezdték a felkészítését az űrrepülésre. Farkas Bertalan 1980. má­jus 26-án kezdte meg nyolc napig tartó űrutazását. Ő és parancsnoka, Valerij Kubaszov a Szojuz -36 űrhajóval hagyta el a Földet. Az idő legna­gyobb részét a Szaljut-6 űrál­lomáson töltötték. A tartalék legénység Magyar Bélából és Vlagyimir Dzsanibekovból állt. Farkas Bertalan űrfelvétele­ket készített Magyarország­ról, amiket aztán a vízügyi és környezetvédelmi szakembe­rek használtak fel elszennye­ződött felszíni vizeink megmentése érdekében. Ki­próbálta az űrkutatók által ki­fejlesztett legújabb műsze­reket, a Balaton nevű fáradt­ságmérőt és a híres Pille elne­vezésű sugárdózismérőt. Hu­szonkét év eltelt, azóta járja az országot, a világot, előadáso­kat tart. Az űrkutatás ma már annyira sokoldalú tudomány, hogy az életnek szinte egyet­len egy olyan területe sin­csen, ahol eredményeit, gyakorlati hasznosítását, a ho­­zadékát ne lehetne bevinni vagy elmondani, mesélni róla. - Örültem volna több ma­gyar űrhajósnak, akkor talán bizonyos fokig az én helyze­tem is könnyebb lenne. Ez egyelőre úgy tűnik, hogy nem megoldható, nagyon sokba kerül, amikor az ország más egyéb gondjaival-bajaival küszködik - mondta Farkas Bertalan. (Interjú a 2. oldalon) Többszörös ünnep városunkban Több okból is ünnepeltek a pápai reformá­tusok a múlt hétfőn. A gimnázium tanulói megemlékeztek az október végi reformáció napjáról, az egyházkerület elöljárói átadták a Pro Pannonia Reformata kitüntetéseket, vala­mint kibocsátották Hanula Gergely segédlel­készt. - A Dunántúl Reformátusságáért kitünte­tést évente adományozzák oda azoknak, akik a Dunántúl reformátusságának egészéért va­lami rendkívül kiemelkedőt tesznek. Az idén három elismerést osztottunk ki, személy sze­rint Jack Mayfield amerikai presbiternek és Köntös László gyűjteményi igazgatónak, akik a magyar-amerikai református kapcsolatot szer­vezik, ápolják - mondta érdeklődésünkre Márkus Mihály református püspök. (Interjú a 4. oldalon) Saját teremben a Kung-Fu pápai iskolája A Golden Tiger’s Kung-Fu Club pápai iskolájának ünnepélyes teremmeg- Szövetség elnöke, Somogyi Géza, a Magyar Harcművészetek Szövetségének el­nyitó ünnepségére gyűltek össze a Jókai u. 34. szám alatt a sport jeles képvise­­nőke, Miló András, a Magyar Kung-Fu Szövetség alelnöke, Várszegi Rudolf­­ a lőt, és a meghívott vendégek. Pintér Péter, a pápai iskola vezetője köszöntötte a Magyar Aikido vezető mestere. Majd megköszönte Kovács Zoltánnak, Pápa megjelenteket, majd átadta a szót Kovács Lászlónak, a klub iskolavezető mes­ polgármesterének a munkáját, amely lehetővé tette, hogy megnyissák ezt az terének, aki bemutatta a jelenlévő híres sportembereket. Ott volt Lee Kam iskolát. Wing, a Seven Star Mantis nagymestere, Bánhegyi László, a Magyar Kung-Fu (Folytatás a 7. oldalon) Lee Kam Wing nagymester Az ünnepélyes teremnyitón bemutatót is tartottak a Magyar Aikido Szövetség vezetőinek tanítványai. Magyar Bajnokság 2002. november 2-án és 3- án, rendezték meg Pápán az Országos Magyar Fekve­nyomó Csapatbajnokságot. A verseny színhelye a pápai sportcsarnok volt. Mivel váro­sunkba először került sor ilyen jellegű és horderejű erősport rendezvényre (annak ellenére, hogy a sportbarátok körében rendkívüli népszerű­ségnek örvend a fekve­­nyomás), ezért nagy érdeklő­déssel várta mindenki az ese­ményt. A verseny színvonala ma­gasnak ígérkezett az előjelek alapján, hiszen a nevezések szerint az erőemelő sport igazi klasszisai jelezték érkezésü­ket. Ők nemcsak a hazai pa­letta élvonalát képviselik, hiszen közülük sokan világ-és európabajnoki csúcstartók. Pár héttel a verseny előtt de­rült ki, hogy olyan óriási ér­deklődés volt a verseny iránt, annyi nevezés érkezett, hogy az eredetileg egy napra terve­zett versenyt két naposra kel­lett átszervezni, ami termé­szetesen nem volt könnyű, de Tóth Ferenc kitartó és lelkes munkájának köszönhetően minden kiválóan sikerült. (Tudósítás a 6. oldalon) Szülés nyugtató muzsikával Egy bababarát kórház mű­ködésének alapelveihez hoz­zátartozik az is, hogy a születés folyamatához a lehe­tő legoptimálisabb körülmé­nyeket biztosítsák. Ezek közé sorolják azt a módszert is, amelyet a közelmúltban a pá­pai szülészeten is útjára indí­tottak. Az újdonság nem más, mint az, hogy a kismamák a vajúdás ideje alatt zenét hall­gathatnak a szülőszobán, ki­használva a muzsika re­laxációs és nyugtató hatását. A zenehallgatás tulajdon­képpen nem mást, mint a nyugodt, szeretetteljes, csalá­dias környezetet idéző élmény a vajúdás perceiben, óráiban a kismama számára. A szülészeten már többen is voltak, akik igénybe vet­ték ezt az új lehetőséget, tud­tuk meg dr. Szatmáry F. Péter kandidátustól, a pápai szülé­szet osztályvezető főorvosá­tól. - Nagyon jó újításnak tar­tom azt, hogy zenét lehet hall­gatni a szülőszobán. A kismamák hozhatnak otthon­ról is CD-t, de ha nem készül­tek ilyen téren, akkor a szülésznők ajánlanak nekik zenét, amelyekből választhat­nak. Egyébként nagyon kel­lemes, amikor zeneszóra telik az idő. Úgy tapasztaltam, hogy a zene nagyon jól segíti az ellazulást. Amikor az első kisfiam született, még nem volt ilyen, és bizony éreztem a különbséget Egész másként hatott a környezet, kicsit ott­honosabb volt most, lelkileg és testileg is jobban ellazul­tam, mindenképpen pozitív hatását vettem észre - mond­ta a pár nappal ezelőtt a máso­dik kisgyermekét világra hozó Borsné Horváth Ildikó, akinek védőnője említette, hogy ze­nét lehet hallgatni a szülőszo­bán. (Folytatás a 3. oldalon)

Next