Pápai Hírlap, 2002 (15. évfolyam, 1-44. szám)

2002-11-05 / 40. szám

8 Információ Házasság: Németh Sándor - Farkas Nóra Ildikó, Török László - Szabó Viktória, Kiss Attila - Bóta Henrietta, Sebestyén István - Farkas Angelika. Születés: Szabó Norbert - Gál Viktória, Krisztián, Antal Sándor - Micsicza Nikoletta, Sándor, Burján Ernő - Bodó Imola Zsuzsánna: Gábor, Mészáros Sándor Gyula - Döme Zsuzsanna: Péter, Bors Sándor - Horváth Ildikó: Csanád Áron, Tompa Károly-Tamás Brigitta: Eszter Brigitta, Kari­ka Gyula - Bogdán Ilona: Natália, Pop Emanuel Neculai - Szeidman Re­náta: Nádin Délia, Góczán József -Török Judit: Fanni, Zsani László-Sági Beáta: Alexandra. Halálozás: Füredi Gyuláné sz.: Birkás Terézia, Szalai Ferenc, Kanozsay Józsefné sz.: Kovács Éva, Szűcs Józsefné sz.: Zsédenyi Jolán, Németh József, Lovas Lajosné sz.: Végh Juliánna, Nagy József, Sabjanics József, Kovács Lajos, Farkas Lajosné sz.: Kuti Teréz, Luttemberger József. Itek­programajánlat November 5-től november 11-ig JMK kig 8-16 óráig, szombaton vasárnap­ 9-17 óráig. November 7-én, csütörtökön 16 órakor a Tarczy bérletben, novem­ber 9-én, szombaton 19 órakor a Vajda bérletben A kölyök című mu­sical látható a veszprémi Petőfi Színház előadásában. A JMK eme­leti előterében Szabó Zoltán János kaposvári festőművész kiállítása látható. míg November 5-én, kedden 15 óra­kor a Távközlési Nyugdíjasok Klub­ja nyugdíjas találkozót rendez a Pedagógus Művelődési Házban. JÓKAI MÓR VÁROSI KÖNYVTÁR A Jókai Mór Városi Könyvtár hétfőn 13-19 óráig, kedden, csü­törtökön és pénteken 9-12 és 13- 19 óráig, szombaton 8-16 óráig várja látogatóit. WTM REFORMAT DUNÁNTÚLI EFO­m IDE­FQI 102 . ATJJS EGYHÁZKERÜLET TUDOM­ ÜKEII­­ÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI Egyiptomi koporsó és múmia - állandó kiállítás. Egyházművészeti és egyháztörténeti kiállítás. Petőfi és Jókai emlékek. (Március 15. tér 9.) Megtekinthető: keddtől pénte­ MOZI A Petőfi Filmszínházban no­vember 5-én és 6-án 19 órától MIB - Sötét zsaruk 2. színes, szinkroni­zált amerikai akció-vígjáték, no­vember 8-10-ig 19 órától Az időgép színes, feliratos amerikai sci-fi thriller látható. SPORTCSARNOK November 9-én, szombaton 18 órakor kezdődik a református gim­názium végzős diákjainak szalag­avató ünnepsége. November 10- én, vasárnap 15 órától Elmax Va­sas - Herend megyei női kézilabda mérkőzés a Sportcsarnokban. GALÉRIÁK A Somogyi József Galériában (Fő tér 21.) Mészáros Imre várpalo­tai grafikusművész munkáiból lát­ható kiállítás.A Hollósy Simon Galériában (Fő tér 23.) Élő népmű­vészet címmel válogatás látható Pápa város néprajzi gyűjteménye, a Győry-gyűjtemény anyagából. Az A. Tóth Sándor Galériában (Vár­kastély) A. Tóth Sándor festőmű­vész, bábművész, tanár művészi hagyatékát bemutató állandó kiál­lítás tekinthető meg. A galériák nyitva tartása: keddtől szombatig 9-12 és 14-17 óráig. es Meghívó 2002. november 8-án, pénteken 17 órakor Pápán a Pedagógus Mű­velődési Házban (Fő u. 2.) egészségügyi előadást szervezünk. Az elő­adást témája: Közép és időskorú emberek leggyakoribb betegségei, kezelésük és megelőzésük lehetőségei. Meghívott előadó: dr. Udvardy Tibor főorvos. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Szegfű Klub vezetősége A pápai Jókai Mór Művelődési Központ pályázatot hirdet a Kéttornyúlaki Közösségi Ház tiszteletdíjas vezetői állásának betöltésé­re. Pedagógus és művelődésszervező végzettségűek valamint helyi la­kosok előnyben. A pályázatot írásban kérjük benyújtani a JMK címére (8500 Pápa, Köztársaság liget 1.), 2002. november 30-ig. LUSI ’97 BT. - Intézmények,üzemi épületek, irodák napi és eseti takarítása - Gépi padozattisztítás - Parkgondozás - Üzemétkeztetés HACCP rendszer alkalmazásával - Ebédszállítás - Mosdóhigiéniai rendszerek - Szalvéták - Ipari törlőpapírok forgalmazása Pápa, Szent István út 9. 89/510-611, 30/9796-537. Pápai Hírlap Felhívás Pápa Város Önkormányzat Jegyzője - székhelyközponti jegyző - fel­hívja az illetékességi területén székhellyel rendelkező egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző természetes személyeket, hogy a 69/2002. (IV. 12.) Korm. rendelet értelmében - 2003. január 1-jétől - egyéni egészségügyi vállalkozói tevékenység kizárólag a tevékenység folytatására jogosító vállalkozói igazolvány alapján folytatható. Az egyéni vállalkozó igazolvány kiváltásának határideje: 2002. de­cember 31. Az egészségügyi vállalkozói igazolvány - a jogszabályi ren­delkezés értelmében - az Okmányirodában (Pápa, Fő u. 7.) ügyfélfogadási időben váltható ki. A formanyomtatványon benyújtandó kérelemhez mellékelni kell: az erkölcsi bizonyítványt, a székhely-, telephelyhasználat jogszerűségének igazolását, a munkáltatói igazolást (kiegészítő tevékenység esetén), a szakképesítést igazoló okiratokat (az orvosi diplomát, a szakorvosi bi­zonyítványt, illetve az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító egyéb bizonyítványt), az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol­gálat (továbbiakban: ÁNTSZ) által kiállított működési engedélyt. Felhí­vom a figyelmet, hogy a vállalkozói igazolványt a működési engedélyt kiadó ÁNTSZ-nek a fenti határidőig be kell mutatni. Ennek elmulasztá­sa esetén a korábbi működési engedély 2003. január 1-jén érvényét veszti. Kanizsainé dr. Pék Mária aljegyző Felhívás Pápa Város Önkormányzatának Jegyzője - székhelyközponti jegyző -felhívja az illetékességi területén iparigazolvánnyal, kisipari működé­si engedéllyel, magánkereskedői igazolvánnyal, vállalkozói igazol­vánnyal (továbbiakban: vállalkozói igazolvány) rendelkező egyéni vállalkozókat, hogy a 2002. évi XII. törvénnyel módosított 2000. évi LXXXIII. tv. 25. § (4) bekezdése értelmében a 2000. november 1. előtt kiállított vállalkozói igazolványok érvényessége 2003. február 15-én le­jár. A törvényi rendelkezés értelmében a fenti határidőig az Okmányiro­dában (Pápa, Fő u. 7) ügyfélfogadási időben a régi vállalkozói igazol­ványt új típusú vállalkozói igazolványra kell cserélni. A vállalkozói igazolványok cseréjével (regisztráció) kapcsolatos hatósági eljárás ille­tékmentes. A regisztrációhoz szükséges nyomtatványok az Okmányiro­dában beszerezhetők. Az eljárás lefolytatásához érvényes személyi igazolvány (lakcímkártya) és a vállalkozói igazolvány szükséges.­­A regisztrációval kapcsolatos ügyintézés 2000. november 1. óta fo­lyamatosan történik. Kérjük, hogy azon vállalkozók, akik vállalkozói igazolványukat a korábbi határidőig nem újították meg, jogszabályi kö­telezettségüknek a fenti határidőig tegyenek eleget.­ Felhívom a figyelmet, hogy a fenti határidő jogvesztő. A határidő­ben meg nem újított vállalkozói igazolványok érvényüket vesztik. Kanizsainé dr. Pék Mária aljegyző A Veszprém Megyei Munkaügyi Központ a pályaválasztás elősegíté­se és az ifjúsági munkanélküliség mérséklése céljából megrendezi a Veszprém Megyei Pályaválasztási Napokat, elsősorban az általános és középiskolát végző illetve végzés előtt álló tanulók, továbbá minden pályaválasztó fiatal és szakmaváltásra szoruló felnőtt munkanélküli számára is. A rendezvényeken a látogatók a megye középfokú oktatási, vala­mint az akkreditált szakképzést és felsőfokú képzést folytató intézmé­nyeiről, továbbá az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzési lehetőségekről tájékozódhatnak. A résztvevők pályaorientáci­ós, pszichológiai, képzési tanácsadást, szakmaérdeklődés vizsgálatot vehetnek igénybe. Térítésmentesen adjuk át az alkalomra kiadásra kerülő „Iskola után - iskola előtt" című pályaválasztási kiadványt. A pályaválasztási nap helyszíne és időpontja: Pápa Városi Sportcsar­nok 8500 Pápa, Várkert út 4. 2002. november 15., péntek 10-15 óráig. Szeretettel várjuk a fiatalokat, szüleiket, minden érdeklődő felnőt­tet. A Pápai Amatőr Művészeti Mozgalomért Alapítvány (Pápa, Köztár­saság liget 1.) köszönettel vette a 2001. évi személyi jövedelemadó 1 százalékát felajánlóktól kapott összeget, melyet a Pro Cultura díjazott­jainak anyagi elismerésére használt fel. Honismereti hírek Az Ipartörténeti Honismereti Kör november 13-án, szerdán 17 óra­kor tartja havi összejövetelét az Ipartestület székházának földszintjén, az ipartörténeti kiállítás helyiségében. A könyvkötés művészete címmel Szabó László könyvkötőmester ve­zeti be ez alkalommal a megjelenteket mestersége titkaiba. A Várostörténeti Honismereti Kör november 20-án 17 órakor a ha­gyományoktól eltérően az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolában tartja összejövetelét. A néptánc tanítása a gyermekek körében címmel Lendvai Ernőné ta­nárnő beszél ez alkalommal sok évtizedes munkája tapasztalatairól, majd a felújított iskola megtekintésre kerül sor. A tagokon kívül minden érdeklődőt szívesen látnak mindkét rendez­vényen a szervezők. 2002. november 5., kedd A Jókai Mór Művelődési Központ (Pápa, Köztársaság liget 1.) köszö­netét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 százalé­kát az intézménynek felajánlották. A befolyt összeget technikai eszköz fejlesztésére fordítottuk. A pápai „Alapítvány a Zalka Máté Általános Iskola Támogatásáért" Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövede­lemadójuk 1 százalékát alapítványunk javára felajánlották. Az így összegyűlt 270.000 forintot a tanulók jutalmazására, oktatást segítő audio­vizuális eszközök, valamint számítástechnikai berendezé­sek vásárlására fordítottuk. Kérjük a jövőben is segítő hozzájárulásukat alapítványunk támoga­tásához. Jókai Kör November 14-én, csütörtökön 16 óra 30 perckor Móricz Zsigmond emlékezete címmel Réthei Prikkel Lajos irodalomtudós tart előadást a Református Kollégium könyvtárának olvasótermében. Közreműködik a Jókai Kör irodalmi színpada Bódi Lászlóné tanárnő, helyettes igazgató vezetésével. Az egyesületi tagok mellett minden érdeklődőt szeretettel hív és vár az ünnepi ülés rendezőbizottsága nevében Huszár János és Kövy Zsolt. Kilián lakótelepi lakásomat családi házra cserélném értékegyezte­téssel. Érd.: 319-778 November 5-től november 9-ig Az ügyeleti ellátás hétköznap 20 órától 7 óráig tart, szombaton és vasárnap pedig folyamatos. November 5., kedd: Oroszlán Gyógyszertár, Pápa, Vajda P. stp. 6. November 6., szerda: Őrangyal Gyógyszertár, Pápa, Szentilonay u. 6. November 7., csütörtök: Patróna Gyógyszertár, Pápa, Veszprémi út November 8., péntek: Szent Anna Gyógyszertár, Pápa, Séllyei u. 9. November 9., szombat: Gránátalma Gyógyszertár, Pápa, Jókai u. 5-9. November 10., vasárnap: Karlovitz Gyógyszertár, Pápa, Fő u. 24-26. November 11., hétfő: Szent Anna Gyógyszertár, Pápa, Séllyei u. 9. IMVK SOK az Telefonos Telki Segélyszolgálat az ön legszemélyesebb jóbarátja Ingyenesen hívható: naponta 18-24 óra között 324-713 PÁPAI HÍRLAP - Pápa város lapja - Megjelenik keddenként. - Kiadja: Pápa város önkormányzata - Főszerkesztő: Gülch Csaba - Felelős kiadó: Pápa város jegyzője - Nyomdai munkák: Lapcom Kiadó Kft., Győr - Terjeszti: Magyar Posta Rt. - A szerkesztőség címe: 8500 Pápa, Március 15. tér 4. Pf. 171. - Telefon/fax: (89) 324-557 e-mail: papailap@compunet.hu - http://www.compunet.hu/papaihirlap - Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 0239-0817

Next