Parlando, 1973 (15. évfolyam, 1-12. szám)

1973 / 1. szám - Jelentés az Országos Zenepedagógus Szakosztály IV. közgyűlése óta végzett munkájáról: (1969. május - 1972. május)

Parlando Zenepedagógiai folyóirat 1973. JANUÁR JELENTÉS az Országos Zenepedagógus Szakosztály IV. közgyűlése óta végzett munkájáról (1969. május — 1972. május) Az Országos Zenepedagógus Szakosztály 1969—72 között a Művészeti Szakszerveze­tek Szövetsége, a Zeneművész Szakszervezet Elnöksége elvi állásfoglalásai, a Műkö­dési Szabályzatában lefektetett irányelvek és a IV. Közgyűlés határozatai szerint tevé­kenykedett. Fő feladata változatlanul az volt, hogy a magyar zeneoktatás fejlesztésé­vel, valamint az egyes szakágak tantárgyaival kapcsolatos aktuális feladatokból tevé­keny részt vállaljon. Ez időszakban az országos jellegű feladatok közül a legjelentő­sebbek időrendben a következők voltak: a) az újonnan létesített zeneiskolák segítése, b) a felszabadulási hetek rendezvényei, c) a II. győri Zenei Nevelési Konferencia, d) a fizikai dolgozók gyermekei zenetanulásának segítése. Mindezek a feladatok szükségessé tették, hogy eddigi laza kapcsolatunkat testvér­szakszervezetünkkel, a Pedagógusok Szakszervezetével szoros együttműködéssé változ­tassuk, s fejlesszük munkakapcsolatainkat a Művelődésügyi Minisztérium Művészet­­oktatási Osztályával és a fővárosi tanács oktatási szerveivel is. Mindemellett módot kellett adni a szűkebb szakmai problémák — tagozati keretek közötti — megvitatá­sához is. A Szakosztály az elmúlt 3 évben dinamikusan fejlődött. E fejlődést a következő fel­osztásban kívánja jelentésünk tárgyalni: 1. Taglétszám alakulása, szervezeti kérdések, II. Országos rendezvények és az országos feladatokban való részvétel, III. A Pedagógus Szakszervezettel történt megállapodás, IV. A fizikai dolgozók gyermekeinek segítése a zenetanulásban, V. A tagozatok szakmai munkája, VI. A Parlando tevékenysége, VII. Külföldi tanulmányutak, továbbképzés. Ezen felül foglalkozni kívánunk az évek óta megoldatlan kérdésekkel is.­ ­ XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Next