Parlando, 1984 (26. évfolyam, 1-12. szám)

1984 / 1. szám

Tartalom: A Parlando negyedszázados jubileuma ...................................................................................­­ Simó Tibor elvtársnak, a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége főtitkárának ünnepi köszöntője. Elhangzott a Parlando 25 éves jubileumi ünnepségén, 1983. december 13-án a Fészek művészklubban ....................................................................................................... 2 VI. Országos Zenei Nevelési Konferencia Győr, 1983.......................................................... 4 Ujfalussy József: Zeneoktatás és nemzeti hagyomány ...................................................... 6 A Komlói Állami Zeneiskola és a Winnendeni Zeneiskola együttműködése (Tusa Erzsébet) ........................................................................................................................................... 16 A Zeneművészek Szakszervezete megyei zeneiskolai brigádvizsgálatainak tapaszta­latairól (1972—1982) ....................................................................................................................... 17 Budapesti szakközépiskolások az NSZK-ban (Korber Tivadar) ........................................... A Zeneművészek Szakszervezete elnökségének 1984. évi munkaterve ..................... 31 A kortárs magyar zene elméleti, pedagógiai, gyakorlati kérdései c. Debrecenben megrendezésre kerülő tanfolyam felhívása .......................................................................... 32 PARLANDO a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének Zenepedagógiai folyóirata. Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Felelős szerkesztő: SZATMÁRI LÁSZLÓ Szerkesztőség: 1068 Budapest VI., Gorkij fasor 38. Telefon: 211-120 Kiadja a Népszava Lap- és Könyvkiadó 1139 Budapest XVi., Váci út 73. Telefon: 497-950 Levélcím: 1553 Budapest Pf.: 43. Felelős kiadó: Kiss Jenő igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHE 1900 Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 66.— Ft. ISSN 0133—2767 A Parlando szerkesztő bizottsága: Felelős szerkesztő: Szatmári László. Szerkesztő: Zelinka Tamás. A szerkesztő bizottság tagjai: Barta Péter, Cziglényi László, Dobray István, Fasang Árpád, Kalmár Márton, Keuler Jenő, Kontra István, Körber Tivadar, Laczó Zoltán, Papp László, Péter Miklós, Szebenyi János, Szesztay Zsolt, Tibold Iván, Till Ottó, Turcsányi Emil, Váczi Károly, Weninger Richárd. 831231 Ságvári Nyomda, Budapest XII., Váci út 73. — Felelős vezető: Mogyorósi György igazgató

Next