Parlando, 1989 (31. évfolyam, 1-12. szám)

1989 / 1. szám

TARTALOM Gondolatok az Igazgatóválasztásról (Rátki András) ............................................... 1 összefoglaló a művészeti szakszervezetek országos értekezletéről. (A Nép­szava 1988. XI. 15—i tudósítása — faggyal — alapján) ........................................... 2 Varsányi Lászlóné hozzászólása a művészeti szakszervezetek országos érte­kezletén ....................................................................................................................................... 4 Zenepedagógusok III. Országos Találkozója (Varsányi Lászlóné) .................. 6 Ki kicsoda a magyar zenei életben? (Hutira Albin) ........................................... 8 A Bárdos Lajos Társaság II. Közgyűlése (dr. Soltész Elekné) ........................... 9 Molnár Antal: A zeneértés iskolája*. Kiskáté hangszertanítóknak. (XIII. A rend. III/3. rész) ................................................................................................................................ 12 Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai — Franz Schubert (3. rész). II. A dalok zongoraszólama ................................................................................... 15 Pro Musica tábor Baján (1988. VII. 3—16.) (Körber Tivadar) ........................... 21 Kalmár Gyula: Számítástechnika az alsó fokú zeneoktatásban ....................... 23 A munkaviszony létesítésével kapcsolatos munkáltatói feladatok (dr. Fe­rencz Győző) .................................................................................................................................. 26 A pihenőidő (dr. Lugosi Andor) ................................................................................ 28 Elhunyt Bruszt Julianna (Czágásdi Józsefné) ............................................................ 30 Kispestiek Herrenbergben — Herrenbergiek Kispesten (Sz. L.) .................. 31 J. S. Bach: 388 négyszólamú korál (Várhelyi Márton) ....................................... 32 Gerencsér F.—Szeverényi I.: Cimbalomiskola, valamint az EMB Urtext kiadványokról (Hutira Albin)............................................................................................. .. III Nemzetközi játék felhívása ......................................................................................... .. IV. Grafika: Negrelli Béla * Molnár Antal: A zeneértés iskolája (Kiskáté hangszertanítóknak) című tanul­mánya első ízben jelenik meg nyomtatásban dr. Bónis Ferenc zenetörténész köz­readásában. PARLANDO a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének Zenepedagógiai folyóirata Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Felelős szerkesztő: SZATMÁRI LÁSZLÓ Szerkesztőség: 1068 Budapest VI., Gorkij fasor 38. Telefon: 211-120 Kiadja a Népszava Kiadó Vállalat. Budapest, Rákóczi út 54. 1964 Levélcím: 1964 Budapest, Pf. 32. Felelős kiadó: Kiss Jenő vezérigazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR 1900 Budapest XIII., Lehel u. 10/A) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 84.— Ft. ISSN 0133—2767 A Parlando szerkesztő bizottsága. Felelős szerkesztő: Szatmári László. Szerkesztő: Zelinka Tamás. A szerkesztő bizottság tagjai: Ábrahám Mariann, Barta Péter, Cziglényi László, Dé­nes László, Fasang Árpád, Keuler Jenő, Kovács Győző, Körber Tivadar, Laczó Zoltán, dr. Pataky Istvánné Dombegyházi Mária, Péter Miklós, Szebenyi János, Szesztay Zsolt, Tibold Iván, Till Ottó, Turcsányi Emil, Tusa Erzsébet, Váczi Károly, Weninger Richárd. 88.1019 Népszava Kiadó Vállalat Ságvári Nyomdája, Budapest ХШ., Váci út 73. Felelős vezető: Szilágy Tamás Igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék