Parlando, 1990 (32. évfolyam, 1-12. szám)

1990 / 1. szám

Tartalom A második levél ........................................................................................................................ 1 478 év után: Albrecht Dürer üzenetére Sári József válaszol (dr. Lukács­tal) ....................................................................................................................................................... 3 Változások a hazai Jeunesses Musicales életében (Solymosi Tari Emőke) ... 5 Kása György emléktáblájánál (Breuer János) .............................................................. 9 Biller István: Beszélgetés Fasang Árpáddal (II/2. rész) ........................................ 10 Szőnyi Erzsébet: Zenei nevelési irányzatok a XX. században, (dr. Soltész Elekné recenziója) .................................................................................. 20 Molnár Antal: A zeneértés iskolája. Kiskáté hangszertanítóiknak. XV. Fan­tázia ........................................................................ 22 A munkaszerződés módosítása (dr. Ferencz Győző) ................................................... 25 A Magyar Chopin Társaságról ...................................................................................... 27 Péter Miklós: VI. Országos „Koncz János” Hegedűverseny, Szombathely, 1989. november 23—27................................................................................................................... 28 A Parlando megjelentetését a lapgazdán kívül a HUNGAROTON, a Budapest Bank Rt., a Művészeti Alap Zenei Szakosztálya és a Művelődési Minisztérium tá­mogatja megkülönböztetett figyelmével és mecenatúrájával. PARLANDO a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének Zenepedagógiai folyóirata Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Felelős szerkesztő: SZATMÁRI LÁSZLÓ Szerkesztőség: 1068 Budapest VI., Gorkij fasor 38. Telefon: 142-8927 Kiadja a Népszava Kiadó Vállalat, Budapest, Rákóczi út 54. 1964 Levélcím: 1964 Budapest, Pf. 32. Felelős kiadó: Kiss Jenő vezérigazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hirlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR 1900 Budapest V., József Nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 84.— Ft. ISSN 0133—2767 A Parlando szerkesztő bizottsága: Felelős szerkesztő: Szatmári László. Szerkesztő: Zelinka Tamás. A szerkesztő bizottság tagjai: Ábrahám Mariann, Barta Péter, Cziglényi László, Dé­nes László, Fasang Árpád, Keuler Jenő, Kovács Győző, Körber Tivadar, Laczó Zoltán, dr. Pataky Istvánné Dombegyházi Mária, Péter Miklós, Szebenyi János, Szesztay Zsolt, Tibold Iván, Till Ottó, Turcsányi Emil, Tusa Erzsébet, Váczi Károly, Weninger Richárd. 89.0851 Népszava Kiadó Vállalat Ságvári Nyomdája, Budapest ХШ., Váci út 73. Felelős vezető: Szilágyi Tamás igazgató

Next