Parlando, 2000 (42. évfolyam, 1-6. szám)

2000 / 3-4. szám - ÚJ HANGLEMEZEKRŐL - Zelinka Tamás: Beethoven C-dúr és Esz-dúr zongoraversenye Földes Andor előadásában

BEETHOVEN C-DÚR ÉS ESZ-DÚR ZONGORAVERSENYE Földes Andor előadásában (Hungaroton Classic CLD 4044) (Classical Diamonds sorozat) Földes Andor világhírű zongoraművész professzor (1913-1992) emlékét egykori la­kóházán (Bp. Ili Föld u. 50/a) a Fővárosi Önkormányzat által 1992-ben állított táb­la őrzi. A nyolc évvel ezelőtti avatáson a Mester hű társa, Földes Lili asszony, to­vábbá dr. Ujfalussy József akadémikus és Ódor László egyetemi professzor, Svájc akkori magyarországi nagykövete ünne­pélyes fogadalmat tett, hogy mindent el­követnek Földes Andor szellemi visszaté­réséért. Elsősorban is Földes Lili asszony töretlen hitének és fáradhatatlanságának köszönhetően Földes Andor „visszatért" szülővárosába (Óbuda) azt követően, hogy 1998-ban a Földes család egykori családi házának közelében Göncz Árpád köztár­sasági elnök úr felavatta a Földes Andor Emlékszobát az Óbudai Helytörténeti Mú­zeumban (Zichy Kastély). A művész gaz­dag életútjára emlékeztet a magyarul is megjelent Emlékeim c. memoárkötet Föl­des Lili és Ódor László közreadásában, a Csenterics Ágnes által rendezett újabb Földes Andor portréfilm a Magyar Tele­vízióban, és a Földes Andor-Jürg Mar­­quard zongoraverseny a budapesti zene­­akadémisták számára. A Weisz Gábor ál­tal szerkesztett rádióműsorokban pedig időről időre megszólalnak Földes Andor híres hangfelvételei (Mozart, Beeethoven, Schubert, Schumann és Bartók művek) Örömteli az is, hogy a külföldi hanglemez­­kiadók után a közelmúltban a Hungaro­ton Classic megjelentette Földes Andor in­terpretálásában Beethoven C-dúr és Esz­­dúr zongoraversenyét. A felvételek a Deutsche Grammo­phon tulajdonát képezik, melyeken Földes Andor a Bambergi Szimfonikusok (C-dúr zongoraverseny) és a Berlini Filharmoni­kusok (Esz-dúr zongoraverseny) közre­működésével, Ferdinand Leitner vezény­letével zongorázik. Kitűnő volt a válasz­tás, mert az említett korongon felejthetet­len szépségű és ihletettségű muzsikálás hallható. Földes Andor nemcsak technikai /zenei /stílusbeli tökéletességgel inter­pretálja a műveket, de játéka a zongorá­zás boldogságát, a zenélés önfeledt örö­mét is sugározza. Ha ezt Beeethoven hall­hatta volna, minden valószínűség szerint keblére öleli Földes Andort, aki kora ifjú­ságától példaképének tekintette a bécsi klasszikus szerzőt. Nem tartom kizártnak, hogy talán még Beethoven sem tudta szeb­ben, ihletettebben, ilyen utánozhatatlan természetességgel életre kelteni saját zon­gora koncertjeit. A korongon keresztül érezni, hogy Földes Andor nemcsak bol­dogsággal zongorázik, de tökéletesen hi­bátlan technikával is: a Művész öröme és zeneisége egészen rendkívüli. Örvendetes, hogy a Hungaroton Records vállalkozott ennek a remekmívű felvételnek a közreadására, mert nemcsak egy kiváló felvétellel gazdagodott a Hun­garoton katalógusa, de bepillantást nyújt Földes Andor Mesteriskolájának titkaiba is. Nem tartom lehetetlennek, hogy sokan éppen ennek a felvételnek köszönhetően lesznek Földes Andor művészetének ra­jongói. Jó lenne, hogyha a Hungaroton Records folytatná Földes Andor hangfel­vételeinek közreadását. Gondosan szerkesztett a korong is­mertetőfüzete is (Retkes Attila és Pándi Marianne munkája), Vámos Lászlónak a Mesterről készített portréi pedig életsze­­rűek. A címlapon a zenére/ zongorára kon­centráló Földes Andor látható, a hátsó borítón pedig a derűs művész, aki saját bronzportréjával incselkedik. A humor és a komolyság tehát nemcsak a Beethoven interpretációkból, de művész portréiból is egyaránt sugárzik. Zelinka Tiwnis

Next