A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Rend Pécsi Róm. Kath. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1929-1930. iskolai évről (Pécs, 1930)

Kuruc költemények. Mikes levelei. Faludi versei. Bessenyei müveiből. Nemes urfi. — Virág B. versei. Dugonics Etelkájából. Gvadányi: Falusi nótárius. — Fazekas: Ludas Matyi. — Csokonai: Dorottya. Lélek halhatat­lansága. Kármán: Fanni hagyományai. — Kazinczy leveleiből. Mondolat. Kölcsey verseiből. Berzsenyi ódái. Kisfaludy S.: Kesergő és boldog szere­lem. Csobánc. Vili. osztály. Széchenyi Hiteléből. Beöthy: Széchenyi és a magyar költők. Kisfaludy K.: Kérők. Csalódások. Fáy A.: Mesék. Vörösmarty: Zalán futásából. Két szomszédvár. — Marót bán. Csongor és Tünde. Köl­temények. Czuczor, Garay, Bajza, Eötwös költeményeiből. A karthauzi. A falu jegyzője. — Kemény: Zord idő. Rajongók. Kossuth: Örök váltság. Petőfi, Arany, Tompa költeményei. Madách: Az Ember Tragédiája. — Jókai: Magyar nábob. Kárpáti Zoltán. — A legújabb kor irodalmából: Szabolcska, Kozma A., Endrődi, Ábrányi, Reviczky, Komjáthy, Kiss József, Váradi műveiből. Részletek Herczeg, Mikszáth, Gárdonyi műveiből. Bizánc. A bor. 2. Latin nyelvből és irodalomból. III. osztály. Italia. De vita agricolarum. De casa. In horto. In campo. — Colloquium. De bello Sabino. De familia agricolarum. De festis agrico­larum. De piis agricolis. De vestimentis Romanorum. De domo Romanorum. Ludus Romanus. De toga virili. Coena. De urbe Roma. De virgine Tarpeia. Forum Romanum. De nominibus. De virginibus vestalibus. De triumpho. De funere Caesaris. Feralia. De ludis circensibus. De vita puellarum. De aedi­ficiis urbis Romae. — De nuptiis. De thermis. De Pompeiorum interitu. Litterae Horatii. Kívülről: De urbe Roma. Közmondások. V. osztály. De patria nostra. De agricolis. De horto et agro. De bello. De vere. De itineribus. De sensibus. De re publica. De Romanis. Colloquium. Aeneas in Latio. Numitor et Amulius. Gemini et lupa. Gemini apud Faustu­lum. Romulus contra Amulium. Romulus necat fratrem. Descriptio urbis Romae. Quot sunt? Legati Romani apud Sabinos. Romani Sabinos rapiunt. Proditio et mors Tarpeiae. Sabinae pacem conciliant. Facta Romuli. Mors Romuli. Rex Numa. Horatii et Curiatii. Mors sororis Horatii. Poena Horatii. Miraculum Servii Tullii. Reges expulsi. Filii consulis securi feriuntur. Hora­tius Cocles. Mucius Scaevola. Cloelia virgo. Menenius Agrippa. Coriolanus. Matronae in castris Coriolani. Fabii trecenti sex. Lucius Quinctius Cincinna­tus. Decemviri. Marcus Furius Camillus. Clades Alliensis. Incendium Romae Capitolium liberatum. Pyrrhus rex. Poena avaritiae. Romani Poenos mari vincunt. Fides Reguli. Claudiorum gens superba. — Kívülről: Közmon­dások. — Matronae in castris Coriolani. VI. osztály. Szemelvények T. Livius műveiből: A köznép lázongása. Men. Agiippa. M. Coriolanus. A nők mentik meg Rómát. Földreform. A polgárok egyenetlensége. Lex Canuleia Hor. Cocles. Mucius Scaevola. Fabiusok. Cincinnatus. — Cincinnatus legyőzi az aequusokat. — A consuli sereg megszégyenítése. A második spolia opima. Camillus. Camillus diadal­menete. Camillus megmenti Rómát. — T. Manlius Torquatus. Caudiumi iga. Cornelius beszéde. A sereg fegyelmezettsége. Katonai kitüntetések. Phaedrus meséiből: Lupus et agnus. Leo senex ... De Simonide. — Ovidius­­ból: A négy évszak. Daedalus és Icarus. Philemon és Baucis. Terminalia. Fama lakása. Lemuria. — Vergilius Aneiséből: I. ének. — Memoriter: A

Next