A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok Szerzetrend Pécsi Róm. Kath. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1930-1931. iskolai évről (Pécs, 1931)

VI. osztály. A szóló szőlő. A fehér ló mondája. Az ősi bajnok. Népi mithosztöredékek. Hadúr és Ármány harca. Ügek csatái. Fogarasi István. Kádár Kata. Edward. Donna Aida. A walesi bárdok. Tetemrehívás. Ágnes asszony. A királyfi. Rozgonyiné. Az agobbiai farkas. Julia szép leány. Hedvig. Sze­melvények az Iliászból. Dante Divina Commediájából. Szigeti veszedelem. Két szomszédvár. Buda halála. A róka és a holló. A béka és az ökör. A fiatal daru. Régi történet. Szombat est­e a kunyhóban. A kertek alján. A magyar lírából. Dalok, népdalok. Borivóknak való. A rózsabimbóhoz. Bordal. Hímfy-dalok. Alkonyi dal. Ábránd. Rózsa­bokor a domboldalon. Itt állok a rónaközépen. Alkony. Dalaim. Száll a hegyre. — Ódák. Ó kegyes Szűz Mária. Fohászkodás. A vén cigány. Egy gondolat... — Elégiák. Kis gyermek halálára. Szeptember végén. Eny­hülés. Imakönyvem. — Epigrammák: Kazinczy. Férfi lélek, írói érdem. — Szatírák: A magyar nemes. Könnyű hazafiság. — Tanító és bölcselő köl­temények: A forgandó szerencse. Gondolatok a könyvtárban. A merengő­­höz. Vojtina ars poétikája. — A külföldi lírából: A 42. zsoltár. Sappho, Tyrtaios, Pindaros, Catullus, Horatius, Tibullus, Iuvenalis, Martialis, Petrarca, Burns, Longfellow, Tennyson, Byron Shelley, Poe, Lamartine, Musset, Sally-Prudhomm, Verlaine, Leopardi, Goethe, Schiller, Heine, Li­­liencron költeményeiből szemelvények. — Drámák: Bánk-bán. Kérők. Nagymama. Antigone. VII. osztály. Halotti beszéd. Legendák. Himnuszok. Pannonia meg­vételéről. A pesti gyerekek éneke. — Tinódi és Ilosvai. Szép históriák. Argirus. Balassa költeményei. Hitvitázók. Pázmány Kalauzából. Szenczi Molnár Albert zsoltáraiból. — Török áfium . .. Gyöngyösi: Murányi Vénus. Zrínyi: Szigeti veszedelem. — Idillek. Kuruc költemények. Mikes levelei. Faludi versei. Bessenyei műveiből. Nemes úrfi: Amadé verseiből. — Virág B. versei. Dugonics Etelkájából. Gvadányi: Falusi nótárius. — Fazekas: Ludas Matyi. — Csokonai: Dorottya. Lélek halhatatlansága. Kármán: Fanni hagyományai. — Kazinczy leveleiből. — Mondolat. Kölcsey versei­ből. Berzsenyi ódái. Kisfaludy S.: Kesergő és boldog szerelem. Csobánc. Vili. osztály. Széchenyi Hiteléből. Beöthy: Széchenyi és a magyar költők. Kisfaludy K.: Kérők. Csalódások. Fáy A.: Mesék. Vörösmarty: Zalán futásából. Két szomszédvár. — Marót bán, Csongor és Tünde. Köl­temények. Czuczor, Garay, Bajza, Eötvös költeményeiből. A kathauzi. A falu jegyzője. — Kemény: Zord idő. Rajongók. Kossuth: Örök váltság. Petőfi, Arany, Tompa költeményei. Madách: Az Ember Tragédiája. — Jókai: Magyar nábob. Kárpáti Zoltán. — A legújabb kor irodalmából: Szabolcska, Kozma A., Endrődi, Ábrányi, Reviczky, Komjáthy, Kiss József, Váradi műveiből. Részletek Herczeg, Mikszáth, Gárdonyi műveiből. Bizánc. A bor. 2. A latin nyelvből és irodalomból. V. osztály. De patria nostra. De agricolis. De horto et agro. De bello. De vere. De itineribus. De sensibus. De re­publica. De Romanis. Colloquium. Aeneas in Latio. Numitor et Amulius. Gemini et lupa. Gemini apud Faustu­lum. Romulus contra Amulium. Romulus necat fratrem. Descriptio urbis Romae. Quot sunt? Legati Romani apud Sabinos. Romani Sabinos rapiunt.

Next