A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok Szerzetrend Pécsi Róm. Kat. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1931-1932. iskolai évről (Pécs, 1932)

IV. Tananyag

Szatírák: Széphalmon. Könnyű hazafiság. Tanító költemény. Forgandó sze­rencse. A lélek halhatatlansága. Leíró költemények: Kiskúnság. Kutya­kaparó. Pató Pál. Szemelvények a külföldi lírából. Drámák: Antigone. Coriolanus, Bánk bán. Kérők. Fenn az ernyő... Nagymama. Könyv nélküli részek s költemények. (L. külön jegyzékben!) VII. osztály. Halotti beszéd. Lőweni Mária-siralom. A gyulafehérvári glosszákból. A königsbergi töredék. Szent Ferenc, Szent Margit, Szent Ka­talin legendájából. Példák: Himnuszok, Tinódi és Ilosvai. Szilágyi és Haj­­mási. Argirus: Balassa Bálint költeményeiből. Pázmány Kalauzából. Szenes Molnár Albert zsoltáraiból. Zrínyi: Szigeti veszedelem. A feszülethez. Török áfium. Gyöngyösi: Murányi Venus: Kuruc költemények. Mikes levelei. Fa­­ludi versei. Nemes úrfi­ból. Amadé verseiből. Bessenyei és társainak mű­veiből. Virág B. versei. Dugonics: Etelka. Gvadányi: Falusi nótárius. Faze­kas: Ludas Matyi. Csokonai: Dorottya: Lélek halhatatlansága. Kármán: Fanni hagyományai. Kazinczy leveleiből. Mondolat. Kölcsey verseiből. Berzsenyi ódái. Kisfaludy S.: Kesergő és boldog szerelem. Csobánc. Könyv nélküli részek, költemények. (L. külön jegyzékben!) VIII. osztály. Széchenyi Hiteléből. Kisfaludy K.: Iréné: Csalódások. Költemények. Fáy: Mesék. Vörösmarty: Zalán futása, Marót bán, Csongor és Tünde. Költemények Czuczor, Garay, Bajza, Eötvös J. költeményeiből. Eötvös: A falu jegyzője. Kemény: Zord idő, Rajongók. Kossuth: A nem­zet védelméről. Petőfi: Arany, Tompa költeményei. Jókai: Magyar nábob, Kárpáthy Zoltán. Madách: Az ember tragédiája. — Szemelvények a leg­újabb kor irodalmából. Szabolcska, Kozma, Endrődi, Ábrányi, Reviczky, Komjáthy, Kis, Váradi és az újabb írók műveiből szemelvények. — Rész­letek Herczeg, Mikszáth, Gárdonyi műveiből. Bizánc. A bor. Könyv nélküli részek s költemények. (L. külön jegyzékben!) 2. Latin nyelv és irodalom. VI. osztály. Titus Livius: A rómaiak felfogása a mezei életről. A csa­ládfő feladatai. A köznép lázongása. Menenius Agrippa. C. Marcius Co­riolanus. A nők mentik meg Rómát. A Canuleius-féle törvény. Horatius Cocles. Mucius Scaevola. Cloelia. Fabiusok. L. Qu. Cincinnatus. Cincinna­tus legyőzi az aequusokat. A consuli sereg megszégyenítése. Camillus Ró­mát megmenti. Camillus beszéde. A caudiumi iga. A caudiumi béke híve. A légió harcmodora. Katonai kitüntetések. Phaedrus. Prologus. Lupus et agnus. Ranae regem petiere. Cervus ad fontem. Lupus et gruis. De Simonide. Calvus et musca. Ovidius: A négy korszak. Janus: Philemon et Baucis: Terminalia. Vergilius: Aeneis I. ének. Könyv nélkül: A nők mentik meg Rómát. A négy korszak 1—20 sor. Szállóigék. VII. osztály. Szemelvények Vergilius II—VI., VII—XII. énekeiből. Cicero: Oratio pro Archia poeta. I—XII. c. Oratio in Catilinam I. с. I —ХШ. Oratio in Antonium I. és De imperia Cn. Pompeiiből szemel­vények. Könyv nélkül­ A­eneis II. c. 1—25 sor. Pro Archia poeta I. c. Szálló­igék.

Next