Pécsi Figyelő, 1898. január-június (26. évfolyam, 1-73. szám)

1898-01-27 / 21. szám

o­ sítva, melyhez még hozzáveendő az állami segély, úgy, hogy a vasút tényleges építését az engedményes az ősz folyamán megkezdheti. Ezen tervezett vasút legfontosabb mozzanata az, hogy engedményes megbízottja, Környei Lajos mérnök, utasítást nyert arra nézve, hogy a dunai hídnak Kis-Kőszeg—Bezdánnak­ felállítására előtanulmányt tegyen és ennek alapján a Zombor—bezdáni h. é. vasút en­gedményesével a tárgyalásokat megkezdje, hogy a híd a két vasút által közösen épít­tessék ; ugyanezen forrásunk szerint semmi elvi differencia nincs ma már a két enged­ményei között.­­ (Halálozások.) Kerpellani Hu­szár Adolf, kömlődi nyugalmazott jegyző Pak­son meghalt. Mint 48 as honvéd végig küzd­­vén a szabadságharcot, a komáromi fegyver­­letétel után besorozták az osztrák hadseregbe. Kömlőd községnek 15 éven át volt buzgó jegyzője, nagy tevékenységet fejtvén ki a me­gyei közigazgatás terén. Az egész környéknek ismert és rokonszenves alakja volt. A tisz­telők nagy részvétele mellett temették el.­­ Csendes Alajos, városi rendőrkapitánysági nyil­vántartó, tegnap este öt órakor a városi köz­kórházban elhunyt. Az elhunyt a város szol­gálatában mint rendőrbiztos működött s 1894. év nyarán lett megválasztva rendőrségi nyil­vántartónak. Betegsége régibb keletű volt s a múlt év októberében ágyba döntötte. Felesége ápolta otthon, mig bajának súlyosbodása miatt végre a kórházba kellett mennie, a­hol teg­nap este, negyvenéves korában meghalt. Öz­vegye és két gyermeke gyászolják. Temetése holnapután (pénteken) délután 3 órakor lesz a városi közkórházból a budai külvárosi temetőbe.­­ (A vörös­ keresztegylet ál­arcosbálja.) A magyar szentkorona orszá­gai vörös kereszt egyletének pécsvárosi fiókja részben a városi szegényház, részben pedig fiókegyleti pénztárának javára február hó 21-én a »Vigadó« termében a cs. és kir. 44. gya­logezred zenekarának szíves közreműködésé­vel Álarcos Bált rendez. Kezdete 8 órakor. Jegyek ára: páholy 6 frt, belépti jegy 1 frt 20 kr. Jegyek a bál napjának esti 7 órájáig Weidinger I. utóda Damján I. könyv- és ze­neműkereskedésében, azontúl pedig a »Vigadó« pénztári helyiségében kaphatók. A jótékony célra teendő kegyes adományok és felülfizeté­­sek köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug­táztatnak. Az álarc a bál végéig fenntartható, kivévén a táncolókat, kik azt a tánc kezde­tével levenni tartoznak.­­ (A pécsi egyházmegye tér­képe.) A Baranya- és Tolnavármegyék egész területére, úgy Somogy- és Verőcevármegyék egy részére kiterjedő pécsi egyházmegyének nagy gonddal készült legújabb térképe jelent meg Hochrein József helybeli kőnyomó inté­zetében. A nagy gonddal kidolgozott, rend­kívül tiszta nyomású s ízléses kerettel ellátott térképen külön jelzéssel vannak feltüntetve az egyházmegye összes plébániái és fiókegyházai, az üzemben levő valamennyi vasút, az ország­utak s mellékutak, a posta és távirda állomások; úgy hogy ez a térkép nemcsak a lelkészkedő papságnak képez nélkülözhetlen segédeszközt, de a nagyközönségnek is hasznos útmutatón szolgál a fent érintett nagy terület egyházi, közigazgatási és forgalmi viszonyaira vonat­kozólag. Ára 4 korona, kapható Hochrein Jó­zsef papirkereskedésében, Pécsett, Majláth-tér 6. sz. alatt.­­ (A püspök ujabb adományai.) Hetyey Sámuel megyés püspök újabban a szent Vince-egyletnek 500 srtot adományozott. Ezenkívül a papi nyugdíjalap javára 1000 frtos, a szegzárdi népkonyha és óvoda javára 300 frtos alapítványt tett.­­ (Esküvő.) Kovács Antal, honvéd­főhadnagy, ma tartotta Pécsváradon egybe­kelését Driesz Friderikával, Driesz Lajos ügyvéd leányával. A fényes esküvőn tanuk voltak a menyasszony részéről Rihmer Géza, uradalmi felügyelő, a vőlegény részéről Kar­dos Kálmán, a kerület orsz. képviselője. Nyoszolyó lányok voltak a Rihmer nővérek, Dvorszky Paula és Náray Mártha , vőfélyek Pilch Jenő és Nagy Kázmér, honvédfőhadnagyok, Várady Géza és Szászy János, honvédhadnagyok.­­ (Gyújtogatás.) A napokban is­meretlen tettesek lopóztak Máté János bátai lakos udvarába s valószínűleg azon szándékkkal gyújtották fel az udvar végén levő sertésólat, hogy a közvetlen szomszédságban levő Dancsa Ignác volt biró háza essék gaztettük áldoza­tává. Tervük azonban szerencsére nem sike­rült, mert az ügybuzgó önkéntes tűzoltók bá­mulatra méltó gyorsasággal termettek a vész helyén s a pusztító elemet csakhamar helyhez kötötték, ugyannyira, hogy a sertésólon kívül semmiben sem esett kár.­­ (Jó fogás.) Haasz Fülöp bonyhádi lakost két ismeretlen egyén Mecske községből hazajövet a Hidasdról Bonyhádra vezető ország­úton kirabolta és 4 frt 50 kr készpénzét és egy 5 frt értékű zsebóráját lánccal elvette tőle. A csendőrség ügyesen vezetett nyomozása most kiderítette az esetet. Rottár Béla bony­hádi órástól kitudták, hogy egy ismeretlen kóborcigány egy zsebórát adott át neki javí­tás végett; konstatáltatott nyomban, hogy az azonos a Haasztól elrabolt órával. Mivel a cigány nevét az órás nem tudta megmondani, a csendőrörs az órás üzletében lesbe állt. Nem várt sokáig, mert csakhamar jelentkezett az óráért Sárközi György és Sárközi János cikói illetőségű kóborcigány. Sárközi János észre­vette a csendőrt s megugrott, a járőr azon­ban űzőbe vette s félórai kergetés után a szellők alatt elfogta és Györgygyel együtt őri­zet alá vette. János beismerte, hogy az órát ő vitte az óráshoz, azt azonban tagadta, hogy ő lopta volna. Mikor azonban ketten is bizo­nyították, hogy az óra a Haaszé, beismerte, hogy Györgygyel együtt rabolták. Most azon­ban György vette tagadásra a dolgot s azt bizonyítgatta, hogy Sárközi Jánost 12 éves kora óta nem is látta. Elvitték hát őket Pécsváradra s ott szembesítették Petrovics Antal, Gödi József és Gödi János ottani cigá­nyokkal, kik aztán rávallottak a notórius tolvajokra. — (Katonai lóvásárt) tartottak Kaposváron, melyen a pécsi honvéd-huszár ezred számára vásároltak néhány lovat. A vásárra nagyon kevés lovat hajtottak fel a tenyésztők, minélfogva csak lókereskedők csi­náltak vásárt­. (Feltört kamra.) Krumholtz Pé­ter, pálya­ utca 44. szám alatti lakosnak élés­kamráját vasárnap virradóra feltörték. A kam­rának a budai külvárosi temetőre néző falát ásták ki s azon át behatolva négy sonkát és három oldal szalonnát elvittek. A rendőrség keresi a tolvajokat.­­ (Gondatlan inas.) Kicsibe múlt, hogy a minap lángba nem borult Reiter Fe­renc dunaföldvári lakos gőzmalma. Ugyanis a gőzmalom padlásán egy zsákdarab gyuladt meg, de a tüzet szerencsére észrevették és igy sikerült azt elfojtani, mielőtt elterjedhetett volna. A tüzet Horváth József molnárinas gondatlanságból okozta, a ki — saját beval­lása szerint — a padláson pénzt rejtett el s midőn azt kereste, gyufát gyújtott, mi­közben a zsákdarabot meggyujtotta.­­ (Csőd.) Neuwirth Lajos, szabóiparos bejegyzett cégű szappangyáros, pécsi lakos ellen a pécsi kir. törvényszék, mint csődbíró­ság, a csődöt mai nap tartott ülésében elren­delte. Csődbiztos Jobst Béla dr., kir. törvény­­széki biró, tömeggondnok Pintér József dr. ügyvéd, helyettese Repich Gyula dr. ügyvéd. Bejelentési határidő március 10.; felszámo­lási határnap március 14. — (Betörés.) Cseszics Boldizsár, baáni lakosnak a pincéjét egyik éjjel eddig még is­meretlen tettesek feltörték s onnan sört, bort és sörös, meg borospoharakat vittek el. Ilykor felpakkolva hagyták oda a feltört pincét és sikerült is nekik észrevétel nélkül odább áll­niuk. Még eddig nem találtak a nyomukra. (A bunda.) A bunda értékes ruha­darab még nyáron is, télen pedig tagadhatat­lanul a legpraktikusabb és a legenyhez adóbb — is. Nem csoda hát, ha a bundának vannak ellenségei, a­kik, ha valahol egyet meglátnak, sietnek eltüntetni láb alól. Így tett valaki a napokban Kulcsár Sándor nagyharsányi lakos bundájával is, melyet elemeit. Az ellopott bunda után most folyik a nyomozás. — (A törvény­széknél f­eledt nagykendő.) A mai végtárgyaláson a bün­tető tanácsteremben, a vádlottak padja alatt feledte valaki a nagykendőjét. Tulajdonosa át­veheti a törvényszéknél. — (Beváltani való régi pénzek.) Egy vidéki atyafi járt ma a város utcáin. Tu­dakozódott, hogy várjon hol válthatná ő be a birtokában levő régi pénzeket. Még gyanút is keltett tudakozódásával, a mely azonban csak­hamar elenyészett, a mikor megmutatta a nála levő régi pénzeket — egy csomó Kos­suth bankót.­­ (Tolvajbanda.) Sikerült fogást tett a báttaszéki csendőrség Bátán azzal, hogy egy hét tagból álló tolvajbandát csípett el. Hogy kik voltak a banda tagjai s hogy mit műveltek, azt a következőkben adjuk: Kiss József, Gsankó József és Blamár Péter dolog­kerülő legények feltörték Sümegi György prés­házát s abból 2 zsák búzát emeltek el; Gsankó József és Mikó István jómadarak Balázs Jó­zsef góréját kifürészelték s belőle 4 zsák ku­koricát vittek el; Bagyomi János és Kis G. János pedig Tolnai György kárára tyúkokat lop­tak. Végül Vörös Imre egy kereket idegenitett el. A gabonanemüeket Pollák Zsigmond bátai kereskedőnél, a tyúkokat pedig a dunaszekcsői piacon értékesítették.­­ (Egy jegyzői lak veszély­ben.) Özvegy Herner Györgyné, szegzárdi lakosnőnek van Szászvárott egy háza, mely­ben a jegyzői lakás van. A jegyzői lak a na- PÉCSI FIGYELŐ 1898. január 27.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék