Pécsi Közlöny, 1895. március (3. évfolyam, 26-37. szám)

1895-03-03 / 26. szám

, ismétlődő tapasztalatokból kell az egy­háznak meríteni azt, t. i., hogy jószívű­sége folytán a hálátlanok sokszor az igazi szegényektől, kik mindenkor ragaszkodnak az egyházhoz, elszokták halászni a segélyt. Tanulmányozza csak valaki a volt és a különféle stipendista tanulók névsorát, és szomorú tapasztalatokra fog bukkanni. S így van ez mindenben. A föld népe, az iparos hátraszorul, mert kiszorítja a ka­­putos protekció, pedig sz. Pál szerint min­denki első­sorban az igazi övéinek tartozik viselni gondját. Eljegyzés: Forster Elek dombegy­házi földbirtokosnak egyetlen leányát, El­virát febr. hó 24-én eljegyezte Noszlopy Emil honvédhuszár főhadnagy. Az ifjú menyasszonynak öregapja , néhai Forster Benedek, a negyvenes évek elején Tolna­megyének másod-alispánja volt. A megye egészségügye. Bara­­nya vármegye tiszti főorvosa az 1894. év­ről szóló hivatalos jelentését lapunknak beküldvén, abból ez alkalommal az alábbi adatokat közöljük : A közegészségi viszo­nyok általán kielégítők nem voltak, mégis sokkal jobbak, mint 1893-ban, a­mennyi­ben a betegülések, különösen a roncsoló toroklok, és ezzel a halálozások száma is, tetemesen csökkent. Heveny fertőző kórok közül a következők észleltettek : 1. a ron­csoló toroklob, mely szórványosan majd a vármegye egész területén, többé-kevésbbé az egész éven át mutatkozott az előző évek nagy difteria-járványainak folytatása gyanánt. Megbetegült e kórban 161 köz­ségben 1411 egyén (majdnem kizárólag gyermekek,a kik közül meghalt 773.­­1893- ban 3191 betegedés 1455 halálozással.) A roncsoló torokloknak, úgy mint egyéb­ként a többi heveny fertőző betegségek­nek is elfojtására a belügyminisztérium­tól e tárgyban kibocsátott rendeletek in­tézkedései foganatosíttattak mindannyi esetben a lehető legnagyobb gonddal és szigorral, azonban a lakosságnak le nem küzdhető közönyössége, bizalmatlansága és sok helyen nagy szegénysége is, továbbá a járások és egészségi körök túlságos ki­terjedése és az ez által okozott ellenő­­rizhetlenség és gyógysegély-hiány nagyon megnehezítették, sőt igen gyakran egé­szen meg is hiúsították az elrendelt elkü­lönítést és fertőtlenítést és ezzel a ragály terjedésének meggátlását is. Novotnyi kiáltványoz. A híres szocialista, Novotnyi János, a­kit Pécs városából a rendőrség kitiltott, Barcson dolgozik most mesterségében és­­ a szocializmusban. A napokban egy kiáltványt intézett a nagyvilág és Barcs valamennyi munkájához, mely alapjában vére jó gon­dolatokat tartalmaz, csak a kivihetőség ne ütközzék akadályokba. Terve a következő : Alapittassék általános munkásbank; lehet­nek alapító-, pártoló- és rendes tagjai. A szövetkezet tartozik rendes tagjai részére munkáról gondoskodni. A munka ideje nyolc órában állapíttassák meg, a­mely azonban a szükséghez képest fel is emel­hető. A munkadíj összegét a közgyűlés álla­pítja meg, a munkadíj azonban legfeljebb 5 korona lehet naponkint. A szövetkezet felügyel arra, hogy tagjai rendes életmó­dot folytassanak , továbbá, hogy tagjainak gyermekei a kellő nevelésben részesülje­nek. A szövetkezet szerencsétlenül járt munkásainak ápolásáról kellőleg gondos­kodik, a munkások özvegyeit segélyben részesíti és nyugdíjalapot létesít. — A kö­zönség, melynek eddig fogalma sem volt, hogy munkásnép ilyen eszmékkel is fog­­lalkozhatik, nagyon meg volt lepetve s a kiáltványt átadta az elöljáróságnak, az vi­szont felettes hatóságának tett jelentést. Requiem Albrecht i­gért. Feb­ruár hó 28-án — mint levelezőnk írja Baranya-Monostoron Albrecht kir. herceg lelki üdvéért Walter József plébános ün­nepélyes gyászmisét mondott, melyen Pol­nisch Árpád főherceg­ uradalmi erdészszel az élükön, a vidéken lakó alerdészek és cselédek, úgyszintén az ottani iskolás gyer­­mekek Müller Antal és Kész József taní­tók vezetése mellett részt vettek. — Bara­­nya-Szt. Istvánon a kegyelet az Istenben elhunyt kir. herceg iránt a lehető legszeb­ben nyilvánult. A templom tornyán, a plé­bánia­házon, az iskolépületen és az ura­dalmi erdővédők lakásain fekete zászlók lobogtak. Csütörtökön, február 28-án pedig koporsós gyászmise tartatott. Szokatlan számú gyertyák, csillárok, fáklyák fényten­gerében úszott a templom. A katafalkon vánkoson a főhercegi korona jelvénye ragyogott. Polg anyakönyvek: Mohácson febr. 26-án tanácskoztak a polg. anya­könyvi kerületek és közegek kijelölése ügyében. Az értekezleten megállapított ja­vaslat szerint Mohács város egy anyakönyvi kerületet fog képezni, melynek anyakönyv­vezetője Klembauer Antal jegyzőhelyettes lesz. A járásban az anyakönyvi kerületek kivétel nélkül azonosak a jegyzői körök­kel s az anyakönyvvezetők mindenütt az illető jegyzők. A megye központi hatósága azonban a beküldött tervezetet némi pót­lások eszközlése végett visszaküldte a mo­hácsi főszolgabírónak. Halálozás. Áronffy József, Pécs sz. kir. város nyugalmazott főpénztárnoka, f. évi febr. 27-én este, súlyos szenvedés után életének 68-ik, házasságának 36-ik évében elhunyt. Temetése márc. 1-én volt d. u. 5 órakor nagy részvét mellett. — Áronffy József a magyar szabadságharcban mint nemzetőr szolgálta a hazát. A város szolgálatában 40 évet töltött s eközben tanúsított buzgalma és szerzett érdemei elismeréséül rendes nyugdiján felül 400 frt kegydijat is élvezett, de csak nagyon rövid ideig, mert a halál elszólította az örök nyugalomba. A pécsi izr. jet. nőegylet — mint a szerkesztőségünknek beküldött meghívón olvassuk — saját pénztára javára f. évi március hó 9-én a »Hattyú« újjáalakított termében Farkas Sándor zenekarának köz­reműködése mellett műkedvelői előadással összekötött táncestélyt rendez. Helyárak : 1—3. sor 2 frt 50 kr., 4 — 6. sor 2 frt, 7—12. sor 1 frt 50 kr., a következő sorok 1 frt 20 kr. Állóhely 1 frt. Jegyek előre válthatók Alt és Böhm uraknál. Felülfize­­tések a jótékony cél érdekében köszönet­tel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete pont 8 órakor. Az előadás meg­kezdése után a terem ajtajai bezáratnak. Műsor: 1. Angolosan. Vígjáték két felvo­násban, irta: Görner. Női szereplők : Eis­ner Juliska, Pataki René, Telegdiné Gut­­mann Mariska. — 2. Katonásan. Eredeti vígjáték egy felvonásban, irta: Andre­­ánszky. Női szereplők: Sidlauer Irén és Naschitz Gizella. Kaszinó-estély. A pécsi polgári kaszinó ma, szombaton rendezi tánccal egybekötött harmadik estélyét. Műsor: 1. „A divat“ Humorisztikus fölolvasás Jilly Alajostól. 2. „Egy harminc éves szűz sóha­jai“ tréfás férfi-négyes. Előadják: Hoffer, Reberics, Eckhardt és Jilly urak. 3. Egy­veleg a Hoffmann meséidből. Zongorán előadja Vész Albert. 4. „Az excentrikus állatsereglet.“ Kupiék, énekli Haksch La­jos. Kezdete 8 órakor. A jogakadémia köréből. A jog­­líceum olvasóköre pénteken rendkívüli közgyűlést tartott, melynek főtárgyát az időközben megüresedett tisztségek válasz­tás útján való betöltése képezte. Segéd­­háznagygyá Égi Kálmán I. éves, bizott­sági tagokká Eötvös Gusztáv és Martinec Richárd III. éves, I. aljegyzővé Lakner Géza és II. aljegyzővé Vin Antal II. éves joghallgatók választottak. — Határozatba ment márc. 15-ikén ünnepély rendezése, s ennek végleges műsorát legközelebb hozzuk. Tanitóválasztás. A h.-hetényi r. k. iskolaszék f. é. febr. 27-én a megüre­sedett osztálytanítói állomásra Kalmár Gyula mélykúti (Bácsm.) tanítót választotta meg. Az őszi hadgyakorlatok. Az el­hunyt Albrecht főherceg az őszi hadgya­korlatok tervei közül azt választotta, a­mely szerint a manőverek Baranya megyé­­ben történjenek. Ez a terv — mint most már a bécsi források is megerősítik — meg is fog valósulni és a hadgyakorlatra több uralkodó fog Baranya megyébe jönni. Ideérkezik királyunk, Vilmos német csá­szár, Albert szász király, az olasz udvar részéről a postai herceg, akik négy-öt na­pig püspökünk vendégei lesznek. A had­gyakorlatok után királyunk s az idegen ural­kodók szarvasvadászatot tartanak a bely­­lyei uradalomban, a melyet Frigyes fő­herceg örökölt az elhunyt tábornagytól. Tanügyi hírek. A közoktatásügyi miniszter Kubányi Károly Somogyvárme­­gyei kir. tanfelügyelőt állásában végleg megerősítette. — A közoktatási tanács ke­­beléből a folyó tanévre szóló megbízatás­sal iskolalátogatókká kiküldte : dr. Kovács János tanácstagot a szegzárdi polg. isko­lához és népiskolához; — dr. Schmidt Ágost tanácstagot a pécsi r. k. tanítóképző intézethez és a népiskolákhoz. A vörheny 47 megbetegedés,28 halálesettel a vereshimlő 441‹ 83· a hólyagos himlő 5› 4 » a szamárhurut 178‹ 33› a hasihagymáz 198» 20› a vérhas 25‹ 20· a fültő mirigyláb 62‹ — · a gyermekágyi láz 27› 19» a trachoma 20‹ — › „Pécsi Közlöny“ 1895. március 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék