Pécsi Közlöny, 1904. augusztus (12. évfolyam, 78-85. szám)

1904-08-20 / 83. szám

1904 augusztus 20. PÉCSI KÖZLÖNY litás védnökét , az összejött számú közön­séget. Boda Vilmos szólott ezután, ki kie­melte a mostani inséges viszonyok mellett azt az iparosainkban megbecsülendő nemes törekvést, hogy szeméjuk fejlesztését ily módon is igyekeznek a nagy közönségnek bemutatni. Szép szavakban ecsetelve, hogy minő szükséges hazánknak az önnálló vám­terület s csakis annak létrehozása alkalmával boldogulhatnak iparosaink. A lelkes szavak elhangzása után a dalárda elénekelte a „Szózat“-ot. A kiállítás megtekintése után ársas ebéd következett, melyen a kiállítási védnökön kívül számosan vettek részt. Fal­köszöntőkben nem volt hiány. Ebéd után a bíráló bizottság rögtön megtartotta szak­­körutját s a közös tanácskozás után kiosztották a díjakat. Ezüst éremmel jutal­maztatnak : Steindl Miklós (cementmunkás), Fratz János (agyagm.), Ritter Bálint (bá­dogosm.), Jáhn János (asztaloson ), Zimmer­mann Bálint (bognárm.), Garai (köteles m.), Számmer (szíjgyártó m.), Szauer (kádárm.), Müllerner (cipész m.), Szényel Antal (Szabó), Wiesner Frigyes (női szabó), Serer Lajos (órás), Verle (fodrász), Bakács (selyemfestő). bronzéremmel jutalmaztattak: Klözs testvérek (czement m.), Major Ignácz (aszta­los), Bajomi Vilmos (czipész), Bauer G. (vasmunkás), Keinrath János (kádár), Jakab György (szabó), Neiszer (magyar szabó), Gundrum Béla (pék), Hofmeiszter Gyula (bádogos), Mark György (kalapos), Knieber (kapczas), Szauerné (kötőmunka), „Király“ gőzmalom, Czezner (hentes),IcSerer (órálmas) Kőbor István (rajzok), Csapó Melánia (nő kézimunka) és még II. bronz­éremmel 13-an uta­maztattak. Este az „Ingyenélők“ cz. szin rabot adták elő oly nagy sikerrel hog a közönség általános óhajára holnap­ra aton az előadást megismétlik. Japán békéfel­tételes. Tokióból átiratozzák, hogy egy félhivatalos lap, amely a japán kormánykörökkel összekötte­tésben áll, ma közli Japán békefeltételeit Ezek szerint Japán ragaszkodni fog ahhoz,­ hogy a khinai keleti vasút japán kezelésbe, vezessék, Mandsuria egyelőre Khinának adan­­dó át. Kelet-Szibéria a Jenissei folyóig japán terület legyen, úgyszintén Port-Arthur és Dalny is. A Liaotung-félszigetből japán zó­­nát alakítsanak, a japán halászat érdekében Sah­alin szigete Japán birtokába menjen , s Oroszország egy milliárd rubelt fizessen hadisarc gyanánt. Mi azt hiszünk, a japá­nok megelégednének ennél valamivel keve­­sebbbel is, csak hogy az a hiba hogy az orosz cár hallani sem akar a békéről, így hát még jó darabig eltart majd a háború. Jogtalanul kilépett tanoncok visszavezettetése A munkából jogtalanul kilépett segédek vagy tanoncok, illetve gyári munkásoknak az ipartörvény alapján való visszavezettetése alkalmából az elsőfokú iparhatóságok eddig egymástól eltérő módon jártak el. Az ipartörvény egyöntetű végre­hajtása érdekében most a kereskedelemügyi miniszter körrendeletet intézet valamennyi másodfokú iparhatósághoz. E rendelet szerint a visszavezetés, illetve a karhatalom alkalmazása szabályszerű véghatározatban rendelendő el s a véghatározat a feleknek szabályszerűen kézbesítendő. Cigány nábobok Pécsett. Szom­bat reggel mintegy 35 főből álló cigányka­raván érkezett Pécs városába. A cigányokon az volt a feltűnő, hogy valamennyije, férfije, asszonya, „purdéja“ gazdag, festői kosztüm­ben és padgyás­zokkal szállott ki a vasút­ról. Cigánytermészetük legfeljebb abban ütközött ki, hogy szálloda helyett az ottani ref. egyház üres telkére telepedjek. Itt az­tán a város népének élénk érdeklődése kö­zepette, hatalmas 10 literes üst-szamovár­jaikban borszesz láng mellett teát főztek A teázás közben pedig főtt sodart lakmá­­rozának, miután előbb még megmosakodá­­nak és a vajdát, Uff Demetert, körülállva imádkozának. Majd Uff Demetert, nyakába akasztván aranypénzekkel díszített széles ezüst láncát, kezébe vevén vajda­botját, tit­kárja és dr. Áronffy Rókus pécsi ügyvéd kíséretében beállított a főkapitányságra, ahol ez utóbbi tolmácso­ásával elmondotta, hogy Pécsett kíván megtelepedni, miért is az öt­vösmunkák végzéséhez iparengedélyt sze­retne. A főkapitány erre írásokat kért. Ka­pott bőven. Minden rendben volt. Csakhogy a főkapitány tanácstalanul, határozatlanul állott a vajda előtt mégis. Miért akarnak ezek éppen Pécsett letelepedni ? Végre is megtagadta az iparigazolványt és a letele­pedési engedélyt. Erre Uff Péter fejedelmi mozdulattal kivette hatalmas bőrbugyellári­­sát s miből egész nyaláb bankót rakott a főkapitány elé , — Húszezer korona biztositékot tesz le — tolmácsoltatta sértődötten. Ám a főkapitányt a sok pénz még inkább zavarba hozta és csak azért sem tett eleget kívánságának — egyelőre , igy most a bojár­ cigányok ideiglenesen a Hof­­man telepre vonultak, ahol a főkapitány végi­ges döntését be fogják várni. A vá­rosban persze regényes hírek keringenek a cigányokról. Különösen a vajda ama kije­lentése miatt, hogy csodaszép leányát pécsi ifjúhoz akarja nőül adni — százezer korona hozománnyal. 5 Úri családból való fiú vagy leány­­gyermekek az iskola év tartamára teljes ellátásra elfogadtatnak. Cím a kiadó hivatalban: Ő Felsége születése napja. Ő Felsége születése napját a katonaság ez idén is oly lénnyel ülte­­meg mint minden évben. A szigeti külvárosi gyakorlótéren felállított sátor­on olvasta Mándoky Béla hadapródiskolai hitoktató a szentmisét, amelyen részt vett az egész helyőrség. Szentmise után díszmenetben vonultak el katonáink Horváth Jenő vezérőrnagy előtt. A katonai ünnepély második része az idén végzett negyedéves hadapródoknak tiszthelyettesekké való felesketése volt. Összesen 74 növendék nyerte el a tiszti bojtot. Az eskü letétele után Horváth Jenő vezérőrnagy tartott beszédet az ifjakhoz. Délben lakoma volt, amelyen ötvennégy meghívott vendég s a 74 új tiszthelyettes vett részt. A polgárság is megülte királyunk het­­vennegyedik születés­napját, a várost lo­bogó diszben borítván. A székesegyházban az ünnepélyes szent­misét Walter Antal praelatus kanonok káptalani helynök mon­dotta s a szentmisén a város és megye összes polgárai hatóságainak fejei megje­­lentek. Áthelyezés. Pálffy Sándor ujmisés segédlelkésznek Aparra küldetett. A takarmányhiány. A tarlós szám Felvételi napló. Előmeneteli* és mulasztási napló ive 4 fillér; az Egyházmegyei Tanfelügyelőség által előirt új összeállítású 100 lapos osztálykönyv­­­kor. 20 fillérért kapható a pécsi püspöki Lyceum-nyomdában

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék