Pécsi Lapok, 1860. július-szeptember (1-26. szám)

1860-09-23 / 24. szám

is menyek jegyzőkönyveinél egyéb is keresendő. A cselekvény jelenete, helyisége, a kor szokásai sőt jelmeze, mi legalább a képzeletre nézve nem érdektelen, a beszédmód, s a fogalmak határozott színe iránti érdek fölébredt. Mihelyt egyszer a képzelet hozzá szokik, hogy idegen viseleteket, idegen égalji s földirati viszonyokat, szakadozottabb beszédmódot állít­son elő, már nem fog megelégedni azzal, hogy ezek ezt vagy amazt tet­ték, m erre oly indokok által vezéreltettek, melyek körülbelül minden időszak indokaival egyeznek, hanem bele fog m­élyedni az emberek bel­sejébe, hogy ezen eddig idegen belső világgal azonosuljon. A régi pra­gmatikus történész embereit mindig csak egy oldalról nézte, az újabbi minden oldalról megnézi, sőt még belsejét is megvizsgálja. Seolt befolyása annál nagyobb volt, a­mennyiben az eredeti iránti iránya a kor általános irányával találkozott. Minden akkorbeli elmélet­i költőnél életszükséggé vált a mindent egyenlővé tenni kívánó fölvilá­­gosultsági fogalmak elleni reactio, s­ogy az eredeti, sajátságos és ter­mészetesig vissza lehessen menni, minden korbeli népdalokat kezdék gyűjteni; előkeresték az okszerűtlen eszméket, melyeket a f­ölvilá­­gosodottság az általános fogalmakba bele­olvasztott, s azokat szili­ről színre vizsgálták, hogy így a cselekvények valódi indokait kitudhas­sák. Valamint azelőtt csak a hasonló mozzanatok kerestettek, úgy most az ellentét értelmét kutatták, nem féltek már még a furcsát is híven le­rajzolni mert nedélyivel vele is ki lehetett békülni, nem kerülték már a legkirívóbb színvegyületet sem, mert hitték, miszerint egyik a másik föltünőségét mérsékelni fogná. Nézzünk végig azon históriai alakokon, melyeket Scott a régi kró­nikák után rajzolt; művészete valóban nagyszerű az összetes jellemek­ben, melyekben ellentétes elemek találhatók. Hasonlítsuk össze XI. La­josát Homm­es tudósításával, s nem kevésbé fogunk csodálkozni Scott történészi belátásán, mint ama művészetén, melylyel egyes szétszórt apró hírekből életteljes képet tud előállítani. Stuart Máriája, Erzsébet királynéja,­­ Jakabja, Cromwellje, II. Károly sasat, vázlataik biztossá­gában a legjobb történetíró rajzával vetekednek. Ő minden jellemben, ha az különben érzelmes, vagy értelmével ellenkezett is, föl tudta lelni a ténylegest, és soha csupán gúnyos leírásába nem bocsátkozik; és mi­dőn hőse jellemét és eszméit egész őszinteséggel bonczolgatja, finom nedélyivel adja tudtára az olvasónak, hogy ő ugyan fölfogja ezeket, de nem osztja is egyszersmind. Értelme tiszta és józan, mégis minden lel­kesedést fölfog és megéri; ő minden sajátság irányában türelmes, a­nélkül mégis hogy általános modorát elhagyná. A tulajdonképi epicus tárgyában tökéletesen elvész; csak Achilles, llektor, Odisseus foglalják le részvétünket, Homer egészen elenyészik. E tiszta epos csak oly korban képzelhető, melyben minden erkölcsi föl­tétel egyenlő színvonalban állott ; ellenben oly kor, mely Claverhouse-t és Burley-t, a puritánokat és lovagokat hozza egymással viszonyba, e tárgyilagosságot meg nem tűri. Scott ugyan hősei nézeteit egész meleg­séggel festi, de azért finom gúnyos megjegyzésekkel adja tudtunkra, miként e nézetek nem a költőéi is, ki csak visszaadja azokat, s ez okozza, hogy szinte csodálkozunk azon, miképen lehetünk mentiek azon eszmék iránti rokonszenvtől, melyek oly hatalmas erőket hoztak mozgásba. Nem ismerünk kívüle költőt, ki annyi hévvel, s oly mély fölfogás­sal tüntette volna elénk a polgári élet minden rétegeit. Nem volt hivatás, mely iránt türelmes ne lett volna, hacsak egészséges tartalmat fedez­­hetet föl benne. Bérlői, tudósai, kereskedői, ügyvédei a tervezet- és ki­vitelben egyformán minta gyanánt szolgálhattak, s mint ilyenek fognak az utókorba is átmenni. Szereti a népet, szeretetteljesen tekint ennek gondjai­ s csekély élvezeteire, s föntartó szelleme mindenre vonatkozott, mi megérdemli, hogy füntartassék. Azóta ugyan nagyobb kísérletek létettek, de belsökélyre nézve költőnket még senki se érte el. Számtalan utánzói közül csak kettő kiválókig érdemes arra, hogy megneveztessék : Cooper és Ainsworth. In­tézet vezetője Szigriszi József úr hivatását kellőleg fölfogva a tanítására és fölügyelésére bízott kisdedekkel oly jól és ügyesen bánik, hogy ezek szinte örvendnek az órának, melyben az intézetbe mehetnek ; ez a legvi­lágosabb bizonyítéka az intézet üdvös hatásának, és csak az egyet le­het sajnálni, hogy a szülők ezt nem méltányolják annyira, mint megér­demli, és inkább eltűrik gyermekeik otthoni neveletlenségeiket, sem hogy őket már kiskorukban az illendő magaviseletre, s tanulásra szok­tatnák. Pedig elhihetik, hogy e néhány év, melyet gyermekük a kis­dedóvodában tölt, a legüdvösebb hatású, s egész életükre jótékony befolyást gyakorol. • K­E. h. 20-ka óta az eső majdnem folyvást esett, természetes ennélfogva hogy a kár, mit szelleinkben okoz, igen nevezetes. Az eddig fölpattogott s félig rothadt szemek kimosattak, úgy hogy a veszteség mérsékelt bücsüvel 20%-ra tehető. Ez a tárogató írónak mint szöllös gazdának kára; a másik nagy kár még az, hogy senki se hagyja el örö­mest szobáját és igy a városban sem történik semmi, mit a tárogató túljegyezhetne. A közönség pedig ezzel nem igen törődik, ő olvasni akar, mikár történik valami akár nem, és nem hiszi, ha azt mondjuk ma semmi sem történt, éppen semmi újság sincs. Pedig neki is igaza van, csakhogy azon újságok, melyek történnek, nem a mi krónikánkba va­lók, s igen válogatóknak kell lennünk, nehogy körmünket megégessük, főleg oly időben, midőn némelyek a bika alatt is hornyát szeretnek ke­resni, és kancsal szemmel nézik, ha nemzetiségünk és társas életünk még oly szerény előmozdítója is halva nem születik. Bizony bajos ennek a szegény tárogatónak helyzete, különösen hogy mindenkinek eleget tenni nem képes, egyik csupa Moll-hangokat kíván, a másik még a vur­­hangokkal sem elégszik meg, a harmadik éppen semmit se akar hallani, okosodjék ki már most az ember, és tegyen eleget mindenkinek a leg­jobb akarat mellett is, ha tud.­­ Néhai Csausz Márton pesti orvos mintegy 20,000 ftot hagyott jótékony czélokra , így többek közt a pesti szegényeknek 200, a városi kórháznak 200, a budai szegényeknek 100, a budai irgalmasoknak 100, a lipótvárosi templom építésére 500, a Szt.­István társulatnak 100, a pesti orvosok egyletének 200, a természettudományi társulatnak 200, a m. Akadémia tőkéjére 1000, a nemzeti színházi nyugdíj­intézetre 500, a nagybányai szegényeknek 300, a pesti orvosi egyetemnél állapítandó ösztöndíj tőkéjéül 12.000 a szegény­ gyermekkórháznak 1050, a pesti nőegyletnek 200, az elszegényü­lt orvosok alapjának 200, beteg orvos növendékeknek 100 frtot, a vakok intézetének, valamint a sü­ketném­á­­kénak is egy-egy alapítványt, a pesti orvosi egyetem karának pedig gazdag könyvtárát.­­ Fiala Alajos helybeli ügyvéd tegnap hajnalban hosszas be­tegeskedés után meghalt. Béke hamvainak! PÉCSI TÁROGATÓ. — Meghívást kaptunk a kisdedóvó intézetben f. h. 24-én reggeli 8 órakor tartandó vizsgálatra. Többfelöl értesítettünk már, hogy ez in­Placzi Üzlet. Sept. 21-én. Üzletünk az egész hét folytán pang, hacsak azon csekély mennyiségű búzát, mely 3 ft. 70 krön, s ugyan ily mennyiségű zabot, mely 1 ft. 20 krön eladatott, forgalomnak nevezni nem akarjuk, de nagyobb mennyiségű­ eladá­sok nem történtek. Annál nagyobb volt a gabnaü­zlet a múlt szombaton; rég nem emlék­szünk ily piaczi élénkségre, és mégis daczára annak, hogy a behozatal 8—10,000 mérőre felm­ehetett, az árak nem változtak; ennek oka pedig ott keresendő, hogy mint már üzleti tü­zeinkben érintettük, a helybeli kereskedők és a pia­­czunkon megjelenő molnárok készleteikből teljesen kifogytak, s azokat most pótolni iparkodnak, mely czélra még legalább 2—3 ily heti vásár kell, s ad­dig az árak alábbszállásáról szó sem lehet. Kivétel volt a gyönge búza, mely­ből 3 ft. 40—3 ft. 50 kr-ért eleget lehetett venni. Zab igen keresett czikk volt, de eladási készlet igen kevés volt belőle, épp úgy kerestetett a rozs is, melynek mérőjéért szívesen adtak 2 ft. 40— 2 ft. 50 krt. Utóbbi tudósításomban említett azon körülmény, hogy az elővásárlás eltiltása csak időveszteséget okozana, már e heti vásárnál is bebizonyult, miután ennek csak 1 órakor lett vége, mi azelőtt a legélénkebb üzleti forga­lom mellett se történt. Tévnézetek megelőzése tekintetéből meg kell említenem, hogy a gubacs, bár a tulajdonosok tán szeretnék mázsáját 10 ft-ért eladni, ez áron nem is kerestetik, miután a középszerűnek mai ára mázsánként 0 ft., a legkitűnőbbé pedig (1 ft. 50 kr. — Mai piaczi áraink következők: Búza 3 ft. 70 kr —4 ft. Rozs 2 ft 40—2 ft 50 kr. Zab 1 ft 20 kr. Árpa 2 ft—2 ft 10 kr. WEILLER J. N. Plaezi árak. (Eceal mező). Árfolyam a bécsi börzén September 21-én. KÖTELEZŐK és RÉSZVÉNYEK. 5o/o metalliques.........................................................61.70 5o/o Nemzeti kölcsön..............................................73.35 Bankrészvények.................................................... 728.00 Hitelintézeti részvények......................................163.00 VÁLTÓK. Augsburg ..................................................................115.00 London........................................................................134.00 PÉNZ. Császári arany..........................................................6.44 Ezüst........................................................................... A DUNAVIZ állása Mohácson sept. 19-én: 3' 4" a 0-on fölül. SOK­SI­ÁRÁS BUDÁN sept. 12-én: 77, 90, 14, 58, 46. BÉCSBEN sept. 15-én : 58, 5, 22, 3, 4. ft Búza Kétszeres Rozs Árpa Zab Ku­koricza Haj­dina Szé­na Szal­ma jobb­­köz.jobb­­köz.jobbköz.jobbköz.jobbköz.jobbköz. mázsa Pécs sept. 22-én 4.254.003.803.40 2.002.50 2.10 2.00 1.25 1.202.802.60 2.20 1.20 0.80 Baja sept. 15-én 4.254.102.74 2.60 2.602.54 1.801.65 1.35 1.282.382.25— — — Bonyhád sept. 21-n 4.003.60— — 2.702.40— — — 1.20 2.00— — 0.75— D.-Földvár sept. 12. 4.404.203.203.00 2.20 2.00 1.801.601.40 1.20 2.20 2.00— 0.80— Győr sept. 7-én 5.004.603.302.903.102.802.802.40 1.60 1.40— — — — — N.-Kanisa sept. 10. 4.804.50— — 3.002.752.602.501.60 1.503.002.70 3.00 0.90 0.70 Kaposvár sept. 14.— 4.42— — — 2.73— 2.00— 1.50— 2.00— 1.30 0.60 Keszthely sept.. 19. 4.204.00— — 2.942.722.30 2.10 1.68 1.473.303.00— 0.83 0.46 Marczali „ 14-én 4.504.00— — 2.50 2.00 2.00— 1.50 1.10— — — — — Mohács sept. 12-én— 4.00— 2.30— 2.20— 1.60— 1.20— — — 0.90 0.68 Pest sept. 19-én 4.704.503.002.802.902.702.802.60 1.551.502.902.70— — — Siklós sept. 14-én 3.503.203.002.802.802.501.80 1.501.50 1.302.40— 4.80­0.70­0.40 Szegzárd sept. 15-n— 4.00— — — — — 2.00— 1.60— 2.00— 1.10— Szigetvár aug. 31-n 3.80— 2.80— 2.40— 1.60— 1.00— 2.60— — — — Felelős szerkesztő : BÁNFFAY SIMON.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék