Pécsi Lapok, 1860. július-szeptember (1-26. szám)

1860-09-23 / 24. szám

szobában két egészséges,s két köszvényes szék,s egy rengeteg tölgyfa asztal, melyen most is poharak vannak, melyek megvannak töltve a graurok italával. Ma nagy ünnep van nála, mert vendége van. Halljuk miről tanácskoznak: — Valóban, oh bég, inkább megyek a csinek közé, inkább nyúlok darázs vagy hangya fészekbe, mint a nagy urak titkait ki­fecsegjem. — Én is tudok egy igen nagy titkot, de nem egészen körülmé­nyesen, — hanem nem tudja azt meg tőlem senki sem. — Titkot? Én nekem sem szabad azt tudnom? Kérdé ügyet­lenül sandítva Kazim begre. — Ide elmondanám, hanem néked kellene előbb nekem bizonyos fölvilágosításokat adnod, hogy az egészet világosan megérthessem. — Szívesen, csak kérdezz. — Nem veved észre, hogy Ah­med basa egy idő óta nagyon ingerült és szomorú, s nem megy ki sem lovagolni, sem vadászni, sem az odaliskákkal csolnakázni, hanem mindig szerte kóborol a várban titkosan ? — De igen! tudom is miért, kiált közbe Szuheili nagy tűzzel, vélve, hogy no most mindjárt akkora titkot fog hallani, mint egy nílusi bohémot. — Ez a fő mit bizonyosan meg kell tudnom, mondja nagy tit­kosan Kasim beg, mert én csak gyanítom. — Nos mit gyanítasz bég ? — Nohát talán valami betegsége van, vagy valamelyik szép odaliskje miatt érte bú, lévé hozzá vontatva, s figyelemmel fürkészve Szuheilit. (.Vége köv.­ KÉTÁG, sept. 16. Bodonyból jövök, a hires bodonyi leányvásárról; — nem vá­sárlási szándék vitt ugyan oda, mert e részből kijutott már nekem annyi, a­mennyi épen elég. De hogy világosabban szóljak: Bodony­­ban ma búcsú volt, még pedig ollyan, a minőnek párja csak mához egy évre lesz ismét Bodonyban. E búcsú, mely egyszersmind nép­­ü­nnep, évenkint September hó tizennegyedikét, vagyis körösztfölma­­gasztalása napját követő vasárnapon szokott megtartatni, és közön­ségesen leányvásárnak neveztetik , és méltán, mert itt oly sok , még pedig szebbnél szebb az eladó leány, s ez elég okot adott arra, hogy leányvásárnak neveztessék. — Az isteni tisztelet végeztével, mintegy tizenkét óra tájban, megkezdődik az érdekes látvány, és az ezt szem­lélőnek , ha bár több alkalommal látta is, valóban meglepő jelenet­ marad: az ormányság fiatalsága, mind­két nemből, de még eddig külön­válva, a legünnepiebb öltönyben tűnik elénk, a férfiak nagy része egy hosszú utcza sort képez, és közöttük négy öt leány kar­öltve , végtelen sorban jár kel, föl­d alá. A­ki Baranya drávamenti lakóit nem ismeri, ezen látványra azt mondaná, hogy az itt össze­gyűlt szépnem (méltán nevezhetem szépnemnek) válogatva jött ide, mert csakugyan bámulni lehet a természetnek e részben pazarul ön­tött ajándékát e vidékre. Termetük karcsú, nyúlánk, de mindamellett eléggé erőteljes, aránylag széles váll és gömbölyű fehér karokkal, mit az átlátszó finom kelme, melyből öltözékük készült, látni enged. Arczbőrük feiler és oly tiszta, hogy az ember azt hinné, hogy zár­dában neveltettek, pedig ők nem dolog körülök. Hajuk többnyire ko­romfekete , ugyan olyan élénk nagy szemekkel, melyek fölött a festői szép szemüld nem hiányzik —­­a szőke haj és kék szemek ritkábbak — rendes metszésű orr, kis száj, szép fehér fogakkal, egyszóval, mind megannyi festői alakok. Öltözékük, finom átlátszó fehér szok­nya, piros vagy búzavirág kék selyem középnyel, mely aranyos csipkékkel van szegélyezve, az ing — mit itt" kebelnek neveznek — szinte azon finom kelméből készült, a vállon és ujjakon aranyos pik­kelyekkel és szálakkal gazdagon kihímezve, mely az egész női ala­kot kellemeivel látni engedi, — hímezett színes mellények ritkábban láthatók — hajókat, mely simán hátra van fésülve, hátul a szalagok sokasága eltakarja. Ezen menet tart mintegy másfél óráig, mely után a fiatalság a sorok közé vegyül, ismeretséget köt, és a mely leány egy legénytől a búcsúfiát elfogadja, kész az alku, és a következő farsangon van a lakodalom. A mai búcsú érdekességéből sokat elvont a már reggel fenye­gető esős idő, mely délután két óra tájban meg is jött, és a búcsú­sokat szét­zavarta , sokakat pedig még hon is tartóztatott. H. N.­­ is szakíttatik, ez csak az ellentét végett történik, a költemény általános hangulata pedig oly vidám mint a táj, melyben játszik. Hogy e vidámság végig megmaradhasson, költőnk a történeten erőszakot követett el. Ezt pedig annál inkább tehette, mert nem V. Ja­kab személyét akarja kiemelni, hanem főszempontja a régi lovagkor egyáltal­án. A költemény bele­rendezése a legnagyobb oeconómiával történt, és daczára a képek változatosságának mégis oly — hogy úgy mondjuk — építészeti arány van benne, melyet nemcsak a művész szándékának, hanem egy­úttal ösztönének s természeti tehetségeinek vagyunk hajlandók tulajdonítani. — Az egész cselekvény csak hat napra terjed, aránylag szűk helyen történik és kevés alakot foglal ma­gában, melyek mindegyike tökéletes művészettel van ecsetelve. Egyes helyei hatása a táji jellem daczára mégis majd dramatikai, s az egész­ben annyi élet és mozgékonyság uralkodik, hogy szinte egy epicus világot varázsol elénk. A szarvasvadászat és a Clan különböző részei­ben elterjedt líszkereszt leírása csak azért oly elragadó, mert a leg­szorgosabb tanulmányozás mellett a legszigorúbb természeti igazság tartatott szem előtt. Minden szikla, a ló és hegyi út minden kanyarulata valóságos arczkép, és Seolt a legmerészebb kigondolásai lehetősége felől saját tapasztalása által győződött meg. Béltartalma a toryt árulja el. Keressünk a szárazföldi irodalomban bármily regényt, melynek főbb alakjai rablók, ezekben mindig a nyers erőt látjuk dicsőítve, mindig a tömegnek hízelegnek. Scottal aristokratikus társaságban lel­jük magunkat; nála a rabló Clan főnöke, úgymint a hűbéres, és a ki­rály mindegyik saját rendeltetési jellegén kívül egy közössel is bír a nemesség jellegével, erényeik és hibáik arisztokratikus természetűek. De ha Scot­t Walter e művét például a német e nembeli művekkel ösz­­szehasonlítjuk, akkor látni fogjuk benne az arisztokratikus magatar­tás mellett a népszerűt, s általános emberségelviséget. E szépségek daczára e költészeti irány sohá nem tarthatott. Egészséges esze,s természetes érzelmei tárták őt egyfelől vissza, hogy kiválasztott tárgyába egészen vakon beleolvadjon, miáltal a költő a tárgy mellett egészen elenyészett volna; nem akart magán annyira erőt venni, hogy a zsiványban csak a zsiványt, a szerelmesben csak a szerelmest, a királyban csak a királyt láthassa, ő ezen kiválóságok mellett soha se feledhette, hogy a zsivány, a szerelmes, a király em­ber is egyszersmind, s mint ilyenek közös bírálat alá is eshetnek, és ő nem akart annyira epicus költő lenni, hogy a bíráló észre ne vétes­sék; de másfelől helyes tapintata nem engedé, hogy mint ily gúnyos figyelő és bíráló az eddig gyakorlott költészet körében lépjen elő. Átment tehát a történeti regényhez Ez átmenet nála természetszerű volt, főleg midőn a történeti regényt találta olyannak, melyben a re­gényesség túlcsapongásaival a közérzü­let, s közértelem mint közös tényezők lépnek szembe; ebben kitünhetik a regényes tárgy mellett maga a költő is. E kettős, a regényes t. i. és — hogy úgy mondjuk — egyéni természetbeni öröme, és nem valami kül ok határoztak arra, hogy első műveivel a névtelenség leple alá rejtőzzék, s alóla még csak lehetett elő ne lépjen, mi egyébiránt a munkái iránti figyelmet még inkább fölfokozta. Adjuk itt regényeinek időszerinti rendét. Az első, Waverley, elkezdetett 1805-ben, megjelent Isid­ben; 1815-ben következett Guy Mannering; 1816-ban az Odon­­dász s A fekete törpe; 1817-ben Old mortality; 1818-ban Bob Roy és Midlothian szive; 1819-ben A lammermoori menyasszony s Montroserali legenda; 1820-ban Ivan­­hoe, A zárda, s Az apát; 1821-ben Kenilworth; 1822-ben A kalóz és Nigel viszontagságai; 1823-ban Peveril of the Peak, Quentin Durward; 1824-ben Szt. Honan kútja, Hedgaunt­et; 1825-ben Két elb­eszé­l­és a keresztes há­borúból; 1826-ban Woodstock; 1827­ és 1828-ban A ca­­nongatei krónika; 1829-ben Geiersteini Anna; 1831-ben Robert párisi gróf, s A veszélyes kastély. Költeményei jövedelméből 1811-ben a melrosei apátság közelé­­­ben, melyet utolsó dalnokjában leirt, jószágot vett magának, melyet Ab­­fron­fordnak nevezett, s a lehetőségig regényesen fölékesített; 1820-ban baronetté neveztetett. Könyvárusának bukása által egész vagyonát el­vesztette, melyet sebes munka, különösen Napoleon életirása által akart visszaszerezni, s ezzel halálát sietteté, meghalt 1832-ben. Seott a történeti regénynyel a költészetnek egészen új pályát nyi­tott. Mennyiben van e költészeti nemnek jogosultsága általános okok­ból meg nem határozható , történeti jogosultsága azonban kiderül, ha a korábbi történeti írásmódot a későbbivel összehasonlítjuk. A 18-ik század végén a történeti irodalomban a skót iskola volt uralkodó. Hume, Robertson s a többiek a 18-ik század felvilágoso­­dottságából kiindulva, mindenek fölött azon voltak, azon kérdéseket, melyeket a politikai ész az újabb kor haladása lényegesnek tar­tott, a régi korhoz mérni, s a lehetőségig tisztán megfejteni. Egy meghatározott időszak sajátságainak színes festéseiről, a nagy történeti jellemekben levő okszerűtlenségekről náluk szó sem volt. Hőseik kivétel nélkül a 18-ik század jelmezében, s beszédmódjával je­lennek meg. Hogy az újabbkori történetírók arra törekednek, miszerint minden korszakot saját mértékével mérjenek, minden történeti jellemet magában álló műnek tartsanak, s a helyi színezetet élénk rajzokban visz­­szaadják, a­helyett hogy ezeket sima s csak látszólag elbeszélő okosko­dásokban elmossák, ez elvitázhatlan főérdeme Scott Walternek. Megta­nulták tőle, hogy valamely kor tanulmányában az úgynevezett nagy ese- A NEMZETI REGÉNYES KÖLTŐK ANGLIÁBAN. Scott Walter. Vége. Mellőzzük ezennel többi költeményeit, csak a legtökéletesebbet emeljük ki. Ez : The lady of the lake. E költeményt már a nappali hangulat jellemzi, valamint előbbi költeményeiben a romokon a szende holdvilág nyugszik meg, úgy itt a Loch Katrine zöld erdein, s szikla­részletein a legszebb napvilág terül el. S ha e nappali világosság néha­­néha egy vad és fáklya világ által vörösre festett éji jelenet által meg

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék