Pécsi Lapok, 1922. október-december (1. évfolyam, 175-249. szám)

1922-10-01 / 175. szám

i oldal HÍREK - Sipos Gyula ezredes rehabilitása. Mar­­kosf­alvi Sipos Gyula, a 17. honva­gy ezrednek parancsnoka és Székesfehérvár város díszpol­gára ellen a háború, illetve a kommunizmus alatt való szereplése miatt egyesek vádat emel­tek. Székesfehérvár város közgyűlése 1921. augusztusában Sipos Gyula ügyének megvizs­gálására egy hetes bizottságot küldött ki, nem lévén előtte közömbös, hogy a város dísz­polgára hogyan áll a közvélemény előtt. A hetes bizottság kimondotta, hogy véleményt csak akkor nyilvánít, ha a polgári és katonai ha­tóságok Sipos Gyula ügyét átvizsgálták. A vizsgálat a legnagyobb részletességgel vizs­gálta ki az ügyet s ennek alapján markosfalvi Sipos Gyulát az egész vonalon rehabilitálta és az ellene felhozott vádakat alaptalan mende­mondáknak nyilvánította. A katonai hatóság egyhangú ítélet alapján és minden fentartás nélkül hozta meg a felmentő határozatot. Szintúgy járt a polgári hatóság is. Lukasich Géza altábornagy, Sipos hadosztályparancs­noka, valamint József kir. herceg, Sipos had­testparancsnoka a legteljesebb elismerés hang­ján írtak Sipos Gyuláról. A közgyűlés a polgár­­mester indítványára egyhangúlag tiszteleté­ről és nagyrabecsüléséről biztosította markos­fa­lvai Sipos Gyula ezredest, a város díszpol­gárát s a további eljárást beszüntette. Három éven át tartó vizsgálat eredményeképpen a polgári igazságszolgáltatás és katonai becsü­letügyi eljárás ismételten hozott döntése sze­rint az összes vádak, gyanúsítások teljes alap­talanságát álalpította meg, most pedig Székes­­fehérvár sz. kir. város közönsége nyújtott az ártatlanul meghurcolt, a világháború hős és vitéz ezredesének elégtételt azáltal, hogy a város díszpolgárát tiszteletéről és nagyrabe­csüléséről biztosította. A vitéz ezredesnek sok ismerőse és kiterjedt rokonsága Baranyában és Pécsett örömmel és megnyugvással veszik minden bizonnyal tudomásul a dolog­ ilyetén elintézését. ■ — A 7. gyalogezred az igali tüzkárosultakért. A 7. gyalogezred 31.700 koronát adományozott az igali tűzkárosultak részére, azzal a kikötéssel, hogy az összegből 25 ezer koronát egy rokkanthaje jut­tassanak, akinek mindene elpusztult a tűzben. — Ünnepelt gazdasági cseléd. Sáfrán An­tal 35 évig a pécsi püspöki uradalomban és a puszta bérbeadása óta 5 évig a Mohács-szigeti püspök pusztai bérgazdaságban, tehát össze­sen 40 évig mint gazdasági cseléd szolgál. Példás szorgalmáért és hűségéért a m. kir. földm. miniszter díszes elismerő okirattal és 500 korona pénzbeli jutalommal tüntette ki. Folyó hó 24-én adta át a kitüntetést ünnep­ség keretében Margittai Lajos dr. tb. főszolga­bíró, ki meleg szavakkal üdvözölte az ünne­­peltet. Majd a munkaadó ne­vében Perzeics Kálmán számtartó mondott beszédet és át­nyújtotta a megyés püspök 5000 és a bérlő Agrár Bank 5000 koronás adományát, végül Tolnai Bertalan püspök-pusztai plébános mél­tatta az ünnepelt munkásságát. Sáfrán Antalt az ünnepeltetés mélyen meghatotta és néhány szóval megköszönte az adományokat. — A m­. kir. pécsi 19. k. gyalogezred bajtársi szövetsége felhívja összes tagjait, hogy hétfőn este 8 órára Sörház­ utca 8. szám alatt levő helyiségében feltétlenül jelenjenek meg. Egyben felkéri a meg­szállt területek ezredkötelékébe tartozó bajtársakat (tiszteket és köz­vitézeket),­a­kár volt honvéd, közös, lovas, gyalogos, tüzér vagy tengerész, hogy lépjenek be a szövetségbe, hol is a legbensőbb bajtársi szeret­et várja őket. . . A volt 52-esök pécsi bajtársi szövetsége ked­den, azaz október 3-án este tartja szokásos hivata­los összejövetelét újból a Pannónia szálló pince­­helyiségében. A szövetség legutolsó ülése meleg ünneplésben részesítette a vitézzé avatott és elő­léptetett bajtársakat. Az ünnepelteket Madarász József ipartestületi elnök köszöntötte fel lelkes be­szédben és a vezető bajtársakat az alantasok min­denkori férfias fegyelméről biztosította. Az ünne­peltek nevében Morgenbesser József őrnagy válaszolt, állandó összetarásra buzdítván a volt bajtársakat s annak a reményének adott kifejezést, hogy az összetartásnak gyümölcse a porbaalázott haza fel­támadása lesz. , — Jubiláló gazdasági egyesület. A Baranyavár­­megyei Gazdasági Egylet október 14-én fennállásá­nak félszázados évfordulója alkalmából diszközgyű­­­lést tart, melyre a földmivelésügyi minisztérium is elküldi képviselőjét és a magyar gazdatársadalom több vezető alakja­ is ellátogat Pécsre. — A disznófélék, liszt, kenyér és vendéglői árak, emelkedtek. A pécsi árvizsgáló bizottság szombaton délután Szabón István nyug. p. és t. főigazgató elnöklésével megtartott ülésén hosszú töprengés után meghajolt a kényszer parancsszava előtt és hozzá­járult a következő emelésekhez : A marha-, birka- és borjúhús ára megmarad. A sertéshús ára kg.-ként 380 K, a zsír, háj és füstölthúsfélék ára 760 korona, a nyers szalonna 720 K.­­ A nullás liszt 148, a főző­liszt 144, a kenyérliszt 138 K. Ennek megfelelően a kenyér ára 132, 126 és 122 K, a zsemlyéé 8 korona. A vendéglőkben a leves 10 K, a főzelék föltéttel (6 dkgr. hús) 70 K, a B) vendéglőkben 55 korona, a főtt tészta 60, illetőleg 50 K. Ezek az­ árak hétfő­től, f.­­október 2-ától érvényesek. — Házasságkötések. Az elmúlt héten Pécsett házasságot kötöttek: Fink Miklós lakatossegéd és Schmidt Mária. Leiner László Ádám műszaki tiszt­viselő és Horvát­h-Havas Katalin. Róku­s Mihály dr. ügyvéd és Nock Márta Mária Éva. Szávics József szénbányamunkás és Varga Katalin. Rostás József pincér és Vókó Éva. Haksch Endre Ignác Péter ke­reskedő és Graffy Mária Karolina. Neuber Gusztáv Bódog bánatisztviselő és Hauk Margit. — Néhány szó a lakáshivatalról. Több S­­z-ízben megemlékeztünk már erről az intézmény­ről, mely ha nem örvend éppen általános nép­szerűségnek, annak oka abban rejlik, hogy nem tudja kielégíteni mindenki igényét. Amint hogy ez természetes is, miután ha abban a kellemes helyzetben lenne,hogy mint olyan szük­ségtelennek, helyesebben fölöslegesnek bizo­nyulna. Hogy a lakáshivatal milyen buzga­lommal fáradozik azon, hogy az adott körül­mények között eleget tudjon tenni hivatásá­nak,­­ arról alkalmunk volt meggyőződni éppen a legutóbbi napok alatt a színészek elhelyezésével kapcsolatban. Mintegy ötven em­bernek juttatott lakást a lakáshivatal és ezzel lehetővé tette, hogy az amúgy is bizonytalan jövő elé néző színészek ezt a jövőt legalább barátságos szobák mélyéből nézhessék. Most már csupán 4-5 színész, köztük a Pintér színész­­család is, Komlós Vilmos legifjabb gyermekével, várják, míg ők is alkalmas lakáshoz jutnak és ezzel tulajdonképpen a rövid idő előtt még oly aggasztó lakáskérdést — a színészekét — sikerült úgy, ahogy eliminálni. Mindezt pedig elsősorban Tessényi József dr. rendőrkapitány­nak, a lakáshivatal vezetőjének lehet köszönni, aki kedves előzékenységgel segített a színészek szorult helyzetén. Azonban nemcsak ezért, a színészek elhelyezéséért illeti dicséret a derék lakáshivatalt, hanem a mindenre kiterjedő figyelmes előzékenységükért is. Nagyon örül­tünk, hogy ezt megírhattuk a lakáshivatalról. — A baranyai méhészkar értesí­ti a mézestészta készítő tanfolyamra jelentkezett hölgyeket, hogy a kurzeis hétfőn délután 3 órakor kezdődik a Nőegy­letben (kiskapun). Kérjük a hölgyeket, hogy 1 kgr. nullás lisztet, egynegyed kgr. zsírt és két tojást hoz­zanak magukkal. Főzéshez való öltözékben szíves­kedjenek megjelenni. — Szociáldemokrata képviselők Pécsett. Esztervályos János pécsi II. kerületi nemzet­­gyűlési képviselő vasárnap délelőtti beszámoló­jára a Régi Sorházban ma este társaságában Pécsre érkeztek Peyer Károly és Batitz Gyula nemzetgyűlési képviselők, akik a szociálde­mokrata frakció eddigi tevékenységéről fog­nak beszámolni. — Előnyösen öltözködni csak Páll Ödönnél lehet. Nagy posztó és kész ruha raktár Széchenyi­­tér 18. (Saját szabóműhely.) — Pécsiek a Badacsonyon. A mai délutáni gyorsvonattal a pécsi Mecsek Egyesület kép­viseletében fittyet hányva a szélviharral pá­rosult esőzésnek Kiss József nyug­­igazgató vezetésével a Turista Egyesület országos gyű­lésére Badacsonyba utaztak Pintér Ferenc h. polgármester, Hamerli József, Károlyi Emil, Zsolnay Szikorszki Miklós, Török János gyógy­szerész és Böbés Miklós, Zsupancsics Vilmos. A pécsieket Badacsonyban már várja Almássy István pécsi főerdőtanácsos badacsonyi szőllő­­birtokos. Vasárnap délután tartja meg a szö­vetség közgyűlését Badacsonyban, mely után átrándulnak Tihanyba, ahol megalakul a ti­hanyi fürdőtelep r.­t. és ahol a pécsiek éj­je­lezni is fognak, majd hétfőn visszatérnek Pécsre. — A hűtlen cseléd, Saller Soma téglagyárosnál több mint egy éve szolgál már. Gergely Krisztina cselédleány, akit szolgálatadója tegnap elbocsátott. A cselédleány eltávozása előtt behatolt a lezárt éléskamrába és összepakkolt egyet és mást. Gazdája azonban tettenérte. Gengely Krisztinát előállították a rendőrségre, majd beismerő vallomása után átkí­­sérték a járásbíróságra. — A tüzifaárak és az árvizsgáló bizottság. Lapunk szombati számában feltűnést keltett az a hír, hogy az Országos Központi Árvizs­­gáló Bizottság a tűzifa árát az egész ország területére 29.500 koronában állapította meg. Sajnos, ez a híradás téves értelmezésen ala­pult, mert a tűzifa forgalmi ára 65.000 korona feladó állomáson. A 29.500 koronás ár az u. n. dézsmafára vonatkozik, melyet minden termelő készletéből 30% erejéig tartozik köz­szükségleti célokra a Faértékesítő Hivatalnak­­ leadni. Ez az állami hivatal veszi át 29.500 koronáért a fát Vagyononként a termelőtől az eddigi 20.000 koronás ár helyett, melyet most az OKÁB. emelt föl a termelési és fuvar­­költségek horribilis emelkedésére való tekin­tettel 29.500 koronára. Ami a pécsi faárak sza­bályozását illeti, a vidéki Árvizsgáló Bizott­ságok még nem jutottak megállapodásra a faügyek kormánybiztosával, a vidéki bizott­ságok ugyanis az adatok és viszonyok isme­retében nem vállalhatják a felelősséget a köz­pont által javasolt azokért az árakért, melyek mellett a kereskedőknek nem állna többé mód­jába­n a közönség szükségletéről gondoskodni. Az import a valutáris és egyéb nehézségek miatt egyre nagyobb akadályokba ütközik, a hazai fa ára pedig felveszi a versenyt az im­­portfával. Erdőben dorongfáért 7-8000, ha­sábfáért 8 -9000 koronát kérnek, amelyhez a 4 -5000 korona s­a­var költséget hozzászá­mítva készen vannak a horribilis tüzifaárak, amelyek problematikussá teszik a közönség téli szükségletét. A tragikus helyzet súly­pontja sajnos az, hogy elveszett erdőinket és a behozatal lanyhaságát az Árvizsgáló Bi­zottság semmiféle rendelettel pótolni­­nem tudja s igy állni kell a fenyegető telet, melyet a miniszterelnök hetekkel ezelőtt beharan­gozott. — Kényes ízlése van? Készíttesse ruháit Frimm Miksa angol divatszabónál (Király­ u. 32.), ahol első­rangú angol szövetraktár van. Telefon 13-12. — Elfogjakt a volt patacsi jegyzőt. A pécsi kir. ügyészség által kibocsátott nyomozólevél alapján a rendőrség elfogta Bodzái István 24 éves volt pécsi lakost, aki a szerb megszállás alatt Patacson volt jegyző. Bodzái agyonlövés­­sel­­Való fenyegetéssel két pár lovat és kocsit vitt el kővágószőllősi lakosoktól, azonkívül határon átjáró embereket szerb csendőrök se­gítségével több ízben kifosztott. Az elfogott jegyzőt szombaton hallgatták ki a rendőrségen és kihallgatása után át­kísérték az ügyészségre.­­ Feltámad a Jardin-bár. Különböző sikerült és kevésbé sikerült próbálgatás után most újra bárt csinálnak a Deák­ utcai helyiségből, melyben legut­óbb is kabaré társulat működött. Mint értesülünk, hétfőn már megnyílik a bár és műsorán többek között Váradi Izsó, Vajdafi József, Liscov Elisabeth, Sárközi Teréz, Csíki Edith, Hajós Mariska, Radnai Babi és még többen szerepelnek magánszámokkal, illetve táncokkal. A zongoránál Brocki karmester ül. Be­lépődíj nem lesz ebben az új mulatóban, melynek bizonyára meglesz a közönsége, mint ahogy az embe­rek még ma is szeretnek mulatni —­ igazán érthe­tetlenül. — Szabadlábon a volt mániai körjegyző, Schme­­linda Géza volt mániai körjegyzőt, mint annak ide­jén megírtuk, több ellene beérkezett feljelentés alap­­ján a rendőrség letartóztatta és átkísértette az ügyész­ségre. Közben ügyében Budapesten is volt tárgyalás a törvényszéken, azonban ott felmentették, miután beigazolódott az ellene emelt vádak alaptalansága. Most pedig a pécsi kir. ügyészség ejtette el ellene a vádat hasonló okok miatt, mire szombaton szabad­lábra helyezték.­­ A Nőegylet helyiségében Kostyál Dezső ny. őrnagy által rendezett vagyonmentő aukció október 2-ától kezdve naponta 10—­12-ig és 14—16-ig folytatja gyűjtését. — Rendőri hir. Stefanics Imre lakatosmester 8—10 nappal ezelőtt egyik barátjánál aludt. Reggel mo­sdózás közben letette 10.000 korona értékű arany­gyűrűjét az asztalra, ahonnan a gyűrű megmagya­rázhatatlan módon eltűnt. A lakstosimster feljelen­tése alapján a rendőrség megindította a nyomozást. — Zongorakíséret brilliánsgyűrű eltűnéssel. A nőegyletben csütörtökön este egy Moranno nevű művész produkálta magát. A plakáton rejtelmes „deoládákat“ igért be és egyéb ter­mészetfölötti csodákat, melyekhez a zongora­­kíséretet Gombos Ilonka pécsi urleány szolgál­tatta. Moranne mester előadása valóban rejtelme lehetett, mert Gombos Ilon­ka gyűrűje is eddig meg nem állapított rejtelmes módon eltűnt. A gyűrűben 10 brilliáns volt és mintegy 30.000 koronát reprezentált. JPien Lapok4 1922. október 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék