Pécsi Lapok, 1925. január-március (4. évfolyam, 1-73. szám)

1925-03-22 / 67. szám

1925. március 22. „Pécsi Lapok" o­z­i. • • • • • • ♦ •A­­P­O­X. L­O Vasárnap, március hó 22-én — Utoljára ! — A pénzimádók. Tánc az aranyborjú körül. Regény napjainkból 8 felvonásban. Főszereplő : Werner Krauss és Lee Parry. —­rt két utolsó előadás zenekar kísérettel — Előadások: 3, 345. 6, 348 és 9 órakor. Hétfőn, március 23-én SZÜNET, :-IP A Ft. K M O Z 1­: Vasárnap hétfő-kedd, rzsárc: 22-23 24. Csak 16 éven felülieknek! Páris árnyai Izgalmas apacstörténet 7 felvonásban. POLA NEGRI minden eddigit fölülmúló alakítása. Előadások vasárnap: 3, 325, 6, 348 és 9 órakor hétköznap: 345, 6, 348 és 9 órakor — it két utolsó előadás zenekar-kísérettel. — J­ét pécsi törpe bejárta és meghódította a világot. Járányi Emília és Darányi Gyula karrierje. — Órásnak készült és a lett. A newy Yorki Három Grácia pécsi szü­letelt­ pri­madonnája Házat készül vinni a két pécsi törpe. Pécs, március 21. Ez a riport két pécsi tör­péről szól. Két kis pécsi emberről, akik nekivágtak a világnak és megbirkóztak vele. Az egyik Jarányi Emilia, a másik Darányi Gyula. Egy emberpár, két pörömnyi ember. Egy városban születtek, tör­pék voltak, artisták lettek és a szerencse gyermekeivé fogadta őket. Röviden ez történt Jurányi Emmivel és Darányi Gyulával. De közben életükben sok érdekes, megemlítésre méltó esemény zajlott le. Darányi Gyula, akinek testhossza kilencven centi­méter, lovag Singer Lipót Liliput törpe város tár­sulatával a 115 cm. Járányi Eturnyvel együtt­ Az egész világot bejárták. Európa összes nagy váro­sainak szédítő sikerei után, Amerika és Ausztrália következett, sőt egy ideig Afrikában is játszottak. Newyorknak egyik legnagyobb színházában évekig vendégszerepeltek. Jelenleg estéről-estére Los­ An­­geles közönsége tapsolt nekik .És a hírnév, dicsőség, gazdagság és boldogság mellett is gyakran kérdez­getik a hazaküldött levelekben, n­i van az gyer­mekkor felejthetetlen „gruhd”-juh, milyen most a rég nem látott itthon, hagyott Tettye... És öregebbb, kopárabb-e, fenségesen szép-e most is a nagyerdős és vadvirágos .Mecsek, melynek alján az ifjúság oly szép volt ?... Amikor a belvárosi népiskola portásánál, Da­rányi Gyula szüleinek lakcíme után érdeklődtem, a kapus felesége ijedt arccal kérdezte : — Talán valami baj történt vele ? Hogy a Gyulával nem történt-e valami baj. Ha rég nem hallott emberek neve az emlékezés homályából váratlanul ismét elénk bukkan, az első kérdés,ami ajkunkra tolul: Nem történt-e vele baj. Hát nem történt. Amint édesapja, a Pécs egyik legérdekesebb külvárosában, a Szőlő­ utca 42. számú házban lakó Darányi János volt pedellus, jelenleg a Höffler-bőrgyár munkása meséli, Gyulának semmi baja nincs. Sőt nagyszerűen érzi magát. Dolgozik és mulat Amer­kkiban, ahol huszonhat társával ví­gan, mókázva feledtetik az emberekkel az élet bajait és egymással, hogy törpék, kicsinyek, kikre a sors furcsa kedve bélyeget ütött, fájó, letörölhetetlen jegyet. Darányi Gyula Pécsről tizenöt esztendővel ez­előtt került el. Nehéz tusa után. Mert édesapja mes­terségre akarta adni, valami jól fizetett, de könnyű munkára, ahol gyenge testalkata mellett is érvé­nyesül. De Gyula, aki végig jelesen végezte el az elemi iskola hat osztályát, másként gondolkodott: — Magyarországon még nem olyan műveltek az emberek, hogy nem vetnék meg a testi fejlő­désben visszamaradottakat. Lenéznének, gyereknek tartanának mindig, akármilyen szorgalmas, pon­tos munkás vagyok — nem, én órás nem leszek. És nem lett." — Mialatt tépelődve a Magyar­­országból való távozás gondolatával foglalkozott, kezébe került egy budapesti képeslap, mely a Liliput törpe város tagjainak fényképét hozta. Darányi Gyula papírt vett,tollat fogott és levelet irt. Megírta Singer igazgatónak, hogy ő 90 cm. magas, tizennégy éves, törpe és artista akarna lenni. Az igazgatótól, kinek társulata ekkor már Bécsben az angol parkban játszott, néhány nap múlva megjött a válasz, mely­világ egyik legelső törpe-artistája Az ion­ Katharina Los­ Angelesban. ben a lovag Darányitól fényképet kér. Darányi János két koronát adott a fiának, rég nem látott csengő ezü­stforiratot, Darányi Gyula elment a fény­képészhez és életében először let­­­igrafáltatta ma­gát. Aztán a fénykép elment és helyébe tűrhetetlen várakozás jött. Mi lesz, megfelel-e, besorozható-e a Liliput törpe város tagjai közé és ha igen, milyen az, milyen lesz ott az élete, mi válik az álmaiból valóra és mi marad álom?... Nemsoká kellett vára­koznia. Háron­ nap múlva megjött a felelet. Három nappal később egy magyar impresszárióval Pécsre jött lovag Singer Lipót és Darányi Gyulát ruházaton lakáson és teljes ellátáson kívül 30­0 kezdőfizetéssel leszerződtette. A szerződést Sárkány Ármin dr. ügy­védi irodájában kötötték és mint tanuk Lenhardt János és Fürst Ignác irták alá. Azóta Darányi Gyula a törpevárosban van s ott i­­már tizenöt éve működik s ez idő alatt a kö­zönség kedvence lett. Általa került a társulathoz a másik pécsi törpe, Jurányi Emilia, a törpe város hires sicubrettoini­adennája. A 115 cm. magas mű­ MA, ESTE este fél 9 órakor a Pannóniában Budapesti Filharmóniai HANGVERSENYE TITTEL BERNÁT, a m. kir. Operaház karnagyá­nak vezénylésével és SZENTGYÖRGYI LÁSZLÓ hegedűművész közreműködésével. Jegyek: 20—100.000 korona adóval együtt „KONCERT“ hangversenyrendező és művészeti vál­lalat Pécs, Városház-épület, dr. Vámos Arthur drogériában kaphatók. vésznő igen kedves lény, de borzasztó ideges. Édes­anyja, özv. Járányi Ferencné Garni utcai 9. szám alatti lakos meséli, hogy a művésznő rengeteget mérgelődik azon, hogy az amerikai újságírók sohsem írják helyesen a nevét. Egyszer Jármay, egyszer Járámy Emily, máskor Jármynak írják ,sőt már Járámyny Amáliára is megtették. Ezért az újság­írókat ki nem állhatja és amint édesanyja kijelenti, hal itthon it volna, akkor sem adna interjút... Ezt én nem is csodálom, mert hát egy törpe­város szubrettprimadonnájának lenni nem kicsi do­log Járányi Er­m­g pedig az. Tizenkét éve táncol és énekel a nagy kis művésznő a világot jelentő deszkákon játékával, mint Darányi Gyula, ő is az egész világot meghódította. Az Ó és Új­világi szen­zációs sikereket megelőző szerződése az ellátáson és ruházaton kívül havi 15­0 fizetést biztosított i­d.eki. Ma a pompás ruhákon, fejedelmi ellátáson és csillogó ékszereken kívül havonta ötven dollárt kap. Szorgalmasan küldözget is özvegy anyjának dél-párt a dollárok hazájából, aki boldogan mutat egy levelet : A lányom ma küldte. A levélből egy bankjegy hullik ki... De Darányi Gyula is kitesz magáért, a 70 dollár fizetéséből ő is gyakran küld öreg szüleinek. S ilyen­kor boldogság költözik a kis Szőlő utcai házba s fel­száll a sóhaj: — A mi jó fiunk... Ná'nyun'kban­ Járányi Emmy és Járányi Gyula játszották a törpe­város Három Gráciájának főszerepét. A 115 centiméteres Mariettának és a 90 centiméteres Galatti Carlo gróf­­nak szenzációs sikere volt.­­ — Az ott kapott dupla gázsiból annyit takarítottak meg, hogy idehaza mindketten házat akarnak venni. Jurányi Emmy 1000 dollárt szánt erre, Darányi pedig azt írta öreg szüleinek, hogy nézzenek körül, mert rövidesen hazajön és egy s­zép, nagy házat vesz valahol a Király utcában... A társulat egyébként most Európába készül visszatérni. Innen tizenegy év előtt távoztak el. A há­ború kitörése Amsterdamban érte őket, rögtön fel­­pakkoltak és áthajóztak az Egyesült Államokba s onnan a világ többi messzi tájaira. Európát azóta csak Jurányi Ennig látta. A nyáron rövid időre itthon volt, de Darányi tizenöt éve nem látta Pécset. Nem csoda, ha a honvágy hozza, hazavonzza a mecsekaljai városba, melyet elhagyott, hogy fénye­sebb életet éljen — mert mindegy: a gyermekkor az ifjú élet múltja után örökké visszavágy a lélek — vissza, haza... Darányi nemrég az Oh Katharina magyar kottá­ját kérte. Elküldték. S az­óta a los­ angelesi szín­házban egy törpe ajkáról m­agyarul száll: Oh Ka­tharina.. .­­ Mind Járányiék és Darányiék gyermeküktől egyaránt rengeteg fényképet kapnak. Mind azt bi­zonyítják, hogy a két pécsi törpe sora nagyszerű, élete pompás. Az­­egyik fénykép egy newyorki bárban készült, hol előadás után az egész társulat együtt mulat.­ A törpék szeretik az életet, víg életet élnek, az élet nyomorúságait mulatva felejtik el A törpe grófok, törpe apacsok is szívvel tudnak sírni, nevetni, szeretni. (b. —b..) Hangzatosan a DIVAT-O­TT­HON nem hirdet, de jól és élesen kielégít mindenkit 11 HÚSVÉTRA KÉSZül’UnOSZtályában vásárolható elegáns tavaszi köpenyek, kosztümök,aljak, * jumperek, leányka és női ruhák, női és férfi esőköpenyek. Rynwot»osztályában kitűnő minőségű alj*, kosztüm- és női ruhakelmék, elsőrangú­­­­ férfi öltöny­ és felöltő-kelmék teget, fekete és színesek. Vászon-osztályában elsőrangú batiszt, chiffonok, vásznak, alsónadrág cöperek, kanavásznak. Szőnyegek, függönyök ilsörugu nk­ösigbin kaphatók. 8. oldal Az Országos Vármegyei Bizottság értekezlete, Budapest, márc. 21. Az Országos Vármegyei Bizottság ma délután 4 órakor tartott­a m­eg érte­kezletét, melyen Baranya­ vármegyéből Fischer Fe­renc alispán, Feniczy Ignác dr. főszolgabíró, Koszits Ákos dr. főügyész és Vidákovics Lajos dr. főorvos vettek részt. Az évetkezleten Kállay Ubul elnökölt. Az első felszólaló Mikszáth Kálmán volt, aki az al­kotmány­reformoknak a jogfolytonosság elvének betartása mellett való megoldását sürgette. A titkos választójogot aggályosnak tartja és javaslatára a nyílt szavazás mellett foglalnak állást- Bosnyák Géza a törvényhatósági bizottságok újjászervezését sür­geti. A főrendiház reformját szükségesnek tartják. Mikszáth Kálmán a megyei státusrendezést kivárja. Ezzel az értekezlet véget ért. — Felszabadul a sóforgalom. A sóelosztó bizott­ság a rendelkezésre álló kellő mennyiségű sókészlet tekintetében a pénzügyminiszter hozzájárulásával elhatározta, hogy 1925. április 1-étől kezdődőleg a belföldi sóforgalmat felszabadítja, illetve az alis­pánoknak és polgármestereknek a közfogyasztásra szánt sómennyiségek átvétele, forgalomba hozaatala és nagy és kisforgal­omban követelhető sóárak meg­állapítása körül eddig kifejtett működésüket meg­szünteti.

Next