Pécsi Napló, 1893. szeptember (2. évfolyam, 201-227. szám)

1893-09-15 / 213. szám

II. évfolyam. Pécsi Napló, 1893. szeptember hó 15. Vegyes hírek. — Képviselők beszámolója. A parlamenti szünet vége felé járunk s a kép­viselők sietnek beszámolójukkal. Egyeseket meg éppen siettetnek, így Papp Elekhez, a nádudvari kerület képviselőjéhez nagyobb küldöttség ment Karczagra és egyenesen fel­szólította, hogy jövő vasárnap jelenjék meg választói előtt s egyrészt nyilatkozzék a függő kérdésekről, az egyházpolitikai reformokról és a szakadásról, másrészt pedig hasson oda, hogy az őszszel függetlenségi országos érte­kezlet legyen, mely a kettészakadt párt ügyében véglegesen döntsön. Papp Elek a küldöttségnek megígérte, hogy a lehető leg­rövidebb idő alatt meg fog jelenni Nádudva­ron választói előtt s ki fogja fejteni a maga álláspontját az összes aktuális kérdésekben. — A letenyei kerület országgyűlési képviselője, Remete Géza szeptember hónap 24-én tartja beszámolóját s természetesen szintén egyház­­politikáról és pártszakadásról akar nyilatkozni.­­ A nagy­kanizsai képviselő, Hévizy János pedig október hónap első napjaiban megy választói közé s ez a beszámoló egyike lesz a legérdekesebbeknek, mert Hévizy­vel lemegy Ugrón Gábor is, aki bizonyára nem fogja el­mulasztani az alkalmat, hogy a nyár idején ellene írt vádakra és támadásokra sommásan megfeleljen. — A király hajója, az Orient, melyen a fejedelmi vendégek Baranyában in­dulnak vadászni, immár teljesen be van ren­dezve pazar fénynyel. A hajó parancsnokát is kinevezték már. Bénés Emil dunagőzhajózási kapitányt szemelték ki a megtisztelő tiszt­ségre, melyet csak kipróbált kezekre szoktak bízni. A kinevezett kapitány már 1885-ben parancsnoka volt a Neptun gőzösnek, midőn az a januári nagy jégzajlások alkalmával a királyt és vendégeit minden baj nélkül Budáról a monostori szigetre vitte.­­ A takarmány kiviteli tila­lom megszűnése. Mint bécsi tudósítónk irja, beavatott körök szeptember végére­­várják a takarmánykiviteli tilalom megszün­tetését. — Útonálló tábornok, Martinez Campos spanyol tábornokkal, mint Barceo­­nából írják, a minap különös eset történt. Az esetben része van a tábornok szórakozott­ságának is, melyről Spanyolországban sok mulatságos dolgot mesélnek. A tábornok a múlt hét egyik estéjén igen későn tért haza klubjából. Czivilruhában volt és így nem igen ismerhették meg. Egy utczasarkon egy vele szemben jövő férfi hirtelen meglökte, s aztán zavartan bocsánatot kérve tőle, elsietett. A tábornok néhány pillanat múlva azt vette észre, hogy aranyórája a zsebéből eltűnt. Hamarosan megfordult és a zsebtolvaj után rohant. Pár percz múlva elérte, torkon ra­gadta, és így kiáltott reá: — »Gazember! ide az órát, vagy meg­fojtalak !« A megtámadott reszketve adta oda az óráját, melyet a tábornok nyugodtan zsebébe dugott, és azután hazament. Odahaza ijedten látta, hogy órája az íróasztalon fekszik, és hogy a zsebében teljesen idegen zsebóra van. A dolognak úgy kellett történnie, hogy az az ember, akit ő zsebtolvajnak tartott, őt tart­hatta zsebtolvajnak, és fenyegetésére hirtelen odaadta óráját. A tábornok másnap a barce­lonai lapokban fel akarta szólítani az ismeret­len urat, hogy jelentkezzék órájáért. De ba­rátai lebeszélték erről, nehogy nevetségessé váljon. Martinez Campos egy detektívet meg­bízott vele, hogy kutassa ki a kellemetlen óra gazdáját. — A boldog Magyarországból. Ez a Magyarország, amely annyiszor állíttatik boldognak tejjel és mézzel folyónak, mégsem olyan tökéletes boldog. Most jelentik Mokrin­­ból, hogy nyolcz család vándorol ki onnan Bulgáriába, jobb hazát keresni. — I. Napóleon ruházata. I. Na­póleon — gigerli volt. A nagy hős, a század legnagyobb hadvezére, gigerli volt, nem ugyan a szó mai, rossz értelmében, hanem annyiban, hogy igen sokat költött a ruhájára. Az uni­formisa még nem került nagyon sokba a vi­lághódítónak , 70,000 frank volt preliminálva erre a czélra, de Napóleon csak 20,000 fran­kot használt föl a fölső ruhára. Annál több kellett — aránylag — a parfümökre. Külö­nösen a kölni vízből használt el a császár óri­ási tömeget: az 1806. év szeptemberében nem kevesebb, mint 162 Eau de Cologne-os üveget rendelt meg a császár egyszerre. Nem csekély summába kerültek továbbá Napoleon keztyüi. 1866-ban a császár 7­2 pár keztyüt szállíttatott magának. A legnagyobb luxust azonban még is csak a fehérneműivel űzte a nagy Bonaparte; egy alkalommal hat tuczat inget rendelt és 5000 frankot fizetett ki ér­ték. Ugyanakkor száz zsebkendőt csináltatott 14oo frankért s igy nem csoda, ha abban az esztendőben tízezer frankot adott ki fehér­neműre. — A hazafias Kőszeg. A király és a német császár látogatása alkalmából a lámpaoszlopokat kék és vörös színre festik át, az eddig német és magyar utczai táblákat pedig kizárólag magyar szövegű táblákkal cserélik fel. — A bihari románok a cár ne­vén apján. A belényesi főszolgabíró, Bihar­­megye alispánjától sürgős katonai segélyt kért, mert Belényesen és vidékén az oláhság körében Sándor cár mai neven apja alkalmá­ból aggasztó mozgalmak mutatkoznak. Az alispán a főszolgabíró telegram­mjának vétele után azonnal két század katonaságot küldött külön vonaton Belényesre s velük ment Szu­­nyogh Péter főjegyző, helyettes alispán és Bulyovszky József királyi ügyész is. Nagyvá­radra érkezett magánértesülések szerint Vas­­koh vidékén is hasonló mozgalmaktól tartanak. X^cj/j/Li tornai S i f tó i j u Wi­ I Z0 dobozion 50 -ít-t. ít. 1 szt, JáSáco-fia 45 4-t. íia 1 20 fiz., továs‡&á himcive io cft £t. chl.-vt­áC c?écc·, 4 iz átis­ zi teza. A pécsi kir. itélő­ tábla értesítője. Jelek magyarázata: h h = helybenhagyó, m = megváltoztató, r m = részben megváltoztató, f o = feloldó, f h n a = felfolyamodásnak hely nem adatott, f v u == felfolyamodás visszautasittatott, r = rendelvény, csat = csatolás, m s = megsemmisítő. Elintézett ügyek. I. Polgári tanács. III. Töttössy Béla. 3212 Horváth M., Stiván J. s­z. ingadl. birt. h h 4222 Lamm B. s fia, Politzer M. 889 frt 18 kr. m 4733 Özv. Hampó M.-né, Hampó J. s t. végr. érvényt, h h 4734 Özv. Hampó M.-né, Hampó J. s t. zárlat, h h 111. 3684 Horváth A., Deli J. 737 frt 76 kr. m 3807 Novák P. s t., Dávid J. 102 frt ms 3863 Rohn M., Szulzbach J. s t. 233 frt 40 kr. m 4523 Özv. Bencze A.-né, Vörös (Pitó) J. tartás fo 4531 Ifj. Nagy J. Kopasz I. som. viszahelyez. f­o 4540 Pirisa J., Pir­sa I. som. visszahelyezés, h h 4790 Dr. Engl S. s t., Zseni I. s t. 1400 frt r 4791 Dr. Engl S. s Zseni I. s t. 528 frt. r V. Zsabokrszk­y Ferencz. 4160 Kasza M. s t., Kasza K. s t. végr. msz. hb 4224 Varga I., Kir. kincstár törlés, h h 4768 Özv. Szőke P. s t., M. Tóth I. végrh. r III. 4104 Özv. Garda I.-né, Tengerdi M.-né 100 frt h b 4105 Lengyel I., Nagy I. s t. igazolás, h h 4298 Mammel I , Ritter R. végrh. r 4350 Kovács M., Pap I. s t. tkvi. r 4367 Kucsansamir T. s neje, Miskovits Gy. s t. tkvi. h h 4373 Kecskeméthi S., Pápai G. végr. megsz. mg­ 4652 Leszkovics F.-né, Hahn I. végrh. rm 4728 Noll P., Adler K. s neje végrh. f o 4759 Javek A., Schäfer V. végrh. ms 111. Tólnay Antal. 3950 Dr. Réthy I., Fuchs I. 119 frt. h h 4004 Wunderlich A , Karch A. 142 frt h h 4005 Dr. Aronffy R , Heffler A. 352 frt 4 kr. f o­ 4144 Néh. István I. örökösei, Kis-Komárom­ község 114 frt 22 kr. r 4180 Klein H., Lenikanf I. 432 frt 92 kr. h h 4285 Pécsi székesegyházi uradalom, Reichenauer I. s­­. 12270 frt és 403 frt 63 kr. h h 4378 N.-kanizsai keresk. és iparbank, Wensky L. s neje 1200 frt. h h 4488 B. Tóth J. B. Tóth I. 75 frt. h h 4550 Gabonya M. Koloncs T. malom közösség megszüntetése, r m 4551 Gabonya M. Kolonics T. ügyvédi díj és költség, csatolás. 4671 Adriai biztositó társaság,­ Leja L. 104 frt, 16 kr. h h 4698 Hermann Gy. és neje, Ivanovits J. ki­mutatás. f o 4730 Gerencsér J., Osztrák Phönix 250 frt. m V. Dr. Daempf Sándor. 4714 Kindl F , Özv. Misángyi A.-né 2193 frt 73 kr. m 4871 Hoffman K., Özv. Misángyi A.-né 1144­ frt 54 kr. m 4740 Dr. Leopold K. Rabnich B. megtámad, ms III. 3804 Barvárth F., Egyesült külvárosi tkptár­ 180 frt, h h 3809 Özv. Gi­nsberger D.-né, Kaufmann K. 1­67 frt 20 kr. h h 3839 Lillek K, Kalivoda J. 226 frt 53 kr. h h 3849 Kepes K. és neje. Neidlinger G. varrógép kiadása, r m 3865 Stain J., Schwarcz S. 100 frt. h h 3927 Bieberstein P., Dr. Havlah J. 68 frt­ 70 kr. h h II. Polg. tanács. III. Gruber Gusztáv. 3968 Eördögh K. st., Am. Blosser ezég s t. ig. h b 4020 König A.-né s t , Grün M. igény m 4086 Ifj. Müller J.-né s­t., Goldberger S. és fia igény. h h 4293 Id. Dürr J., Petermann H. 103 frt 15 kr. fo 4294 Bodis T., Andor J. 100 frt m 4331 Berger M., Kronberger A. 225 frt 46 kr. h b 4334 Horvath J.-né, Pintér J. és t 105 frt h h 4337 Dozier L., Klein K. igény, r m 4401 Pap A., Pap J. 61 frt. h h 4403 Lóggó F., Kis Lóggó J. 140 frt. h h 4452 Toris J., Szata L. 77 frt. r m 4453 Máté L., Kovács J. és J. igényper. h h V. Kisfaludy Imre. 3641 Horváth J. s t„ Horváth M. holttárny. h h 3696 Becker J., Mühl K. válóper f o 3701 Nagy Gy , Szabó L. válóper, h h 37­79 Néh. Könczöl J. és t. hagyaték, m 3854 Ivácsics F. és t. Ivácsics M. holttárny, h h 4015 Tóth J., Vörös J. válóper, h h 4023 Nagy J.-né, Szabó J.-né birtokközösség, m­ 4051 Schultheisz G., Kismányoki evang. hitköz­ség 600 frt, h h 4102 Jakab K., Istvánfy J. válóper, h h 4227 Sas E., Magda J. válóper h h 4635 Schadh J.-né, Schad M. zárlat, r

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék