Pécsi Napló, 1893. szeptember (2. évfolyam, 201-227. szám)

1893-09-15 / 213. szám

II. évfolyam, gainai (Arad megye) híres leányvásárra, mesz­­sze vidékek intelligens elemei is eljönnek kí­váncsiságból. Különben is ekkor lesz e helyen a hagyományos bodonyi búcsú is megtartva. Érdekes itt az ismeretség­ kötés. Ha a le­génynek a le- fel sétálgató leányok közül egyik megtetszik, egy álmát ad át neki, ha ez az alma viszonoztatik, úgy csak a szülei áldás kell meg — nincsenek messze az öre­gek, csak a szomszéd korcsmában — és az uj pár mindjárt hirdethető a papnál. — A kerületi betegsegélyző pénztár halottja, H­e­­­g­­ Gusztáv mé­száros segéd tegnap délután elhalálozott. Di­cséretre méltó ama gyorsaság, melylyel a ke­rületi pénztár a temetkezési segélyt az elha­lálozott hátramaradottjai kezéhez kifizette Érdekesnek tartjuk megjegyezni, hogy az elhalt 96 krnyi járulékot fizetett be s ennek ellenében 47 frt 50 kr. segélyt kapott táp­pénzben és temetkezési járulékban a kerületi pénztártól. Számok beszélnek a pénztár — a munkásosztálynak — eléggé nem ajánlható üdvös voltáról. — Tűz a Nepomuk­ utczában. Tegnap este 8 óra tájban Novotarszky kertész udvarán az ott felhalmozott szalma ismeretlen okból kigyuladt. A házbeliek és néhány rendőr segítségével a tüzet azonban­­csakhamar elfojtották. — Halálozás. S­­­a­je­t­ic­s Sán­dor városi képviselő, megyei bizottsági tag és a mohácsi általános takarékpénztár igaz­gatósági tagja e hónap 12 én, életének 52-ik évében Mohácson elhunyt. — Öngyilkos bányamunkás. S­z­i­g­n­e­r János 41 éves bányamunkás ma délután Gáspár környék 34. szám alatti la­kásán két lövést intézett maga ellen. Mind­két lövés a halántékon hatolt be, rögtöni halált idézve elő. Tettének okául boldogtalan­­családi életét emlegetik. Halálát nején kívül ,3 gyermeke gyászolja. — Elgázolás. E­r­r­e­­­h gyógysze­rész kocsija ma délután a király­ utczában egy kis leányt elütött, aki jobb karján súlyos sérüléseket szenvedett. Mindezt persze csak kerülő utakon tudtuk meg, mert a rendőr­ségnél erről jelentés nem létetett. — Szegény Rezeda k. a. Lapunk hasábjain már többször találkozhattak olva­sóink Rezeda kisasszonynyal. Rezeda k. a. egy nagyon különös egyéniség volt és így mindig megérdemelte azt a néhány sort, amivel megemlékeztünk róla. Most még egyszer szentelünk ennek a szerencsétlen teremtésnek néhány sort, és ezzel azután fe­ledésbe megy ő is, mint sok más halandó.­­Greiner Teréz dunaszekcsői lakos szenvedett abban a rögeszmében, hogy az ő Rezeda nevű kutyája egy elátkozott herczeg­­kisasszony és ha megjön a kedve, akkor úgy énekel, akárcsak egy operette énekesnő. Ezzel az elátkozott herczeg kisasszony kutyá­val azután Greiner Teréz körútra indult. Ellátogatott Magyarország majdnem m­inden nagyobb városába és igy Pécset is útba ej­tette. Itt azonban a rendőrség nem igen ra­jonghat a kutya-művészet iránt, mert Grei­ner Teréznek megtiltotta, hogy itt előadá­sokat tartson. A szegény asszony ezt nagyon szívére vehette, mert attól a pillanattól kezdve megbetegedett. Itt ápolták a városi kórház­ban . Rezeda k. a. ott gubbaszkodott ágya mellett és keserű kutya­ könyeket hullatott úrnője válságos állapotáért. Ma reggel azu­tán Greiner Teréz egy halk sóhaj után meg­szűnt élni. Megváltotta a halál szenvedései­től, mert impressariói működése ugyancsak megtörte a szegény asszonyt. Temetése ma volt és megható látvány volt, midőn az el­hagyott koporsó után csakis a hó Rezeda k­­a. kullogott, farkát szomorúan lelohasztva. Ez volt alighanem Rezeda kisasszonynak is az utolsó útja, mert mint értesülünk, a ke­gyetlen fo­tó rendőrség már intézkedett, hogy az elátkozott herczegkisasszonyt a gyepmester bunkózza le. — Nem akart csendőrkézbe kerülni. Kelemen Lajos, sellyei vendéglős már régebb idő óta vette észre, hogy búzá­ját valaki dézsmálja. F. hó 7-én is azt vette észre, hogy nem kevesebb, mint két zsákkal hiányzik. E miatti boszuságának nem a leg­halkabban kifejezést is adott, ugy hogy a szomszédok is meghallhatták. A közben va­laki értesítette, hogy egy zsák gabona lent a kert végén levő jégverem mellett van; mire azonban lementek, csak az üres zsákot talál­ták ott. A vendéglős gyanúja első­sorban kocsijára irányult, akit vallatóra is fogott, de az nagy flegmával tagadott s pipázott. Mikor azonban gazdája azzal lépett fel, hogy csendőrt hivat, megszeppent a flegmatikus pipás, elkezdett könyörögni, hogy azt ne tegye, inkább visszahozza a búzát. El is ment, de már csak egy zsákkal tudott meg­hozni. Most az orgazda iránt intézett hozzá kérdést gazdája, de erre egész kategoriáre kijelentette, hogy azt el nem árulja. Kelemen vendéglős nem soká tétovázott, csendőrért küldött, a kocsis pedig az istállóba távozott s folytatta pipázását. Mikor aztán neszét vette, hogy a csendőrök megérkeztek, letette szájá­ból a pipát, felszaladt a padlásra s felkötötte magát. A csendőrök keresték a tolvajt min­denfelé a házban, végre pipája nyomán arra a gondolatra jöttek, hogy tán a padlásra szökött fel. S valóban meg is találták ott lógva. Pipája még é­g­e­t­t, de az ő élete már k­i­a­l­u­d­o­tt. — Hogyan lehet a vasutat megcsalni ? Ezt nagyon szépen demon­strálták a napokban Pécs és Szigetvár közt gyakrabban utazó saját vitészeink. Ugyanis Pécstől Barcsig tarifta szerint egy II­od osz­tályú személy­jegy belekerül 1 frt 60 krba. Ha azonban az illető csak Szigetvárig váltja meg jegyét, fizet 40 krt, innét Barcsig 22 krt, és 60 kr. büntetést, tehát 38 krt mégis meg­takarít. — A dalcsarnok, mely esténként a „Nemzeti sörcsarnokban“ mulattatja a kö­zönséget, mindinkább kezdi megérdemelni a „magyar“ jelzőt. Örömmel konstatálhatjuk, hogy a múltkori tudósításunkban említett kvóta javult s ma már felerészben magyar darabokkal szórakoztatja a hálás közönséget. Miért nem minden szám magyar, kérdezhet­­nék, mikor a tagok valamennyien tudnak ma­gyarul? Az összevágó, válogatott műsor azon a nívón áll, hogy mindenki meghallgathatja ezeket az előadásokat és valóban gyönyör­ködhetik Rose Emil karn­agy pompás zon­gorajátékában, melyen meglátszik, hogy elő­kelő helyeken is tündökölt vele. — Csontosi János áthelyezése. A nemzeti múzeumnál annak idején elköve­tett visszaélésekkel kapcsolatban volt emle­getve Csontosi múzeumi segédőr neve. A kultuszminiszter most Csontosit a múzeumból áthelyezte tollnoki minőségben a budapest­­vidéki főigazgatósághoz. Az áthelyezést a hi­vatalos lap a következőkben közli: A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Csontosi János nemzeti múzeumi segédőrt tollnoki minőségben a budapest-vidéki tankerületi fő­­igazgatósághoz helyezte át . Nem parancsol neki a csá­szár. Bihari Ferencz körösi szolgalegény tegnapelőtt este Dánóczy Ferencz nagykőrösi földbirtokos ablakai alatt néhány czimborá­­jával duhajkodott. A nagy lármára Dánóczy kiment az utczára és rendre utasította az orditozókat. A figyelmeztetésre Bihari Ferencz hetykén kijelentette, hogy neki az utczán még a császár sem parancsol, nem hogy ilyen-olyan körösi ember. Dánóczit e szavak annyira feldühösítették, hogy a nagyhangú legényt fölképelte. — Halál lesz ennek a vége — ordí­totta Bihari és elrohant haza. Otthon édes­anyjától öt forintot kért. Azt mondotta, hogy orvosi látleletet akar rajta szerezni, mert Dánóczi őt megverte. Anyja adott is neki pénzt, de a legény nem orvoshoz ment, hanem revolvert vásárolt és azzal visszament Dánócziékhoz. A földbirto­kos éppen az ajtóban állt. Majd megtanítom móresre, rivallt rá Bihari és czélba vette. A lövés azonban nem talált és Dánóczi bemenekülhetett a szobába, halálra rémült családjához. A legény ekkor az ablakra ment, beütötte és úgy vette újra czélba Dánóczit. A szobában lévők elrejtőztek és a négy lö­vés nem talált. Bihari az utolsó lövést ma­gának szegezte, hogy az emberek, a­kik már kerülgették, elfogják. A legény súlyosan megsérült. Haldokolva szállították a város­házára, ahol meghalt. — A szomorú Kossuth. A mis­kolczi iparoskongresszus a nagy bankett al­kalmával tudvalevőleg üdvözlő telegrammot küldött a turini remetéhez. Mint levelezőnk most írja, Kossuth Lajos a miskolczi iparos­testület elnökének, Pfliegler Ferencznek a következő telegrammal válaszolt : — Pfliegler Ferencz urnak, Miskolczon. Az ipartestületi kongresszus szives megemlé­kezését nagyra becsülve köszönöm, de azt óhajtom, ne teljesedjék, hogy Isten még so­káig éltessen. Nem instállok tovább az életből. Kossuth, Pécsi Napló, 1893. szeptember hó 15. A „Pécsi Napló“ eredeti táviratai. Lázadás a difteritisz miatt. Budapest, 1893. szeptember hó 14. (A „Pécsi Napló“ eredeti távirata.) Apatinban (Bácsm.) a difteritisz pusz­títása miatt a hatóság a betegeket kü­lön akarta gyógykezeltetni és megtil­totta az otthon való ápolást. Első­sor­ban a beteg gyermekek szülei tiltakoz­tak a drákói rendelet ellen. Az egész város fellázadt és az ápolókat, kik a beteg gyermekeket akarták elszállítani, botokkal, vasvillákkal támadták meg. Csendőrség vetett véget a ribilliónak, mely alkalommal több lázitót elfogtak. A fészkelődő csehek. Budapest, 1893. szeptember hó 14. A „Pécsi Napló“ eredeti távirata.) Prágában a helytartó ma újabb rende­letet adott ki, melyben eltiltotta az ut­­czai csoportosulásokat, jelvények vise­lését, zászlók kitűzését stb. A falraga­szok közül sokat letéptek, 13 szoczia­­listát elfogtak. Egy rendőr súlyosan megsérült. A király ma fogadta Taaftét, azután miniszter­tanács volt, melyen el­határozták, hogy az ostromállapot jo­gosítványaival igen mérsékelten bán­nak és mindenek előtt bevárják, hogy az ifjú csehek hogyan visel­kednek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék